52012PC0372

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар /* COM/2012/0372 final - 2012/0180 (COD) */


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.           КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИEТО

1.1.        Мотиви и цели на предложението

Настоящото предложение за директива цели да създаде подходяща нормативна уредба за колективно управление на авторски права, които се управляват от организации за колективно управление на авторски права от името на носителите на права, като се предвидят правила за осигуряване на по-добро управление и по-голяма прозрачност по отношение на всички организации за колективно управление на авторски права, а също и като се насърчи и улесни възможността организации за колективно управление на авторски права да получават многотериториален лиценз във връзка с правата на авторите, които организацията представлява, върху техните музикални произведения.

Лиценз се изисква от съответния носител на авторското право или на сродно на него право, когато се предоставят услуги, които включват използването на защитеното произведение на автор, напр. на песен или музикална композиция или на друг защитен обект, като например звукозапис или изпълнение. Такива услуги могат да бъдат предоставяни извън мрежа, като например, прожектирайки филм в кино или изпълнявайки музика в концертна зала, но все по-често и в интернет пространството. Лицензът е задължителен за всички различни носители на права (автори, изпълнители, продуценти). В някои сектори лицензите най-често се предоставят направо от отделните носители на права (напр. филмови продуценти), в други сектори колективното управление на права, по-специално на авторски права върху музикални произведения, играе много важна роля.. При някои форми на използване на права също се разчита главно на колективно управление, например правото на възнаграждение на изпълнителите и продуцентите при излъчване и публично изпълнение на звукозаписи.

Носителите на права възлагат правата си на организация за колективно управление на авторски права, която управлява правата им от тяхно име. Тези организации също така предоставят услуги на носителите на права и ползвателите, като в това число предоставят лицензи на ползвателите, управляват приходите от упражняване на правата, плащанията, дължими на носителите на права, и следят за спазването на правата. Организациите за колективно управление на авторски права играят много важна роля, по-специално в случаите, когато преговорите с индивидуални творци биха били непрактични и биха довели до прекомерни разходи по сделката. Те са също така важен фактор за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, като дават възможност на най-малките и по-малко популярни репертоари да бъдат представени на пазара.

Счита се, че е необходимо да бъдат предприети действия в две области.

Първо, колективното управление на авторски права във всички сектори следва да се промени по отношение на ефикасността, точността, прозрачността и отчетността във връзка с услугите, предоставяни на членовете и ползвателите. Прекалено бавното модернизиране се отразява отрицателно на наличието на нови предложения за потребителите и доставчиците на услуги, тъй като са възпрепятствани иновативните услуги особено в онлайн средата. За да се осигури подходящо предоставяне в рамките на вътрешния пазар на услуги, свързани с използване на произведения или на други защитени от авторското право и сродните му права обекти, организации за колективно управление на авторски права следва да променят своите методи на работа в полза на творците, доставчиците на услуги, потребителите и на европейската икономика като цяло. Тъй като организациите лицензират права от името на национални и чуждестранни носителите на права, тяхното функциониране оказва огромно въздействие върху използването на тези права в целия вътрешен пазар. Работата на някои от тези дружества породи опасения относно тяхната прозрачност, управлението и разполагането с приходите от упражняването на правата, събирани от името на носителите на права. По-специално, изразява се загриженост относно отчетността на някои организации спрямо техните членове по принцип, и по-конкретно относно управлението на техните финанси. Редица организации за колективно управление на авторски права ще продължават да бъдат изправени пред предизвикателството да отговорят на реалностите и нуждите на единния пазар.

Второ, развитието на единен пазар за културно съдържание онлайн доведе до призиви за промени в лицензирането на авторски права, по-специално в областта на лицензирането на правата на авторите върху музикални произведения, тъй като доставчици на музикални услуги онлайн са изправени пред трудности при получаване на лицензи със сборен репертоар за територията на повече от една държава членка. Въпреки че редица фактори допринасят за териториалната разпокъсаност на музикалните услуги онлайн ― включително търговския избор на доставчиците, трудностите при получаването на лицензи за повече от една територия не трябва да бъдат подценявани. Тази ситуация води до разпокъсаност на пазара на ЕС за тези услуги, като по този начин ограничава предоставянето на музикални услуги онлайн от доставчици на онлайн услуги, вследствие на което музикалните произведения на автори не са толкова широко лицензирани или заплатени в степен, в която биха могли да бъдат. Също така тази фрагментация пречи на потребителите да получат възможно най-широк достъп до значителното разнообразие от музикални репертоари. Въпреки че в други области колективното управление на авторски права не създава трудности, които трябва да бъдат разрешени в този контекст, колективното управление на авторските права върху музикални произведения трябва да бъде разгледано. Справянето с тази ситуация е от решаващо значение за стимулиране на законното предлагане в ЕС на музика онлайн.

Следователно настоящото предложение има за цел да: а) подобри стандартите за управление и прозрачността на организациите за колективно управление на авторски права, така че носителите на права да могат да упражняват по-ефективен контрол над тях, и да спомогне за подобряване на тяхното ефективно управление; и б) да улесни организациите за колективно управление на авторски права да получават многотериториалното лицензиране на авторските права върху музикални произведения във връзка с предоставянето на онлайн услуги.

1.2.        Общ контекст

Настоящото предложение се представя в контекста на Програма в областта на цифровите технологии за Европа[1] и на „Европа 2020“ ― стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж[2]. В „Акт за единния пазар“[3] Комисията определя интелектуалната собственост като една от областите, в които е необходимо действие, и подчертава, че във века на интернет колективното управление трябва да се развие към по-транснационални, по възможност европейски модели за лицензиране, обхващаща териториите на няколко държави членки. В съобщението „Единен пазар за правата върху интелектуална собственост“[4] Комисията обяви, че ще предложи нормативна уредба за колективно управление на авторското право и сродните му права. Значението на това законодателно предложение също бе подчертано в „ Европейската програма за потребителите”[5].

В член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз от Съюза се изисква при своите действия да взема предвид културните аспекти, по-специално да зачита и развива многообразието на своите култури.

Технологиите, бързото развитие на цифрови бизнес модели и нарастващата автономия на потребителите онлайн ― всички тези аспекти налагат постоянна оценка за това дали действащите правила за авторското право създават правилните стимули и позволяват на носителите на права, ползвателите на права и потребителите да се възползват от възможностите, които предоставят новите технологии. Това предложение не трябва да се разглежда изолирано, а като част от набор от мерки, предложени или които предстоят да бъдат предложени от Комисията, според случая, за да се улесни лицензирането на права и, по-общо, достъпа до интересно цифрово съдържание, особено в трансграничен контекст. Освен работата на организациите за колективно управление на авторски права в контекста на настоящото предложение, Комисията разглежда дали са необходими други мерки, с които по принцип да се улесни лицензирането, независимо дали се извършва от отделните носители на права, лицата, на които са прехвърлени правата, или от организациите за колективно управление на авторски права. Този анализ обхваща темата за териториалния обхват на правата и въздействието му върху лицензирането на определено съдържание или услуги.

Също и в контекста на програмата в областта на цифровите технологии за Европа, съобщението на Комисията „Единен пазар за правата върху интелектуална собственост“ и „Съгласувана уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за електронната търговия и интернет услугите“[6] и последващите действия във връзка със Зелената книга относно онлайн разпространението на аудио-визуални произведения в Европейския съюз“[7], Комисията провежда задълбочен правен и икономически анализ по отношение на обхвата и функционирането на авторското право и сродните му права, свързани с онлайн разпространението в единния пазар, включително дали действащите изключения и ограничения върху авторското право, предоставени по силата на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизацията на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество[8], трябва да бъдат актуализирани и допълнително хармонизирани на ниво ЕС.

1.3.        Съществуващи разпоредби в областта на предложението

Въпреки че някои от съществуващите директиви в областта на авторското право[9] съдържат разпоредби относно управлението на права от организации за колективно управление на авторски права, нито една от тях не разглежда оперативната работа на тези дружества.

В Препоръка на Комисията 2005/737/ЕО относно колективното трансгранично управление на авторско право и сродните му права за законни онлайн музикални услуги[10] държавите членки се приканват да насърчават създаването на регулаторна среда, подходяща за управлението на авторското право и сродните му права за законното предлагане на музикални услуги онлайн и да подобрят управлението и стандартите по отношение на прозрачността на организациите за колективно управление на авторски права. Документът не беше със задължителен характер, тъй като е препоръка, и доброволното му прилагане е незадоволително.

1.4.        Съгласуваност с други политики

Настоящото предложение допълва Директива 2006/123/ЕО от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар[11], чиято цел е да се създаде нормативна уредба, която да осигури свобода на установяване и свобода на движението на услуги между държавите членки. Организациите за колективно управление на авторски права са предмет на Директива 2006/123/ЕО в качеството си на доставчици на услуги по колективно управление.

Предложението е важно за закрила на авторското право и сродните му права. Важни международни инструменти в тази област са Бернската конвенция за закрила на литературните и художествени произведения, Римската конвенция за закрила на артистите-изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации, Споразумението на Световната търговска организация за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, Договора на Световната организация за интелектуална собственост за авторското право и Договора на Световната организация за интелектуална собственост за изпълненията и звукозаписите. Конвенцията на Организацията за образование, наука и култура към ООН за опазване и насърчаване на културните изкази, по силата на която се разширява задължението на Европейския съюз на международно ниво, също припомня значението на интелектуалната собственост.

2.           РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

2.1         Обществени консултации

Във връзка с предложението бяха проведени широк кръг от разговори и консултации със заинтересованите страни, включително с автори, издатели, изпълнители, продуцентите, потребителите, организации за колективно управление на авторски права, ползватели с търговска цел, потребители и публични органи.

В него са взети предвид изразените по време на обществената консултация относно „онлайн съдържанието“[12], което имаше за цел да се насърчат по-нататъшното разглеждане и обсъждане на възможните общоевропейски действия в отговор на предизвикателствата на цифровата „дематериализация” на съдържанието, включително структури за по-лесно и по-бързо уреждане на правата, като същевременно се гарантира справедливо и адекватно възнаграждение за носителите на права. При консултацията конкретно бяха разгледани управлението и прозрачността на организациите за колективно управление на авторски права и трансграничното управление на правата за музикални услуги, предоставяни онлайн. Редица участници изразиха мнение, че обединяването на различни музикални репертоари би улеснило уреждането на правата и лицензирането. Редица сдружения на автори, издатели и ползватели с търговска цел се обявиха в подкрепа на допълнително разглеждане на управлението и прозрачността на организациите за колективно управление на авторски права. Асоциациите на потребителите като цяло подкрепиха регулаторна инициатива (например посредством задължителен правен инструмент).

През 2010 г. Комисията проведе допитване сред организациите за колективно управление на авторски права и доставчиците на музикални услуги онлайн. Тя също така организира публично изслушване[13] относно колективното управление на права в ЕС, на което присъстваха над 300 заинтересовани страни. Тези консултации потвърдиха констатираните пропуски в областта на колективното управление на авторски права и необходимостта да се подобри управлението и стандартите по отношение на прозрачността на организациите за колективно управление на авторски права и да се създаде рамка за опростяване на лицензирането на използването на музикални произведения онлайн.

2.2         Събиране и използване на експертни становища

Не бяха използвани външни експертни становища.

2.3         Оценка на въздействието

Оценката на въздействието разглежда две групи от варианти за действия: а) въпроси, отнасящи се до недостатъчните стандарти за управление и прозрачност, прилагани от някои организации за колективно управление на авторски права, което често води до слабости във финансовото им управление; б) проблеми, произтичащи от липсата на готовност на някои организации за колективно управление на авторски права да предоставят многотериториални лицензи за използване онлайн, поради изискванията, свързани с този вид дейност и усещането за правна несигурност, което затруднява обединяването на репертоари от музикални творби.

Вариантите на политика по отношение на управлението и прозрачността на организациите за колективно управление на авторски права са, както следва:

– запазване на статуквото (А1), пазарът и партньорският натиск (включително саморегулиране) не биха решили въпросите от трансгранично естество (напр. контрола върху потоците от възнаграждения).

– по-добро прилагане (А2) на съществуващото законодателство на ЕС и повече последователност на национално равнище при прилагането на неговите принципи не биха довели до хармонизиране на работата на организациите за колективно управление на авторски права. Въпроси извън обхвата на съществуващите принципи ще останат нерешени;

– чрез кодифициране на съществуващите принципи (А3) в законодателството ще се отразят принципите, които са се наложили в резултат на съдебната практика на Съда на Европейските общности, антитръстовите решения на Комисията и Препоръка 2005/737/ЕО, но ще бъдат пропуснати някои наскоро установени проблеми по отношение на финансовата прозрачност и контрол от страна на носителите на права;

– чрез рамка за управление и прозрачност (А4) ще се систематизират вече съществуващите принципи и ще се осигури по-подробна нормативна уредба за управление и прозрачност, което ще подобри възможностите за контрол над организациите за колективно управление на авторски права.

Бяха разгледани следните варианти на политика за разрешаване на сложността на колективно лицензиране на авторските права върху музикални произведения за използване онлайн:

– При сегашното статукво (B1) вътрешният пазар ще остане разпокъсан, тъй като лицензирането на права за услуги, предоставяни онлайн, ще продължи да бъде сложно и тромаво.

– Европейския лицензионен паспорт (В2) ще насърчи доброволното обединяване на репертоари за използване онлайн на музикални произведения на равнище ЕС, както и лицензирането на права чрез системи за многотериториално лицензиране. Ще се определят общи правила за всички колективни лицензодатели в целия ЕС и ще се създаде конкурентен натиск върху организациите да развият по-ефективни лицензионни практики.

– Паралелно пряко лицензиране (В3) ще позволи на носителите на права да сключват преки лицензи с ползвателите, без да се налага да оттеглят правата си от дружества за колективно управление на авторски права. То ще стимулира конкуренцията между организациите, но няма да установи минимален набор от общи правила за лицензодателите, нито ще доведе до обединяването на репертоари.

– Разширено колективно лицензиране и принцип на държавата по произход (В4) ще установи презумпцията, че всяка организация за колективно управление на авторски права разполага с пълномощията да предоставя „общи“ лицензи за използване онлайн, обхващащи целия репертоар при условие че обществото е „представител“. Този вариант нито ще осигури стимул за организациите за колективно управление на авторски права да станат по-ефективни, нито ще опрости многотериториалното лицензиране на права (поради клаузи за отказ от колективно управление, които често водят до разделяне на репертоара).

– Централизираният портал (B5) би дал възможност на организациите за колективно управление на авторски права да обединят съответните си репертоари за многотериториално лицензиране чрез една единствена сделка, координирана посредством портала. Този вариант поражда сериозни проблеми, свързани с неговата съвместимост със законодателството в областта на конкуренцията.

