52012PC0514

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ EU Aid Volunteers (Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ) /* COM/2012/0514 final - 2012/0245 (COD) */


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.           КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Съгласно предвиденото в член 214, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) с настоящото предложение се създава рамката за Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ, който следва да даде възможност за съвместен принос от страна на европейски доброволци в операции за хуманитарна помощ. Целта на предложението е да се даде израз на хуманитарните ценности на Съюза и на неговата солидарност с нуждаещите се посредством насърчаването на ефективен и видим Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ, който допринася за укрепването на капацитета на Съюза за реакция при хуманитарни кризи, както и за изграждането на капацитета и засилването на устойчивостта на уязвимите или засегнати от бедствия общности в трети държави.

Съюзът трябва да подсигури адекватна хуманитарна помощ предвид увеличилия се брой и мащаб на хуманитарните кризи — както на природните бедствия, така и на предизвиканите от човека кризи. Добре подготвените доброволци могат да допринесат за капацитета на Съюза да се справя с тези допълнителни хуманитарни нужди.

По-доброто мобилизиране на капацитета за доброволческа дейност на европейските граждани може също така да спомогне за положителния образ на Съюза по света и да засили интереса към паневропейски проекти в подкрепа на дейности в областта на хуманитарната помощ. Макар доброволчеството да става все по-разпространено в много сфери, все още съществува значителен потенциал за допълнителното увеличаване на солидарността сред гражданите на Съюза с хората в трети държави, пострадали при предизвикани от човека кризи или природни бедствия. Европейските граждани считат, че хуманитарната помощ е секторът, в който доброволчеството има най-голямо въздействие, и създаването на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ се радва на значителна подкрепа сред тях. Голяма част от европейските граждани изразиха също така огромна подкрепа за дейностите на Съюза за предоставяне на хуманитарна помощ. Въпреки това е необходимо допълнително да се насърчи комуникацията с гражданите на Съюза, за да се повиши нивото на информираност относно предоставяната от Съюза хуманитарна помощ и да се увеличи нейната видимост[1].

Предложението се основава на съобщението от 2010 г. „Доброволческата дейност като израз на солидарността на гражданите на ЕС: първи размисли за Европейски доброволен корпус за хуманитарна помощ“[2]. В съобщението се представят ръководните принципи, слабостите и необходимите условия за положителен принос към предоставяната от Съюза хуманитарна помощ. За да се изпитат някои от възможните елементи на схемата, бяха стартирани серия проекти, като придобитият от тях опит е взет предвид в настоящото предложение.

Съветът[3] и Европейският парламент[4] изразиха силна подкрепа за инициативата, като потвърдиха ключовата роля на Съюза в насърчаването на доброволчеството и набелязаха някои от ключовите елементи на корпуса.

С предложението ще се допринесе за постигане на целите на външната политика на Съюза, и по-специално целите на предоставяната от Съюза хуманитарна помощ да се запази човешки живот, да се предотврати и облекчи човешкото страдание и да се съхрани човешкото достойнство. Благодарение на него биха се увеличили ползите за приемащите общности в трети държави, както и въздействието от доброволческите дейности върху самите доброволци. Освен това обучението, което доброволците ще преминат, както и неформалният опит, който ще натрупат, представляват голяма инвестиция в човешки капитал, която ще подобри тяхната пригодност за пазара на труда в световната икономика и по този начин ще допринесе за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Съгласуваност с други политики и цели на Съюза

Особено внимание бе обърнато на гарантирането на тясна координация на действията на Доброволческия корпус за хуманитарна помощ с политиката на Съюза в областта на хуманитарната помощ и с действията, предприети в контекста на външната политика на ЕС, по-специално в сферата на сътрудничеството за развитие. Макар дейността му да е съсредоточена върху целите на предоставяната от Съюза хуманитарна помощ, Доброволческият корпус за хуманитарна помощ следва също така да допринесе за редица други вътрешни политики на Съюза, като например тези, насочени към обучението, младежта и активното гражданско участие.

Чрез дейността на Доброволческия хуманитарен корпус ще се обхванат области и аспекти, които не се обхващат от съществуващи европейски програми като Европейската доброволческа служба. Действително дейностите на Европейската доброволческа служба се извършват предимно в Европа, съсредоточени са върху насърчаването на младите хора на възраст до 30 години с цел да се способства за социалното сближаване и взаимното разбирателство в рамките на Съюза, и не се основават на хуманитарни принципи. Целите на Доброволческия хуманитарен корпус, неговият обхват и дейности съответстват на конкретните нужди на хуманитарните дейности и операции.

2.           РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

След първото обсъждане на предложението за Доброволчески корпус за хуманитарна помощ в контекста на проекта на Договор за конституция на ЕС бяха извършени два външни прегледа (през 2006 г. и 2010 г.) и поредица от консултации с широк кръг от заинтересовани страни, за да се оцени сегашната ситуация по отношение на доброволчеството в областта на хуманитарната помощ, да се изтъкнат съществуващите слабости и предизвикателства и да се набележат цели и приоритетни области на действие.

На две специално организирани конференции[5] и посредством обществена консултация в интернет конкретно бе потърсено мнението на заинтересованите страни, в това число основните организации за предоставяне на хуманитарна помощ (НПО, организациите на Червения кръст и Червения полумесец, агенции на ООН), доброволчески организации, които не са специализирани в областта на хуманитарната помощ, отделни доброволци, представители на държавите членки и други участници в процеса. Други въпроси, свързани с Доброволческия корпус за хуманитарна помощ, бяха обсъдени освен това от държавите членки в рамките на работната група на Съвета „Хуманитарна и продоволствена помощ“[6]. Елемент от консултациите бе също така публичен форум в интернет, посветен на избирането на подходящо име за корпуса. След задълбочен анализ бе счетено, че наименованието „EU Aid Volunteers“ („Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“) е най-подходящо за инициативата. Оттук нататък то се използва за обозначаване както на инициативата, така и на отделните доброволци, които ще бъдат изпращани в хуманитарни операции. Изготвен бе доклад за оценка на въздействието с цел да се проучат варианти на политиката и тяхното потенциално въздействие. Този процес бе съпроводен от дейността на ръководна група по оценката на въздействието, в която участваха съответните служби на Комисията[7], и бе подпомогнат с данни от външно подготвително проучване. Бяха взети предвид придобитият опит и заключенията от два семинара, организирани с координатори на пилотните проекти[8].

Всички мнения на заинтересованите страни бяха изцяло взети предвид и са отразени в доклада за оценка на въздействието.

Оценка на въздействието

Основните установени проблеми са:

(1) липсата на структуриран подход на ЕС към доброволчеството;

(2) малката видимост на хуманитарните действия и солидарността на ЕС с нуждаещите се;

(3) липсата на съгласувани механизми за намиране и подбор на доброволци между държавите членки;

(4) недостатъчната наличност на квалифицирани доброволци в сферата на хуманитарната помощ;

(5) проблемите с капацитета за спешно реагиране на хуманитарната помощ;

(6) недостатъчният капацитет на приемащите организации.

В оценката на въздействието бяха разгледани редица варианти на политиката, получени в резултат от комбинирането на различни модули и методи на управление:

Вариант на политиката 1, включващ: (1) разработване на стандарти за намирането, подбора и обучението на доброволци и (2) разработване на механизъм за сертифициране за изпращащите организации;

Вариант на политиката 2, включващ модулите от вариант 1 плюс (3) подкрепа за обучението на доброволци на ЕС в областта на хуманитарната помощ, (4) създаване на Регистър на ЕС на обучените доброволци, (5) разработване на стандарти и на механизъм за сертифициране за управлението на доброволци в приемащите организации;

Вариант на политиката 3, включващ всички модули от вариант 2 плюс (6) подкрепа за изпращането на терен на доброволци на ЕС, (7) изграждане на капацитет в приемащите организации в трети държави, (8) създаване на Мрежа на ЕС на хуманитарните доброволци. Този вариант ще бъде приложен в партньорство с организациите за хуманитарна помощ, които следва да намират, подбират и изпращат доброволците.

Вариант на политиката 4, включващ всички модули от вариант 3, въведен в действие от Европейската комисия в режим на пряко управление.

Въз основа на тази оценка на потенциалното икономическо и социално въздействие и въздействието върху околната среда вариант на политиката 3 бе препоръчан като най-ефективния и ефикасен вариант за решаване на установените проблеми.

3.           ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

С настоящото предложение се определят процедурите и правилата за дейността на инициативата EU Aid Volunteers съгласно предвиденото в член 214, параграф 5 от Договора. То следва гъвкав подход и е ограничено до съществените елементи, необходими за прилагането на Регламента, включително уточняването на неговите общи и оперативни цели, принципите и действията, от които се състои, разпоредбите за финансова помощ и общите разпоредби за неговото прилагане.

В предложението се следват принципите на хуманитарната помощ (чл. 4) и определението за хуманитарна помощ, съдържащо се в Европейския консенсус относно хуманитарната помощ[9]. Освен реакцията при кризи в него се разглеждат предотвратяването на бедствия, подготвеността и операциите за възстановяване, както и дейностите за хуманитарна помощ, чиято цел е да се подобри капацитетът на общностите и да се укрепи тяхната устойчивост при кризи.

Основните елементи на предложението се отнасят до различните действия на инициативата EU Aid Volunteers, които могат да бъдат подкрепени с финансова помощ и да бъдат осъществени от различни бенефициери въз основа на годишна работна програма на Комисията (член 21). В съответствие с Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета[10] Комисията възнамерява да делегира управлението на програмите на изпълнителна агенция.

В предложението се определят следните видове действия:

– Стандарти относно кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ (член 9)

Комисията ще разработи стандарти, с които ще се определят политическата рамка и минималните изисквания за гарантиране на ефективно, резултатно и съгласувано набиране и подготовка на кандидатите за доброволци и изпращане на терен и управление на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ — основните действия по настоящата инициатива. Чрез стандартите ще се осигури дължимата грижа и ще се обхванат по-специално задълженията на изпращащите и приемащите организации, минималните изисквания по отношение на покриването на дневните разходи, настаняването и други съответни разходи, застрахователното покритие и други аспекти от значение.

