7.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 68/63


Вторник, 23 октомври 2012 г.
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година - всички раздели

P7_TA(2012)0359

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година – всички раздели (12749/2012 – C7-0233/2012 – 2012/2092(BUD))

2014/C 68 E/09

Европейският парламент,

като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за Евратом,

като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (1),

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (3),

като взе предвид своята резолюция от 14 Март 2012 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2013 г. – Раздел III – Комисия (4),

като взе предвид своята резолюция от 29 март 2012 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2013 година (5),

като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, приет от Комисията на 25 април 2012 г. (COM(2012)0300),

като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2012 г. относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2013 г. (6),

като взе предвид решението на Европейския съвет от 28 юни 2012 г. да се създаде „Пакт за растеж и работни места“,

като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, приета от Съвета на 24 юли 2012 г. и предадена на Парламента на 14 септември 2012 г. (12749/2012 – C7-0233/2012),

като взе предвид писмо за внасяне на корекции № 1/2013 към проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, представено от Комисията на 19 октомври 2012 г.,

като взе предвид член 75б от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на другите заинтересовани комисии (A7-0311/2012),

А.

като има предвид, че приоритетите, изразени в становищата на специализираните комисии на Парламента, както и приоритетите, определени по повод на срещите с докладчиците по бюджетните въпроси, бяха взети под внимание във възможно най-голяма степен в настоящата резолюция и при гласуването на измененията по бюджета в Парламента;

Раздел III

1.

Припомня, че неговите приоритети за бюджета за 2013 г., както е посочено в горепосочената резолюция от 4 юли 2012 г. относно мандата за тристранната среща, се състоят в подкрепа за устойчивия растеж, конкурентоспособността и заетостта, по-специално за МСП и младежите; изтъква отново, че проектобюджетът (ПБ) на Комисията отразява приоритетите на Парламента по отношение на програмите и инициативите, които да бъдат укрепени с оглед на постигането на тези цели;

2.

Съзнава напълно големите затруднения, произтичащи от състоянието на националните икономики, и необходимостта от отговорно и реалистично четене на проектобюджета; не може при все това да приеме подхода, съгласно който в бюджета на ЕС може да се предприемат икономии в същия размер и съобразно същата логика, както в националните бюджети, като се имат предвид съществените различия в тяхното естество, цели и структура; подчертава, че намаляването на ресурсите на ЕС със сигурност ще доведе до недостиг на инвестиции и ликвидност в държавите членки, като по този начин ще се задълбочат проблемите, пред които те са изправени;

3.

Подчертава, че бюджетът на ЕС трябва да се разглежда като допълнителен инструмент за предоставяне на подкрепа за икономиките на държавите членки, който е в състояние да съсредоточава инициативи и инвестиции в области, които са от стратегическо значение за растежа и създаването на работни места, както и да поражда мултиплициращ ефект в сектори с обхват отвъд националните граници; подчертава, че тази му роля се легитимизира от самите държави членки, които заедно с Парламента отговарят за вземането на решенията, от които произтича по-голямата част от правото на ЕС;

4.

Подчертава силните синергични въздействия на бюджета на ЕС и съответно постоянния му принос за икономията на разходи; счита, че ако държавите членки проявят достатъчно воля, могат да се постигнат още по-големи икономии;

5.

Припомня, че 2013 г. е последната година от действащата многогодишна финансова рамка (МФР), поради което е изключително важно да се постигне баланс между поетите досега ангажименти и произтичащите от тях плащания, които трябва да бъдат изпълнени, тъй като става въпрос за доверието в институциите на ЕС, както и възможните правни последици за Комисията в случай на неизпълнение на законни искания за плащане;

6.

По тази причина изразява съжаление предвид решението на Съвета да приложи и тази година обичайния подход на хоризонтални съкращения на ПБ с цел изкуствено намаляване на равнището на ресурсите на ЕС за 2013 г. с общо 1 155 милиона евро (- 0,8 %) в бюджетни кредити за поети задължения (БКПЗ) и с 5 228 милиона евро (- 3,8 %) в бюджетни кредити за плащания (БКП) в сравнение с ПБ, като по този начин се постига съвсем слабо увеличение спрямо бюджета за 2012 г., както в бюджетни кредити за поети задължения (+ 1,27 % спрямо 2 % в ПБ), така и в бюджетни кредити за плащания (+ 2,79 % спрямо 6,8 % в ПБ);

7.

Изразява изненада, че при тази бюджетна процедура Съветът не взема под внимание най-актуалните прогнози на Комисията във връзка с изпълнението на програмите, основаващи се на оценки на самите държави членки, в които, от една страна, ясно се подчертават областите на преизпълнение, за които са необходими повече средства още през 2012 г. и които, от друга страна, са сигнал за сериозния риск от недостиг на бюджетни кредити за плащания, по-специално по функции 1а, 1б и 2; припомня в този контекст писмото, което председателят Барозу отправи до 27-те държави членки през юли 2012 г., за да изрази своята загриженост във връзка с внесените от Съвета съкращения на ПБ, вследствие на които съществува опасност да не бъдат осигурени достатъчно средства и ЕС да не бъде в състояние да изплати дължимите суми;

8.

Подчертава, че действащите процедури за оценка на действителните потребности от бюджетни кредити за плащания между съответните администрации в държавите членки и компетентните служби на Комисията се прилагат съвършено непрозрачно; изразява твърдо убеждение, че такива процедури оказват отрицателно въздействие върху качеството на крайния резултат, количеството информация, което стига не само до самите правителства, но и до националните парламенти и Европейския парламент, и преговорите между двете подразделения на бюджетния орган;

9.

Отбелязва, че съкращенията на Съвета са разпределени по всички функции, но функции 1а и 1б са особено силно засегнати по отношение на бюджетните кредити за плащания (- 1,9 милиарда евро и - 1,6 милиарда евро в сравнение с ПБ), а това са именно функциите, в рамките на които са съсредоточени повечето програми и инициативи от значение за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“; предупреждава, че такъв подход излага на опасност изпълнението на вече поетите задължения и следователно постигането на съвместно определените приоритети на ЕС;

10.

Подчертава, че тези съкращения са в пълно противоречие със заключенията на Европейския съвет от юни 2012 г., който определи бюджета на ЕС като „катализатор за растежа и създаването на работни места в цяла Европа“ и взе решение да се съсредоточат средства, включително 55 милиарда евро от структурните фондове, в мерки за стимулиране на растежа; счита, че това решение, взето на най-високо политическо равнище в ЕС, е необходимо да се изрази в осигуряването през 2013 г. на достатъчно равнище бюджетни кредити за плащания за програмите и действията, които подкрепят на този приоритет;

11.