След внимателно претегляне на предимствата и недостатъците на всеки от подходите бяха одобрени варианти А4 и B2.

3.           ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

3.1.        Правно основание

Предложението се основава на член 50, параграф 2, буква ж), член 53 и член 62 от ДФЕС, тъй като улеснява свободното предоставяне на услуги. Въвеждането на основни стандарти за управлението и прозрачността на организации за колективно управление на авторски права ще защити интересите на членовете и на ползвателите и по този начин ще улесни и насърчи предоставянето на трансгранични услуги по колективно управление, по-специално предвид факта, че организациите обикновено управляват правата на носителите на права от други държави членки (включително чрез т. нар. споразумения за представителство, които организациите за колективно управление на авторски права обикновено сключват с организации за колективно управление на авторски права, установени в други държави членки) и трансграничните потоци от възнаграждения. Освен това преодолявайки разпокъсаността на правилата, приложими по отношение на колективното управление на права в цяла Европа, ще се улесни свободното движение на всички услуги, които разчитат на авторското право и на свързаните с него права на защитено съдържание. По-специално, улесняването на предоставянето на многотериториални лицензи на доставчиците на онлайн услуги значително ще улесни разпространението онлайн на такива музикални произведения и тяхното ползване.

3.2.        Субсидиарност и пропорционалност

Необходимо е действие на равнище на ЕС въз основа на принципа на субсидиарност (член 5, параграф 3 от ДФЕС), тъй като нормативната уредба на национално и на европейско равнище се оказва недостатъчна за решаване на проблеми. Съюзът вече е приел законодателство, което да хармонизира основните права на носителите на права, които се управляват от организации за колективно управление на авторски права[14] и което постановява, че управлението на тези права в рамките на вътрешния пазар следва да се извършва по сходен, ефективен и прозрачен начин отвъд националните граници. Освен това целите на предложеното действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно могат да бъдат по-добре постигнати на равнище ЕС поради транснационалния характер на проблемите:

– По отношение на управлението и прозрачността значителна част от възнагражденията, които събират организациите за колективно управление на авторски права, са от чуждестранен репертоар. При чуждестранните носителите на права проблемът с липсата на контрол над дейността на техните организации за колективно управление на авторски права е по-ясно изразен. Тъй като те не са членове на съответните организации за колективно управление на авторски права, те имат малко информация и още по-малко влияние върху процеса на вземане на решения от организациите, действащи от името на избраната от тях организация. С оглед защитата на интересите на всички носители на права в ЕС, всички потоци от авторски възнаграждения и по-специално трансграничните потоци трябва да бъдат прозрачни и отчетни. Малко вероятно е, че в бъдеще държавите членки ще осигурят прозрачността, която ще позволи на носителите на права да упражняват правата си зад граница. Намеса на ЕС е единственият начин да се гарантира упражняването на тези права и по-специално събирането и разпределение на авторските възнаграждения по последователен начин в целия ЕС.

– Многотериториалното лицензиране на използването онлайн на музикални произведения е по дефиниция с трансгранично естество. Следователно е по-добре правила, чиято цел е да се осигури гладкото функциониране на многотериториалното лицензиране, да бъдат приети на равнище ЕС, тъй като държавите членки не биха били в състояние да изготвят правила, които ще регулират по съгласуван начин трансграничните дейности на организациите за колективно управление на авторски права.

Предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност (член 5, параграф 4 от ДЕС) и не надхвърля необходимото за постигане на набелязаните цели. С предложените правила за управление и прозрачност се кодифицира до голяма степен съществуващата съдебна практика на Съда на Европейския съюз в контекста на решения на Комисията, взети в областта на антитръстовото законодателство[15]. Те също така вземат под внимание размера на организациите за колективно управление на авторски права, като позволяват на държавите членки да освободят най-малките организации от някои задължения, които може да не са съобразени с техния размер. Правилата за многотериториално лицензиране на използването онлайн на музикални произведения са ограничени до авторските права и представляват минималните принципи, които са необходими, така че системата за лицензиране да стане ефективна и модерна и приложима в цифровата ера, и да гарантират обединяването на репертоари, включително по-малко познати музикални произведения, които представляват малка пазарна ниша. В тази връзка са предвидени подходящи гаранции: например организация за колективно управление на авторски права ще може да избира дали сама да извърши многотериториално лицензиране на репертоара си или да повери това на други организации; освен това авторът няма да бъде обвързан с организация, която не желае да издаде директни многотериториални лицензи или да разреши на друга организация да направи това от негово име.

3.3.        Избор на правен инструмент

Комисията предлага директива. Това е в съответствие с изискванията на член 50, параграф 2, буква ж), член 53 и член 62 от Договора за функционирането на ЕС. Освен това директивата позволява необходимата гъвкавост по отношение на начините за постигането на тези цели и взема предвид факта, че държавите членки имат различни подходи по отношение на вида на правната форма на организациите за колективно управление на авторски права и на надзора над тези организации.

3.4.        Обяснение на предложението

3.4.1.     Приложно поле и определения

Дял I съдържа общи разпоредби относно предмета (член 1), обхват (член 2) и определения (член 3). Настоящата директива се прилага за: i) управление на авторското право и сродните му права от организации за колективно управление на авторски права, независимо от сектора, в който организациите извършват дейност (дял II)[16], и ii) многотериториалното лицензиране от страна на организациите за колективно управление на авторски права на използването онлайн на музикални произведения (дял III). Дялове I и II важат също за организации, които извършват многотериториално лицензиране съгласно дял III.

3.4.2.     Организации за колективно управление на авторски права

С дял II се въвеждат правила относно организацията и прозрачността, които са в сила за всички видове организации за колективно управление на авторски права.

Глава 1 предвижда правила, регулиращи организацията на членството в организации за колективно управление на авторски права. Член 4 определя някои изисквания във връзка с отношенията между организациите за колективно управление на авторски права и носителите на права. Член 5 гарантира, че носителите на права могат да упълномощят избраната от тях организация за колективно управление на авторски права да управлява правата им и да оттеглят частично или напълно това упълномощаване. Правилата на организациите за членство и за участие във вътрешния процес на вземане на решения трябва да бъдат обективно обосновани. (Член 6) В член 7 са определени минималните правомощия на общото събрание на членовете. Съгласно член 8 организациите за колективно управление на авторски права трябва да установят надзорна функция, която дава възможност на техните членове да следят и упражняват контрол върху тяхното управление, зачитайки различните институционални механизми в държавите членки. Член 9 установява някои задължения, които да гарантират разумното и правилно управление на организациите.

Глава 2 определя правилата за финансово управление на организациите за колективно управление на авторски права:

– приходите в резултат на използването на представляваните права следва да бъдат отделени от собствените активи на организацията и трябва да бъдат управлявани при спазване на строги условия (член 10);

– организацията за колективно управление на авторски права трябва да посочи приложимите удръжки във всички споразумения с носителите на права и да гарантира на членовете и носителите на права справедлив достъп до всички социални, културни или образователни услуги, ако са финансирани от удръжки (член 11);

– организациите за колективно управление на авторски права трябва да изплащат дължимите на носителите на права суми стриктно и без неоправдано забавяне и да полагат усилия да идентифицират носителите на права (член 12).

Глава 3 установява изискване за недискриминационно управление от страна на организация за колективно управление на права от името на друга организация съгласно споразумение за представителство (член 13). Суми, дължими на друга организация, не могат да бъдат удържани без изричното съгласие на тази организация и плащанията към други организации следва да бъдат извършени правилно (член 14).

Глава 4 изисква организациите за колективно управление на авторски права и ползвателите да провеждат преговори в дух на добра воля. Тарифите следва да бъдат обективно обосновани и да отразяват стойността на търгуваните права и на действителните услуги, предоставяни на организацията (член 15).

Глава 5 (прозрачност и докладване) изисква организациите за колективно управление на авторски права да оповестяват следното:

– информация на носителите на права относно събраните и изплатени суми, начислените такси за управление и други удръжки (член 16);

– информация на други организации за колективно управление на авторски права относно управлението на правата по силата на споразуменията за представителство (член 17);

– при поискване, информация на носителите на права, различни от организации и ползватели (член 18);

– публично оповестяване на информация относно организацията и работата на организацията (член 19);

– публикуване на годишен доклад за прозрачността, включително принципите на управление и тяхното изпълнение, финансовите отчети и т.н. (член 20).

3.4.3.     Многотериториално лицензиране в повече от една страна от организации за колективно управление на авторските права на използването онлайн на музикални произведения

Дял III определя условията, които организация за колективно управление на авторски права трябва да спазва, когато предоставя услуги по многотериториално лицензиране на използването онлайн на музикални произведения (член 21):

– способност да обработва ефикасно и прозрачно данните, необходими за използването на такива лицензи (напр. идентифициране на музикалния репертоар, контрол на неговото използване) чрез използване на актуална и достоверна база данни, съдържаща необходимите данни (член 22);

– прозрачност по отношение на представляваните от организацията музикални репертоари онлайн (член 23);

– предлагане на носителите на права и на други организации възможността за коригиране на съответните данни и за гарантиране на тяхната точност (член 24);

– наблюдение на действителното използване на произведенията, обхванати от лицензите, възможност да се обработват докладите за използването и фактуриране; въвеждането на процедури, които позволяват на ползвателя да оспори фактурите (например за избягване на двойно фактуриране); използване на съответните отраслови стандарти, ако има такива (член 25);

– своевременно плащане на носителите на права и на други организации за колективно управление на авторски права и предоставяне на информация за използваните произведения и финансови данни, свързани с техните права (напр. събрани суми, удръжки) (член 26).

Организацията за колективно управление на авторски права може да реши да не предоставя многотериториални лицензи за използването онлайн на музикални произведения, но може да продължи да издава национални лицензи за собствения си репертоар и/или национални лицензи за репертоар на други организации посредством реципрочни споразумения. За да се гарантира обаче, че репертоарите могат лесно да бъдат обединявани в полза на доставчиците на музикални услуги, които желаят да предлагат възможно най-изчерпателни услуги в Европа, и в полза на културното многообразие и потребителите като цяло, ще се прилагат специални гаранции, които да осигурят възможността репертоари на всички организации да могат да получат многотериториални лицензи:

– организация за колективно управление на авторски права може да поиска от друга организация, предоставящо многотериториални лицензи, да представлява репертоара му на недискриминационна основа, като споразумението за представителство за целите на многотериториалното лицензиране няма ексклузивен характер (член 28). Организацията, до което е отправено искането, не може да го отхвърли, ако вече представлява (или ако предлага да представлява) репертоар на една или повече организации за колективно управление на авторски права за същата цел (член 29);

– след преходен период носителите на права могат да предоставят лицензи (пряко или чрез друг посредник) за своите права за използване онлайн, ако тяхната организация за колективно управление на авторски права не предоставя многотериториални лицензи и ако не е сключила едно от посочените по-горе споразумения (член 30).

Организация за колективно управление на авторски права може да възложи на подизпълнител услугите, свързани с предоставяните от нея многотериториални лицензи, без това да я освобождава от отговорността по отношение на носителите на права, доставчиците на услуги онлайн или на други организации за колективно управление на авторски права (член 27). Дял ІІІ трябва да се прилага и към дъщерни организации на организации за колективно управление на авторски права, обхванати от разпоредбите на същия дял (член 31).

С цел да се постигне степента на гъвкавост, необходима за насърчаване на предоставянето на лицензи на иновативни услуги, предоставяни онлайн (т.е. които са на разположение на обществеността за по-малко от 3 години), организациите за колективно управление на авторски права могат да представят такива лицензи, без да се налага да ги използват като прецедент за целите на определяне на условията на други лицензи (член 32). По изключение, на организациите за колективно управление на авторски права не трябва спазват разпоредбите на дял III, когато предоставят на разпространители многотериториални лицензи за използването онлайн на техните радио- и телевизионни програми, съдържащи музикални произведения (член 33).

3.4.4.     Мерки за изпълнение

В дял IV от организациите за колективно управление на авторски права се изисква да предвидят за членовете си и носителите на права процедури за отправяне на жалби и разрешаване на спорове (член 34). Механизми следва да съществуват и за уреждането на спорове относно условията за лицензиране между ползвателите и организации за колективно управление на авторски права (член 35). Накрая, някои видове спорове във връзка с многотериториално лицензирането между организациите за колективно управление на авторски права и ползвателите, носителите на права или други организации биха могли да бъдат подложени на независима и безпристрастна система за алтернативно разрешаване на спорове (член 36).

Държавите членки определят съответните компетентни органи, оправомощени да (член 39): а) прилагат процедури за разглеждане на жалби (член 37); б) налагат ефективни, съответстващи и възпиращи санкции (член 38) и в) контролират прилагането на дял III (член 40). Член 39 обаче не задължава държавите членки да създадат независими надзорни органи, които да се занимават конкретно с надзора на организациите за колективно управление на авторски права.

3.4.5      Основни права и конкретни съображения

Предложението предвижда ефективни гаранции по отношение на прилагането на основните права, както са определени в Хартата на основните права на Европейския съюз. Организациите за колективно управление на авторски права трябва да предоставят гаранции по отношение на управлението си и условията за предоставянето на трансгранични многотериториални лицензи за използване онлайн на музикални произведения, които гаранции биха ограничили, в сравнение със сегашното положение, свободата на стопанска инициатива на организациите за колективно управление на авторски права, както са определени в Хартата. Въпреки това, такива ограничения отговарят на условията, заложени в Хартата, която предвижда, че упражняването на съответните свободи може да бъде ограничено при определени обстоятелства. Тези ограничения са необходими, за да се защитят интересите на членовете, носителите на права и ползвателите и да се установят минимални стандарти за качество при упражняването от страна на организациите за колективно управление на авторски права на свободата да предоставят услуги на вътрешния пазар по многотериториално лицензиране на използването онлайн на музикални произведения.

Поради сложността и обхвата на предложението държавите членки трябва да представят таблица на съответствието на разпоредбите на тяхното национално законодателство и директивата.

4.           ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Настоящото предложение няма отражение върху бюджета на Европейския съюз.

2012/0180 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 50, параграф 2, буква ж), член 53 и член 62 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[17],

след като се консултираха с Европейския надзорен орган по защита на данните,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)       Директивите, приети в областта на авторското право и сродните му права, вече осигуряват високо равнище на защита за носителите на права, а следователно и уредбата, при която се извършва използването на съдържание, защитено от тези права. Тези директиви допринасят за развитието и запазването на творчеството. Защитата на новаторството и интелектуалното творчество насърчава също инвестициите в иновативни услуги и продукти в условията на вътрешен пазар, на който конкуренцията не е изкривена.

