13.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 277/23


Становище на Комитета на регионите относно „Финансови инструменти на ЕС в областта на вътрешните работи“

2012/C 277/05

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

приветства стъпката за постигане на истинско пространство на свобода, сигурност и правосъдие чрез бюджетни предложения, в които се признава важността от осигуряване на необходимите ресурси за бюджета за имиграция, убежище и сигурност;

потвърждава важността на предложените промени за местните и регионалните власти (МРВ), които имат пряко отражение върху техните задължения и ежедневието на хората, живеещи в Европейския съюз;

подчертава колко е важно да се откликва на притесненията във връзка със сигурността, възникващи от повишената мобилност в световен мащаб, в контекста на всеобщата защита на основните права и свободи;

приветства акцента върху гъвкавостта и постигането на резултати, като подчертава, че това налага добро планиране, както и участие и съпричастност на всички заинтересовани страни. Ето защо подчертава необходимостта от привличане на МРВ и други заинтересовани страни като специализираните международни организации, гражданското общество и самите бенефициери за участие още в етапа на планиране, тъй като често именно те са изпълнителите на програмите и проектите;

е убеден, че достъпът до финансиране е многократно подобрен чрез предложените реформи. Той обаче насърчава по-нататъшното развитие на механизми за разпространение на информацията за възможностите за финансиране. В по-големите страни МРВ биха могли да се използват за организиране на регионални и местни консултации, за да дадат възможност за участие на онези организации и заинтересовани страни, които са по-отдалечени от големите градове.

Докладчик

г-н Samuel AZZOPARDI (MT/ЕНП), кмет на Виктория, Гозо

Отправни документи

 

Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите „Изграждане на отворена и сигурна Европа: бюджетът в областта на вътрешните работи за периода 2014-2020 година“

COM(2011) 749 final

 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“

COM (2011) 750 final

 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“

COM(2011) 751 final

 

Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище и миграция“ и за инструмента за финансово подпомагане за полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи

COM (2011) 752 final

 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“

COM (2011) 753 final

I.   ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

Обща оценка

1.

приветства стъпката за постигане на истинско пространство на свобода, сигурност и правосъдие чрез бюджетни предложения, в които се признава важността от осигуряване на необходимите ресурси за бюджета за имиграция, убежище и сигурност (1);

2.

подкрепя опростяването на съществуващите инструменти чрез сливането им в два фонда;

3.

потвърждава важността на предложените промени за местните и регионалните власти (МРВ), които имат пряко отражение върху техните задължения и ежедневието на хората, живеещи в Европейския съюз;

4.

подчертава колко е важно да се откликва на притесненията във връзка със сигурността, възникващи от повишената мобилност в световен мащаб, в контекста на всеобщата защита на основните права и свободи;

5.

подчертава, че това може да бъде постигнато чрез прилагане на последователни инструменти в сферата на свободата, сигурността и правосъдието на основата на зачитане на правата на човека, както и на солидарност и отговорност, като се обръща специално внимание на равенството между мъжете и жените и недискриминацията (2);

6.

счита, че е нужен баланс между разходите, свързани със сигурността и границите, и разходите в области като интеграцията на мигрантите и условията за прием на търсещи убежище лица;

7.

подкрепя създаването на насочен към потребностите бюджет, който спомага за изграждане на синергии между финансовите инструменти на ЕС, по-специално между структурните фондове и фондовете в сферата на вътрешните работи. Бюджетът на Съюза трябва да предвижда подходящи ресурси за сферата на вътрешните работи, както чрез структурните фондове, така и чрез специализирани инструменти в пространството на свобода, сигурност и правосъдие;

8.

обръща внимание, че отпадането чрез отмяна на Решение 2007/125/ПВР на Съвета на възможността за допълващо използване на други инструменти на Съюза и Общността значително ограничава желателната гъвкавост при използването на финансовите инструменти и застрашава плавното по-нататъшно развитие на трансгранични регионални проекти в областта на вътрешната сигурност, които досега се финансираха по Цел 3 по линия на ЕФРР; поради това се застъпва за запазване на допълняемостта между общностните инструменти

9.

посочва, че е нужна известна гъвкавост при оперирането с бюджета и финансовите инструменти с възможност за истинско средносрочно преразглеждане в съответствие с набелязаните политически приоритети, като се подчертава, че подобна гъвкавост трябва да бъде развита успоредно със справедливото разпределение на ресурсите;

10.

приветства идеята имиграционната политика да започва в страните на произход и да отчита нуждите на европейския пазар на труда и демографските промени, като доведе до система, която е благоприятна за всички страни, включително страните на произход, които често извличат ползи от паричните преводи от ЕС (3);

11.

подчертава необходимостта от тясно сътрудничество на равнището на ЕС за постигане на по-добра координация между държавите членки при управлението на външните граници на Съюза, както и при преминаването към обща европейска система за убежище;

12.