– Сертифициране (член 10)

Изпращащите организации, които биха желали да подбират, подготвят и изпращат на терен доброволци на ЕС за хуманитарна помощ, ще трябва да бъдат сертифицирани за съответствие с тези стандарти. Те следва да отговарят на различни условия за допустимост и да преминат диференцирана процедура за сертифициране (която ще бъде определена с актове за изпълнение), като се вземат под внимание техният характер и капацитет (напр. публични органи на държавите членки, НПО). Органите и организациите в сферата на гражданската защита и сътрудничеството за развитие, осъществяващи дейност в сферата на хуманитарната помощ, също се считат за отговарящи на условията за допустимост. Диференциран механизъм за сертифициране ще бъде създаден за отговарящите на условията за допустимост приемащи организации. Въпреки че частните предприятия не се допускат като изпращащи или приемащи организации, те могат да бъдат свързани с проектите и да съфинансират част от разходите на доброволеца, за да се насърчи корпоративното доброволчество съгласно призива в съобщението „Обновена стратегия на ЕС за периода 2011—2014 г. за корпоративната социална отговорност“[11].

– Намиране и подбор на кандидати за доброволци (член 11)

В инициативата EU Aid Volunteers могат да участват граждани на Съюза, както и дългосрочно законно пребиваващи в ЕС граждани на други държави. В съответствие със споразуменията, посочени в член 23, параграф 1, гражданите на държави кандидатки и потенциални кандидатки, както и гражданите на държави — партньори по линия на европейската политика за съседство, могат да кандидатстват за доброволци на ЕС за хуманитарна помощ.

Въз основа на годишна работна програма Комисията ще публикува покани за представяне на предложения за намирането и подбора на кандидати за доброволци от страна на сертифицирани изпращащи организации. Изпращащите организации, на които са били възложени договорите в отговор на тези покани, ще намират и подбират кандидати за доброволци за обучение след извършване на предварителна оценка на нуждите в трети държави от изпращащи или приемащи организации или други съответни участници в процеса.

– Обучение и подготовка преди изпращането на терен (член 12)

Избраните кандидати за доброволци ще преминават специално създадено за целта обучение, като се взема предвид предишният им опит. Програмата за обучение ще се организира от Комисията и ще се изпълнява от организации с конкретен експертен опит в обученията. Освен това в рамките на обучението си и в зависимост от нуждите си от обучение кандидатите за доброволци ще имат възможността да придобият практически опит посредством стажове или други форми на краткосрочна подготовка преди изпращането на терен, осигурена от сертифицирани изпращащи организации.

– Регистър на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ (член 13)

Подготвеността за изпращане в трети държави на кандидатите за доброволци следва да се оценява. Ако успешно са преминали обучението, те следва да бъдат включени в Регистър на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, отговарящи на условията за изпращане на терен, който ще се управлява от Комисията. В регистъра ще фигурират също така доброволци, които вече са били изпращани на терен, ако те желаят да бъдат взети под внимание за изпращане в бъдеще.

– Изпращане на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ в трети държави (член 14)

Въз основа на годишната си работна програма Комисията ще публикува покани за представяне на предложения за изпращането на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ от сертифицирани изпращащи организации. Изпращащите организации, на които са били възложени договорите в отговор на тези покани, могат да избират доброволци от регистъра и да ги изпращат на терен при приемащи организации. Комисията също така може да изпраща фигуриращи в регистъра доброволци в местните бюра за хуманитарна помощ на Комисията или в операции за реагиране в трети държави чрез Центъра за спешно реагиране[12], който улеснява реакцията на Съюза при бедствия. Конкретните условия за изпращане на терен ще бъдат определени в договор между изпращащата организация и доброволеца.

– Изграждане на капацитета на приемащите организации (член 15)

Чрез това действие Комисията може да подкрепя дейности на приемащите организации за изграждане на капацитет, за да се осигурят ефективното управление на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ и трайното въздействие от тяхната дейност, в това число насърчаването на местното доброволчество.

– Мрежа на инициативата EU Aid Volunteers (чл. 16)

Това действие предвижда създаването на Мрежа на инициативата EU Aid Volunteers, която ще се управлява от Комисията. Тя ще се състои от доброволците на ЕС за хуманитарна помощ и ще улеснява взаимодействието между тях, като също така ще осъществява конкретни дейности, по-специално посредством обмен на знания и разпространение на информация. Тя също така ще подпомага дейности като семинари, работни ателиета и дейности за доброволците, които вече са били изпращани на терен.

– Комуникация, повишаване на осведомеността и видимост (член 17)

С това действие ще се подпомагат дейности за информиране на обществеността, комуникация и повишаване на осведомеността, за да се популяризира инициативата EU Aid Volunteers и да се насърчи доброволчеството в областта на хуманитарната помощ. Комисията ще изработи план за действие за информиране и комуникация, който ще се приложи от всички бенефициери, по-специално изпращащите и приемащите организации.

Комисията разполага с правомощия да приема конкретните елементи на някои от действията посредством делегирани актове (съгласно предвиденото в член 25) относно стандартите и изменящите показатели за оперативните цели; или посредством актове за изпълнение (член 24), в това число механизма за сертифициране и елементите на програмата на обучение.

Правно основание

Правното основание на настоящото предложение е член 214, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Принцип на субсидиарност

Тъй като създаването от страна на Съюза на инициативата EU Aid Volunteers е предвидено в конкретно правно основание в Договора, принципът на субсидиарност не се прилага.

Принцип на пропорционалност

В предложението се разглеждат установени слабости в съществуващите доброволчески схеми, като обхватът му не надхвърля необходимото за постигане на целите.

Административната тежест за Съюза е ограничена и чрез нея се гарантират условията, необходими за изпращането на доброволци в операции за хуманитарна помощ, включително разработването на стандарти, механизъм за сертифициране, програма за обучение и регистър на обучените доброволци. Основните действия по отношение на инициативата EU Aid Volunteers, свързани с намирането, подбора, подготовката и изпращането на терен на доброволци, ще бъдат децентрализирани и ще се осъществяват от изпращащи и приемащи организации. Освен това Комисията възнамерява да делегира управлението на програми на изпълнителна агенция.

Избор на инструмент

Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета

4.           ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

В съобщението на Комисията „Бюджет за стратегията „Европа 2020““[13] се предвиждат бюджетни задължения за създаването на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (EU Aid Volunteers) в размер на 239,1 млн. EUR по текущи цени.

2012/0245 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ

EU Aid Volunteers (Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 214, параграф 5 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)       Солидарността е основна ценност на Съюза и съществува потенциал за по-нататъшното разработване на способи за изразяване на солидарността на гражданите на Съюза с хората в трети държави, уязвими по отношение на предизвикани от човека кризи или природни бедствия или засегнати от такива.

(2)       Доброволчеството е конкретен и ясен израз на солидарност, който дава на хората възможност да посветят своите знания, умения и време в услуга на други човешки същества, без да са водени предимно от финансов интерес.

(3)       Концепцията на Съюза за хуманитарната помощ, в това число обща цел, принципи и добри практики, както и обща рамка за предоставяне на хуманитарната помощ от Съюза, е изложена в декларацията „Европейският консенсус относно хуманитарната помощ“[14]. Европейският консенсус подчертава твърдия ангажимент на Съюза да утвърждава и насърчава основните хуманитарни принципи на хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост. Действията на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (наричан оттук нататък „EU Aid Volunteers“) следва да се ръководят от Европейския консенсус относно хуманитарната помощ.

(4)       Хуманитарната помощ от Съюза се предоставя в ситуации, в които са в действие други инструменти, свързани със сътрудничеството за развитие, управлението на кризи и гражданската защита. Инициативата EU Aid Volunteers следва да работи в условията на съгласуваност и взаимно допълване със съответните политики и инструменти с цел максимално ефективното използване на тези инструменти, като същевременно системно се утвърждават хуманитарните принципи и дългосрочните цели за развитие. Следва да се търси полезното взаимодействие на действията на инициативата EU Aid Volunteers с Механизма за гражданска защита на Съюза, Центъра за спешно реагиране, създаден с Решение XX/XXXX[15], както и с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и делегациите на ЕС, за да се координира реакцията на Съюза при хуманитарни кризи в трети държави.

(5)       Броят и мащабът на хуманитарните кризи по света и свързаните с тях усложнения се увеличиха значително през годините, което доведе до растяща необходимост от ефективна, резултатна и съгласувана реакция от страна на хуманитарните организации, както и от подкрепа от тяхна страна за местните общности в трети държави, за да се намали тяхната уязвимост и да се засили устойчивостта им при бедствия.

(6)       Доброволците могат да подсилят операциите за хуманитарна помощ и да допринесат за професионализирането на хуманитарната помощ, когато са подбрани, обучени и подготвени за изпращане на терен по подходящ начин, така че да се гарантира, че притежават необходимите умения и компетентности да помагат по най-ефективен начин на нуждаещите се.

(7)       В Европа и по света съществуват доброволчески схеми, съсредоточени върху изпращането на доброволци в трети държави. Това често са национални схеми, насочени основно или изцяло към проекти за развитие. Затова инициативата EU Aid Volunteers следва да избягва дублиране на дейностите и да носи добавена стойност, като предоставя на доброволците възможности за съвместен принос към операции за хуманитарна помощ, укрепвайки по този начин активното гражданско участие в Европейския съюз, както и като насърчава транснационалното сътрудничество между участващите в действията на корпуса организации, осъществяващи операциите.

(8)       В доброволческата дейност в областта на хуманитарната помощ понастоящем съществуват слабости, които могат да бъдат отстранени с инициативата EU Aid Volunteers, ако доброволците с подходящите профили бъдат изпратени на подходящите места в подходящия момент. Това може да се постигне по-специално чрез осигуряването на европейски стандарти за намирането и подбора на хуманитарни доброволци, съвместно определени показатели за обучението и подготовката на хуманитарните доброволци за изпращане на терен, подобрени регистри на потенциалните доброволци, които се набелязват въз основа на нуждите на място, както и възможности за доброволците да допринесат при хуманитарни операции не само чрез работа на терен, но и чрез административна подкрепа и доброволчески дейности, осъществявани по интернет[16].

(9)       Сигурността и безопасността на доброволците следва да продължат да бъдат от първостепенна важност.