(2)       Разпространението на съдържание, което е защитено от авторското право и сродните му права, и свързаните с него услуги, включително книги, аудиовизуални продукции и записана музика, изискват различните носители на авторско право и сродните му права, като автори, изпълнители, продуценти и издатели, да лицензират правата си. Обикновено носителите на права избират между индивидуално или колективно управление на правата си. Управлението на авторското право и сродните му права включва предоставяне на лицензи на ползвателите, одит на лицензополучателите и мониторинг на използването на правата, прилагането на авторското право и сродните му права, събирането на приходите от упражняването на правата, реализирани от използването на правата, и разпределяне на дължимите суми сред носителите на права. Организациите за колективно управление на авторски права дават възможност на носителите на права да получават възнаграждение за използване, което те не биха били в състояние да контролират или да наложат спазването на правата, включително извън националните пазари. Освен това те играят важна социална и културна роля, като поддръжници на многообразието от форми на културно изразяване, като дават възможност на най-малките и на по-малко популярни репертоари да достигнат до пазара. Член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз изисква Съюзът да взема предвид културните аспекти в своите действия, по-специално за да зачита и да насърчава разнообразието на своите култури.

(3)       Когато са установени в Съюза, организациите за колективно управление на авторски права – в качеството си на доставчици на услуги, трябва да отговарят на националните изисквания в съответствие с Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар[18], която има за цел да създаде нормативна уредба за гарантиране на свободата на установяване и свободата на движение на услуги между държавите членки. Това означава, че организациите за колективно управление на авторски права следва да бъдат свободни да предоставят своите услуги отвъд националните граници, да представляват носители на права, пребиваващи или установени в други държави членки, или да предоставят лицензи на ползвателите, пребиваващи или установени в други държави членки.

(4)       Съществуват значителни разлики в националните правни норми, уреждащи функционирането на организациите за колективно управление на авторски права, по-специално по отношение на прозрачността и отчетността спрямо техните членове и носителите на права. Освен трудностите, пред които са изправени носителите на права с произход от друга държава при упражняване на техните права, и твърде често лошото финансово управление на събраните приходи, проблемите с работата на организациите за колективно управление на авторски права водят до неефективност при упражняването на авторското право и сродните му права в рамките на вътрешния пазар, което е в ущърб както на членовете на организациите за колективно управление на авторски права, така и на носителите на права и ползвателите. Подобни трудности не възникват в работата на независими доставчици на услуги по управление на права, които действат като агенти на носителите на права във връзка с управлението на техните права на търговски начала и по отношение на които носителите на права не упражняват права на членове.

(5)       Необходимостта да се подобри работата на организациите за колективно управление на авторски права е била отбелязвана в миналото. В Препоръка на Комисията 2005/737/ЕО от 18 май 2005 г. относно колективно трансгранично управление на авторско право и сродните му права за законни онлайн музикални услуги[19] са изложени редица принципи, като свободата на носителите на права да избират своята организация за колективно управление на авторски права, равно третиране на различните категории носители на права и справедливо разпределение на възнагражденията. В препоръката организациите за колективно управление на авторски права се приканват да осигурят на ползвателите преди началото на преговорите достатъчно информация за тарифите и репертоара. И накрая, в нея се съдържат препоръки за отчетността, представителството на носителите на права в органите за вземане на решения на организациите за колективно управление на авторски права и за разрешаване на спорове. Препоръката на Комисията 2005/737/ЕО обаче беше незадължителен инструмент с ограничен обхват. Поради тази причина тя беше прилагана непоследователно.

(6)       Защитата на интересите на членовете на организациите за колективно управление на авторски права, носителите на права и трети лица налага законодателствата на държавите членки, свързани с управление на авторското право и многотериториалната лицензионна система за използване онлайн на музикални произведения, да бъдат координирани с цел да съществуват еднакви гаранции в целия Съюз. Следователно директивата се основава на член 50, параграф 2, буква ж) от Договора.

(7)       Настоящата директива, която се основава на член 53, параграф 1 от Договора, има за цел да се координират националните правила относно достъпа до дейността по управление на авторското право и сродните му права от организации за колективно управление на авторски права, особеностите на тяхното управление и надзорната рамка. Освен това, тъй като това е сектор, предоставящ услуги в целия Съюз, настоящата директива се основава също така и на член 62 от Договора.

(8)       С цел да се гарантира, че носителите на авторски и сродни права могат напълно да се възползват от предимствата на вътрешния пазар, когато правата им се управляват колективно, и че тяхната свобода да упражняват правата си не е неоснователно накърнена, е необходимо да бъде предвидено, че необходимите за това гаранции ще бъдат включени в уставните документи на организациите за колективно управление на авторски права. Освен това в съответствие с Директива 2006/123/ЕО организациите за колективно управление на авторски права не следва да дискриминират, пряко или непряко, носителите на права въз основа на тяхната националност, място на пребиваване или място на установяване, когато им предоставят услуги по управление на правата.

(9)       Свободното предоставяне и получаване на услуги по колективно управление отвъд националните граници предполага, че носителите на права имат възможност свободно да избират организация за колективно управление на авторски права, на която да възложат управлението на техните права ― например права за излъчване или представяне пред публика, или на категориите права, като интерактивното разгласяване пред публика, при условие че организацията за колективно управление на авторски права вече управлява такива права или категории права. Това означава, че носителите на права могат лесно да оттеглят своите права или категории права от организацията за колективно управление на авторски права и да поверят или прехвърлят всички или част от тях на друга организация за колективно управление на авторски права или друго лице, независимо от държавата членка на пребиваване или националността на организацията за колективно управление на авторски права или носителя на правото. Организации за колективно управление на авторски права, които управляват различни видове произведения и други обекти, като например литературни, музикални или фотографски произведения, следва също да предоставят подобна гъвкавост на носителите на права по отношение на управлението на различни видове произведения и други обекти. Организациите за колективно управление на авторски права следва да информират носителите на права за този избор и да им предоставят възможност да го упражняват възможно най-лесно. Накрая, настоящата директива следва да не накърнява възможността носителите на права да управляват самостоятелно правата си, включително за нетърговски цели.

(10)     Членството в организация за колективно управление на авторски права следва да се основава на обективни и недискриминационни критерии, включително по отношение на издатели, които по силата на споразумение за използването на права, имат право на дял от приходите от правата, управлявани от организации за колективно управление на авторски права, и да получават такива приходи от организацията за колективно управление на авторски права.

(11)     От организациите за колективно управление на авторски права се очаква да действат в най-добрия интерес на своите членове. Поради това е важно да се предвидят системи, които позволяват на членовете на организациите за колективно управление на авторски права да упражняват правата си на членство, като участват в процеса на вземане на решения от организациите. Различните категории членове следва да бъдат справедливо и балансирано представени в процеса на вземане на решения. Ефективността на правилата относно общото събрание на членовете на организациите за колективно управление на авторски права може да бъде застрашена, ако липсват разпоредби относно провеждането на общото събрание. Следователно, необходимо е да се гарантира, че общото събрание се свиква редовно и поне веднъж годишно и че то взема най-важните решения в организацията за колективно управление на авторски права.

(12)     Членовете на организациите за колективно управление на авторски права следва да имат право да участват и гласуват на общото събрание. Упражняването на тези права могат да бъдат ограничени единствено от справедливи и пропорционални изисквания. Правото на глас следва са се упражнява лесно.

(13)     Членовете следва да имат право да участват в контрола върху управлението на организациите за колективно управление на авторски права. За тази цел организациите за колективно управление на авторски права следва да създадат надзорна функция, съобразена с тяхната организационна структура, и да позволят членовете да бъдат представлявани в органа, който упражнява тази функция. За да се избегне създаването на прекалена тежест за малките организации за колективно управление на авторски права и за да бъдат пропорционални задълженията, произтичащи от настоящата директива, държавите членки следва, ако счетат за необходимо, да могат да освобождават най-малките организации за колективно управление на авторски права от задължението да организират такава надзорна функция.

(14)     С оглед на доброто управление, висшето ръководство на организацията за колективно управление на авторски права трябва да бъде независимо. От управителите и изпълнителните директори следва да се изисква да декларират всяка година пред организацията за колективно управление на авторски права дали съществуват конфликти между техните интереси и тези на организацията.

(15)     Организациите за колективно управление на авторски права събират, управляват и разпределят приходите от използването на правата, които са им възложени от носителите на права. Тези приходи в крайна сметка са дължими на носителите на права, които може да са членове на организацията или на друга организация. Поради това е важно организациите за колективно управление на авторски права да полагат максимално старание при събирането, управлението и разпределянето на приходите. Точното разпределяне е възможно само когато организациите за колективно управление на авторски права поддържат стриктна документация за членството, лицензите и използването на произведенията и другите обекти. Когато е уместно, носителите на права и ползвателите също следва да предоставят информация, която организациите за колективно управление на авторски права да проверява. Сумите, събрани и дължими на носителите на права, следва да се управляват отделно от собствените активи на организацията за колективно управление на авторски права и, ако те са инвестирани преди да бъдат разпределени между носителите на права, това следва да се извършва в съответствие с инвестиционната политика, одобрена от общото събрание на организациите за колективно управление на авторски права. С цел да се осигури висока степен на защита на правата на носителите на права и да се гарантира, че всеки приход, който може да бъде получен от използване на техните права, се начислява в тяхна полза, инвестициите, направени и държани от организация за колективно управление на авторски права, следва да се управляват в съответствие с критерии, които да задължават организацията за колективно управление на авторски права да действат разумно, като същевременно се даде възможност на организацията за колективно управление на авторски права да прилага най-сигурната и най-ефикасна инвестиционна политика. Това следва да позволи на организациите за колективно управление на авторски права да разпределят активите си по начин, който отчита конкретното естество и продължителността на излагането на риск по отношение на инвестираните приходи от упражняването на правата и който не накърнява неоснователно приходите от упражняване на правата, дължими на носителите на права. Освен това, за да се гарантира, че сумите, дължими на носителите на права, са правилно и ефективно разпределени, е необходимо организациите за колективно управление на авторски права да предприемат разумни и добросъвестни мерки за установяване и откриване на съответните носители на права. Също така е целесъобразно да се предвиди изискване членовете на организациите за колективно управление на авторски права да одобряват правилата, които се прилагат в случай, че събраните суми не могат да бъдат разпределени, тъй като носителите на права не са установени или открити.

(16)     Тъй като носителите на права имат право да получават възнаграждение за използването на техните права, е важно членовете на организациите за колективно управление на авторски права да одобряват всяка удръжка, различна от такси за управление, или удръжки, изисквани от съответното национално законодателство, и организациите да прилагат прозрачни правила, регламентиращи тези удръжки. Всеки носител на права следва да има достъп по недискриминационен начин до всички социални, културни или образователни услуги, финансирани чрез тези удръжки. Настоящата директива обаче не засяга националното законодателство, регулиращо всички въпроси, които са извън обхвата на настоящатa директивa.

(17)     Организации за колективно управление на авторски права може да управляват правата и да събират приходите от тяхното използване („приходи от упражняване на правата“) по силата на споразумения за представителство с други организации. За да се защитят правата на членовете на други организации за колективно управление на авторски права, организацията не следва да прави разлика между правата, които тя управлява съгласно споразумения за представителство, и правата, които управлява пряко от името на носителите на права. Организацията за колективно управление на авторски права също не може да прави удръжки от приходите от упражняване на правата, събрани от името на друга организация за колективно управление на авторски права, без изричното съгласие на другата организация.

(18)     Изключително важно е чрез справедливи търговски условия на лицензирането да се гарантира, че ползвателите могат да лицензират произведения и други защитени обекти, правата за използването на които се представляват от организация за колективно управление на авторски права, и да се гарантира възнаграждението на носителите на права. Организациите за колективно управление на авторски права и ползвателите следва да провеждат свързаните с лицензирането преговори добросъвестно и да използват тарифи, определени въз основа на обективни критерии.

(19)     За да се повиши доверието на носителите на права, ползвателите и други организации за колективно управление на авторски права в услугите по управление, предоставяни от организации за колективно управление на авторски права, от всяка организация за колективно управление на авторски права следва да се изисква да въведе специални мерки за прозрачност. Всяка организация за колективно управление на авторски права следва да информира отделните носители на права за платените им суми и направените удръжки. Тя следва да предоставя достатъчно информация, включително и финансова информация, на останалите организации за колективно управление на авторски права, чиито права управлява по силата на споразумения за представителство. Всяка организация за колективно управление на авторски права също така следва да публикува достатъчно информация, за да гарантира, че носителите на права, ползвателите и другите организации за колективно управление на авторски права са запознати с нейната структура и начина, по който тя извършва дейността си. Организациите за колективно управление на авторски права следва по-специално да разкриват на носителите на права, ползвателите и другите организации за колективно управление на авторски права обхвата на техния репертоар и техните правила относно таксите, удръжките и тарифите.

(20)     За да се гарантира, че носителите на права са в състояние да наблюдават работата на организациите за колективно управление на авторски права и да сравняват съответните показатели за изпълнение, организациите за колективно управление на авторски права следва да публикуват годишен доклад за прозрачността, включващ сравнима одитирана финансова информация, специфична за дейностите на организациите за колективно управление на авторски права. Организациите за колективно управление на авторски права следва също да публикуват специален годишен доклад относно използването на сумите, заделени за социални, културни и образователни услуги. С цел да не се създава прекалена тежест за малките организации за колективно управление на права и произтичащите от настоящата директива задължения да бъдат пропорционални, държавите членки следва да могат, ако счетат за необходимо, да освободят най-малките организации за колективно управление на авторски права от някои задължения за прозрачност.

(21)     Доставчиците на услуги онлайн, които използват музикални творби, като напр. музикални услуги, които позволяват на потребителите да изтеглят музика или да я слушат онлайн, както и други услуги, които осигуряват достъп до филми или игри, в които музиката е важен елемент, трябва първо да получат право да ползват такива произведения. Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество[20] изисква лиценз за всяко от правата за използване онлайн на музикални произведения. Тези права са изключителното право на възпроизвеждане, и изключителното право на разгласяване пред публика на музикални произведения, което включва правото да се предоставя на разположение. Те могат да бъдат управлявани от отделни носители на права, като автори или издатели на музика, или от организациите за колективно управление на авторски права, които предоставят на носителите на права услуги по колективно управление. Авторските права за възпроизвеждане и за разгласяване пред публика може да бъдат управлявани от различни организации за колективно управление на авторски права. Освен това, съществуват ситуации, при които носителите на права имат права върху едно и също произведение и могат да упълномощят различни организации за колективно управление на авторски права да лицензират техните съответни дялове от правата върху произведението. Всеки ползвател, който желае да предостави услуга онлайн, предлагаща на потребителите широк избор от музикални произведения, ще трябва да обедини правата върху произведенията на различни носители на права и организации за колективно управление на авторски права.