Отхвърля аргумента на Съвета, че тези съкращения съответстват на програми с недостатъчна степен на изпълнение или с ниска ефективност, тъй като те засягат и програми, които показват отлични резултати (например програмата „Учене през целия живот“ и Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации по функция 1а и целта „Конкурентоспособност и заетост“ по функция 1б), а същевременно не засягат области с недостатъчно усвояване на средствата; посочва, че тези критерии напълно пренебрегват многогодишния характер на политиките на ЕС, и в частност на политиката на сближаване, за които е характерно увеличение на плащанията към края на МФР;

12.

Посочва, че значителното намаление на равнището на бюджетните кредити за плащания в сравнение с бюджетните кредити за поети задължения, предприето от Съвета, логично би довело до по-нататъшно увеличение на неизпълнените поети задължения в края на годината поради увеличаване на разликата между БКПЗ и БКП с 4,1 милиарда евро, особено като се има предвид фактът, че по-голямата част от неизпълнените поети задължения са свързани с политиката на сближаване (65,6 %) и сектора на научните изследвания и развитието (10,5 %), които са двете основни области, засегнати от съкращенията;

13.

Въз основа на данните, представени от Комисията на междуинституционалната среща относно бюджетните кредити за плащания, която се проведе на 26 септември 2012 г., изразява съмнение, че предложеното в ПБ увеличение на плащанията от 6,8 % ще бъде достатъчно, за да покрие сумите по исканията за плащане на държавите членки по различните функции, и по-специално по функции 1а и 1б, в отсъствието на коригиращ бюджет за покриване на потребностите от плащания за 2012 г.; следователно ще отхвърля всеки опит да се намали равнището на бюджетните кредити за плащания спрямо предложеното в ПБ;

14.

Предвид опита от последните години не счита, че декларацията за плащанията, която предложи Съветът, е достатъчна гаранция, че в крайна сметка ще бъдат осигурени достатъчно бюджетни кредити за плащания по всички функции; възприема следователно общ подход на възстановяване на равнището от ПБ на бюджетните кредити за плащания, съкратени от Съвета, по всички функции и на увеличение над равнището от ПБ на бюджетните кредити за плащания по определен брой бюджетни редове в рамките на всяка функция, за които е характерна висока степен на изпълнение, и по-специално по функции 1а и 4, за покриване на действителните потребности на съответните програми, в съответствие с посоченото от Комисията;

15.

Упълномощава своята делегация за помирителната процедура във връзка с бюджета за 2013 г. да не приема равнище на бюджетните кредити за плащания в коригиращ бюджет № 6/2012 и бюджета за 2013 г., което не покрива напълно потребностите от плащания за 2012 и 2013 г., тъй като за тях Комисията изготви прогноза;

16.

Изисква от държавите членки да гарантират, че оценките, които изпращат на Комисията – и въз основа на които Комисията изготвя своето предложение във връзка с бюджетните кредити за плащания – са проверени и утвърдени на съответното политическо равнище във всяка държава членка;

17.

Изразява съжаление, че Съветът се е отклонил значително (общо с 2,15 милиарда евро), по отношение на бюджетните кредити за поети задължения, от цифрите във финансовото програмиране, които са резултат от взетото съвместно с Парламента решение в началото на програмния период, както и че Съветът напълно е пренебрегнал приоритетите на Парламента, изразени в мандата за тристранната среща на Парламента; припомня, че четенето на проектобюджета в Парламента се основава и съответства на критерии, произтичащи от този мандат;

18.

Подчертава, че отговорът на кризата трябва да бъде „повече Европа“, а не „по-малко Европа“, за да се възобновят инвестициите, да се насърчи създаването на работни места и да се допринесе за възстановяване на доверието в икономиката; вече отправи критики относно замразяването на бюджетните кредити за поети задължения в приетия от Комисията ПБ, както беше подчертано в гореспомената резолюция на Парламента от 4 юли 2012 г. относно мандата за тристранната среща, поради което не може да приеме решението на Съвета да ги намали още повече до 1,27 % спрямо бюджета за 2012 г.; припомня, че поетите задължения отразяват политическите приоритети на ЕС и следва да се определят, като се има предвид една дългосрочна перспектива, когато икономическата криза вече ще е отминала; възнамерява да увеличи над ПБ бюджетните кредити за поети задължения по някои конкретни бюджетни редове, които са пряко свързани с изпълнението на приоритетите на стратегията „Европа 2020“ и в съответствие с традиционните приоритети на Парламента;

19.

Следователно определя общото равнище на бюджетните кредити за 2013 г. на 151 151,84 милиона евро и 137 898,15 милиона евро съответно в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания;

Функция 1а

20.

Изразява съжаление, че въпреки решаващото значение на тази функция за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ практически всички съкращения на Съвета на бюджетни кредити за поети задължения в рамките на функция 1 (- 2,9 % в сравнение с ПБ) са по функция 1а, като освен това тя е най-силно засегната по отношение на съкращенията на бюджетните кредити за плащания (- 1,9 милиарда евро или - 14 % в сравнение с ПБ); взема решение да премахне почти всички съкращения на Съвета и да увеличи над ПБ бюджетните кредити за поети задължения и плащания само по определен брой бюджетни редове, които са пряко свързани с целите на стратегията „Европа 2020“ и които се характеризират с висока степен на изпълнение и стабилен капацитет за усвояване;

21.

Изразява голямо съжаление, че вместо да увеличи бюджетните кредити за Седмата рамкова програма (7РП) и Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, Съветът реши да съкрати предложеното от Комисията по тези бюджетни редове, което е в ясно противоречие с решението на неотдавнашния Европейски съвет да се създаде „Пакт за растеж и работни места“ в подкрепа, наред с другото, на научните изследвания и развитието, иновациите и заетостта; подчертава много добрите резултати по тези програми, за които Комисията докладва за ускоряване на изпълнението през 2012 г. в сравнение с миналата година;

22.

Счита, че Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации е един от основните фактори за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ и основен инструмент за улесняване на достъпа до финансиране, по-специално за иновативни МСП; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити за поети задължения и плащания в полза на две програми по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации – Програмата за предприемачество и иновации и програма „Интелигентна енергия — Европа“, както и да увеличи, в съответствие с нарастващите изисквания на МСП, БКПЗ и БКП за финансовите инструменти по тази програма;

23.