(10)     Съюзът провежда операциите си за хуманитарна помощ в партньорство с организации, които ги осъществяват. Тези организации следва да играят значителна роля в осъществяването на дейността на инициативата EU Aid Volunteers, за да се гарантират ангажираност и отговорност от страна на участниците в процеса на място и да се постигнат максимални резултати по отношение на участието в действията на доброволческия корпус. Съюзът следва да възложи на осъществяващите операциите организации по-конкретно намирането, подбора, подготовката и изпращането на терен на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ в съответствие с определените от Комисията стандарти. Освен това Комисията следва да може да използва успешно обучени и подготвени доброволци за изпращане на терен, когато това е уместно.

(11)     Частните предприятия могат да играят важна роля и да допринесат за хуманитарните операции на Съюза по-специално чрез доброволческата дейност от страна на служители[17].

(12)     Доброволчеството в областта на хуманитарната помощ може да помогне на младите хора да останат активни, да допринесе за личностното им развитие и опознаването на различни култури, както и да подобри техните компетентности и пригодността им за заетост в глобализираната икономика. По този начин то би допринесло по линия на инициативата „Възможности за младежта“[18], както и по отношение на редица други ключови цели на Съюза като социалното приобщаване, заетостта, активното гражданско участие, образованието и развитието на умения[19].

(13)     Принципите на Съюза за предоставяне на равни възможности и недопускане на дискриминация предполагат, че гражданите на Съюза и дългосрочно пребиваващите в Съюза лица от всички възрасти и поприща следва да могат да се ангажират с активно гражданско участие. Предвид конкретните предизвикателства във връзка с предоставянето на хуманитарна помощ, участващите в инициативата EU Aid Volunteers следва да са на възраст над 18 години.

(14)     Ясният правен статут е изключително важно предварително условие за изпращането на доброволците в държави извън територията на Съюза. Конкретните условия за изпращането на доброволците на терен следва да са договорно установени, в това число стандартите за защита и безопасност на доброволците, отговорностите на изпращащите и приемащите организации, застрахователното покритие, покриването на дневните разходи, настаняването и други съответни разходи. Условията за допустимост за изпращане на доброволците в трети държави следва да са предмет на подходящите разпоредби във връзка с безопасността и сигурността.

(15)     Инициативата EU Aid Volunteers следва да подкрепя местните организации за хуманитарна помощ в трети държави. Дейността на корпуса следва да подобри капацитета на приемащите организации за справяне с хуманитарни кризи и за професионално управление на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, за ефективно използване на техните умения и компетентности и за осигуряване на трайното въздействие от дейността на доброволците върху местните общности, като по този начин се помага на нуждаещите се лица, засегнати от хуманитарни кризи, които са крайните бенефициери на предоставяната от Съюза хуманитарна помощ.

(16)     Финансовите разпоредби на настоящия Регламент следва да се прилагат от 1 януари 2014 г., тъй като са свързани с многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. Отпускането на финансова помощ следва да се осъществява в съответствие с Регламент № xxx/2012[20], приложим по отношение на общия бюджет на Европейския съюз (Финансовия регламент). Заради специфичния характер на дейността на инициативата EU Aid Volunteers е уместно да се предвиди възможността за предоставяне на финансова помощ на физически лица и на юридически лица, които са частноправни или публичноправни субекти. Важно е също така да се гарантира спазването на разпоредбите на този регламент, по-специално по отношение на заложените в него принципи за икономичност, ефикасност и ефективност.

(17)     Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават посредством пропорционални мерки през целия цикъл на разходите, в това число чрез предотвратяване, разкриване и разследване на нередности, възстановяване на изгубени, погрешно изплатени или неправилно използвани средства, и в случаите, когато е необходимо — санкции. Следва да бъдат предприети подходящите мерки за предотвратяване на нередности и измами, както и необходимите стъпки за възстановяване на изгубени, погрешно изплатени или неправилно използвани средства в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности[21], Регламент (Евратом, EО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности[22], и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)[23].

(18)     Участието на трети държави, по-специално държави в процес на присъединяване, държави кандидатки, държави от ЕАСТ или държави — партньори по линия на европейската политика за съседство, следва да е възможно въз основа на конвенции за сътрудничество.

(19)     За да се предостави възможност за непрекъсната обратна връзка и подобрения, на Комисията следва да се делегират правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на разпоредбите, свързани със стандартите за управление на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ и изменянето на показателите за резултати. От особена важност е Комисията да провежда подходящи консултации в хода на подготвителната си дейност, в това число на експертно равнище. При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигурява едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(20)     За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия Регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията[24]. Процедурата по разглеждане следва да се използва за приемането на механизма за сертифициране, програмата за обучение и годишната работна програма на корпуса.

(21)     В настоящия Регламент се зачитат основните права и се съблюдават принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(22)     Обработването на лични данни, което се извършва в рамките на настоящия Регламент, не надхвърля необходимото и пропорционалното за целите на осигуряването на гладкото функциониране на инициативата EU Aid Volunteers. Всяко обработване на лични данни от страна на Комисията ще се осъществява в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни[25]. Всяко обработване на лични данни от страна на организациите, осъществяващи операциите, които са законно установени в Съюза, ще се извършва в съответствие с Директивата за защита на данните 95/46/ЕО[26],

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава І Цели, приложно поле и определения

Член 1 Предмет

С настоящия Регламент се създава Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ (наричан оттук нататък „EU Aid Volunteers“) като рамка за съвместен принос от страна на европейски доброволци в операции за хуманитарна помощ на Съюза.

В него се определят правилата и процедурите за функционирането на инициативата EU Aid Volunteers и правилата за осигуряването на финансова помощ.

Член 2 Приложно поле

Настоящият регламент се прилага по отношение на:

1.           изпращането на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ в операции за хуманитарна помощ в трети държави;

2.           действия на територията на Съюза, с които се подпомага, популяризира и подготвя изпращането на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ в операции за хуманитарна помощ;

3.           действия на територията на Съюза и извън нея, насочени към изграждането на капацитет в приемащите организации в трети държави с оглед на управлението на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ.

Член 3 Цел

Целта на EU Aid Volunteers е да дава израз на хуманитарните ценности и солидарността на Съюза с нуждаещите се посредством насърчаването на ефективна и видима инициатива EU Aid Volunteers, която допринася за укрепването на капацитета на Съюза за реакция при хуманитарни кризи, както и за изграждането на капацитета и засилването на устойчивостта на уязвимите или засегнати от бедствия общности в трети държави.

Член 4 Общи принципи

1.           Действията на инициативата EU Aid Volunteers се осъществяват в съответствие с принципите на хуманитарната помощ — хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост.

2.           Действията на инициативата EU Aid Volunteers отговарят на нуждите на местните общности и приемащите организации и следва да допринасят за професионализирането на предоставянето на хуманитарна помощ.

3.           Безопасността и сигурността на доброволците са приоритет.

4.           Инициативата EU Aid Volunteers насърчава съвместните дейности и участието на доброволци от различни държави и способства за съвместни проекти и транснационални партньорства между осъществяващите операциите организации, посочени в член 10.

Член 5 Определения

За целите на настоящия Регламент се прилагат следните определения:

а)           „доброволец“ означава лице, което избира, свободно и по собствени подбуди и без да е водено предимно от финансов интерес, да участва в дейности, които са в полза на общността, в негова собствена полза и в полза на обществото като цяло;

б)           „кандидат за доброволец“ означава лице, отговарящо на условията по смисъла на член 11, параграф 1, което кандидатства за участие в дейностите на инициативата EU Aid Volunteers;

в)           „доброволец на ЕС за хуманитарна помощ“ (EU Aid Volunteer) означава кандидат за доброволец, който е бил избран, обучен, оценен като отговарящ на условията за допустимост и регистриран като лице, което е на разположение за изпращане в операции за хуманитарна помощ в трети държави;

г)            „хуманитарна помощ“ означава дейности и операции, чиято цел е да се осигури спешно подпомагане въз основа на нуждите, насочено към запазването на човешки живот, предотвратяването и облекчаването на човешко страдание и запазването на човешкото достойнство при предизвикани от човека кризи или природни бедствия. Понятието обхваща операции за подпомагане, помощ и защита при хуманитарни кризи или непосредствено след тях, подкрепящи мерки за осигуряване на достъп до нуждаещите се и за улесняване на свободното движение на помощи, както и действия, целящи подобряването на подготвеността за бедствия и намаляването на риска от тях и допринасящи за укрепване на устойчивостта и за увеличаване на капацитета за справяне с кризи и възстановяване след тях;

д)           „трета държава“ означава държава извън Съюза, в която се осъществяват дейностите и операциите за хуманитарна помощ, посочени в буква г).

Член 6 Съгласуваност и взаимно допълване на действията на Съюза

1.           При прилагането на настоящия Регламент се осигурява съгласуваност с други области на външната дейност на Съюза и с други свързани политики на Съюза. Особено внимание се обръща на гарантирането на гладък преход между предоставянето на помощ, възстановяването и развитието.

2.           Комисията и държавите членки си сътрудничат за постигането на по-голяма последователност и съгласуваност между съответните национални доброволчески схеми и действията на инициативата EU Aid Volunteers.

3.           Съюзът насърчава сътрудничеството със съответните международни организации, по-специално Организацията на обединените нации, и с други партньори в областта на хуманитарната помощ при осъществяването на действията на инициативата EU Aid Volunteers.

Член 7 Оперативни цели

1.           Инициативата EU Aid Volunteers има следните оперативни цели:

а)      Увеличаване и подобряване на капацитета на Съюза за предоставяне на хуманитарна помощ.

Напредъкът по постигането на тази оперативна цел се оценява въз основа на показатели, като например:

– броя на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, изпратени или подготвени за изпращане на терен;

– броя на лицата, до които достига предоставяната от Съюза хуманитарна помощ.

б)      Подобряване на уменията и компетентностите на доброволците в областта на хуманитарната помощ и на условията, при които те извършват дейността си.

Напредъкът по постигането на тази оперативна цел се оценява въз основа на показатели, като например:

– броя на обучените доброволци и качеството на обучението на базата на оценките и на степента на удовлетвореност;

– броя на сертифицираните изпращащи организации, прилагащи стандартите за изпращане на терен и управление на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ.

в)      Изграждане на капацитета на приемащите организации и насърчаване на доброволчеството в трети държави.

Напредъкът по постигането на тази оперативна цел се оценява въз основа на показатели, като например:

– броя и вида на действията за изграждане на капацитет;

– числеността на персонала и доброволците от трети държави, участващи в действията за изграждане на капацитет.