(22)     Въпреки че интернет няма граници, пазарът за предоставяне онлайн на музикални услуги в ЕС все още е фрагментиран и в тази област все още не е постигнат единен пазар. Сложността и трудностите, свързани с колективното управление на авторски права в Европа, в много случаи засилват разпокъсаността на европейския цифров пазар за музикални услуги онлайн. Тази ситуация е в пълно противоречие с бързо растящото търсене от страна на потребителите на достъп до цифрово съдържание и свързаните с него иновационни услуги, включително и отвъд националните граници.

(23)     Препоръка 2005/737/ЕО на Комисията насърчава създаването на нова регулаторна среда, която е по-добре пригодена за управление на ниво Съюз на авторското право и сродните му права за предоставянето онлайн на законни музикални услуги. В нея се признава, че във века на използването онлайн на музикални произведения, търговските потребители се нуждаят от лицензионна политика, която съответства на особеностите на онлайн средата и която има многотериториален характер. Поради доброволния ѝ характер препоръката не може да насърчи достатъчно широкото многотериториално лицензиране на използването онлайн на музикални произведения и да отговори на специфичните изисквания на многотериториалното лицензиране.

(24)     Изключително важно е в сектора на музиката, предоставяна онлайн, където колективното управление на авторските права на териториален принцип остава норма, да се създадат условия, които водят до най-ефективните лицензионни практики от страна на организации за колективно управление на авторски права, във все по-трансграничен контекст. Поради това е целесъобразно да се предвиди набор от правила за координиране на основните условия, на които организациите за колективно управление на авторски права трябва отговарят при предоставянето на многотериториално колективно лицензиране на авторските права за използването на музикални произведения онлайн. Тези разпоредби следва да осигурят необходимото минимално качество на трансграничните услуги, предоставяни от организации за колективно управление на авторски права, особено по отношение на прозрачността на представяния репертоар и точността на финансовите потоци, свързани с използването на правата. Те също така следва да утвърдят нормативна уредба, с която да се улеснят доброволното обединяване на музикални репертоари и по този начин да се намали броят на лицензите, които ползвател трябва да получи, за да може да предоставя многотериториална услуга. Тези разпоредби следва да позволят на дадена организация за колективно управление на авторски права да поиска от друга организация за колективно управление на авторски права да представлява нейния репертоар на многотериториална основа, ако самата тя не отговаря на условията за това. Организацията, към което е отправено искането, е задължена да приеме мандата на организацията, отправяща искането, ако обединява репертоари и предлага или предоставя многотериториални лицензи. Развитието на законните музикални услуги онлайн в целия Съюз следва да допринесе също за борбата срещу пиратството.

(25)     Наличието на точна и изчерпателна информация за музикалните произведения, носителите на права и правата, които всяка организация за колективно управление на авторски права е упълномощена да представлява в дадена държава членка, е от особено значение за ефективната и прозрачна процедура на лицензиране, за последващото наблюдение на използването на лицензираните права и на съответното фактуриране на доставчиците на услуги, както и за разпределянето на сумите, дължими на носителите на права. По тази причина организациите за колективно управление на авторски права, които предоставят многотериториални лицензи за музикални произведения, трябва да могат да обработват бързо и точно тези подробни данни. Това изисква непрекъснато използване на бази данни за собствеността на права, които са лицензирани на многотериториален принцип, съдържащи данни, които дават възможност за идентифициране на произведенията, правата, носителите на права и държавите членки, които организацията за колективно управление на авторски права има правомощията да представлява. Тези бази данни следва да спомогнат за съпоставяне на информацията за произведения с информацията за звукозаписите или друг запис, в които участва произведението. Важно е също така да се гарантира, че бъдещите лицензополучатели и носителите на права имат достъп до информацията, от която се нуждаят, за да идентифицират репертоара, който представляват тези организации за колективно управление на авторски права, без да се засягат каквито и да е мерки, които тези организации имат право да вземат, за да защитят точността и целостта на данните, да контролират повторното им използване и да защитят личните данни и поверителната търговска информация.

(26)     Организациите за колективно управление на авторски права, които предоставят многотериториални лицензи за музикални произведения, следва да бъдат задължени непрекъснато и своевременно да актуализират своите бази данни, за да се гарантира, че данните за музикалния репертоар, които обработват, са възможно най-точни. Те следва да въведат лесно приложими процедури, за да позволят на носителите на права и други организации за колективно управление на авторски права, чийто репертоар представляват, да се информират за всяка неточност, която базата данни на организациите за колективно управление на авторски права може да съдържа във връзка с произведенията, които притежават или контролират, включително правата – изцяло или частично, както и държавите членки, за които са упълномощили съответното организация за колективно управление на авторски права да предостави лиценз. Те следва също да могат да обработват електронно регистрацията на произведенията и разрешенията за управление на права. Като се има предвид значението на автоматизацията за бързата и ефективна обработка на данни, организациите за колективно управление на авторски права трябва да осигурят използване на електронни средства, с помощта на които носителите на права да предават тази информация по структуриран начин. Организациите за колективно управление на авторски права следва, доколкото е възможно, да гарантират, че тези електронни средства са съобразени със съответните промишлени стандарти или практики, разработени на международно равнище или на равнището на Съюза.

(27)     Цифровата технология позволява на организациите за колективно управление на авторски права да следят автоматизирано използването от лицензополучателя на лицензираните музикални произведения и улеснява фактурирането. Промишлените стандарти за използване на музика, отчитане на продажби и фактуриране са от основно значение за подобряване на ефективността в обмена на данни между организациите за колективно управление на авторски права и ползвателите. При мониторинга на използването на лицензите следва да се спазват основни права, по-специално правото на зачитане на личния и семейния живот и защитата на данните. За да се гарантира, че тези подобрения в работата водят до по-бърза финансова обработка и в крайна сметка до по-бързи плащания на носителите на права, организациите за колективно управление на авторски права следва да са задължени своевременно да фактурират доставчиците на услуги и да разпределят сумите, дължими на носителите на права. С цел това изискване да даде желаните резултати, е необходимо притежателите на лицензи да полагат всички усилия да предоставят на организациите за колективно управление на авторски права точни и навременни отчети за използването на произведенията. Организациите за колективно управление на авторски права следва да не приемат отчетите на ползвателите в собствени формати, когато съществуват широко разпространени промишлени стандарти.

(28)     Необходимо е да се осигури достъп до големи масиви данни и тяхната обработка, както и висок технически капацитет, за да се осигурят висококачествени услуги по управление от организациите за колективно управление на авторски права, предоставящи многотериториални колективни лицензи. Организациите за колективно управление на авторски права следва да могат да възлагат на подизпълнител услугите, свързани с предоставянето на многотериториални лицензи за онлайн използване на музикални произведения, при условие че това не засяга тяхната отговорност към носителите на права, доставчиците на услуги онлайн или към други организации за колективно управление на авторски права и са спазени задълженията за защита на данните, както е посочено в член 17 от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни[21]. Споделянето или консолидирането на вътрешните административни възможности следва да помогне на организациите за колективно управление на авторски права да подобрят услугите по управление и да рационализират инвестициите в инструменти за управление на данни.

(29)     Обединяването на различни музикални репертоари за многотериториално лицензиране улеснява процеса на лицензиране, като прави всички репертоари достъпни на пазара за многотериториално лицензиране, повишава културното многообразие и допринася за намаляване на броя на сделките, които доставчикът на услуги онлайн трябва да извърши, за да може да предлага тази услуга. Такова обединяване на репертоари следва да способства за развитието на нови услуги, предоставяни онлайн, а също и да доведе до намаляване на разходите по сделката, които се прехвърлят на потребителите. Следователно организациите за колективно управление на авторски права, които не желаят или не са в състояние да издават многотериториални лицензи директно за собствения си музикален репертоар, следва да бъдат насърчавани да възлагат доброволно на други организации за колективно управление на авторски права да управляват техните репертоари при недискриминационни условия. Ако организация за колективно управление на авторски права получи искане да управлява репертоар, тя следва да бъде задължена да приеме задачата, при условие че обединява репертоара и предлага или предоставя многотериториални лицензи. Освен това тъй като споразуменията за издаване на многотериториални лицензи имат ексклузивен характер, това би ограничило възможностите за избор, предоставени на ползвателите, които търсят да получат многотериториални лицензи, а също би ограничило възможностите за избор, предоставени на организациите за колективно управление на авторски права, които търсят управленски услуги за репертоара си на многотериториален принцип. Поради това всички споразумения за представителство между организациите за колективно управление на авторски права, които предвиждат многотериториално лицензиране, следва да нямат ексклузивен характер.

(30)     Прозрачността на условията, при които организациите за колективно управление на права управляват правата за използване онлайн, които са били упълномощени да представляват, е от особено значение за носителите на права. Организациите за колективно управление на авторски права следва да предоставят достатъчно информация на своите носители на права относно основните условия на всяко споразумение, по силата на което се възлага на друга организация за колективно управление на авторски права да представлява неговите права за използване на музикални произведения онлайн, с цел да бъде предоставен многотериториален лиценз.

(31)     Важно е всяка организация за колективно управление на авторски права, която предлага или предоставя многотериториално лицензиране, да бъде задължена да приеме да представлява репертоара на всички организации за колективно управление на авторски права, които решат да не го правят директно. За да се гарантира, че това изискване не е прекомерно и не надхвърля необходимото, организация за колективно управление на авторски права, към която е отправено искането, следва да бъде задължена да приеме представителството, ако искането е ограничено до онлайн правата или категории от онлайн права, които тя представлява. В допълнение, това изискване следва да се прилага само за организации за колективно управление на авторски права, които обединяват репертоар и не следва да обхваща организациите за колективно управление на авторски права, които предоставят многотериториални лицензи само за собствения си репертоар. То не следва да се прилага към организациите за колективно управление на авторски права, които просто обединяват права в същите произведения с цел да могат да лицензират съвместно както правата на възпроизвеждане, така и правата на разгласяване пред публика за такива произведения. Всяко споразумение, по силата на което дадена организация възложи на друга организация или организации за колективно управление на авторски права да предоставя многотериториални лицензи за нейния собствен музикален репертоар за използване онлайн, не следва да пречи на организация за колективно управление на авторски права да продължи да предоставя лицензи, ограничени до територията на държавата членка, в която е установена за собствения си репертоар и всеки друг репертоар, който е упълномощена да представлява в тази държава членка.

(32)     Целите и ефективността от разпоредбите за многотериториалното лицензиране от организации за колективно управление на авторски права ще бъдат значително застрашени, ако носителите на права нямат възможността да упражняват правата си, като предоставят многотериториални лицензи, когато организацията за колективно управление на авторски права, на които са предоставени тези права, не предоставя или предлага многотериториални лицензи и не иска да възложи на друга организация за колективно управление на авторски права да го направи. Поради тази причина е важно в тези случаи да се позволи на носителите на права да упражняват правото да предоставят сами или чрез друга страна или страни многотериториални лицензи, изисквани от доставчиците на услуги онлайн, без да се налага да оттеглят правата си от организацията за колективно управление на авторски права.

(33)     В интерес на онлайн пазара основни задължения, свързани с достъпа до информация, обработката на данни, фактурирането и възможностите за плащане следва да се прилагат и за всяко предприятие, притежавано изцяло или частично от организация за колективно управление на авторски права, която предлага или предоставя многотериториални лицензи за използване онлайн на музикални произведения.

(34)     В цифрова среда организациите за колективно управление на авторски права са задължени да лицензират редовно репертоарите си поради появата на изцяло нови форми на използване и бизнес модели. В такива случаи и с цел създаване на благоприятна среда за развитието на такива лицензи във възможно най-кратък срок, организациите за колективно управление на авторски права следва да имат гъвкавостта, необходима за осигуряване на индивидуализирани и новаторски лицензи, без да възникне рискът те да бъдат използвани като прецедент при определяне условията на други различни видове лицензи.

(35)     Излъчващите организации разчитат обикновено на лиценз от местна организация за колективно управление на авторски права за собствените им предавания на телевизионни и радиопрограми, които включват музикални произведения. Този лиценз е често е ограничен до дейност по излъчване. Лиценз за онлайн права върху музикални произведения би бил необходим, за да могат такива телевизионни или радио излъчвания да бъдат достъпни и онлайн. За да се улесни лицензирането на права за онлайн достъп до музика за целите на едновременно и забавено онлайн излъчване на телевизионни и радио предавания е необходимо да се предвиди дерогация от разпоредбите, които иначе се прилагат за многотериториалното лицензиране на музикални произведения за онлайн използване. Такава дерогация следва да се ограничи до необходимото за осигуряване на онлайн достъп до телевизионни или радиопрограми и до материали с ясна и подчинена връзка с първоначалното излъчване, произведени за цели като допълване, предварителен или последващ преглед на тези телевизионни или радиопрограми. Тази дерогация не следва да функционира така, че да наруши конкуренцията с други услуги, които предоставят на потребителите онлайн достъп до индивидуални музикални или аудиовизуални произведения, или да води до ограничителни практики, като разпределяне на пазари или потребители, в нарушение на членове 101 или 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(36)     Необходимо е да се осигури ефективното прилагане на разпоредбите на националното право, приети в изпълнение на настоящата директива. Организациите за колективно управление на авторски права следва да предлагат на своите членове специфични процедури за разглеждане на жалби и за разрешаване на спорове. Тези процедури следва също така да бъде достъпни и за други носители на авторски права, представлявани от организацията за колективно управление на авторски права . Също така е необходимо да се гарантира, че държавите членки разполагат с независими, безпристрастни и ефективни органи за разрешаване на спорове, компетентни за уреждане на търговски спорове между организации за колективно управление на авторски права и ползватели относно съществуващи или предложени лицензионни условия, както и относно случаи на отказ за предоставяне на лиценз. Освен това ефективността на правилата относно многотериториалното лицензиране за онлайн права върху музикални произведения би могла да бъде засегната, ако споровете между организациите за колективно управление на авторски права и техните партньори не се разрешават бързо и ефикасно от независими и безпристрастни органи. Като резултат е целесъобразно да се предвиди, без да се накърнява правото на достъп до съд, възможност за леснодостъпна, ефикасна и безпристрастна извънсъдебна процедура за разрешаване на конфликти между, от една страна, организациите за колективно управление на авторски права, и, от друга страна, доставчиците на онлайн музикални услуги, носителите на авторски права или други организации за колективно управление на авторски права.