Взема под внимание предложението на Комисията да покрие допълнителните разходи за ITER чрез икономии от изпълнението, главно от съвместните предприятия и административните разходи по 7РП; припомня добавената стойност на финансираните от ЕС научни изследвания и тяхното голямо значение за постигането на целите за растеж, конкурентоспособност и заетост, които са част от стратегията „Европа 2020“; в съответствие с междуинституционалната декларация от декември 2011 г. взема следователно решение отчасти да компенсира тези намаления, като определи размера на бюджетните кредити за поети задължения над равнището в ПБ по определен брой бюджетни редове за оперативни разходи за 7РП, които пряко подкрепят стратегията „Европа 2020“ и се характеризират с отлична степен на изпълнение и стабилен капацитет за усвояване; предлага това частично компенсиране над наличния марж да се финансира чрез мобилизиране на инструмента за гъвкавост за сума в размер на 50 милиона евро;

24.

Подчертава значителната добавена стойност на програмите „Учене през целия живот“ и „Еразмус Мундус“, които, срещу скромни финансови пакети, предоставят отлични резултати по отношение на ефективното изпълнение и положителния имидж на Съюза спрямо неговите граждани; в съответствие с установена си в рамките на последните бюджетни процедури позиция, взема решение да увеличи бюджетните кредити – както БКПЗ, така и БКП, за тези програми над ПБ, като се има предвид големият им капацитет за усвояване;

25.

Изразява съжаление за съкращенията на бюджетните кредити за плащания (- 23 милиона евро в сравнение с ПБ), предприети от Съвета по отношение на финансовата подкрепа за проекти от общ интерес в трансевропейската транспортна мрежа; подчертава, че поради инвестициите в инфраструктури с висока европейска добавена стойност тази програма е от съществено значение за повишаването на конкурентоспособността на ЕС като цяло и пряко допринася за растежа и заетостта; подчертава, че програмата постига добри резултати по отношение на изпълнението и че 2013 г. е година от основно значение, тъй като е предвидена за подготовка за влизането в сила на Механизма за свързване на Европа; взема следователно решение да запази равнището на бюджетните кредити за поети задължения и плащания, предложено в ПБ;

26.

Взема решение да възстанови бюджетните кредити за плащания от ПБ за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ); подчертава факта, че чрез възстановяването на бюджетните кредити за плащания ще се избегне необходимостта от трансфери от други бюджетни редове и че придобитата сума е минималната сума, усвоена от ЕФПГ през първите няколко месеца на годината;

Функция 1б

27.

Изразява силно съжаление поради значителните съкращения на бюджетните кредити за плащания (- 1,6 милиарда евро или - 3,3 % в сравнение с ПБ), внесени от Съвета във връзка с цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“ (- 12,9 %), цел „Европейско териториално сътрудничество“ (- 18,7 %) и Кохезионния фонд (- 4,7 %), които, ако бъдат приети, определено биха възпрепятствали правилното изпълнение на проектите през последната година от програмния период, с драматични последици, по-специално за държавите членки, които вече са подложени на социални, икономически и финансови ограничения, с което значително се увеличават неизпълнените поети задължения; отбелязва, че за сметка на това цел „Сближаване“ е практически непроменена;

28.

Припомня, че високото ниво на плащанията в ПБ за тази функция (+ 8,1 %) произтича от поети в миналото задължения, които трябва да бъдат изпълнени в края на програмния период в съответствие с естествения жизнен цикъл на структурните фондове; подчертава, че ако в рамките на последните бюджетни процедури на ЕС Съветът беше възприел по-реалистичен подход по отношение на действителните потребности от бюджетни кредити за плащания по тази функция, щеше да бъде необходим много по-нисък процент на увеличение на плащанията;

29.

Припомня съмненията, които изрази в своя мандат за тристранната среща, относно това дали предложеното в ПБ равнище на плащанията ще бъде достатъчно, за да се изпълнят всички очаквани искания за плащане в отсъствието на коригиращ бюджет тази година; подчертава, че същото предложение на Комисията се основава на предположението, че всички потребности от плащания от минали години до 2012 г. са покрити;

30.

Отхвърля съкращенията, въведени от Съвета по функция 1б, тъй като те биха довели до много по-сериозен недостиг на бюджетни кредити за плащания, отколкото очаквания, и биха възпрепятствали възстановяването на вече похарчени ресурси на държавите членки и регионите бенефициенти, със сериозни последици, по-специално за държавите-членки, които вече са подложени на социални, икономически и финансови ограничения; посочва отново, че тази функция отчита две трети от неизпълнените понастоящем поети задължения и че намаляването на равнището на бюджетните кредити за плащания за 2013 г. би довело също така до силно увеличение на равнището на неизпълнените поети задължения в края на следващата година; изисква следователно от Комисията да представи анализ на положението с неизпълнените поети задължения, както и стабилна стратегия за това как да бъде намалено тяхното равнище; призовава Комисията да предоставя ежемесечно на Парламента информация за разбивката по държави членки и по фондове на представените искания за възстановяване на средства;

31.

Не счита, че декларацията на Съвета, с която от Комисията се изисква да представи проект на коригиращ бюджет в случай на недостиг на бюджетни кредити за плащания по функция 1б, е достатъчна гаранция, че ще бъдат осигурени достатъчно бюджетни кредити за плащания през 2013 г., като се има предвид, че през последните две години подобни ангажименти вече бяха поемани и пренебрегвани от Съвета; изисква от председателството на Съвета да направи публично изявление и да обясни несъответствието между предложението на Съвета по отношение на бюджетните кредити за плащания и действителните потребности на държавите членки, посочени в техните оценки;

32.

Взема следователно решение да възстанови равнищата на бюджетните кредити за поети задължения и плащания от ПБ за всички бюджетни редове, които са съкратени от Съвета в рамките на тази функция, както и да увеличи бюджетните кредити за поети задължения и плащания над ПБ за техническата помощ за стратегията за региона на Балтийско море;

33.

Настоятелно призовава Съвета да одобри проект на коригиращ бюджет № 6/2012, представен от Комисията с цел да се компенсира недостигът на бюджетни кредити за плащания през настоящата година и да се избегне блокиране на изпълнението на текущите проекти в края на програмния период; дава мандат на своята делегация в рамките на преговорите със Съвета, в случай че Съветът не прояви готовност да одобри изцяло проекта на коригиращ бюджет, да увеличи евентуално бюджетните кредити за плащания с отхвърлената от Съвета сума, като я разпредели пропорционално между всички бюджетни редове за оперативни разходи по функция 1б;

Функция 2

34.