г)       Способстване за видимостта на ценностите на Съюза по отношение на хуманитарната помощ.

Напредъкът по постигането на тази оперативна цел се оценява въз основа на показатели, като например:

– нивото на познанията на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ относно предоставяната от ЕС хуманитарна помощ;

– степента на осведоменост относно инициативата EU Aid Volunteers сред целевите групи от населението на Съюза, сред общностите от трети държави, участващи в операциите или техни бенефициери, както и сред други хуманитарни организации.

д)      Постигане на по-голяма последователност и съгласуваност на доброволческата дейност в държавите членки с цел подобряване на възможностите за гражданите на Съюза за участие в дейности и операции за хуманитарна помощ.

Напредъкът по постигането на тази оперативна цел се оценява въз основа на показатели, като например:

– броя на сертифицираните изпращащи организации;

– разпространението и възпроизвеждането от страна на други доброволчески схеми на стандартите за управление на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ.

2.           Показателите, посочени в параграф 1, букви а)—д), се използват, по целесъобразност, за наблюдение, оценка и преглед на резултатите. Те са примерни и могат да бъдат изменяни в съответствие с процедурата, посочена в член 25, за да се вземе под внимание опитът от измерването на напредъка.

ГЛАВА II ДЕЙСТВИЯ ПО ИНИЦИАТИВАТА EU AID VOLUNTEERS

Член 8 Действия по инициативата EU Aid Volunteers

Инициативата EU Aid Volunteers преследва целите, посочени в членове 3 и 7, посредством следните видове действия:

– разработване и поддържане на стандарти по отношение на кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ;

– разработване и поддържане на механизъм за сертифициране за изпращащите и приемащите организации;

– намиране и подбор на кандидати за доброволци;

– създаване на програма за обучение и подкрепа на обучението и стажуването;

– създаване, поддръжка и актуализиране на Регистър на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ;

– изпращане на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ в трети държави за участие в дейности и операции за хуманитарна помощ;

– изграждане на капацитета на приемащите организации;

– създаване и управление на Мрежа на инициативата EU Aid Volunteers;

– комуникация, повишаване на осведомеността и видимост;

– помощна дейност, способстваща за отчетността, прозрачността и ефективността на инициативата EU Aid Volunteers.

Член 9 Стандарти по отношение на кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ

1.           Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 25 с цел установяването на стандарти относно:

а)      намирането, подбора и подготовката на кандидати за доброволци за изпращане в операции за хуманитарна помощ;

б)      управлението и изпращането на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ в трети държави.

2.           Чрез тези стандарти се осигурява дължимата грижа и се обхващат по-специално задълженията на изпращащите и приемащите организации, минималните изисквания по отношение на покриването на дневните разходи, настаняването и други съответни разходи, застрахователното покритие, процедурите за сигурност и други аспекти от значение.

Член 10 Сертифициране

1.           Комисията създава механизъм за сертифициране, с който се гарантира спазването от страна на изпращащите организации на стандартите, посочени в член 9, както и диференциран механизъм за сертифициране за приемащите организации.

2.           Изпращащите организации отговарят на условията за допустимост за сертифициране, ако осъществяват дейност в сферата на хуманитарната помощ съгласно определението в член 5, буква г) и принадлежат към някоя от следните категории:

а)      неправителствени организации с нестопанска цел, които са създадени в съответствие със законодателството на държава членка и чието седалище се намира на територията на Съюза;

б)      Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) и Международната федерация на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец;

в)      публичноправни органи, чиято дейност се урежда от законодателството на държава членка.

Неправителствените организации с нестопанска цел и публичноправните органи, създадени в държавите, посочени в член 23, също могат да бъдат сертифицирани при условията, определени в този член и в посочените в него споразумения.

3.           Организациите в трети държави, които се придържат се към стандартите, посочени в член 9, параграф 1, буква б), отговарят на условията за допустимост за приемащи организации, ако осъществяват дейност в сферата на хуманитарната помощ съгласно определението в член 5, буква г) и принадлежат към някоя от следните категории:

а)      неправителствени организации с нестопанска цел, осъществяващи дейност или установени в трета държава съгласно действащото в тази държава законодателство;

б)      публичноправни органи, чиято дейност се урежда от законодателството на трета държава;

в)      международни агенции и организации.

4.           Без да се засягат изискванията, посочени в параграфи 2 и 3, изпращащите и приемащите организации могат да осъществяват действия по инициативата EU Aid Volunteers съвместно с частни организации със стопанска цел.

5.           Разпоредбите относно функционирането и конкретните елементи на механизма за сертифициране се приемат посредством актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2.

Член 11 Намиране и подбор на кандидати за доброволци

1.           Гражданите на Съюза, гражданите на трети държави, дългосрочно пребиваващи в държава — членка на Съюза, както и граждани от държавите и организациите, посочени в член 23, параграф 1, при условията, посочени в същия член, които са на възраст 18 години или повече, могат да кандидатстват за доброволци.

2.           Въз основа на предварителна оценка на нуждите в трети държави, извършена от изпращащи или приемащи организации или други съответни участници в процеса, сертифицираните изпращащи организации могат да намират и подбират кандидати за доброволци, които да бъдат обучени.

3.           Намирането и подборът на кандидатите за доброволци са в съответствие със стандартите, посочени в член 9, параграф 1, буква а).

Член 12 Обучение на кандидатите за доброволци и стажове

1.           Комисията създава програма за обучение с цел кандидатите за доброволци да бъдат подготвени за участие в хуманитарни дейности и за изпращане на терен в операции за хуманитарна помощ.

2.           Кандидатите за доброволци, открити и подбрани в съответствие с член 11, отговарят на условията за допустимост за участие в програмата за обучение. Конкретният обхват и съдържание на обучението, което всеки доброволец трябва да премине, се определят въз основа на неговите нужди, като се взема предвид наличието на предишен опит.

3.           Като част от своето обучение и по-специално от своята подготовка за изпращане на терен кандидатите за доброволци могат да преминават стажове в сертифицирани изпращащи организации, по възможност в държава, различна от държавата си на произход.

4.           Без да се засягат разпоредбите на параграф 3, кандидатите за доброволци, които не са преминали стаж, могат да получат, когато това е необходимо, допълнителна подготовка преди изпращането на терен от сертифицирани изпращащи организации. Подготовката и стажовете са в съответствие със стандартите за подготовка, посочени в член 9, параграф 1, буква а).

5.           Програмата за обучение включва оценка на подготвеността на кандидатите за доброволци за изпращане в операции за хуманитарна помощ.

6.           Разпоредбите относно конкретните елементи на програмата за обучение и процедурата за оценяване на подготвеността на кандидатите за доброволци за изпращане се приемат посредством актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2.

Член 13 Регистър на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ

1.           Кандидатите за доброволци, които успешно са преминали оценката, посочена в член 12, параграф 5, се считат за доброволци на ЕС за хуманитарна помощ. Като такива те могат да бъдат включени в Регистъра на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ (наричан оттук нататък „Регистъра“) и отговарят на условията за допустимост за изпращане на терен.

2.           Комисията създава, поддържа и актуализира Регистъра и урежда достъпа до него и неговото ползване.

Член 14 Изпращане на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ в трети държави

1.           Фигуриращите в Регистъра доброволци на ЕС за хуманитарна помощ могат да бъдат изпращани в рамките на дейности и операции за хуманитарна помощ съгласно определението в член 5, буква г):

а)      от сертифицирани изпращащи организации в приемащи организации в трети държави или

б)      от Комисията в местните бюра за хуманитарна помощ на Комисията или в рамките на операции за реагиране в трети държави.

2.           По отношение на изпращането на терен, посочено в параграф 1, буква а), сертифицираните изпращащи организации осигуряват съответствие със стандартите, посочени в член 9.

3.           Конкретните условия за изпращане на терен на доброволците се определят в договор между изпращащите организации и доброволеца, в това число продължителността и местоположението на операцията, както и задачите на доброволеца.

4.           По отношение на изпращането на терен, посочено в параграф 1, буква б), Комисията подписва с доброволците „договор за изпращане на доброволец“, в който се определят конкретният ред и условия за изпращане. С договорите за изпращане на доброволци на последните не се предоставят права и не се възлагат задължения, произтичащи от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза.

Член 15 Изграждане на капацитета на приемащите организации

Комисията подкрепя действия за укрепване на капацитета на приемащите организации с цел да гарантира ефективността на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ и трайното въздействие от тяхната работа, в това число:

а)      обучения за управление на доброволци, персонални напътствия, подготвеност и реакция при бедствия и в други свързани области за персонала и доброволците от приемащите организации;

б)      обмен на най-добри практики, техническа помощ, туининг програми и обмен на персонал и доброволци, създаване на мрежи, както и други свързани действия за подобряване на управлението на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ в трети държави и за насърчаване и подпомагане на качествената доброволческа работа в трети държави.

Член 16 Мрежа на инициативата EU Aid Volunteers

1.           Комисията създава и управлява Мрежа на инициативата EU Aid Volunteers (наричана оттук нататък „Мрежата“).

2.           Мрежата улеснява взаимодействието между кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, които участват или са участвали в инициативата, между тези доброволци и други бенефициери на инициативата EU Aid Volunteers, по-специално посочените в член 15, както и между други участници в процеса. Тя осигурява възможности за взаимодействие чрез интернет, по-специално посредством обмен на знания и разпространение на информация относно инициативата EU Aid Volunteers, и подкрепя други подходящи дейности, като например семинари и работни ателиета.

3.           Мрежата също така осигурява и насърчава възможности за доброволческа дейност, осъществявана чрез интернет, с цел допълване и подпомагане на дейностите на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ.

Член 17 Комуникация, повишаване на осведомеността и видимост

1.           Комисията подкрепя действия за информиране на обществеността, комуникация и повишаване на осведомеността, за да се популяризира инициативата EU Aid Volunteers и да се насърчи доброволчеството в областта на хуманитарната помощ в Съюза и в третите държави, получаващи подкрепа по линия на инициативата.

2.           Комисията изработва план за действие за информиране и комуникация във връзка с целите и действията на инициативата EU Aid Volunteers, както и във връзка с постигнатите от инициативата резултати, в който се определят комуникационни и информационни дейности, насочени към обществеността, и по-конкретно европейските граждани, и към бъдещи потенциални кандидати за доброволци и бенефициерите на действията на инициативата EU Aid Volunteers. Този план за действие се изпълнява от всички бенефициери на инициативата EU Aid Volunteers, и по-специално изпращащите и приемащите организации.