(37)     Освен това държавите членки следва да установят подходящи процедури, чрез които ще бъде възможно да се предявяват жалби срещу организации за колективно управление на авторски права, които не спазват нормативната уредба, и да се гарантира, когато е уместно, налагането на подходящи, ефективни, съразмерни и възпиращи санкции. Държавите членки следва да определят кои органи носят отговорност за администрирането на процедурите за разглеждане на жалби и санкциите. Следва да се предвидят специфични разпоредби за наблюдение на съответствието с изискванията за многотериториално лицензиране, за да се гарантира спазването на тези изисквания. Компетентните органи на държавите членки и Европейската комисия следва да си сътрудничат за осъществяване на тази цел.

(38)     За организациите за колективно управление на авторски права е важно да зачитат правата на личен живот и защита на личните данни на всеки носител на авторски права, член, ползвател и друго лице, чиито лични данни те обработват. С Директива 95/46/ЕО се регламентира обработката на лични данни, извършвана в държавите членки в контекста на настоящата директива и под надзора на компетентните органи на държавите членки, в частност на обществени независими органи, определени от държавите членки. На носителите на авторски права следва да се предоставя подходяща информация за обработването на личните им данни, получателите на тези данни, сроковете за съхраняване на данните им в съответната база данни, и начина, по който могат да упражняват правото си на достъп, коригиране и заличаване на личните данни, които ги касаят, в съответствие с членове 10 и 11 от Директива 95/46/ЕО. По-специално, уникалните идентификатори, които дават възможност за косвена идентификация на дадено лице, следва да се третират като лични данни по смисъла на член 2, буква а) от посочената директива.

(39)     В светлината на член 12, буква б) от Директива 95/46/ЕО, който предоставя на всяко физическо лице правото да получи поправяне, изтриване или блокиране на неточни или непълни данни, настоящата директива също така гарантира, че неточна информация относно носителите на авторски права или други организации за колективно управление на авторски права в случай на многотериториални лицензи, следва да бъде поправена без ненужно забавяне.

(40)     Разпоредбите относно мерките за принудително изпълнение не следва да засягат компетентността на независимите национални публични органи, установени от държавите членки по силата на член 28 от Директива 95/46/ЕО да контролират прилагането на националните разпоредби, приети в изпълнение на посочената директива.

(41)     Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз. Изискването в директивата за предоставяне на механизми за разрешаване на спорове на членовете, носителите на авторски права, ползвателите и организациите за колективно управление на авторски права не следва да възпрепятства страните да упражняват правото си на достъп до съд, както са гарантирани от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(42)     Доколкото целта на настоящата директива — подобряване на възможността на членовете на организациите за колективно управление на авторски права да упражняват контрол над дейностите на тези организации, гарантиране на достатъчна прозрачност от страна на организациите за колективно управление на авторски права и подобряване на многотериториалното лицензиране на авторските права за използване онлайн на музикални произведения — не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно може, с оглед на своя мащаб и последици, да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, заложен в посочения член, настоящата директива не надхвърля мерките, необходими за постигането на тази цел.

(43)     Разпоредбите на настоящата директива се прилагат, без да се накърнява прилагането на правните норми в областта на защитата на конкуренцията и във всяка друга правна област, включително поверителността, търговските тайни, неприкосновеността на личния живот, достъпа до документи, договорното право и международното частно право по отношение на стълкновението на закони и на компетентността на съдилищата.

(44)     В съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите членки и Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г. държавите членки са поели задължение уведомяването за мерките им за транспониране в обосновани случаи да бъде придружавано от един или повече документи, в които се обяснява връзката между елементите на директивата и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на такива документи е обосновано.

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Дял I

Общи разпоредби

Член 1 Предмет

Настоящата директива определя изисквания, необходими, за да се гарантира правилното функциониране на управлението на авторското право и сродните му права от организациите за колективно управление на авторски права. Тя също така определя изискванията за многотериториалното лицензиране от организации за колективно управление на авторските права върху музикални произведения за използване онлайн.

Член 2 Обхват

Дялове I, II и IV, с изключение на членове 36 и 40, се прилагат за всички организации за колективно управление на авторски права, установени в Съюза.

Дял III и членове 36 и 40 от дял IV се прилагат само за онези организации за колективно управление на авторски права, които управляват авторските права върху музикални произведения за онлайн използване на многотериториална основа.

Член 3 Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)           „организация за колективно управление на авторски права“ означава организация, която е оправомощена по закон или чрез възлагане, лиценз или други договорни условия, от повече от един носител на авторски права, да управлява авторски или сродните им права като нейна изключителна или основна цел, и която е собственост или се контролира от своите членове;

б)           „носител на авторско право“ означава всяко физическо или юридическо лице, различно от организация за колективно управление на авторски права, което притежава авторски и сродните им права, или което по споразумение за упражняването на права има право на дял от приходите от което и да е от правата, управлявани от организацията за колективно управление на авторски права;

в)           „член на организация за колективно управление на авторски права“ означава носител на авторско право или предприятие, пряко представляващо носители на авторски права, включително други организации за колективно управление на авторски права и асоциации на носители на авторски права, който отговаря на изискванията за членство в организация за колективно управление на авторски права;

г)            „Устав“ означава меморандумът и уставът, статутът, правилникът или учредителният документ на организацията за колективно управление на авторски права;

д)           „директор“ е всеки отделен управляващ директор, всеки член на административния, управителния или надзорния съвет на организация за колективно управление на авторски права;

е)           „приходи от управление на авторски права“ означава приходи, събирани от организацията за колективно управление на авторски права от името на носителите на авторски права, от изключително право, от право на възнаграждение или от право на компенсационно възнаграждение;

ж)          „такси за управление“ означава сумата, удържана от организацията за колективно управление на авторски права за покриване на нейните разходи по управление на услугите, свързани с авторското и сродните му права;

з)            „споразумение за представителство“ означава всяко споразумение между организациите за колективно управление на авторски права, съгласно което една организация за колективно управление на авторски права оправомощава друга организация за колективно управление на авторски права да представлява правата от нейния репертоар, включително споразумение, сключено в съответствие с членове 28 и 29;

и)           „ползвател“ означава всяко физическо или юридическо лице, което извършва действия, подлежащи на разрешение от носители на авторски права, на възнаграждение на носители на авторски права, възнаграждение или изплащане на компенсационно възнаграждение на носителите на авторски права, и което не действа в качеството си на потребител;

й)           „репертоар“ означава произведения или други защитени обекти, в които една организация за колективно управление на авторски права управлява права;

к)           „многотериториален лиценз“ означава лиценз, който обхваща територията на повече от една държава членка;

л)           „онлайн права върху музикални произведения“ означава всяко едно от правата върху дадено музикално произведение, предвидени в членове 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО, които са необходими за предоставяне на музикална услуга онлайн ;

м)           „музикална онлайн услуга“ означава услуга на информационното общество по смисъла на член 1, параграф 2 от Директива 98/34/EО, която изисква лицензиране на музикални произведения.

Дял II

Организации за колективно управление на авторски права

Глава 1

Членство и устройство на организации за колективно управление на авторски права

Член 4 Общи принципи

Държавите членки гарантират, че организациите за колективно управление на авторски права действат в интерес на своите членове и не налагат на носителите на авторски права, чиито права управляват, задължения, които не са обективно необходими за защита на правата и интересите на тези носители на авторски права.

Член 5 Права на носителите на авторски права

1.           Държавите членки гарантират, че носителите на авторски права разполагат с правата по параграфи 2—7 и че тези права са включени в устава или в условията за членство в организацията за колективно управление на авторски права.

2.           Носителите на авторски права имат правото да оправомощават избрана от тях организация за колективно управление на авторски права да управлява правата, категориите права или видовете произведения и други обекти по техен избор, за избрани от тях държави членки, независимо от държавата членка на пребиваване, установяване или гражданство на носителя на авторски права или на организацията за колективно управление на авторски права.

3.           Носителите на авторски права имат правото да прекратяват оправомощаването организацията за колективно управление на авторски права за управление на авторски права, категории права или видове произведения и други обекти, или да оттеглят от организация за колективно управление на авторски права управлението на избрани от тях права, категории права или видове произведения и други обекти, за избрани от тях държави членки, след предизвестие в разумен срок, който не надвишава шест месеца. Организацията за колективно управление на авторски права може да реши, че такова прекратяване или оттегляне ще влезе в сила едва в средата или в края на финансовата година, в зависимост от това кое е по-скоро след изтичането на срока на предизвестието.

4.           Ако има суми, дължими на носител на авторски права за действия, свързани с използване, извършени преди влизането в сила на прекратяването на оправомощаването или на оттеглянето на правата, или по лиценз, предоставен преди влизането в сила на прекратяването на оправомощаването или на оттеглянето на правата, носителят на авторски права запазва правата си по членове 12, 16, 18 и 34 във връзка с тези действия, свързани с използване.

5.           Организациите за колективно управление на авторски права не ограничават упражняването на права, предоставени им по силата на параграфи 3 и 4, чрез изискване управлението на авторски права, категории права или видове произведения и други обекти, които са предмет на прекратяването или отнемането, да бъде възложено на друга организация за колективно управление на авторски права.

6.           Държавите членки гарантират, че носителят на авторски права дава изрично съгласие за всяко право, категория права или вид произведения и други обекти, за чието управление посоченият носител на авторски права оправомощава организацията за колективно управление на авторски права, както и че всяко такова съгласие се доказва с писмен документ.

7.           Организациите за колективно управление на авторски права информират носителите на авторски права за техните права по параграфи 1—6 преди да получат тяхното съгласие за управление на право, категория права или вид произведения и други обекти.

Организациите за колективно управление на авторски права информират членовете си за техните права по параграфи 1—6 в срок от шест месеца, считано от датата на транспониране на настоящата директива.

Член 6 Правила за членство в организации за колективно управление на авторски права

1.           Държавите членки гарантират, че организациите за колективно управление на авторски права спазват разпоредбите, установени в параграфи 2—5.

2.           Организациите за колективно управление на авторски права приемат носители на авторски права за членове, ако те отговарят на изискванията за членство. Те могат да откажат заявка за членство единствено въз основа на обективни критерии. Тези критерии са включени в устава или в условията за членство в организацията за колективно управление на авторски права и до тях има публичен достъп.

3.           В устава на организацията за колективно управление на авторски права се предвиждат подходящи и ефективни механизми за участие на членовете ѝ в нейния процес на вземане на решения. Различните категории членове следва да бъдат справедливо и балансирано представени в процеса на вземане на решения.

4.           Организациите за колективно управление на авторски права създават условия за комуникация по електронен път на своите членове, включително за целите на упражняване на правата на тези членове. Използването на електронни средства не зависи от местопребиваването или мястото на установяване на члена.

5.           Организациите за колективно управление на авторски права съхраняват досиета за членовете си, които се актуализират редовно, така че идентичността на техните членове и местонахождението им да могат да бъдат надлежно установени.

Член 7 Общо събрание на членовете на организацията за колективно управление на авторски права

1.           Държавите членки гарантират, че общите събрания на членовете на организациите за колективно управление на авторски права са организирани съгласно разпоредбите в параграфи 2—8.

2.           Общо събрание на членовете на организацията за колективно управление на авторски права се свиква най-малко веднъж годишно.

3.           Общото събрание одобрява всички изменения на устава и на условията за членство в организацията за колективно управление на авторски права, когато тези условия не са уредени в устава.

4.           Общото събрание има правомощия да взема решения за назначаване или освобождаване от длъжност на директорите и за одобряване на техните възнаграждения и други ползи, например непарични възнаграждения, отпускане на пенсии, право на други възнаграждения и право на обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение.

Общото събрание не взема решения относно назначаването и освобождаването от длъжност на членовете на управителния съвет или на отделен управляващ директор когато Надзорният съвет има право да назначава или освобождава същите от длъжност.

5.           В съответствие с разпоредбите на глава 2 от дял II, общото събрание взема решения най-малко по следните въпроси:

а)      Политиката за разпределението на суми, дължими на носителите на авторски права, освен ако общото събрание не реши да делегира вземането на това решение на органа, който упражнява функции по надзора;

б)      Използването на суми, дължими на носителите на авторски права, които не могат да бъдат разпределени съгласно член 12, параграф 2), освен ако общото събрание не реши да делегира това решение на органа, който упражнява функции по надзора;

в)      Общата инвестиционна политика, включително относно предоставяне на заеми или предоставяне на обезпечения или гаранции по заеми, по отношение на приходите от управление на авторски права;

г)       Правилата за удръжки от приходите от управление на авторски права.

6.           Общото събрание контролира дейностите на организацията за колективно управление на авторски права най-малко чрез вземането на решение за назначаване и освобождаване на одитора и чрез одобряване на годишния доклад за прозрачността и на доклада на одитора.

7.           Всяко ограничение на правото на членовете на организацията за колективно управление на авторски права да участват и да упражняват права на глас в общото събрание следва да бъдат справедливи и съразмерни и да се основават на следните критерии:

а)      продължителност на членството;

б)      получени суми или суми, дължими на член за определения финансов период.

Тези критерии са включени в устава или в условията за членство в организацията за колективно управление на авторски права и до тях има публичен достъп в съответствие с членове 17 и 19.

8.           Всеки член на организацията за колективно управление на авторски права има право да упълномощи друго физическо или юридическо лице да присъства и да гласува на общото събрание от името на упълномощителя.

Член 8 Надзорна функция

1.           Държавите членки гарантират, че всяка организация за колективно управление на авторски права е създала орган с надзорна функция, носещо отговорност за непрекъснато текущо наблюдение на дейностите и на изпълнението на задълженията на лицата, натоварени с управленски отговорности в тази организация за колективно управление на авторски права. В органа, който упражнява тази функция, членовете на организацията за колективно управление на авторски права се представляват справедливо и балансирано, с цел да се осигури ефективното им участие.

2.           Органът, натоварен с функциите по надзора, заседава редовно и има най-малко следните правомощия:

а)      да одобрява всяко придобиване на недвижимо имущество от организацията за колективно управление на авторски права;

б)      да одобрява създаването на дъщерни дружества, придобиване на други предприятия, придобиване на акции или права в други предприятия, сливания и сдружения;

в)      да одобрява сключването на заеми, предоставянето на заеми и предоставянето на обезпечения или гаранции по заеми.

3.           Държавите членки могат да решат, че параграфи 1 и 2 не се прилагат за организации за колективно управление на авторски права, които към датата на баланса не надхвърлят праговете по два от следните три показателя:

а)      обща балансова стойност: 350 000 EUR;

б)      нетен оборот: 700 000 EUR;

в)      среден брой на служителите през финансовата година: десет.