Счита, че прогнозите на Комисията за бюджетните потребности са по-реалистични от прогнозните цифри на Съвета, в частност с оглед на предстоящите плащания; по тази причина възстановява съкращенията на Съвета по тази функция до сума в размер на 60 307,51 милиона евро, което е с 0,6 % над бюджета за 2012 г.;

35.

Посочва, че традиционното писмо за внасяне на корекции в бюджета за селското стопанство, което ще бъде представено през октомври на 2012 г., ще коригира настоящите прогнози, така че да отразяват една по-точна оценка на действителните потребности; обръща внимание на окончателния размер на наличните през 2013 г. целеви приходи (корекции, свързани с уравняване с оглед на съответствието, нередности и допълнителен налог върху млякото), който в крайна сметка ще определи размера на новите бюджетни кредити, които ще бъдат одобрени в бюджета за 2013 г.; счита, че настоящият марж от 981,5 милиона евро би следвало да бъде достатъчен, за да покрие потребностите по тази функция, в случай че не възникнат непредвидени обстоятелства;

36.

35a. Призовава Комисията да увеличи усилията си за ясно определяне на приоритетите по тази функция в полза на устойчивите селскостопански системи, които съхраняват биологичното разнообразие, опазват водните ресурси и плодородието на почвата, зачитат хуманното отношение към животните и подкрепят заетостта;

37.

Отхвърля увеличението на т.нар. бюджетен ред за отрицателни разходи (уравняване на сметките), тъй като изглежда изкуствено завишено спрямо бюджетните кредити по функция 2, и частично възстановява предложението на Комисията, като по този начин се възприема един по-реалистичен подход;

38.

Потвърждава своя ангажимент да действа за предотвратяването и в отговор на кризи в сектора на плодовете и зеленчуците, и следователно подкрепя осигуряването на адекватно равнище бюджетни кредити за групите производители за предварително признаване; застъпва се за достатъчно увеличение на вноската на Съюза за фонда за кризи в рамките на оперативните средства за организации на производители;

39.

Предвижда увеличаване на подкрепата за програмата за мляко в училищата и продължаване на подкрепата за програмата за плодове в училищата;

40.

Запазва равнището на бюджетните кредити, предназначени за програмата за разпределяне на храна сред най-нуждаещите се лица в ЕС, която осигурява подкрепа за 18 милиона души на територията на Съюза, страдащи от недохранване; приветства усилията, които положи Комисията за намирането на политическо и правно решение за продължаване на програмата през 2013 г.; изразява надежда, че ще бъде намерено решение за продължаване на програмата през периода на действие на следващата МФР;

41.

Подкрепя драстичното намаление, в някои случаи дори пълното заличаване, на средствата по някои бюджетни редове за възстановяване на парични средства, тъй като този инструмент е политически спорен и за някои продукти не беше мобилизиран в същата степен, както в бюджета за 2012 г.; отбелязва, че някои бюджетни редове за възстановяване на парични средства бяха определени като отрицателни приоритети; прави внимателна преценка до каква степен средствата по тези бюджетни редове следва да бъдат намалени, така че да има възможност за прилагане на инструмента, при необходимост, съобразно действащата нормативна уредба относно възстановяването на парични средства;

42.

Предвижда непрекъсната подкрепа на пропорционално равнище за програмата „LIFE+“, която дава приоритет единствено на проекти за действие в областта на околната среда и климата, като подкрепя развитието на устойчива икономика, която използва по-ефективно ресурсите, и защитата, опазването и възстановяването на екосистемите; отново припомня, че екологичните проблеми и техните решения не признават национални граници, и следователно разглеждането им на равнището на ЕС е съвсем естествено; във връзка с това призовава държавите членки да подобрят значително прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда;

43.

Подчертава, че общата политика в областта на рибарството е политически приоритет с решаващо значение за ЕС, и запазва нейното финансиране на предложеното в ПБ равнище с оглед на предстоящата й реформа; счита, че финансирането на интегрираната морска политика не следва да бъде за сметка на финансирането на други действия и програми в областта на рибарството по функция 2; счита, че ефективното управление на рибарството е от решаващо значение за опазване на рибните запаси и предотвратяване на прекомерния улов;

Функция 3а

44.

Отбелязва, че предложените от Съвета общи съкращения на финансирането в сравнение с ПБ за 2013 г. са в размер на - 15 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и - 51 милиона евро в бюджетни кредити за плащания; отбелязва, че тези съкращения съответстват на - 1,07 % в сравнение с ПБ и на - 15,5 % в сравнение с първоначалното финансово програмиране на Комисията;

45.

Отхвърля предприетите от Съвета съкращения на бюджетните кредити за плащания в следните области: Европейски фонд за връщане (- 18 милиона евро), Европейски фонд за бежанци (- 1,8 милиона евро), Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни (- 3,2 милиона евро) и Основни права и гражданство (- 1 милион евро); взема следователно решение да възстанови по съответните редове равнището на бюджетните кредити от ПБ;

46.

Отхвърля едностранното решение на Съвета да промени правното основание на предложението относно механизма за оценка по Шенген, като се замени обикновената законодателна процедура с член 70 от Договора за функционирането на Европейския съюз; подкрепя решението на Председателския съвет да блокира сътрудничество със Съвета относно бюджета за 2013 г. по отношение на аспектите на вътрешната сигурност; подкрепя следователно позицията, възприета от парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, да се поставят в резерв някои бюджетни редове от дял 18, които се отнасят за вътрешната сигурност (бюджетни кредити за поети задължения и плащания) до постигането на задоволителен резултат относно пакета за управление на Шенгенското пространство; счита, че тази мярка не следва да се прилага по отношение на агенциите с дейност по функция 3а, за да не се възпрепятства тяхната работа;

47.

Изтъква важната роля на програмата за предотвратяване и борба срещу всички форми на насилие („Дафне“) за премахването на насилието над жени, млади хора и деца в ЕС, особено в настоящия контекст на криза; отбелязва измеримите резултати на програмата „Дафне“, както и нейното въздействие върху промените в политиката в държавите членки; поради това увеличава бюджетните кредити за плащания над равнището от ПБ;

Функция 3б

48.

Изразява съжаление, че въпреки вече предложените в ПБ съкращения, Съветът съкращава допълнително бюджетните кредити по функция 3б както за поети задължения, така и за плащания, с приблизително 9,5 милиона евро; възприема общ подход за отмяна на всички съкращения на Съвета, за да гарантира правилното изпълнение на текущите програми и действия по тази функция;

49.