3.           При необходимост с помощта и под ръководството на изпращащите и приемащите организации, доброволците на ЕС за хуманитарна помощ участват в съответни информационни и комуникационни дейности и дейности за повишаване на осведомеността преди, по време на и след изпращането си на терен с цел да популяризират инициативата EU Aid Volunteers и участието си в нейните действия. Комисията определя тези дейности, като с тях не се възлагат непропорционални задължения на доброволците.

ГЛАВА III Финансови разпоредби

Член 18 Допустими действия

1.           Действията, посочени в член 8, отговарят на условията за получаване на финансова помощ, в това число мерките, необходими за тяхното осъществяване, както и мерки за засилване на координацията между инициативата EU Aid Volunteers и други съответни схеми на национално и международно равнище.

2.           С финансовите средства, посочени в параграф 1, могат да се покриват също така разходи, свързани с подготвителни дейности и дейности за наблюдение, контрол, одит и оценка, които са необходими с оглед на управлението на инициативата EU Aid Volunteers и постигането на нейните цели.

3.           Тези разходи могат да включват по-специално проучвания, срещи на експерти, информационни и комуникационни действия, включително институционална комуникация във връзка с политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с общите цели на настоящия Регламент, разходи за информационнотехнологични мрежи, съсредоточени в обработването и обмена на информация (включително тяхното свързване със съществуващи или бъдещи системи за насърчаване на междусекторния обмен на данни и съответното оборудване), както и всякакви други разходи на Комисията за техническа и административна помощ.

Член 19 Бенефициери на финансова помощ

Финансова помощ съгласно настоящия Регламент може да се предоставя на физически лица и на юридически лица, независимо дали те са частноправни или публичноправни субекти, които тогава се считат за бенефициери на финансова помощ по смисъла на Финансовия регламент XX/2012.

Член 20 Бюджетни средства

Референтната сума за прилагането на настоящия Регламент за периода 2014—2020 г. възлиза на 239 100 000 EUR по текущи цени. При необходимост за покриване на подобни разходи могат да бъдат предвидени бюджетни кредити в бюджета след 2020 г., за да бъде възможно управлението на действия, които все още не са приключили до 31 декември 2020 г.

Член 21 Видове финансова помощ и процедури за изпълнение

1.           Комисията отпуска финансовата помощ от Съюза в съответствие с Финансовия регламент XX/2012, приложим по отношение на бюджета на Съюза.

2.           Финансовата помощ по линия на настоящия Регламент може да се отпуска във всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент.

3.           С оглед на прилагането на настоящия Регламент Комисията приема годишна работна програма на инициативата EU Aid Volunteers в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2. В нея се определят набелязаните цели, очакваните резултати, методът на изпълнение и общият размер на средствата. В работната програма се съдържа и описание на действията, които ще се финансират, указание за размера на средствата, определени за всяко действие, и примерен график за изпълнение. По отношение на безвъзмездните средства работната програма съдържа приоритетите, основните критерии за оценка и максималния процент на съфинансиране.

4.           Комисията може да обсъди добавената стойност и предимствата по отношение на управлението от създаването на Доверителен фонд на ЕС.

Член 22 Защита на финансовите интереси на Съюза

1.           Комисията предприема необходимите мерки, с които се гарантира, че при изпълнението на действия, финансирани съгласно настоящия Регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измами, корупция и всякакви други незаконни дейности посредством ефективни проверки и, при установяването на нередности, посредством възстановяването на погрешно изплатени суми и, когато е уместно, посредством ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

2.           Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за извършване на одити по документи и на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от Съюза съгласно настоящия Регламент.

3.           Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва проверки и инспекции на място по отношение на икономически оператори, имащи пряко или непряко отношение към такова финансиране, в съответствие с процедурите, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, с цел да установи дали е налице измама, корупция или някаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор за финансиране от страна на Съюза.

4.           Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1 и 2, в споразумения за сътрудничество с трети държави и международни организации, споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, решения за отпускане на безвъзмездни средства и договори, произтичащи от прилагането на настоящия Регламент, на Комисията, Сметната палата и OLAF изрично се предоставят пълномощия за извършване на такива одити и проверки и инспекции на място.

ГЛАВА IV ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23 Сътрудничество с други държави и международни организации

1.           В инициативата EU Aid Volunteers могат да участват:

а)      граждани и изпращащи организации от държави в процес на присъединяване, държави кандидатки и потенциални кандидатки и държави — партньори по линия на европейската политика за съседство, в съответствие с общите принципи и общия ред и условия за участие на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни договорености;

б)      граждани и изпращащи организации от държави, членуващи в Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са част от Европейското икономическо пространство (ЕИП), в съответствие с условията, определени в Споразумението за ЕИП;

в)      граждани и изпращащи организации от други европейски държави, при условие че с тези държави са сключени двустранни споразумения;

г)       служители на международни организации, които отговарят на критериите, посочени в член 11, параграф 1.

2.           Това сътрудничеството се основава, когато е целесъобразно, на предоставянето от страна на тези участващи държави на допълнителни финансови средства, които следва да се предоставят в съответствие с процедури, които ще се договорят с тези държави.

Член 24 Процедура на комитет

1.           Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 17, параграф 1 от Регламент (EО) № 1257/96 на Съвета относно хуманитарната помощ. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.           При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 25 Упражняване на делегираните на Комисията правомощия

1.           Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при спазване на условията, предвидени в настоящия член.

2.           Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 7, параграф 2 и в член 9, се предоставят на Комисията за срок от 7 години, считано от датата на влизане в сила на настоящия Регламент.

3.           Делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в това решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.           Веднага след приемането на делегиран акт Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.           Приетият делегиран акт влиза в сила само ако в срок от 2 месеца от уведомяването на Европейския парламент и Съвета за него нито Европейският съвет, нито Съветът не е представил възражение, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са информирали Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с 2 месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 26 Наблюдение и оценка

1.           Действията, за които се получава финансова помощ, са обект на редовно наблюдение с цел да се следи тяхното осъществяване, както и на редовна независима външна оценка, за да се оцени тяхната резултатност, ефективност и въздействието от тях спрямо целите на инициативата EU Aid Volunteers. Това наблюдение и оценка включват докладите, посочени в параграф 5, както и други дейности във връзка с конкретни аспекти от настоящия Регламент, които могат да започнат по всяко време в хода на прилагането му.

2.           Във фазата на оценка Комисията осигурява редовното допитване до всички съответни заинтересовани страни, в това число доброволци, изпращащи и приемащи организации, местното население, на което се оказва помощ, хуманитарни организации и работещите на място. Резултатите от оценката се вземат предвид при проектирането на програмите и разпределението на средствата.

3.           Изпращащите организации, които изпращат доброволци в операции извън територията на Съюза, отговарят за наблюдението на тяхната дейност и редовно представят на Комисията доклади за наблюдението.

4.           Комисията редовно информира Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и делегациите на ЕС за дейностите на инициативата EU Aid Volunteers съгласно съответните работни споразумения.

5.           Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета:

а)      междинен доклад за оценка във връзка с постигнатите резултати и качествените и количествените аспекти на прилагането на настоящия Регламент през първите три години от неговото прилагане не по-късно от 31 декември 2017 г.;

б)      съобщение относно продължаващото прилагане на настоящия Регламент не по-късно от 31 декември 2018 г.;

в)      доклад за последваща оценка не по-късно от 31 декември 2021 г.

При необходимост заключенията на докладите се придружават от предложения за изменение на настоящия Регламент.

ГЛАВА V ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 27 Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент                         За Съвета

Председател                                                Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

[да се използва за всяко предложение или инициатива, представена на законодателния орган

(член 28 от Финансовия регламент и член 22 от Правилата за прилагане)]

1.           РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

              1.1.    Наименование на предложението/инициативата

              1.2.    Съответни области на политиката в структурата на УД/БД

              1.3.    Естество на предложението/инициативата

              1.4.    Цели

              1.5.    Мотиви за предложението/инициативата

              1.6.    Срок на действие и финансово отражение

              1.7.    Предвидени методи на управление

2.           МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

              2.1.    Правила за мониторинг и докладване

              2.2.    Система за управление и контрол

              2.3.    Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.           ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

              3.1.    Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

              3.2.    Очаквано отражение върху разходите

              3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху разходите

              3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

              3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

              3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

              3.2.5. Участие на трети страни във финансирането

              3.3.    Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.           РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.        Наименование на предложението/инициативата

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета

за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ

1.2.        Съответни области на политиката в структурата на УД/БД[27]

Съответна област на политиката и свързана(и) дейност(и):

Област на политиката 23 — „Хуманитарна помощ“

23 02 04 — Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ

1.3.        Естество на предложението/инициативата

¨ Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност

X Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност след пилотен проект/подготвителна дейност[28]

¨ Предложението/инициативата е във връзка с продължаването на съществуваща дейност

¨ Предложението/инициативата е във връзка с дейност, пренасочена към нова дейност

1.4.        Цели

1.4.1.     Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата

Дял 4 — „Глобална Европа“:

1.4.2.     Конкретни цели и съответни дейности във връзка с УД/БД

Оперативна цел № 1

Увеличаване и подобряване на капацитета на Съюза за предоставяне на хуманитарна помощ.

Оперативна цел № 2

Подобряване на уменията и компетентностите на доброволците в областта на хуманитарната помощ и на условията, при които те извършват дейността си.

Оперативна цел № 3

Изграждане на капацитета на приемащите организации и насърчаване на доброволчеството в трети държави.

Оперативна цел № 4

Способстване за видимостта на ценностите на Съюза по отношение на хуманитарната помощ.

Оперативна цел № 5

Постигане на по-голяма последователност и съгласуваност на доброволческата дейност в държавите членки с цел подобряване на възможностите за гражданите на Съюза за участие в дейности и операции за хуманитарна помощ.

Съответни дейности във връзка с УД/БД

23 02 04 — Инициатива EU Aid Volunteers (Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ)

1.4.3.     Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите / целевите групи.