Член 9 Задължения на лицата, ръководещи действително стопанската дейност на организацията за колективно управление на авторски права

1.           Държавите членки гарантират, че лицата, които действително управляват стопанската дейност на организацията за колективно управление на авторски права и нейните директори, с изключение на директорите, упражняващи надзорни функции, управляват организацията за колективно управление на авторски права по надежден и разумен начин, като използват надеждни административни и счетоводни процедури и механизми за вътрешен контрол.

2.           Държавите членки гарантират, че лицата, които действително управляват стопанската дейност на организацията за колективно управление на авторски права и нейните директори, с изключение на директорите, упражняващи надзорни функции, са разработили процедури за избягване на конфликт на интереси. Организацията за колективно управление на авторски права разполага с процедури за откриване, управление, наблюдение и оповестяване на конфликти на интереси, за да се предотврати неблагоприятно засягане на интересите на членовете на тази организация.

Тези процедури включват индивидуална годишна декларация от всяко от тези лица и директори до органа, натоварен с функции по надзора, която съдържа следната информация:

а)      всякакви интереси, свързани с организацията за колективно управление на авторски права;

б)      всякакви възнаграждения, получавани от организацията за колективно управление на авторски права, включително пенсионни схеми, непарични възнаграждения и други видове възнаграждения;

в)      всякакви суми, получени в качеството на носител на авторски права от организацията за колективно управление на авторски права;

г)       декларация за всеки действителен или възможен конфликт между личните интереси и тези на организацията за колективно управление на авторски права, или между всякакви други задължения към организацията за колективно управление на авторски права и всякакви задължения към други юридически или физически лица.

Глава 2

Управление на приходи от управление на авторски права

Член 10 Събиране и използване на приходи от управление на авторски права

1.           Организациите за колективно управление на авторски права трябва да бъдат стриктни при събирането и управлението на приходите от управление на авторски права.

2.           Организацията за колективно управление на авторски права управлява и поддържа отделно приходите от управление на авторски права и приходите от инвестиции от своите собствени активи, приходите, получени от нейните управленски услуги или приходите, получени от други дейности.

3.           Организацията за колективно управление на авторски права не може да използва приходите от управление на авторски права, както и приходите от инвестиции за своя собствена сметка, с изключение на удръжките за такси за управление.

4.           Когато преди разпределението на суми, дължими на носителите на авторски права, организацията за колективно управление на авторски права инвестира приходите от управление на авторски права и приходите от инвестиции, тя извършва това в съответствие с общата инвестиционна политика, посочена в член 7, параграф 5, буква в), както и със следните разпоредби:

а)      активите се инвестират възможно най-добре в интерес на членовете; когато е налице потенциален конфликт на интереси, организацията за колективно управление на авторски права гарантира, че инвестициите са направени единствено в интерес на членовете;

б)      активите се инвестират така, че да се гарантира сигурността, качеството, ликвидността и рентабилността на портфейла като цяло;

в)      активите се диверсифицират надлежно, така че да се избегне прекомерната зависимост от определен актив, както и прекомерното акумулиране на риск в съвкупния портфейл.

Член 11 Удръжки

1.           Държавите членки гарантират, че в споразуменията, регулиращи отношенията на организацията за колективно управление на авторски права с нейните членове и носителите на авторски права, се посочват удръжките, приложими към приходите от управление на авторски права, посочени в член 16, буква д).

2.           Държавите членки гарантират, че когато дадена организация за колективно управление на авторски права предоставя социални, културни или образователни услуги, финансирани чрез удръжки от приходите от управление на авторски права, носителите на авторски права имат право на:

а)      социални, културни или образователни услуги въз основа на справедливи критерии, по-специално във връзка с достъпа до и обхвата на тези услуги;

б)      носителите на авторски права, които са прекратили правомощията за управление на авторски права, категории права или видове произведения и други обекти, или които са оттеглили свои права, категории права или видове произведения и други обекти, от организацията за колективно управление на авторски права, продължават да има достъп до тези услуги. в критериите по отношение на достъпа до и обхвата на тези услуги могат да бъдат взети предвид приходите от управление на авторски права, получени от тези носители на авторски права и продължителността на оправомощаването за управление на авторски права, при условие че тези критерии са приложими също и върху носители на авторски права, които не са прекратили такова оправомощаване или не са оттеглили свои права, категории права или видове произведения и други обекти, от организацията за колективно управление на авторски права.

Член 12 Разпределение на сумите, дължими на носителите на авторски права

1.           Държавите членки гарантират, че организацията за колективно управление на авторски права редовно и стриктно разпределя и изплаща дължимите суми на всички носители на авторски права, които представлява. Организацията за колективно управление на авторски права извършва посочените разпределение и плащания не по-късно от 12 месеца след края на финансовата година, в която са събрани приходите от управление на авторски права, освен ако обективни причини, свързани по-специално с отчитане на ползватели, установяване на права, носители на авторски права или съпоставяне на информация относно произведения и други обекти с носителите на авторски права, не попречат на организацията за колективно управление на авторски права да спази този краен срок. Организацията за колективно управление на авторски права извършва посочените разпределение и плащания точно, като осигурява равнопоставено третиране на всички категории носители на авторски права.

2.           Когато дължимите суми на носителите на авторски права не могат да бъдат разпределени след пет години, считано от края на бюджетната година, през която са събрани приходите от управление на авторски права, и при условие, че организацията за колективно управление на авторски права е взела всички необходими мерки, за да бъдат идентифицирани носителите на авторски права и да бъде открито местонахождението им, организацията за колективно управление на авторски права взема решение за използването на тези суми в съответствие с член 7, параграф 5, буква б), без да се накърнява правото на носителя на авторското право на претенция за такива суми към организацията за колективно управление на авторски права.

3.           За целите на параграф 2 мерките, взети за да бъдат идентифицирани носителите на авторски права и да бъде открито местонахождението им, включват проверка на досието на члена и предоставяне на разположение на членовете на организацията за колективно управление на авторски права, както и на обществеността, на списък с произведения и други обекти, за които един или повече носители на авторски права не са били установени или не е било намерено местоположението им.

Глава 3

Управление на авторски права от името на други организации за колективно управление на авторски права

Член 13 Права, управлявани по силата на споразумения за представителство

Държавите членки гарантират, че организациите за колективно управление на авторски права не допускат дискриминиране между своите членове и носителите на авторски права, чиито права управляват по силата на споразумение за представителство, по-специално по отношение на приложимите тарифи, таксите за управление и условията за събиране на приходите от управление на авторски права и разпределението на дължимите суми на носителите на авторски права.

Член 14 Удръжки и плащания при споразумения за представителство

1.           Организацията за колективно управление на авторски права не прилага удръжки, различни от такси за управление, към приходите от управление на авторски права, реализирани от правата, които то управлява въз основа на споразумения за представителство с друга организация за колективно управление на авторски права, освен в случаите, когато другата организация изрично се съгласи на такива удръжки.

2.           Организацията за колективно управление на авторски права редовно, стриктно и точно разпределя и изплаща сумите, дължими на други организации за колективно управление на авторски права.

Глава 4

Отношения с ползвателите

Член 15 Лицензиране

1.           Организациите за колективно управление на авторски права и ползвателите провеждат преговори за лицензиране на права добросъвестно, включително предоставянето на цялата необходима информация относно техните съответни услуги.

2.           Лицензионните условия се основават на обективни критерии, по-специално във връзка с тарифите.

Тарифи за изключителни права отразяват стойността на търгуваните права и на услугите, предоставяни от организацията за колективно управление на авторски права.

При липса на национално законодателство за установяване на сумите, дължими на носителите на авторски права по отношение на дадено право на възнаграждение и право на компенсационно възнаграждение, организацията за колективно управление на авторски права трябва да обоснове своето определяне на тези дължими суми с икономическата стойност на тези търгувани права.

3.           Организациите за колективно управление на авторски права създават условия за комуникация по електронен път на ползвателите, включително, когато е уместно, с цел докладване за използването на лиценза.

Глава 5

Прозрачност и отчетност

Член 16 Информация, предоставяна на носителите на авторски права, относно управлението на техните авторски права

Държавите членки гарантират, че организациите за колективно управление на авторски права предоставят поне веднъж годишно по електронен път следната информация на всички носители на авторски права, които представляват:

а)           всички лични данни, за използването на които носителят на авторски права е оправомощил организацията за колективно управление на авторски права, включително данни за идентифициране и определяне на местоположението на носителя на авторски права;

б)           приходите от управление на авторски права, събрани от името на носителя на авторски права;

в)           сумите, дължими на носителя на авторски права по категория управлявани права и вид използване, изплатени от организацията за колективно управление на авторски права на носителя на авторски права за съответния период;

г)            периодът, през който е осъществено използването, за което се дължат суми на носителя на авторските права;

д)           направените удръжки за такси за управление през съответния период;

е)           Удръжките, направени за цел, различна от такси за управление, включително тези, които могат да се изискват от националното законодателство за предоставяне на всички социални, културни или образователни услуги в съответния период;

ж)          всички суми, дължими на носителя на авторски права, които не са изплатени през съответния период;

з)            текущите процедури за разглеждане на жалби и за разрешаване на спорове по членове 34 и 36.

Член 17 Информация, предоставяна на други организации за колективно управление на авторски права, относно управлението на авторски права по силата на споразумения за представителство

Държавите членки гарантират, че организациите за колективно управление на авторски права предоставят следната информация на разположение най-малко веднъж в годината в електронен вид, на организациите за колективно управление на авторски права, от името на които управляват права по силата на споразумение за представителство за определен период:

а)           дължимите суми на носителите на авторски права по категория управлявани права и вид използване, изплатени от организацията за колективно управление на авторски права за лицензирането на авторските права, които тя управлява съгласно споразумението за представителство;

б)           удръжките, направени за таксите за управление и за други цели;

в)           информация за лицензи и приходи от управление на авторски права, свързани с произведенията, включени в репертоара, обхванат от споразумението за представителство;

г)            резолюции на общото събрание.

Член 18 Информация, предоставяна при поискване на носители на авторски права, членове, други организации за колективно управление на авторски права и ползватели

1.           Държавите членки гарантират, че организациите за колективно управление на авторски права предоставят на разположение при поискване от всеки носител на авторски права, чиито права управляват, от всяка организация за колективно управление на авторски права, от името на която управляват права съгласно споразумение за представителство, или от всеки ползвател, по електронен път, без неоправдано забавяне, следната информация:

а)      стандартни лицензионни договори и приложими тарифи;

б)      репертоара и правата, които управляват, и обхванатите държави членки;

в)      списък на споразуменията за представителство, по които са страна, включително информация за другите организации за колективно управление на авторски права, които са страна по тези споразумения, представлявания репертоар и териториалния обхват на всяко такова споразумение.

2.           В допълнение, организациите за колективно управление на авторски права предоставят, при поискване от носител на авторски права или от организация за колективно управление на авторски права, всякаква информация за произведения, за които един или повече носители на авторски права не са били идентифицирани, включително, когато е налично, наименованието на произведението, името на автора, името на издателя и всякаква друга налична относима информация, която може да бъде необходима за идентифициране на носителите на авторски права.

Член 19 Публично оповестяване на информация

1.           Държавите членки гарантират, че организациите за колективно управление на авторски права оповестяват публично следната информация:

а)      устава;

б)      условията за членство и за прекратяване на оправомощаването за управление на авторски права, ако не са включени в устава;

в)      списъка на лицата по член 9;

г)       правила за разпределение на сумите, дължими на носителите на авторски права

д)      правила относно таксите за управление;

е)      правила относно удръжките от приходите от управление на авторски права за цели, различни от такси за управление, включително удръжки за предоставяне на социални, културни и образователни услуги;

ж)     текущи процедури за разглеждане на жалби и за разрешаване на спорове по членове 34, 35 и 36.

2.           Информацията, посочена в параграф 1, се оповестява на уебсайта на организацията за колективно управление на авторски права и остава на разположение на обществеността на този уебсайт.

Организацията за колективно управление на авторски права поддържа в актуализиран вид информацията, посочена в параграф 1.

Член 20 Годишен доклад за прозрачността

1.           Държавите членки гарантират, че, независимо от правната му форма по националното законодателство, организациите за колективно управление на авторски права изготвят и оповестяват годишен доклад за прозрачността, включително специален доклад за всяка финансова година, не по-късно от шест месеца след края на финансовата година. Годишният доклад за прозрачността се подписва от всички директори.

Годишният доклад за прозрачността се публикува на уебсайта на организацията за колективно управление на авторски права и остава на разположение на обществеността на този уебсайт за срок не по-малко от пет години.

2.           Годишният доклад за прозрачността съдържа най-малко информацията, посочена в приложение I.

3.           Специалният доклад, посочен в параграф 1, се отнася за използването на сумите, удържани за социални, културни и образователни услуги, и съдържа най-малко информацията, посочена в точка 3 от приложение I.

4.           Счетоводната информация, съдържаща се в годишния доклад за прозрачността, се одитира от едно или повече лица, оправомощени да извършват одит на отчети в съответствие с Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети[22].

Докладът на одитора, заедно с евентуалните резерви, се възпроизвежда без съкращения в годишния доклад за прозрачността.

За целите на настоящия параграф „счетоводна информация“ включва счетоводните отчети, посочени в точка 1, буква а) от приложение I, както и финансовата информация, посочена в приложение І, точка 1, букви е) и ж) и точка 2.

5.           Държавите членки могат да решат, че точка 1, букви а), е) и ж) от приложение I не се прилагат за организации за колективно управление на авторски права, които към датата на баланса не надхвърлят праговете по два от следните три показателя:

а)      обща балансова стойност: 350 000 EUR;

б)      нетен оборот: 700 000 EUR;

в)      среден брой на служителите през финансовата година: десет.

Дял III

Многотериториално лицензиране от организации за колективно управление на авторски права за онлайн права върху музикални произведения

Член 21 Многотериториално лицензиране на вътрешния пазар

1.           Държавите членки гарантират, че организациите за колективно управление на авторски права, установени на тяхната територия, съответстват на изискванията по настоящия дял, когато предоставят многотериториални лицензи за онлайн права върху музикални произведения.

2.           Държавите членки гарантират, че спазването на тези изисквания от страна на организациите за колективно управление на авторски права може да бъде проверявано от компетентните органи, посочени в член 39.

Член 22 Капацитет за обработка на данни, свързани с многотериториални лицензи

1            Държавите членки гарантират, че организациите за колективно управление на авторски права, които предоставят многотериториални лицензи за онлайн права върху музикални произведения, разполагат с достатъчен капацитет да обработват по електронен път, по ефикасен и прозрачен начин, данните, необходими за администрирането на тези лицензи, включително за идентифициране на репертоар и за текущо наблюдение на неговото използване, за фактуриране на ползватели, за събиране на приходите от управление на авторски права и за разпределяне на суми, дължими на носителите на авторски права.