Отново заявява, че насърчаването на дух на активно гражданство, солидарност и толерантност сред младите европейци е от съществено значение, за да бъде Европа в състояние да използва таланта на най-образованото поколение в историята; подчертава, че е необходимо да се насърчава комуникацията между културите и гражданството на ЕС сред представителите на следващото поколение; ето защо взема решение да увеличи финансирането за програмата „Младежта в действие“ в сравнение с ПБ, особено като се има предвид доброто изпълнение на програмата дълги години наред;

50.

Счита, че информационната кампания за Европейската година на гражданите – 2013 г., както и комуникационните дейности изискват адекватни бюджетни кредити с оглед на подходящото участие на гражданите в европейския проект и насърчаване на диалога по свързани с ЕС въпроси; изразява съжаление, че предложеният от Комисията бюджет е най-малкият бюджет, отпускан някога за Европейска година, и взема решение да увеличи бюджетните кредити за съответния бюджетен ред;

51.

Подкрепя продължаването на успешното подготвително действие „Европейски партньорства в областта на спорта“, с оглед на новите правомощия, които Договорът от Лисабон възложи на Съюза в областта на спорта, като се поставя специален акцент върху местния и масовия спорт, като се насърчава справедливостта в спортните състезания чрез борба с уреждането на изхода от спортни срещи и като се защитава физическата и моралната неприкосновеност на спортистите;

Функция 4

52.

Подчертава, че съкращенията на бюджетните кредити за плащания, предприети от Съвета по функция 4 (- 1 милиард евро или - 14,1 % в сравнение с ПБ), представляват приблизително 20 % от общия размер на съкращенията по всички функции; счита, че подобно драстично намаление ще попречи на Съюза да спази ангажиментите, които е поел на световната сцена; отбелязва, че сумите в предложението на Комисията съвсем леко надвишават нивото на бюджета за 2012 г. и вече са значително намалени в сравнение с финансовото програмиране; взема решение да възстанови равнището на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания по повечето бюджетни редове до равнищата, предложени в ПБ;

53.

Счита при все това, че могат да бъдат приети известни намаления спрямо ПБ по някои бюджетни редове, като например за макрофинансовата помощ, членството в международни организации в областта на митниците и данъчното облагане и сътрудничеството с Гренландия;

54.

Предлага малко увеличение на равнището на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания спрямо ПБ за бюджетните редове в областта на географско сътрудничество за развитие, както и за мисиите за наблюдение на избори и Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария; подчертава, че това би следвало да попречи на ЕС да продължи да изостава по отношение на неговите твърди ангажименти за финансиране на сътрудничеството за развитие;

55.

Посочва, че в съответствие с изявлението, подписано от Комисията и UNRWA относно подкрепата от ЕС за UNRWA (2011—2013 г.), годишната вноска на ЕС се основава на средствата, разпределени за Палестина през 2011 г. (300 милиона евро), и намаляването на тази референтна сума би оказало неблагоприятно въздействие върху средствата, разпределяни за UNRWA; счита, че увеличеното финансиране за Палестина и UNRWA е от решаващо значение, за да се гарантира, че UNRWA ще получи ресурсите, необходими за предоставянето на основните услуги съгласно дадения й от Общото събрание на ООН мандат, и за да се осигури безопасността и препитанието на бежанците предвид нестабилността в региона;

56.

Също така счита, че е необходимо да се увеличат бюджетните кредити за подкрепата за икономическото развитие на общността на кипърските турци, за да се гарантира продължаването на финансовата подкрепа на ЕС за работата на Комитета за безследно изчезналите лица в Кипър и на Техническия комитет по културното наследство;

57.

Въвежда отделни бюджетни редове за всички мисии на ОВППС и специалните представители на ЕС в различните географски райони, както се предлага в реформата на Финансовия регламент, което ще даде по-прозрачна и цялостна представа за мисиите, които се провеждат в рамките на тази политика;

Функция 5

58.

Отбелязва позицията на Съвета, която се състои в намаление на предложените от Комисията средства по всички раздели на функция 5 с общо 146 милиона евро, въпреки усилията на институциите, които са отразени в техните прогнози и ПБ, за бюджетна консолидация на административните разходи във време на икономически и бюджетни ограничения;

59.

Подчертава по-конкретно, че повечето институции, включително Парламентът и Комисията, са изпълнили и дори са преизпълнили своя ангажимент за ограничаване на административните си бюджети, с увеличение под очакваното равнище на инфлация; приветства тези усилия и определя общото равнище на бюджетните кредити за функция 5 на 8 506,87 милиона евро, от които 4 967,37 милиона евро за Комисията;

60.

Отбелязва, че внесените от Съвета съкращения произтичат от невписването в бюджета на корекцията на възнагражденията от 2011 г. в размер на 1,7 %, увеличението на стандартната ставка за намаление за различните институции и служби и други специфични съкращения по някои позиции от административните разходи, но счита, че подобни съкращения са необосновани и просто целят изкуствено замразяване на административните разходи в номинално изражение въпреки законовите и договорните задължения и новите правомощия и задачи на ЕС;

61.

Счита по-конкретно, че увеличенията на стандартните ставки за намаление, които целят да намалят броя на неплатените длъжности в институциите, отразяват консервативен подход, който ще повлияе пряко на възможността за повишаване на процента заети длъжности в щатните разписания, които същевременно са одобрени от бюджетния орган; подчертава, че подобен подход е още по-вреден в контекста на намаляването на длъжностите в щатното разписание, което автоматично повишава процента заети длъжности, и че финансирането на тези длъжности не следва да се разглежда като променлива корекция с цел постигане на замразяване в номинално изражение на административния бюджет или на друга предварително определена целева сума;

62.

Взема решение, за всички институции с изключение на Съвета, както и за европейските училища, да възстанови (или, в случая на Съда, да добави) в резерв сумите, които съответстват на корекцията на възнагражденията от 2011 г. в размер на 1,7 % за бюджетната 2013 година, в очакване на решението на Съда; подчертава, че това е добро бюджетиране, като се има предвид вероятността за произнасяне на решение в полза на Комисията, и предупреждава Съвета, че в такъв случай бюджетният орган ще трябва да приложи това решение с обратна сила и за 2011 и 2012 г., включително с лихвите за забава;

63.

Отменя и други внесени от Съвета съкращения по специфични позиции от административните разходи, по-конкретно в Комисията, за оборудването и службите за ИКТ и някои бюра;

64.

Отбелязва, че Съветът прие предложеното намаление на персонала с 1 % в щатното разписание на Комисията, по-конкретно в областта на административната подкрепа, бюджетното управление и борбата с измамите;

65.