С предложението:

- ще се създаде Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ (EU Aid Volunteers) като рамка за съвместен принос на европейски доброволци в операции за хуманитарна помощ;

- ще се цели подобряването на капацитета на Съюза за справяне с хуманитарни кризи, за натрупване на знания и опит и за осигуряване на видимост по отношение на хуманитарните ценности и солидарността на Съюза с пострадалите при природни бедствия и предизвикани от човека кризи в трети държави;

- ще се отговори на нуждите на уязвимите или засегнати общности и ще се допринесе за изграждането на капацитет в трети държави и на устойчивост при бедствия;

- ще се съблюдават принципите на хуманност, недопускане на дискриминация, неутралност, безпристрастност и независимост на хуманитарната помощ и се цели да се способства за професионализирането на предоставянето на хуманитарна помощ;

- ще се гарантира, че безопасността и сигурността на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ са приоритет;

- ще се изпращат доброволци на ЕС за хуманитарна помощ в трети държави, като същевременно се избягва намаляването на местната заетост и местното доброволчество.

1.4.4.     Показатели за резултатите и за отражението

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

–          броят на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, изпратени или подготвени за изпращане на терен;

–          броят на лицата, до които достига предоставената от Съюза хуманитарна помощ;

–          броят на обучените доброволци и качеството на обучението, оценено на базата на професионалната оценка на други доброволци и на степента на удовлетвореност;

–          броят на сертифицираните изпращащи организации, прилагащи стандартите за изпращане на терен и управление на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ;

–          броят и видът на действията за изграждане на капацитет;

–          числеността на персонала и доброволците от трети държави, участващи в действията за изграждане на капацитет;

–          нивото на познанията на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ относно предоставяната от ЕС хуманитарна помощ;

–          степента на осведоменост относно Доброволческия хуманитарен корпус сред целевите групи от населението на Съюза, сред общностите от трети държави, участващи в операциите и дейностите или техни бенефициери, както и сред други хуманитарни организации;

–          разпространението и възпроизвеждането от страна на други доброволчески схеми на стандартите за управление на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ.

1.5.        Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1.     Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план

В член 214, параграф 5 на Договора от Лисабон се предвижда следното:

„С цел установяването на рамка за съвместен принос на младите европейски граждани към действията на Съюза в областта на хуманитарната помощ, се създава Европейски доброволен [да се чете „доброволчески“] корпус за хуманитарна помощ. Европейският парламент и Съветът, като действат чрез регламенти, в съответствие с обикновената законодателна процедура, определят статута, реда и условията на неговото функциониране.“

Съобщението „Доброволческата дейност като израз на солидарността на гражданите на ЕС: първи размисли за Европейски доброволен корпус за хуманитарна помощ“, COM(2010)683

Заключенията на Съвета, приети през май 2011 г.

Писмената декларация на Европейския парламент от ноември 2011 г.

1.5.2.     Добавена стойност от намесата на ЕС

Добавената стойност от намесата на ЕС приема следните форми:

а) европейският и транснационален характер на инициативата EU Aid Volunteers, който събира граждани на Съюза от различни държави членки за съвместен принос в операции за хуманитарна помощ;

б) насърчаване на транснационалното сътрудничество между организации за хуманитарна помощ и заинтересовани страни при осъществяването на действията на корпуса;

в) осигуряване на възможности за икономии от мащаба и постигане на ефект посредством допълване и синергия с други свързани национални и международни програми и политики и с програми и политики на Съюза;

г) осигуряване на осезаем израз на европейските ценности по принцип и в частност на солидарността на Съюза и неговите граждани с най-уязвимите и нуждаещите се;

д) принос към укрепването на активното гражданско участие в Европейския съюз чрез осигуряването на възможности за граждани на Съюза на различна възраст и с различен социален произход, образование и професия за участие в дейности за хуманитарна помощ.

1.5.3.     Изводи от подобен опит в миналото

Тези предложения се основават на:

- опита, придобит в резултат от пилотните проекти, финансирани в рамките на отправените съответно през 2011 г. и 2012 г. покани за представяне на предложения „Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ — покана за представяне на предложения“;

- преглед във връзка със създаването на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ;

- Съобщение на Комисията „Доброволческата дейност като израз на солидарността на гражданите на ЕС: първи размисли за Европейски доброволен корпус за хуманитарна помощ“, COM(2010)683.

1.5.4.     Съгласуваност и евентуална синергия с други актове

Съгласуваност с:

- член 215, параграф 4 от Договора;

- Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ;

- Действията, за които се получава финансова помощ съгласно настоящия Регламент, не се подпомагат по линия на други финансови инструменти на Съюза.

Комисията гарантира, че кандидатите за финансова помощ съгласно настоящия Регламент и бенефициерите на такава помощ ѝ предоставят информация относно финансовата помощ, получавана от други източници, включително от общия бюджет на Съюза, както и относно текущи заявления за получаване на такава помощ.

- Търси се синергия и допълване с други финансови инструменти на Съюза.

1.6.        Срок на действие и финансово отражение

¨      Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

– ¨  Предложение/инициатива в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

– ¨  Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ

X Предложение/инициатива с неограничен срок на действие

Финансови разпоредби с ограничен срок на действие:

Определените бюджетни средства обхващат периода от 1.1.2014 г. до 31.12.2020 г.

Финансово отражение от 1.1.2014 г. до 31.12.2020 г. (плащания до 31.12.2023 г.)

1.7.        Предвидени методи на управление[29]

X Пряко централизирано управление от Комисията

Х Непряко централизирано управление чрез делегиране на задачи по изпълнението на:

– X  изпълнителни агенции

– ¨  органи, създадени от Общностите[30]

– ¨  национални органи от публичния сектор/организации, предоставящи обществени услуги

– ¨  лица, натоварени с изпълнението на специфични дейности по силата на дял V от Договора за Европейския съюз и посочени в съответния основен акт по смисъла на член 49 от Финансовия регламент

¨ Споделено управление с държавите членки

¨ Децентрализирано управление с трети държави

¨ Съвместно управление с международни организации

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

Програмата може да се осъществява пряко от Комисията (ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“) посредством метода на пряко централизирано управление, или чрез изпълнителна агенция (метода на непряко управление). Решение за избор на единия от двата варианта не е взето и ще се вземе своевременно.

В инициативата EU Aid Volunteers могат да участват:

а)         граждани и изпращащи организации от държави в процес на присъединяване, държави кандидатки и потенциални кандидатки и държави — партньори по линия на европейската политика за съседство, в съответствие с общите принципи и общия ред и условия за участие на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни договорености;

б)         граждани и изпращащи организации от държави, членуващи в Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са част от Европейското икономическо пространство (ЕИП), в съответствие с условията, определени в Споразумението за ЕИП;

в)         граждани и изпращащи организации от други европейски държави, при условие че с тези държави са сключени двустранни споразумения;

г)         служители на международни организации, които отговарят на критериите, посочени в член 11, параграф 1.

2.         Това сътрудничеството се основава, когато е целесъобразно, на предоставянето от страна на тези участващи държави на допълнителни финансови средства, които следва да се предоставят в съответствие с процедури, които ще се договорят с тези държави.

2.           МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.        Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Действията, за които се получава финансова помощ, са обект на редовно наблюдение с цел да се следи тяхното осъществяване, както и на редовна независима външна оценка, за да се оцени тяхната резултатност, ефективност и въздействието от тях спрямо целите на инициативата EU Aid Volunteers, както и нейната добавената стойност от гледна точка на участието на ЕС. Това наблюдение включва докладите, посочени в член 25, параграф 5, както и други дейности във връзка с конкретни аспекти от настоящия Регламент, които могат да започнат по всяко време в хода на прилагането му.

Във фазата на оценка Комисията осигурява редовното допитване до всички съответни заинтересовани страни, в това число доброволци, изпращащи и приемащи организации, хуманитарни организации и работещите на място. Резултатите от оценката се вземат предвид при проектирането на програмите и разпределението на средствата.

Изпращащите организации, които изпращат доброволци в операции извън територията на Съюза, отговарят за наблюдението на тяхната дейност и редовно представят на Комисията доклади във връзка с наблюдението.

Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета:

а) междинен доклад за оценка във връзка с постигнатите резултати и качествените и количествените аспекти на прилагането на настоящия Регламент през първите три години от неговото прилагане не по-късно от 31 декември 2017 г.;

б) съобщение относно продължаващото прилагане на настоящия Регламент не по-късно от 31 декември 2018 г.;

в) доклад за последваща оценка не по-късно от 31 декември 2021 г.

При необходимост заключенията на докладите се придружават от предложения за изменение на настоящия Регламент.

Комисията също така редовно осведомява Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и делегациите на ЕС за дейностите на инициативата EU Aid Volunteers.

2.2.        Система за управление и контрол

2.2.1.     Установени рискове

Програмата може да се осъществява пряко от ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (пряко централизирано управление) или чрез съществуваща изпълнителна агенция (непряко централизирано управление) и ще обхваща предоставянето на безвъзмездна помощ и възлагането на договори за услуги.

И при двата варианта са установени следните рискове:

а) рискове, свързани с капацитета на организациите партньори (по-специално малките неправителствени организации) да приспособят вътрешната си организационна структура с цел изпълнение на договорните задължения от финансов характер и договорните задължения за постигане на резултати;

б) ограничения във връзка със сигурността и достъпа, произтичащи от осъществяването на дейности в региони, които са сцена на въоръжени конфликти и/или до които достъпът е затруднен, които могат да представляват заплаха по отношение на физическата неприкосновеност на лицата, осъществяващи тези дейности (доброволците), и да имат отражение, що се отнася до постижимостта на оперативните цели;

в) риск за репутацията на Комисията, свързан със съществуващия риск от злоупотреба със средства посредством измама.

При положение че бъде избран вариантът за управление чрез изпълнителна агенция, допълнителните рискове могат да са свързани с:

г) неуспехи в координацията с изпълнителната агенция, дължащи се на липсата на ясно определени граници на отговорностите при управлението и контрола на делегираните на изпълнителната агенция задачи.

Очаква се повечето от тези рискове да бъдат ограничени, като те при всички случаи ще подлежат на непрестанно внимателно наблюдение. Така например ще бъдат приложени мерки за опростяване в съответствие с преработения Финансов регламент (напр. разширено ползване на еднократни суми и единни ставки).

Въз основа на установения процент на грешки през последните три години възможният процент на грешки при прилагане на варианта на пряко централизирано управление от страна на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ вероятно ще е под 2 %.