2.           За целите на параграф 1 организациите за колективно управление на авторски права отговарят най-малко на следните условия:

а)      способност точно да идентифицират, изцяло или частично, музикалните произведения, които са оправомощени да представляват;

б)      способност точно да установяват права, изцяло или частично, и носители на авторски права по отношение на всяка от държавите членки, за които се прилага оправомощаването, за всяко музикално произведение или част от музикално произведение, които организациите за колективно управление на авторски права са оправомощени да представляват;

в)      ползване на уникални идентификатори за идентификация на носителите на авторски права и на музикалните произведения, като се вземат предвид, доколкото е възможно, доброволните отраслови стандарти и практики, разработени на международно равнище или на равнището на Съюза;

г)       отчитане, без неоправдано забавяне, на всяка промяна на информацията по буква а),

д)      способността за установяване и своевременно и ефективно разрешаване на въпроси, свързани с несъответствия в данните, с които разполагат други организации за колективно управление на авторски права, предоставящи многотериториални лицензи за онлайн права върху музикални произведения.

Член 23 Прозрачност на информацията за репертоара по многотериториални лицензи

1.           Организациите за колективно управление на авторски права, предоставящи многотериториални лицензи за онлайн права върху музикални произведения, предоставят по електронен път на доставчиците на онлайн музикални услуги, на носителите на авторски права и на други организации за колективно управление на авторски права, актуална информация, която позволява да бъде идентифициран репертоарът от онлайн музикални услуги, които представляват. Това включва представляваните музикални произведения, управляваните права, изцяло или частично, и обхванатите държави членки.

2.           Организацията за колективно управление на авторски права могат да предприемат разумни мерки за защита на точността и целостта на данните, за контрол на тяхното повторно използване и за защита на личните данни и чувствителната търговска информация.

Член 24 Точност на информацията за репертоара по многотериториални лицензи

1.           Организациите за колективно управление на авторски права, предоставящи многотериториални лицензи за онлайн права върху музикални произведения, въвеждат процедури, даващи възможност на носителите на авторски права и на други организации за колективно управление на авторски права да възразят срещу съдържанието на данните, посочени в член 22, параграф 2, или срещу информацията, предоставена съгласно член 23, когато тези носители на авторски права и организации за колективно управление на авторски права, въз основа на разумни доказателства, считат, че данните или информацията са неточни по отношение на тяхните онлайн права върху музикални произведения. Когато твърденията са подкрепени с достатъчни доказателства, организациите за колективно управление на авторски права гарантират, че данните или информацията ще бъдат коригирани незабавно.

2.           Организацията за колективно управление на авторски права предоставя на носителите на авторски права, чиито музикални произведения са включени в нейния собствен репертоар, средства за представяне по електронен път на информация относно техните музикални произведения или техните права върху тези произведения. При това организациите за колективно управление на авторски права и носителите на авторски права вземат предвид, доколкото е възможно, отрасловите стандарти и практики за обмен на данни, разработени на международно равнище или на равнището на Съюза, даващи възможност на носителите на авторски права да определят изцяло или частично музикалното произведение и онлайн правата, както и държавите членки, за които те оправомощават съответната организация за колективно управление на авторски права.

Член 25 Точно и навременно отчитане и фактуриране

1.           Организациите за колективно управление на авторски права наблюдават използването на онлайн права върху музикални произведения, които те представляват изцяло или частично, от доставчиците на онлайн музикални услуги, на които са издали многотериториален лиценз за тези права.

2.           Организациите за колективно управление на авторски права предлагат на доставчиците на онлайн музикални услуги възможността за отчитане по електронен път на действителното използване на онлайн права върху музикални произведения. Организациите за колективно управление на авторски права предоставят ползването най-малко на един метод на отчитане, който взема предвид отрасловите стандарти и практики за електронен обмен на такива данни, разработени на международно равнище или на равнището на Съюза. Организациите за колективно управление на авторски права могат да откажат да приемат отчет от ползвател в негов собствен формат, ако организацията допуска отчитане с използване на отраслов стандарт за електронен обмен на данни.

3.           Организациите за колективно управление на авторски права фактурират доставчиците на онлайн музикални услуги по електронен път. Организациите за колективно управление на авторски права предоставят ползване на поне един формат, който отчита доброволните отраслови стандарти или практики, разработени на международно равнище или на равнището на Съюза. Във фактурата се идентифицират произведенията и правата, които са обект на лиценз, изцяло или частично, на основа на данните, посочени в член 22, параграф 2, и съответното действително използване, доколкото е възможно предвид информацията, предоставена от ползвателя и формата, използван за предоставяне на тази информация.

4.           Организациите за колективно управление на авторски права фактурират доставчиците на онлайн музикални услуги точно и без забавяне след отчитането на действителното използване на онлайн правата върху дадено музикално произведение, освен когато закъснението се дължи на доставчиците на онлайн музикални услуги.

5.           Организациите за колективно управление на авторски права внедряват подходящи процедури, даващи възможност на доставчиците на онлайн музикални услуги да оспорят точността на фактурата, включително когато доставчикът на онлайн музикални услуги получава фактури от една или повече организации за колективно управление на авторски права за същите онлайн права и за същото музикално произведение.

Член 26 Точно и навременно плащане на носителите на авторски права

1.           Държавите членки гарантират, че организациите за колективно управление на авторски права, които предоставят многотериториални лицензи за онлайн права върху музикални произведения, разпределят сумите, дължими на носителите на авторски права, произтичащи от такива лицензи, точно и без забавяне след отчитането на действителното използване на произведението, освен когато закъснението се дължи на доставчиците на онлайн музикални услуги.

2.           Организациите за колективно управление на авторски права предоставят на носителите на авторски права най-малко следната информация:

а)      периода, през който е извършено използването, за което се дължат суми на носителите на авторски права и държавите членки, в които е извършено използването;

б)      за всяко онлайн право върху всяко музикално произведение, за което носителят на авторски права е оправомощил организацията за колективно управление на авторски права да го представлява изцяло или частично, събраните суми, направените удръжки и сумите, разпределени от организацията за колективно управление на авторски права;

в)      за всеки доставчик на онлайн музикални услуги, събраните суми за носителя на авторски права, направените удръжки и сумите, разпределени от организацията за колективно управление на авторски права.

3.           Когато носителите на авторски права прекратяват оправомощаването на организация за колективно управление на авторски права да управлява техните онлайн права върху музикални произведения, или оттеглят своите онлайн права върху музикални произведения изцяло или частично от организацията за колективно управление на авторски права, параграфи 1 и 2 се прилагат към многотериториални лицензи, издадени преди прекратяването или отнемането и които продължават да са в сила.

4.           Когато организация за колективно управление на авторски права упълномощи друга организация за колективно управление на авторски права да издава многотериториални лицензи за онлайн права върху музикални произведения в съответствие с членове 28 и 29, упълномощената организация за колективно управление на авторски права разпределя сумите, посочени в параграф 1, и предоставя информацията, посочена в параграф 2, на упълномощителя, който отговаря за последващото им разпределение и за информирането на носителите на авторски права, освен ако не се споразумеят за друго.

Член 27 Възлагане на дейности на външни изпълнители

Организациите за колективно управление на авторски права могат да възлагат на външни изпълнители услуги, които се отнасят до многотериториални лицензи, които те предоставят. Подобно възлагане на услуги на външни изпълнители не засяга отговорността на организацията за колективно управление на авторски права към носителите на авторски права, доставчиците на онлайн услуги или други организации за колективно управление на авторски права.

Член 28 Споразумения за многотериториални лицензи между организациите за колективно управление на авторски права

1.           Всяко споразумение за представителство между организации за колективно управление на авторски права, с което дадена организация за колективно управление на авторски права упълномощава друга организация за колективно управление на авторски права да издава многотериториални лицензи за онлайн права върху музикални произведения от нейния собствен музикален репертоар, има неизключителен характер. Упълномощената организация за колективно управление на авторски права управлява тези онлайн права при недискриминационни условия.

2.           Упълномощаващата организация за колективно управление на авторски права информира членовете си относно срока на действие на споразумението, разходите за услугите, предоставяни от другата организация за колективно управление на авторски права и всички други значими условия на споразумението.

3.           Упълномощената организация за колективно управление на авторски права информира упълномощаващата организация за колективно управление на авторски права за основните условия, при които следва да бъдат лицензирани нейните онлайн права, включително естеството на използването, всички разпоредби, които се отнасят до или засягат таксата за лиценза, продължителността на лиценза, отчетните периоди и обхванатите територии.

Член 29 Задължение за представляване на друга организация за колективно управление на авторски права за многотериториално лицензиране

1.           Организации за колективно управление на авторски права, които не предоставят или не предлагат предоставяне на многотериториални лицензи за онлайн права върху музикални произведения, включени в техния собствен музикален репертоар, могат да поискат от други организации за колективно управление на авторски права, които отговарят на изискванията по настоящия дял, да сключват споразумения за представителство, с които да представляват тези права в съответствие с член 28.

2.           Организацията за колективно управление на авторски права, към която е отправено такова предложение, приема това предложение, ако вече предоставя или предлага предоставяне на многотериториални лицензи за същата категория онлайн права върху музикални произведения в репертоара на една или повече други организации за колективно управление на авторски права.

Таксата за управление за услугата, предоставена от организацията за колективно управление на авторски права, към която е отправено предложението, на организацията за колективно управление на авторски права, отправила предложението, не надвишава разходите, разумно извършени от организацията за колективно управление на авторски права, към която е отправено предложението, за управление на репертоара на организацията за колективно управление на авторски права, отправила предложението, плюс разумен марж на печалба.

3.           Организацията за колективно управление на авторски права, отправила предложението, предоставя на организацията за колективно управление на авторски права, към която е отправено предложението, информация за своя собствен музикален репертоар, изисквана за предоставяне на многотериториални лицензи за онлайн права върху музикални произведения. Когато информацията е недостатъчна, или е предоставена във форма, която не позволява на организацията за колективно управление на авторски права, към която е отправено предложението, да бъде в съответствие с изискванията на настоящия дял, организацията за колективно управление на авторски права, към която е отправено предложението, има право да начислява разходи в разумни граници, извършени за постигане на съответствие с тези изисквания, или да изключи произведенията, за които информацията е недостатъчна или не може да бъде ползвана.

Член 30 Възможност за получаване на многотериториални лицензи

Държавите членки гарантират, че когато дадена организация за колективно управление на авторски права не предоставя или не предлага предоставяне на многотериториални лицензи за онлайн права върху музикални произведения, или не допуска друга организация за колективно управление на авторски права да представлява тези права с такава цел една година след датата за транспониране на настоящата директива, носителите на авторски права, които са оправомощили тази организация за колективно управление на авторски права да представлява техните онлайн права върху музикални произведения, могат да предоставят многотериториални лицензи за своите онлайн права върху музикални произведения самостоятелно, или чрез отговаряща на изискванията по настоящия дял организация за колективно управление на авторски права, или чрез друго оправомощено от тях лице. Организацията за колективно управление на авторски права, която не предоставя или не предлага предоставяне многотериториални лицензи, продължава да предоставя или да предлага да предоставя лицензи за онлайн права върху музикални произведения на такива носители на авторски права за използването им на територията на държавата членка, в която е установена организацията за колективно управление на авторски права, освен в случаите, когато носителите на авторски права прекратят оправомощаването да управлява тези права.

Член 31 Многотериториално лицензиране от дъщерни предприятия на организации за колективно управление на авторски права

Член 18, параграф 1, букви a) и в), членове 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 и 36 се прилагат и за предприятия, притежавани изцяло или частично от организация за колективно управление на авторски права и които предоставят или предлагат предоставяне на многотериториални лицензи за онлайн права върху музикални произведения.

Член 32 Лицензионни условия за онлайн услуги

Организациите за колективно управление на авторски права, предоставящи многотериториални лицензи за онлайн права върху музикални произведения, не са задължени да ползват като прецедент за други видове услуги лицензионните условия, договорени с доставчик на онлайн музикални услуги, когато доставчикът на онлайн музикални услуги предоставя нов вид услуга, която е на разположение на обществеността от по-малко от три години.

Член 33 Дерогация за права за онлайн достъп до музика, необходими за радио- и телевизионни програми

Изискванията по настоящия дял не се прилагат за организации за колективно управление на авторски права, които въз основа на доброволно обединяване на необходимите права в съответствие с правилата на конкуренцията по членове 101 и 102 от ДФЕС, предоставят многотериториален лиценз за онлайн права върху музикални произведения, изискван от радио- или телевизионен оператор за публично представяне или предоставяне на негови радио- или телевизионни програми, едновременно със или след първоначалното им излъчване, както и всякакви онлайн материали, произведени от този радио- или телевизионен оператор, които са спомагателни по отношение на първоначалното излъчване на неговите радио- или телевизионни програми.

Дял IV

Мерки за изпълнение

Член 34 Разрешаване на спорове за членове и носители на авторски права

1.           Държавите членки гарантират, че организациите за колективно управление на авторски права предоставят на разположение на техните членове и носители на авторски права ефективни и навременни процедури за разглеждане на жалби и за разрешаване на спорове, по-специално във връзка с оправомощаването за управление на права и прекратяването му, или с оттеглянето на права, с условията за членство, със събирането на суми, дължими на носителите на авторски права, с удръжките и разпределенията.

2.           Организациите за колективно управление на авторски права отговарят писмено на жалби от страна на членовете или носителите на авторски права. Когато организацията за колективно управление на авторски права откаже да уважи дадена жалба, тя мотивира своя отказ.

3.           Страните по спора не могат да бъдат възпрепятствани да защитават и отстояват правата си чрез сезиране на съд.

Член 35 Разрешаване на спорове за ползватели

1.           Държавите членки гарантират, че за споровете между организациите за колективно управление на авторски права и ползвателите относно действащите и предложените условия за лицензиране, тарифите и отказите за предоставяне на лиценз може да бъде сезиран съд, и, ако е уместно, независим и безпристрастен орган за разрешаване на спорове.

2.           Когато задължението, определено в параграф 1, се изпълнява чрез независим и безпристрастен орган за разрешаване на спорове, това не възпира страните да защитават и отстояват правата си чрез сезиране на съд.

Член 36 Алтернативно разрешаване на спорове

1.           Държавите членки гарантират за целите на дял III, че следните спорове, по които страна е организация за колективно управление на авторски права, която предоставя или предлага за предоставяне многотериториални лицензи за онлайн права върху музикални произведения, могат да бъдат отнасяни до независими и безпристрастни органи за алтернативно разрешаване на спорове:

а)      спорове с действителен или потенциален доставчик на онлайн музикални услуги във връзка с прилагането на членове 22, 23 и 25;

б)      спорове с един или повече носители на авторски права във връзка с прилагането на членове 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 и 30;

в)      спорове с друга организация за колективно управление на авторски права във връзка с прилагането на членове 24, 25, 26, 28 и 29.