Въпреки че възстановява или запазва исканията за длъжности на Комисията и отчасти на други институции, на базата на специфичен за всеки отделен случай подход, призовава за извършването на задълбочена оценка на въздействието относно планираното намаляване на персонала до 2018 г., като се отчитат напълно, наред с другото, правните задължения на Съюза и новите правомощия и нарасналите задачи на институциите, произтичащи от Договорите;

66.

Въпреки че приветства информацията, предоставена в ПБ относно областите, в които персоналът е увеличен, като например европейското икономическо управление, единния пазар и сигурността и правосъдието, отбелязва със загриженост, че в Комисията са направени съкращения на персонала в някои други генерални дирекции, като например „Предприятия и промишленост“, „Конкуренция“, „Мобилност и транспорт“, „Изследвания и иновации“ и Евростат, въпреки че те имат значителен принос за постигането на приоритетите на ЕС; изразява загриженост също относно неблагоприятното въздействие, което намаляването на длъжностите в областта на административната подкрепа, бюджетното управление и борбата с измамите може да окаже върху бързото, правилно и ефективно изпълнение на действията и програмите на ЕС, особено във време, когато правомощията на ЕС продължават да се увеличават и към Съюза се присъединява нова държава членка;

67.

Поради това призовава Комисията да включи в годишния си доклад за аналитичен преглед на персонала комбинирана оценка по генерални дирекции и служби, като отчита по-специално техния размер и натовареност, както и по видове длъжности, както са представени в доклада за аналитичния преглед (създаване на политики, управление на програми, административна подкрепа, бюджетно управление и дейности по борба с измамите, езикови услуги и др.);

68.

Изразява съжаление относно направените от Съвета съкращения по редовете за административна подкрепа и подкрепа за научните изследвания, включително за изпълнителните агенции, с общо 6,6 % по отношение на БКПЗ и БКП (- 71,8 милиона евро) в сравнение с ПБ, като най-големите съкращения засягат функция 1б (- 23,7 %) и функция 4 (- 13,2 %); подчертава, че това би довело до намаление от 5,5 % спрямо сходните бюджетни кредити за 2012 г., въпреки вече предложените икономии в ПБ, и следователно вероятно би повлияло на бързината и качеството на изпълнението на бюджета на многогодишните програми, с които са свързани; освен това подчертава, че намаляването на административните редове за дадена програма без увеличаване на оперативните й разходи би довело до промяна на целия финансов пакет за тази програма, за който е взето съвместно решение; следователно взема решение да възстанови ПБ за тези бюджетни редове;

69.

Също така поставя редица бюджетни кредити в резерв по някои бюджетни редове с оглед получаване на специфична информация;

Агенции

70.

Одобрява като цяло прогнозите на Комисията за бюджетните потребности и потребностите от персонал на агенциите и отбелязва, че тя вече е намалила значително първоначалните искания на агенциите и е приложила и спрямо тях намалението на персонала с 1 % в ПБ;

71.

Следователно счита, че всякакви допълнителни съкращения като предложените от Съвета ще застрашат правилното функциониране на агенциите и биха възпрепятствали изпълнението на задачите, които им бяха възложени от законодателния орган; отхвърля хоризонталния подход на Съвета при съкращаването на бюджетните кредити за агенциите, чиито потребности трябва да се оценяват индивидуално; също така призовава Комисията да определи, за следващия период на МФР, възможните области на дублиране на работата или на намалена добавена стойност по отношение на агенциите, с цел рационализация на функционирането им;

72.

Взема решение да увеличи бюджетните кредити за 2013 г. за трите агенции за финансов надзор; счита, че тези бюджетни кредити следва да отразяват необходимостта от изпълнение на изискваните задачи, тъй като се приемат повече регламенти, решения и директиви с цел преодоляване на настоящата финансова и икономическа криза, която е тясно свързана със стабилността на финансовия сектор;

73.

Не може да приеме съкращенията на Съвета за агенциите по функция 3а, които представляват намаление с 2,8 милиона евро на БКПЗ и БКП, тъй като агенциите представляват 18 % от общия размер на бюджетните кредити по функция 3а и съкращенията на Съвета биха имали несъразмерно въздействие върху тази функция; ето защо възнамерява да възстанови предложения ПБ, който изглежда установява хармонично равновесие;

74.

Съзнава, че някои агенции (като например Европол, ЕААБ, ACER) трябва да изпълняват допълнителни задачи през 2013 г., които може би не са отразени в разпределения им бюджет или щатното разписание за 2013 г.; изисква от Комисията, в случай на необходимост, да предложи своевременно коригиращ бюджет за съответната агенция; освен това очаква от Комисията да представи нова финансова обосновка, когато Парламентът и Съветът финализират законодателната процедура за удължаване на мандата на дадена агенция; съзнава, че за подобно удължаване може да са необходими допълнителни ресурси, които ще трябва да бъдат одобрени от бюджетния орган;

Пилотни проекти и подготвителни действия (ПП и ПД)

75.

След като извърши внимателен анализ на представените пилотни проекти и подготвителни действия, по отношение на успеваемостта на тези от тях, които са в процес на изпълнение, и с изключение на инициативите, които вече са обхванати от съществуващите правни основания, и като взема изцяло предвид оценката на Комисията на приложимостта на проектите, взема решение да приеме компромисен пакет, съставен от ограничен брой ПП и ПД, също така и с оглед на наличните ограничени маржове, по-конкретно по функции 1а и 3б;

Други раздели

76.

Изразява загриженост относно позицията на Съвета за замразяване в номинално изражение във всички институции на ЕС; счита, че всяка институция следва да се разглежда индивидуално, като се отчитат нейните потребности и специфично състояние;

77.

Приветства усилията, които институциите полагат за реализиране на допълнителни икономии и ограничаване на своите бюджети; подчертава факта, че размерът на техните бюджети за 2013 г. ще включва разходите за присъединяването на Хърватия и корекцията на възнагражденията в размер на 1,7 % за 2013 г; въпреки това подчертава, че разходите за присъединяването на Хърватия не следва да се разглеждат като увеличение на техните бюджети, а като основателно финансиране за присъединяването на нова държава членка към ЕС;

78.

Подчертава, че вследствие на допълнителните икономии, реализирани от институциите между пролетта и есента на 2012 г., понастоящем бюджетните кредити са на много ниско равнище; изразява загриженост, че почти не съществува марж за нови неизбежни разходи, които могат да възникнат във връзка с правните задължения;

79.