Що се отнася до прилагането чрез изпълнителна агенция, ако се приеме общият процент на грешки на дадена агенция (Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура например отчете в годишния отчет за дейността си за 2011 г. процент на грешка от 0,81 %), се очаква процентът на несъответствие да е под 2 %.

2.2.2.     Предвидени методи на контрол

Що се отнася до прякото централизирано управление, ще се прилага общата организация на контрол на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“. Следователно контролът ще бъде съсредоточен върху спазването на въведените административни, оперативни и финансови процедури и тяхната ефективност, както и върху спазването на действащото законодателство. Тези въпроси ще попадат и в обхвата на дейността на Структурата за вътрешен одит (IAC) на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“.

Освен това отпуснатата безвъзмездна помощ и договорите, възложени по линия на инструмента, ще бъдат предмет на последващ одит от страна на Отдела за външен одит на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ и на оценка от страна на външни партньори. Както обикновено, действията могат да бъдат одитирани и разследвани от Службата за вътрешен одит (IAS), Сметната палата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Въз основа на данните от 2011 г. очакваните разходи на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ за контрол са между 2,7 % и 3,1 %.

При прилагане чрез изпълнителна агенция Комисията ще приложи мерките за контрол, които се изискват по отношение на изпълнителните агенции съгласно член 59 от Финансовия регламент и съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета за изпълнителните агенции. Освен това Комисията ще наблюдава изпълнителната агенция и ще следи за това тя да постига подходящи цели във връзка с контрола по отношение на действията, които ще ѝ бъде възложено да управлява. Този надзор ще залегне в условията на сътрудничеството между ръководната ГД и изпълнителната агенция, както и в доклада, представян от агенцията два пъти в годината.

Основните елементи на системата за вътрешен контрол на изпълнителната агенция (въз основа на практиката в Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура) са, както следва:

а) финансови потоци и разделяне на задълженията;

б) контрол във връзка с допустимостта на разходите посредством предварителни проверки (документни проверки, мисии за наблюдение);

в) процедура по надзор;

г) мерки за опростяване и хармонизация, осъществявани в рамките на същата програма и между различни програми (споделяне на най-добри практики);

д) използване на еднократни суми и единни ставки за някои елементи/действия;

е) отчитане за управлението (на месечна, тримесечна, както и на годишна основа, като например годишни отчети за дейността);

ж) централизиран предварителен контрол по отношение на обществените поръчки, поканите за представяне на предложения и споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ;

з) капацитет за вътрешен одит.

Дейностите на изпълнителната агенция подлежат на одити и разследване от страна на Службата за вътрешен одит (IAS), Сметната палата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Що се отнася до разходите за контрол, прогнозите изчисления за тях почиват върху опита в миналото на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура. Последната е изчислила разходите за контрол за две програми, които предстои да бъдат осъществени в периода 2014—2020 г.: според данните, представени в годишния отчет за дейността за 2011 г., прогнозните разходи за контрол възлизат съответно на 2,8 % и 2,9 % от общия бюджет на двете програми. Ако се приложат същите резултати, очакваните разходи за контрол във връзка със създаването на инициативата EU Aid Volunteers ще са между 6,7 млн. EUR и 6,9 млн. EUR за периода 2014—2020 г.

Що се отнася до ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“, се предвижда, че разходите за контрол, свързани с нейната роля на споделяща ръководството ГД, ще са в порядъка на 210 хил. EUR, което представлява 0,1 % от общия бюджет. Осъществяването на такъв контрол, заедно с вероятния ефект от мерките за опростяване в новия Финансов регламент, би позволило да се избегнат съществени грешки (>2 %).

2.3.        Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ ще продължи да разработва своята стратегия за борба с измамите в съответствие с новата стратегия на Комисията за борба с измамите (CAFS), приета на 24 юни 2011 г., за да гарантира, inter alia, че:

вътрешните проверки на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ във връзка с борбата с измамите са напълно съобразени с CAFS;

подходът на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ към управлението на риска от измами е пригоден за идентифициране на областите, в които съществува риск от измами, и за подходяща реакция;

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва проверки и инспекции на място.

За да се ограничи рискът от измами и нередности, се предвиждат следните мерки:

- предотвратяването на потенциални измами и нередности е взето предвид още при изработването на програмата чрез опростяването на правилата и по-широкото използване на единни ставки и еднократни суми;

- ще се извършват системни проверки за евентуално двойно финансиране и за идентифициране на бенефициери, получили безвъзмездни средства няколко пъти;

- ще се извършват аd hoc одити, когато са налице сериозни опасения за нередности и/или измами.

3.           ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.        Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

· Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка || Бюджетен ред || Вид на разхода || Вноска

Глобална Европа || Многогод./едногод. ([31]) || от държави от ЕАСТ[32] || от държави кандидатски[33] || от трети държави || по смисъла на член 18, параграф 1, буква аа) от Финансовия регламент

4 || 23 02 04 (Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ) EU Aid Volunteers || Многогод. || ДА || ДА || НЕ || ДА/НЕ

В инициативата EU Aid Volunteers могат да участват други европейски държави при условията, посочени в член 23.

3.2.        Очаквано отражение върху разходите

3.2.1.     Обобщение на очакваното отражение върху разходите

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова рамка: || Номер || 4. ГЛОБАЛНА ЕВРОПА

ГД: „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO) || || || 2014 г. || 2015 г. || 2016 г. || 2017 г. || 2018 г. || 2019 г. || 2020 г. || Следващи години || ОБЩО ОТ 2014 г. ДО 2020 г.

Ÿ Бюджетни кредити за оперативни разходи || || || || || || || || ||

23 02 04 || Поети задължения || (1) || 21,200 || 23,800 || 27,600 || 32,700 || 37,900 || 44,500 || 51,400 || || 239,100

Плащания || (2) || 13,780 || 18,650 || 23,630 || 29,895 || 34,680 || 40,640 || 47,145 || 30,680 || 239,100

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми[34] || || || || || || || || ||

|| || (3) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

ОБЩО бюджетни кредити за ГД ECHO || Поети задължения || =1+3 || 21,200 || 23,800 || 27,600 || 32,700 || 37,900 || 44,500 || 51,400 || || 239,100

Плащания || =2+3 || 13,780 || 18,650 || 23,630 || 29,895 || 34,680 || 40,640 || 47,145 || 30,680 || 239,100

Ÿ ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи || Поети задължения || (4) || 21,200 || 23,800 || 27,600 || 32,700 || 37,900 || 44,500 || 51,400 || || 239,100

Плащания || (5) || 13,780 || 18,650 || 23,630 || 29,895 || 34,680 || 40,640 || 47,145 || 30,680 || 239,100

Ÿ ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми || (6) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 4 от многогодишната финансова рамка || Поети задължения || =4+ 6 || 21,200 || 23,800 || 27,600 || 32,700 || 37,900 || 44,500 || 51,400 || || 239,100

Плащания || =5+ 6 || 13,780 || 18,650 || 23,630 || 29,895 || 34,680 || 40,640 || 47,145 || 30,680 || 239,100

Функция от многогодишната финансова рамка: || 5 || „Административни разходи“

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

|| || || 2014 г. || 2015 г. || 2016 г. || 2017 г. || 2018 г. || 2019 г. || 2020 г. || ОБЩО 2014—2020 г.

ГД: ECHO ||

Ÿ Човешки ресурси || 1,146 || 1,146 || 1,146 || 1,146 || 1,274 || 1,274 || 1,593 || 8,725

Ÿ Други административни разходи || 0,063 || 0,063 || 0,143 || 0,063 || 0,065 || 0,122 || 0,045 || 0,564

ОБЩО ГД ECHO || Бюджетни кредити || 1,209 || 1,209 || 1,289 || 1,209 || 1,339 || 1,396 || 1,683 || 9,289

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка || (Общо поети задължения = oбщо плащания) || 1,209 || 1,209 || 1,289 || 1,209 || 1,339 || 1,396 || 1,683 || 9,289

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

|| || || 2014 г. || 2015 г. || 2016 г. || 2017 г. || 2018 г. || 2019 г. || 2020 г. || Следващи години || ОБЩО 2014—2020 г.

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИИ 1—5 от многогодишната финансова рамка || Поети задължения || 22,409 || 25,009 || 28,889 || 33,909 || 39,239 || 45,896 || 53,083 || || 248,434

Плащания || 14,989 || 19,859 || 24,919 || 31,104 || 36,019 || 42,036 || 48,828 || 30,680 || 248,434

3.2.2.     Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

– ¨  Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

– X  Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите ò || 2014 г. || 2015 г. || 2016 г. || 2017 г. || 2018 г. || 2019 г. || 2020 г. || ОБЩО 2014—2020 г.

РЕЗУЛТАТИ

|| Вид резултат[35] || Среден разход за резултата || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Общ брой на резултатите || Общо разходи

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ № 1 Увеличаване и подобряване на капацитета на Съюза за предоставяне на хуманитарна помощ || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Резултат || Регистър, брой стажове, брой изпратени доброволци || 0,014 || 376 || 5,271 || 941 || 13,367 || 1130 || 15,976 || 1356 || 20,222 || 1560 || 22,867 || 1950 || 27,361 || 2291 || 32,074 || 9604 || 137,136

Междинен сбор за оперативна цел № 1 || 376 || 5,271 || 941 || 13,367 || 1130 || 15,976 || 1356 || 20,222 || 1560 || 22,867 || 1950 || 27,361 || 2291 || 32,074 || 9604 || 137,136

Да се посочат целите и резултатите ò || 2014 г. || 2015 г. || 2016 г. || 2017 г. || 2018 г. || 2019 г. || 2020 г. || ОБЩО 2014—2020 г.