2.           Организациите за колективно управление на авторски права уведомяват заинтересованите страни за наличието на процедури за алтернативно разрешаване на спорове, както е посочено в параграф 1.

3.           Процедурите, посочени в параграфи 1 и 2, не възпират страните да защитават и отстояват правата си чрез сезиране на съд.

Член 37 Жалби

1.           Държавите членки гарантират, че са създадени процедури, позволяващи на членовете на организациите за колективно управление на авторски права, носителите на авторски права, ползвателите и други заинтересовани страни да подават жалби пред компетентните органи във връзка с дейностите на организациите за колективно управление на авторски права, които са обхванати от настоящата директива.

2.           Държавите членки предприемат всички необходими мерки, с които да се гарантира, че процедурите за разглеждане на жалби, предвидени в параграф 1, се прилагат от компетентните органи, оправомощени да гарантират спазване на разпоредбите на националното законодателство, приети съгласно предвидените в настоящата директива изисквания.

Член 38 Санкции и мерки

1.           Държавите членки предвиждат техните съответни компетентни органи да могат да налагат подходящи административни наказания и мерки при неспазване на национални разпоредби, приети в изпълнение на настоящата директива, и осигуряват прилагането им. Наказанията и мерките трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.           Държавите членки съобщават на Комисията разпоредбите по параграф 1 до [дата] и незабавно я уведомяват за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 39 Компетентни органи

Държавите членки уведомяват Комисията за компетентните органи, посочени в членове 21, 37, 38 и 40 до [дата].

Комисията оповестява тази информация на своя уебсайт.

Член 40 Спазване на разпоредбите за многотериториално лицензиране

1.           Държавите членки гарантират, че компетентните органи, посочени в член 39, непрекъснато наблюдават спазването на установените в дял III от настоящата директива изисквания от страна на организациите за колективно управление на авторски права, установени на тяхната територия при предоставяне на многотериториални лицензи за онлайн права върху музикални произведения.

2.           Комисията насърчава редовния обмен на информация между компетентните органи на държавите членки и между тези органи и Комисията относно състоянието и развитието на многотериториалното лицензиране.

3.           Комисията провежда редовни консултации с представители на носителите на авторски права, на организациите за колективно управление на авторски права, на ползвателите, на потребителите и на други заинтересовани страни за техния опит по прилагането на разпоредбите на дял III от настоящата директива. Комисията предоставя на компетентните органи цялата относима информация от тези консултации, в рамка, посочена в параграф 2.

4.           Държавите членки гарантират, че най-късно до [30 месеца след влизането в сила на настоящата директива] техните компетентни органи представят на Комисията доклад относно състоянието и развитието на многотериториалното лицензиране на тяхна територия. Докладът включва информация, по-специално, за наличността на многотериториални лицензи в съответната държава членка, за спазването от организациите за колективно управление на авторски права на дял III от настоящата директива и за оценката на услугата от ползвателите и неправителствените организации, представляващи потребителите, носителите на авторски права и други заинтересовани страни.

5.           Въз основа на докладите по параграф 4, както и на информация, събрана по силата на параграфи 2 и 3, Комисията оценява прилагането на дял III от настоящата директива. При необходимост и въз основа на специален доклад, според случая, тя разглежда по-нататъшни стъпки за отстраняване на констатираните проблеми, ако има такива. Оценката обхваща, по-специално, следното:

а)      броя на организациите за колективно управление на авторски права, които отговарят на изискванията в дял III;

б)      броя на споразуменията за представителство между организации за колективно управление на авторски права в съответствие с членове 28 и 29;

в)      дела на репертоара в държавите членки, който е достъпен за лицензиране на многотериториална основа.

Дял V

Отчети и заключителни разпоредби

Член 41 Докладване

До [5 години след края на срока за транспониране (дата)] Комисията оценява прилагането на настоящата директива и докладва пред Европейския парламент и пред Съвета относно прилагането на настоящата директива, включително относно нейното въздействие върху развитието на трансгранични услуги, както и върху културното многообразие, и, ако е необходимо, относно нуждата от преразглеждане. Ако е уместно, Комисията представя законодателно предложение заедно с доклада.

Член 42 Транспониране

1.           Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива, не по-късно от [12 месеца от датата на влизане в сила на директивата]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.           Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 43 Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 44 Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент                         За Съвета

Председател                                                Председател

Приложение I

1.           Информация, която се предоставя в годишните доклади за прозрачността, посочени в член 20, параграф 2:

а)      финансови отчети, включващи баланс или отчет на активите и пасивите, отчет за приходите и разходите за финансовата година и отчет за паричните потоци;

б)      отчет за дейността през финансовата година;

в)      описание на правната и ръководната структура на организацията за колективно управление на авторски права;

г)       информация за всички дружества, в които организацията за колективно управление на авторски права притежава акции;

д)      информация относно общата сума на възнагражденията, изплатени на лицата по член 9 през предходната година, и относно други предоставени им облаги;

е)      финансовата информация, посочена в точка 2;

ж)     специален доклад за ползването на сумите, удържани за социални, културни и образователни услуги.

2.           Финансова информация, която се предоставя в годишния доклад за прозрачността:

а)      финансова информация за приходите от управление на авторски права, по категории управлявани права и по вид използване (напр. радио- и телевизионно излъчване, онлайн използване, публично изпълнение).

б)      финансова информация за разходите за управленски услуги и други услуги, предоставяни от организацията за колективно управление на авторски права на носителите на авторски права, с подробно описание, включващо най-малко следните елементи:

i)        всички текущи и финансови разходи, с разбивка по категории управлявани права и обяснение на методиката за разпределяне на постоянните разходи;

ii)       текущи и финансови разходи, с разбивка по категории управлявани права, само по отношение на услугите за управление на права;

iii)      текущи и финансови разходи, по отношение на услугите, различни от услуги за управление на права, включително социални, културни и образователни услуги;

iv)      ресурси, използвани за покриване на разходите;

v)       удръжки от приходите от управление на авторски права, с разбивка по категории управлявани права и по вид използване, както и цел на удръжките, като например разходи, свързани с управлението на права или със социални, културни или образователни услуги;

vi)      процентът на разходите, свързани с услугите по управлението и с други услуги, предоставяни от организацията за колективно управление на носителите на авторски права, спрямо приходите от управление на авторски права за съответната финансова година, по категории управлявани права.

в)      финансова информация за суми, дължими на носителите на авторски права, с подробно описание най-малко на следните елементи:

i)        обща сума, отнесена към носителите на авторски права, с разбивка по категории управлявани права и вид използване;

ii)       обща сума, изплатена на носителите на авторски права, с разбивка по категории управлявани права и вид използване;

iii)      честота на плащанията, с разбивка по категории управлявани права и вид използване;

iv)      обща събрана, но не отнесена към носителите на авторски права сума, с разбивка по категории управлявани права и вид използване, с посочване на финансовата година, през която тези суми са били събрани;

v)       обща отнесена към, но все още неразпределена на носителите на авторски права сума, с разбивка по категории управлявани права и вид използване, с посочване на финансовата година, през която тези суми са били събрани;

vi)      когато дадена организация за колективно управление на авторски права не е извършила разпределението и плащанията в рамките на сроковете, определени в член 12, параграф 1, причините за закъснението.

г)       информация за връзките с други организации за колективно управление на авторски права с описание най-малко на следните елементи:

i)        финансови потоци, суми, получени от други организации за колективно управление на авторски права и суми, платени на други организации за колективно управление на авторски права, с разбивка по категории управлявани права, по вид използване и по организации за колективно управление на авторски права;

ii)       такси за управлението и други удръжки от приходи, дължими на други организации за колективно управление на авторски права, с разбивка по категории управлявани права и по организации за колективно управление на авторски права;

iv)      такси за управлението и други удръжки от сумите, изплатени от други организации за колективно управление на авторски права, с разбивка по категории управлявани права и по организации за колективно управление на авторски права;

v)       сума, разпределена на носители на авторски права с произход от други организации за колективно управление на авторски права, с разбивка по категории управлявани права и по организации за колективно управление на авторски права.

3.           Информация, която се предоставя в специалния доклад, посочен в член 20, параграф 3:

а)      сумите, събрани за социални, културни и образователни услуги през финансовата година, с разбивка по категории управлявани права и по вид използване;

б)      обяснение на използването на тези суми, с разбивка по видове цели.

Приложение II

ОБЯСНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

В съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите членки и Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г. държавите членки са поели ангажимент уведомяването за мерките им за транспониране в обосновани случаи да бъде придружавано от един или повече документи, в които се обяснява връзката между елементите на директивата и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране.

По отношение на настоящата директива Комисията смята, че предоставянето на тези документи е обосновано поради следните мотиви.

Сложност на директива и на съответния сектор

Колективното управление на авторското право и сродните му права е сложен въпрос. То засяга управлението на права за онлайн използване, но и за друго, различно от онлайн използване. То се отнася до авторските права на авторите, но също така и на изпълнителите, издателите, продуцентите и радио и телевизионните оператори. Участници са различни видове организации за колективно управление на авторски права — от големи организации за колективно управление на авторски права, които управляват правата на авторите до по-малките, събиращи възнаграждения, свързани с размножаване или с право на препродажба. Участват и различните видове заинтересовани страни: не само носители на авторски права, но също и търговски ползватели, които се лицензират от организации за колективно управление на авторски права.

Въпреки че на европейско равнище съществува законодателство в областта на авторското право и сродните му права, колективното управление е за първи път пряко в обхвата на законодателството на ЕС. Широкообхватнатната нормативна уредба, предложена с директивата, ще доведе до съществени изменения в повечето национални законодателства по отношение на регламентирането на организациите за колективно управление на авторски права.

Освен това делът на директивата, отнасящ се до многотериториалното лицензиране на правата на авторите върху музикални произведения за онлайн използване е изцяло нова материя от гледна точка на нормативната уредба. Никоя държава членка не разполага със законодателство за този тип лицензи.

Освен това, разпоредбите на директивата ще засегнат и националните законодателства, свързани с разрешаването на спорове.

Установяването на тази нова нормативна уредба ще изисква наличието на структуриран подход по време на надзор върху транспонирането. Като се има предвид липсата на опит на национално равнище по отношение на законови и подзаконови разпоредби, свързани с определени части от директивата, от голямо значение е Комисията да получи документи, свързани с транспонирането и поясняващи как държавите членки са въвели новите разпоредби. При липса на добре структурирани обяснителни документи, капацитетът за Комисията за надзор върху транспонирането ще бъде значително засегнат.

Последователност и взаимовръзка с други инициативи

Директивата остава правен инструмент за „минимална хармонизация“ и държавите членки могат да наложат по-строги и/или по-подробни от предвидените в директивата изисквания към организациите за колективно управление на авторски права. Важно е Комисията да бъде в състояние да сравнява състоянието в различните държави членки, като по този начин правилно изпълнява функциите си по надзор над прилагането на законодателството на ЕС. Освен това в директивата е включена клауза за преразглеждане и, за да бъде в състояние да събира цялата информация, отнасяща се до функционирането на тези разпоредби, Комисията следва да бъде в състояние да следи за прилагането на директивата от самото начало.

Организациите за колективно управление на авторски права трябва да са в съответствие с националните изисквания съгласно Директивата за услугите (2006/123/ЕО). Те следва да бъдат свободни да предоставят своите услуги отвъд националните граници, да представляват носителите на авторски права, пребиваващи или установени в други държави членки, или да предоставят лицензи на ползвателите, пребиваващи или установени в други държави членки.

Освен това, те трябва да спазват разпоредбите на Договора, свързани с конкуренцията.

Следователно, за да се гарантира, че националните разпоредби, транспониращи предложената директива, са в съответствие с Директивата за услугите и с разпоредбите за конкуренцията, особено важно е Комисията непрекъснато да има общ поглед върху състоянието и да извършва целесъобразен преглед на националното транспониране въз основа на необходимите обяснителни документи.

Административна тежест

Административната тежест, свързана с изискването от държавите членки на обяснителни документи във връзка с директивата не е непропорционална, предвид целите на директивата и новата материя в нейния предмет. Освен това е необходимо Комисията да бъде в състояние да изпълнява задачата си за наблюдаване прилагането на правото на Съюза.

Въз основа на горепосоченото Комисията счита, че изискването за предоставяне на обяснителни документи в случая с предложената директива е пропорционално и не излиза извън рамките на необходимото за постигане на поставената цел за ефикасно наблюдаване на точното транспониране на директивата.

[1]               COM (2010) 245.

[2]               COM (2010) 2020.

[3]               COM(2011)206.

[4]               COM(2011)287.

[5]               COM (2012) 225.

[6]               COM (2011) 942.

[7]               Зелена книга относно онлайн разпространението на аудио-визуални произведения в Европейския съюз: възможности и предизвикателства по пътя към единен цифров пазар COM (2011) 427.

[8]               ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10.

[9]               Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г.), Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г.), Директива 2001/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. относно правото на препродажба в полза на автора на оригинално произведение на изкуството (ОВ L 272, 13.10.2001 г.), Директива на Съвета 93/83/ЕИО на Съвета от 27 септември 1993 г. относно координирането на някои правила, отнасящи се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване (OВ L 248, 6.10.1993 г.), Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно правната закрила на компютърните програми (кодифицирана версия) (ОВ L 111, 5.5.2009 г.), Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни (ОВ L 77, 27.3.1996 г.), Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за срока за закрила на авторското право и някои сродни права (кодифицирана версия) (OВ L 372, 27.12.2006 г.), Директива 2011/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права ОВ L 265, 11.10.2011 г.).

[10]             ОВ L 276, 21.10.2005 г.

[11]             ОВ L 376, 27.12.2006 г.

[12]             От 22.10.2009 г. до 5.1.2010 г.

[13]             На 23.4.2010 г.

[14]             Виж бележка под линия 5 по-горе.

[15]             Напр. дела C-395/87 Ministere public/Jean-Louis Tournier и съединени дела 110/88 и 242/88, Francois Lucazeau and others/SACEM и други, решение на Комисията от 16.7.2008 (CISAC) (COMP/C2/38.698)

[16]             Държавите членки могат да решат да не прилагат някои изисквания за микропредприятия.

[17]             OВ C […], […] г., стр. […].

[18]             OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.

[19]             ОВ L 276, 21.10.2005 г., стр. 54.

[20]             ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10.

[21]             ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

[22]             ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87.