Счита, че бюджетният орган следва да осигури равнище на бюджетните кредити, което ще гарантира безпроблемното функциониране на институциите и спазването на правните задължения и ще осигури администрация на високо равнище в услуга на гражданите на ЕС;

Раздел I – Европейски парламент

Обща рамка

80.

Припомня, че при одобряването на бюджетната си прогноза за 2013 г. (7) настояваше, че са необходими строг бюджетен контрол и определяне на допълнителни икономии по време на текущата бюджетна процедура;

81.

Приветства споразумението, постигнато по време на съгласуването от 26 септември 2012 г. между Бюрото и комисията по бюджети; посочва, че общият размер на бюджета му за 2013 г. е 1 750 463 939 EUR и следователно представлява нетно намаление от 18,3 милиона евро в сравнение с предварителния проект на бюджетна прогноза от февруари 2012 г.;

82.

Посочва, че размерът на бюджета му за 2013 г. е с 1,9 % над бюджета за 2012 г., включително разходите за присъединяването на Хърватия; подчертава, че вследствие на текущото равнище на инфлацията от 1,9 % е налице реално намаляване на оперативния бюджет, въпреки наскоро добавените правомощия, нови длъжности и действия, финансирането на присъединяването на Хърватия и разходите за подготовката на изборите през 2014 г.;

83.

Одобрява следните корекции в бюджетната прогноза:

намаляване на бюджетните кредити в резерва за непредвидени разходи,

интернализация на службата за охрана без отражение върху бюджета,

продължаване на интернализацията на дейностите в областта на ИКТ и в резултат на това, създаване на 30 нови длъжности в щатното разписание без отражение върху бюджета (компенсирано от икономиите),

коригиране на бюджетните кредити за Европейската парламентарна асоциация;

84.

Също така намалява бюджетните кредити за Дома на европейската история с 5,3 милиона евро;

85.

Освен това, като признава трудното икономическо положение в целия ЕС, припомня взетото решение да не се индексират индивидуалните надбавки на членовете на ЕП до края на мандата, подчертава, че командировъчните разходи на персонала не са били индексирани от 2007 г., и отново потвърждава решението в резолюцията за бюджета за 2012 г. (8) за намаляване на средствата по всички бюджетни редове, свързани с пътуванията;

86.

Приветства информацията и анализите, които се съдържат в доклада за бюджетното и финансовото управление на Парламента за 2011 г. и в годишните отчети за дейността на генералните дирекции относно бюджетните редове, които са усвоени в недостатъчна степен през 2011 г., и призовава за извършването на нов обективен анализ от този вид за бюджета за 2012 г. с цел по-лесно да се идентифицират потенциални бъдещи икономии, които да се компенсират с инвестиции, когато това е необходимо и полезно за правилното и безпроблемно функциониране на Парламента;

Организация на работата на Парламента

87.

Счита, че подобно на всеки пряко избран парламент, Европейският парламент следва да има правото да вземе решение за собственото си седалище и договореностите за местата на работа;

88.

Поради тази причина заявява, че решението за седалището на Парламента и местата на работа за неговите членове и служители следва да се вземе от самия Парламент;

89.

Настоятелно призовава двете подразделения на бюджетния орган (Съветът и Парламентът), с цел реализиране на финансови икономии и насърчаване на постигането на по-устойчиво, благоприятно за климата и екологосъобразно решение, да повдигнат въпроса за единното седалище и местата на работа на Парламента за неговите членове и служители в рамките на предстоящите преговори за следващата МФР за периода 2014—2020 г.;

90.

Настоятелно призовава държавите членки да преразгледат въпроса за седалището и местата на работа на Парламента в рамките на следващото преразглеждане на Договора чрез изменение на Протокол № 6;

91.

Междувременно призовава Съвета да започне да изготвя пътна карта с Парламента за установяването на единно седалище и по-ефективно използване на местата на работа на Парламента, при отчитане на конкретни и актуални цифри с подробно описание на разходите на всяко място на работа и условията на труд за служителите, както и на икономическите, обществените и екологичните фактори, като тази карта трябва да бъде представена в доклад до 30 юни 2013 г.;

92.

Предлага споразумението между люксембургските органи и Парламента относно броя на служителите, които могат да пребивават в Люксембург, да бъде преразгледано, като се вземе предвид преразглеждане на потребностите на Парламента;

Съвместна работна група

93.

Приветства създаването на съвместна работна група на комисията по бюджети и Бюрото относно бюджета на Парламента; по-конкретно, категорично подкрепя работата й по стартирането на сравнително проучване на бюджета на Парламента спрямо бюджетите на Конгреса на САЩ и на извадка от парламентите на държави членки; припомня, че това проучване трябва да приключи до края на 2012 г.; очаква това проучване да генерира дългосрочни икономии в бюджета на Парламента и да представи идеи за подобряване на неговата ефективност през 2013 г. и следващите години;

94.

Счита, че съвместната работна група следва да отразява демократичния баланс в рамките на Парламента; счита, че работната група следва да разгледа, наред с другото, допълнителни алтернативи във връзка с работното време на бюрото за регистрация на членовете на ЕП и мерки за насърчаване на използването на по-евтини и по-екологосъобразни видове транспорт; освен това призовава работната група да докладва по този въпрос на комисията по бюджети и Бюрото, за да се постигнат средносрочни и дългосрочни структурни и организационни икономии в бюджета на Парламента;

95.

Приветства предложението на съвместната работна група за затваряне на бюрото за регистрация на членовете на ЕП в петъчните дни в седмиците за работа в избирателните райони (тюркоазени седмици);

96.

Призовава Бюрото да приложи незабавно предложенията за икономии, договорени от съвместната работна група;

Пътувания

97.

Приветства усилията, които се полагат за генерирането на допълнителни икономии по отношение на пътните разноски на членовете на ЕП и персонала; отбелязва икономиите, които са реализирани по отношение на командировъчните разходи на персонала; отбелязва, че средствата по въпросния бюджетен ред намаляха през 2012 г. и че тези икономии бяха възможни благодарение на по-доброто управление, използването на видеоконферентна връзка и намаляването на броя на командировките;

98.

Призовава администрацията да оцени развитието на пазара за нискобюджетно пътуване, да бъде в течение на новостите на пазара и да използва всички възможности за икономии; освен това призовава администрацията да допуска и да насърчава използването на нискобюджетни самолетни билети и закупуването на билети за икономична класа без ограничения; счита, че следва да бъдат проучени допълнителни мерки за намаляване на броя на полетите в бизнес класа, закупувани от членовете на ЕП;

ИТ и пътувания

99.