РЕЗУЛТАТИ

|| Вид резултат[36] || Среден разход за резултата || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Общ брой на резултатите || Общо разходи

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ № 2 Подобряване на уменията и компетентностите на доброволците в областта на хуманитарната помощ и на условията, при които те извършват дейността си || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Резултат || Обучение на доброволци, разработване на стандарти || 0,0075 || 938 || 7,034 || 711 || 5,330 || 837 || 6,280 || 863 || 6,476 || 1193 || 8,946 || 1535 || 11,511 || 1600 || 12,000 || 7677 || 57,576

Междинен сбор за оперативна цел № 2 || 938 || 7,034 || 711 || 5,330 || 837 || 6,280 || 863 || 6,476 || 1193 || 8,946 || 1535 || 11,511 || 1600 || 12,000 || 7677 || 57,576

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ № 3 Изграждане на капацитета на приемащите организации и насърчаване на доброволчеството в трети държави || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Резултат || Брой на ръководителите на доброволци / местните доброволци / обучение за обучаващите/ брой на участниците в семинари || 0,00471 || 1418 || 6,681 || 785 || 3,700 || 857 || 4,038 || 901 || 4,244 || 1037 || 4,886 || 849 || 3,999 || 1263 || 6,000 || 7110 || 33,549

Междинен сбор за оперативна цел № 3 || 1418 || 6,681 || 785 || 3,700 || 857 || 4,038 || 901 || 4,244 || 1037 || 4,886 || 849 || 3,999 || 1263 || 6,000 || 7110 || 33,549

Да се посочат целите и резултатите ò || 2014 г. || 2015 г. || 2016 г. || 2017 г. || 2018 г. || 2019 г. || 2020 г. || ОБЩО 2014—2020 г. ||

РЕЗУЛТАТИ ||

|| Вид резултат[37] || Среден разход за резултата || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Общ брой на резултатите || Общо разходи ||

|| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ № 4 Способстване за видимостта на ценностите на Съюза по отношение на хуманитарната помощ || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| - Резултат || Разработване на Мрежа на инициативата EU Aid Volunteers; конференции, комуникация, видимост; брой на възложените доброволчески дейности, които ще се осъществяват в интернет || 0,00081 || 300 || 1,737 || 700 || 0,940 || 1300 || 0,769 || 1700 || 1,395 || 2000 || 0,769 || 2000 || 1,053 || 2000 || 0,826 || 10000 || 7,488

|| Междинен сбор за оперативна цел № 4 || 300 || 1,737 || 700 || 0,940 || 1300 || 0,769 || 1700 || 1,395 || 2000 || 0,769 || 2000 || 1,053 || 2000 || 0,826 || 10000 || 7,488

|| ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ № 5 Постигане на по-голяма последователност и съгласуваност на доброволческата дейност в държавите членки с цел подобряване на възможностите за гражданите на Съюза за участие в дейности и операции за хуманитарна помощ || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| - Резултат || Разработване на стандарти, преглед, механизъм за сертифициране || || || 0,477 || || 0,464 || || 0,538 || || 0,364 || || 0,433 || || 0,575 || || 0,500 || || 3,351

|| Междинен сбор за оперативна цел № 5 || || 0,477 || || 0,464 || || 0,538 || || 0.364 || || 0,433 || || 0,575 || || 0,500 || || 3,351

|| ОБЩО РАЗХОДИ || 3032 || 21,200 || 3137 || 23,800 || 4124 || 27,600 || 4820 || 32,700 || 5790 || 37,900 || 6334 || 44,500 || 7154 || 51,400 || 34391 || 239,100

3.2.3.     Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.3.1.  Обобщение

– ¨  Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

– X  Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

|| 2014 г. || 2015 г. || 2016 г. || 2017 г. || 2018 г. || 2019 г. || 2020 г. || ОБЩО

ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка || || || || || || || ||

Човешки ресурси || 1,146 || 1,146 || 1,146 || 1,146 || 1,274 || 1,274 || 1,593 || 8,725

Други административни разходи || 0,063 || 0,06.3 || 0,143 || 0,063 || 0,065 || 0,122 || 0,045 || 0,564

Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка || 1,209 || 1,209 || 1,289 || 1,209 || 1,339 || 1,396 || 1,683 || 9,289

Извън ФУНКЦИЯ 5[38] от многогодишната финансова рамка || NA || NA || NA || NA || NA || NA || NA || NA

Човешки ресурси || || || || || || || ||

Други административни разходи || || || || || || || ||

Междинен сбор извън ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка || NA || NA || NA || NA || NA || NA || NA || NA

ОБЩО || 1,209 || 1,209 || 1,289 || 1,209 || 1,339 || 1,396 || 1,683 || 9,289

Горепосочените суми ще бъдат коригирани в съответствие с резултатите от предвиждания процес на екстернализация.

3.2.3.2.  Очаквани нужди от човешки ресурси

– ¨  Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

– X  Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)

|| 2014 г. || 2015 г. || 2016 г. || 2017 г. || 2018 г. || 2019 г. || 2020 г.

Ÿ Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)

XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията) || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 7

XX 01 01 02 (Делегации) || || || || || || ||

XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания) || || || || || || ||

10 01 05 01 (Преки научни изследвания) || || || || || || ||

Ÿ Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ)[39]

XX 01 02 01 (ДНП, ПНА, КНЕ от общия финансов пакет) || 6 || 6 || 6 || 6 || 8 || 8 || 11

XX 01 02 02 (ДНП, ПНА, МЕД, МП и КНЕ в делегациите) || || || || || || ||

XX 01 04 yy [40] || - в централата[41] || || || || || || ||

- в делегациите || || || || || || ||

XX 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Непреки научни изследвания) || || || || || || ||

10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Преки научни изследвания) || || || || || || ||

Други бюджетни редове (да се посочат) || || || || || || ||

ОБЩО || 12 || 12 || 12 || 12 || 14 || 14 || 18

23 е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Горепосочените суми ще бъдат коригирани в съответствие с резултатите от предвиждания процес на екстернализация.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно наети лица || Изработване на политики и концепции. Актове и мерки за изпълнение.

Външен персонал || Управление на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства и договори; изпълнение и проследяване на работата по изготвяне на политиките; административна подкрепа.

3.2.4.     Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

– X  Предложението/инициативата е съвместимо(а) с предложението на Комисията за многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. съгласно съобщението „Бюджет за стратегията „Европа 2020““ (COM(2011)500 окончателен).

– ¨  Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

– ¨  Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка[42].

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

[…]

3.2.5.     Участие на трети страни във финансирането

– Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни

– Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

|| Година N || Година N+1 || Година N+2 || Година N+3 || … да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6) || Общо

Да се посочи съфинансиращият орган || || || || || || || ||

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити || || || || || || || ||

В предложението се предвижда участие във финансирането от страна на държавите от ЕАСТ, които са част от ЕИП, държавите в процес на присъединяване, държавите кандидатки и потенциални кандидатки, ползващи се от предприсъединителна стратегия, както и от страна на държави — партньори по линия на европейската политика за съседство.

3.3.        Очаквано отражение върху приходите

– X Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

– ¨  Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

¨         върху собствените ресурси

¨         върху разните приходи

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред: || Налични бюджетни кредити за текущата бюджетна година || Отражение на предложението/инициативата[43]

Година N || Година N+1 || Година N+2 || Година N+3 || … да се добавят толкова колони, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Статия …………. || || || || || || || ||

За разните целеви приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

[…]

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

[…]

[1]               Стандартно проучване на Евробарометър 73/2010, Специално проучване на Евробарометър 343/2010 и Специално проучване на Евробарометър 384/2012.

[2]               COM(2010) 683.

[3]               Заключения на Съвета относно Европейския доброволен корпус за хуманитарна помощ от 25 май 2011 г.

[4]               Писмена декларация 25/2011 на Европейския парламент от 9 май 2011 г.

[5]               През 2010 г. в Брюксел и през 2011 г. в Будапеща, в които активно участие взеха над 150 заинтересовани организации.

[6]               COHAFA (Работна група „Хуманитарна и продоволствена помощ“).

[7]               Генерален секретариат, Правна служба, ГД „Бюджет“, ГД „Развитие и сътрудничество“ — EuropeAid, Служба за инструментите в областта на външната политика, Европейска служба за външна дейност, ГД „Образование и култура“, Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, ГД „Разширяване“.

[8]               През декември 2011 г. и юни 2012 г. в Брюксел бяха организирани два семинара за събиране на мнения и обобщаване на натрупания опит с над 70 участници.

[9]               ОВ C 25, 2008 г., стр. 1.

[10]             ОВ L 11, 2003 г., стр. 1.

[11]             COM(2011) 681 окончателен.

[12]             Създаден с Решение X/XX относно Механизма за гражданска защита на Съюза.

[13]             COM(2011) 500 окончателен.

[14]             ОВ C 25, 2008 г., стр. 1.

[15]             Все още непубликуван.

[16]             Съобщение на Комисията COM(2010) 683 „Доброволческата дейност като израз на солидарността на гражданите на ЕС: първи размисли за Европейски доброволен корпус за хуманитарна помощ“ (ОВ C 121/59, 2011 г.)

[17]             Съобщение на Комисията „Обновена стратегия на ЕС за периода 2011—2014 г. за корпоративната социална отговорност“, COM(2011) 681 окончателен (ОВ C 37, 2012 г., стр. 24).

[18]             Съобщение на Комисията COM(2011) 933 (ОВ C 102, 2012 г., стр.35).

[19]             Съобщение на Комисията COM(2011) 568 относно политиките на ЕС и доброволчеството: признаване и насърчаване на трансграничните доброволчески дейности в ЕС (ОВ C 335, 2011 г., стр. 19).

[20]             Все още непубликуван.

[21]             OВ L 312, 1995 г., стр. 1.

[22]             OВ L 292, 1996 г., стр. 2.

[23]             OВ L 136, 1999 г., стр. 1.

[24]             OВ L 55, 2011 г., стр. 13.

[25]             OВ L 8, 2001 г., стр. 1.

[26]             ОВ L 281, 1995 г., стр. 31.

[27]             УД: управление по дейности; БД: бюджетиране по дейности.

[28]             Съгласно член 49, параграф 6, буква а) или б) от Финансовия регламент.

[29]             Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[30]             Посочени в член 185 от Финансовия регламент.

[31]             Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / едногод. = едногодишни бюджетни кредити.

[32]             ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.

[33]             Държави кандидатки и, ако е приложимо, държави потенциални кандидатки от Западните Балкани.

[34]             Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове „BA“), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.

[35]             Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр. брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).

[36]             Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр. брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).

[37]             Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр. брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).

[38]             Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове „BA“), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.

[39]             ДНП = договорно нает персонал; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт.

[40]             Под тавана за външния персонал от бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове „BA“).

[41]             Основно за структурните фондове, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР).

[42]             Вж. точки 19 и 24 от Междуинституционалното споразумение.

[43]             Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по събирането.