Отбелязва, че икономиите, реализирани по отношение на пътуванията през 2011 г. благодарение на повишеното използване (+ 56,6 %) на видеоконферентна връзка, се изчисляват на 1,4 милиона евро; счита, че могат да се реализират допълнителни икономии по отношение на командировъчните разходи чрез постепенно заместване на командировките с видеоконференции, което ще намали и въглеродния отпечатък на Парламента; ето защо изисква да получи резултатите от анализа, извършен от администрацията на Парламента относно необходимостта от допълнително оборудване за видеоконферентна връзка, не по-късно от февруари 2013 г.;

Сгради

100.

Вярва във и призовава за прозрачен процес на вземане на решения в областта на политиката за сградния фонд чрез тясно и открито сътрудничество с комисията по бюджети;

101.

Изисква навременна информация за заключенията на генералния секретар относно ремонтните работи и преместването на офиси през следващите години, както и графика за тях; подчертава значението на правилното планиране и вписване на бюджетните кредити в бюджета на съответния етап;

Писмен превод

102.

Отново заявява, че икономиите в областта на писмения превод не следва да застрашават езиковото многообразие; обръща внимание на факта, че качеството на писмените преводи и на условията на труд на съответните служби трябва да бъде запазено;

Раздел IV – Съд

103.

Отбелязва, че въпреки големите структурни промени и непрекъснато нарастващия брой на делата, Съдът ограничи увеличението на своя оперативен бюджет до 1,56 % (в допълнение към 1,49-те процента във връзка с присъединяването на Хърватия);

104.

Следователно възстановява бюджетните кредити за писмен превод с цел да се избегнат забавянията на производствата и за ИТ ресурси, както се препоръчва от одиторите;

105.

Частично възстановява бюджетните кредити за възнагражденията и определя стандартната ставка за намаление на 4,5 %, за да може да се даде възможност на Съда да изпълнява правилно функциите си; освен това частично възстановява бюджетните кредити за поддръжка и електроенергия;

106.

Подкрепя текущото преразглеждане на Статута на Съда и поема ангажимента да разгледа незабавно всеки коригиращ бюджет във връзка с този въпрос;

Раздел V – Сметна палата

107.

Отбелязва, че Сметната намалява щатното си разписание с 9 длъжности през 2013 г.; следователно възстановява първоначалната стандартна ставка за намаление в размер на 1,8 %, за да се ограничи рискът във връзка с изпълнението на стратегията на Палатата и изготвянето на планираните одитни доклади; също така възстановява бюджетните кредити за набиране на персонал във връзка с присъединяването на Хърватия до равнището на ПБ;

Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет

108.

Частично възстановява бюджетните кредити за възнагражденията и надбавките, за да приложи стандартна ставка за намаление в размер на 5,5 %, което все още означава намаление на настоящия процент заети длъжности; частично отменя други произволни съкращения, предприети от Съвета, като например на разходите във връзка с Официален вестник и на оперативните разходи, като тези за устен превод, които още през 2012 г. бяха намалени до равнището на изпълнение от 2009 г.;

109.

Напълно възстановява бюджетните кредити за годишните плащания по договори за дългосрочен наем, които са свързани с правни задължения по действащите договори и подлежат на годишна индексация съобразно инфлацията в Белгия;

Раздел VII – Комитет на регионите

110.

Частично възстановява бюджетните кредити за Комитета на регионите, за да може той да спази своите съществуващи законови и правни задължения в областта на годишните плащания по договори за дългосрочен наем и възнагражденията на персонала; отбелязва, че драстичното съкращение на възнагражденията и надбавките от страна на Съвета би било равносилно на двойно прилагане на намалението на персонала с 1 % (вече включено в ПБ) за тази институция;

Раздел VIII – Европейски омбудсман

111.

Отбелязва увеличението от 3,49 % на бюджета на Европейския омбудсман; отбелязва, че част от това увеличение е свързано с неизбежни разходи за наем; възстановява бюджетните кредити за възнагражденията и надбавките, които са необходими поради заемането на свободни преди това длъжности;

Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

112.

Напълно възстановява бюджета на ЕНОЗД; отбелязва, че увеличението му е в съответствие с прогнозираното равнище на инфлацията; по-конкретно, възстановява две нови длъжности и съответните бюджетни кредити, които са предвидени с цел да се подпомогне изпълнението на основните дейности на институцията;

Раздел X – Европейска служба за външна дейност

113.

Отбелязва, че ЕСВД е относително нова институция във фаза на растеж и че нейната мрежа все още се нуждае от подобрение, за да отговаря на политическите приоритети на ЕС, и че със своите 141 делегации ЕСВД е най-силно изложена, сред институциите на ЕС, на инфлацията в трети държави и на колебанията на обменния курс;

114.

Приветства факта, че за 2013 г. ЕСВД замрази бюджетните кредити в номинално изражение по редица бюджетни редове и извърши целеви намаления по други бюджетни редове, като тези икономии биха могли да достигнат 1,3 % от бюджета на службата за 2012 г.;

115.

Отбелязва, че ЕСВД демонстрира самоограничение, тъй като в щатното разписание на службата за 2013 г. не се създават нови длъжности;

116.

Подчертава, че предложените увеличения в бюджета на ЕСВД са необходими, за да се покрият разходите за редовния персонал и други правни задължения, както и за да се отговори на политическите очаквания във връзка с присъствието на ЕСВД в приоритетните държави;

117.

Ето защо отхвърля решението на Съвета за замразяване на бюджета на ЕСВД в номинално изражение на равнището от 2012 г. и предлага адекватно увеличение с оглед на цялостния му финансов контекст;

118.

Отменя предприетите от Съвета съкращения, които биха довели до намаляване на броя на длъжностните лица и биха противоречали на усилията, полагани от създаването на ЕСВД насам, за назначаване и преразпределяне на персонал с цел изпълнение на повишените оперативни изисквания;

119.

Възстановява бюджетните кредити, които са необходими, за да се спазят действащите договори за наем и договореностите на равнище служби с Комисията и Съвета и постепенно да се заменят и рационализират наследените остарели и припокриващи се информационни системи;

*

* *

120.

Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, другите заинтересовани институции и органи и националните парламенти.


(1)  ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(4)  Приети текстове, P7_TA(2012)0077.

(5)  Приети текстове, P7_TA(2012)0109.

(6)  Приети текстове, P7_TA(2012)0289.

(7)  Приети текстове, P7_TA(2012)0109.

(8)  Приети текстове, P7_TA(2011)0461.