подчертава необходимостта от прозрачност в използването на бюджета с предложения, проекти и постигнати резултати, които да са видими, лесно достъпни и разбираеми за обикновения гражданин;

Във връзка с планирането и управлението на фондовете

13.

приветства акцента върху гъвкавостта и постигането на резултати, като подчертава, че това налага добро планиране, както и участие и съпричастност на всички заинтересовани страни. Ето защо подчертава необходимостта от привличане на МРВ и други заинтересовани страни като специализираните международни организации, гражданското общество и самите бенефициери за участие още в етапа на планиране, тъй като често именно те са изпълнителите на програмите и проектите;

14.

подчертава необходимостта от независимо наблюдение и оценка, за да се осигури ефективно използване на средствата и силно управление от страна на организациите изпълнителки. Това може да бъде стимул за подобряване на институционалната ефективност. Трябва да се подберат качествени и количествени показатели с участието на всички заинтересовани страни. Комитетът посочва, че някои показатели за качество могат да бъдат ефективни и разходоефективни. Комитетът призовава и за по-засилен надзор на фондовете от страна на Европейската комисия и Парламента, за да се придаде по-голяма независимост на наблюдението и оценката;

Достъп до финансиране

15.

е убеден, че достъпът до финансиране е многократно подобрен чрез предложените реформи. Той обаче насърчава по-нататъшното развитие на механизми за разпространение на информацията за възможностите за финансиране. В по-големите страни МРВ биха могли да се използват за организиране на регионални и местни консултации, за да дадат възможност за участие на онези организации и заинтересовани страни, които са по-отдалечени от големите градове;

Разпределение на ресурсите

16.

изтъква, че освен положителните аспекти на опростяване и гъвкавост, предложените реформи внасят и несигурност по отношение на разпределението на ресурсите между различните сектори и тематични въпроси. Ето защо подчертава колко е важно средствата да се разпределят в зависимост от потребностите чрез задълбочен анализ на нуждите с подреждане по приоритети с помощта на основан на правата подход. Това може да бъде постигнато чрез механизми и предпазни мерки, въведени с цел ефективно приоритизиране, включващо участието на МРВ и други заинтересовани страни в изготвянето на националните стратегии;

17.

подчертава необходимостта от равномерно разпределение на средствата в зависимост от институционалния капацитет и предложенията за проекти, вместо средствата да се съсредоточават само в малък брой получатели;

18.

счита, че при липса на достатъчно средства трябва да се отдаде приоритет на средствата, целящи защита на основните права и свободи на хората, включително тези, които са свързани с основния жизнен стандарт, специфичните за половете аспекти и правото на убежище, заедно с ресурсите за изграждане на капацитет на МРВ за управление на миграционните потоци;

Задължение за участие на заинтересованите страни

19.

подчертава важността на основания на участието подход за постигане на ефективни резултати и подкрепя предложенията, с които държавите членки се задължават да организират партньорства с всички свързани обществени органи и заинтересовани страни, в това число организации на гражданското общество и международни организации, за разработване, изпълнение и наблюдение на националните програми;

20.

ето защо настоява партньорството със заинтересованите страни да бъде засилено и да стане задължително. Комитетът посочва, че понастоящем принципът в предложението за регламент за определяне на общи разпоредби (4) може да не доведе до участие по достатъчно обвързващ начин. Докато механизмите за координация са задължителни, в други области има значителна свобода за преценка дали ще се осъществи полезно партньорство или не;

21.

счита, че може да не е целесъобразно да се номинира един единствен отговорен орган за всички действия, подкрепени от фондовете, въпреки опростяването, до което може да доведе това. Трябва да има прозрачност и система на контрол и противодействие, за да се осигурят справедливи решения. Комитетът изразява загриженост от евентуални правни положения, които не позволяват на упълномощен орган да работи под надзора на националния отговорен орган и следователно предлага регулаторните актове да бъдат достатъчно гъвкави, за да отчитат всички национални правила, които са в сила в ЕС, и да не принуждават държавите членки да променят конституционните си структури, ако целите могат да бъдат постигнати и с подход на партньорство;

Обща европейска система за убежище

22.

приветства стъпките към създаването на „обща европейска система за убежище“, като същевременно подчертава, че тя трябва да се стреми да достигне стандартите на страните с по-добри системи и структури и да не доведе до общ спад в качеството, който би се получил, ако се приравни към страните с не толкова силни системи;

23.

би желал по-голяма яснота по въпроса дали Европейската служба за подкрепа в областта на убежището ще използва единствено средствата, които са пряко отпуснати за нея, или ще има достъп и до фондовете в областта на вътрешните работи;

Прием и интеграция на лица с международна закрила и граждани на трети страни

24.

отбелязва с одобрение признаването на важността на местните и регионалните власти в областта на системите за прием и убежище, както и на интеграцията на граждани на трети страни и на законни мигранти;

25.

приветства идеята за поставяне на акцент върху най-уязвимите, включително жертвите на трафик на хора;

26.

подчертава, че интеграцията трябва да се фокусира върху дългосрочните устойчиви действия, без да се забравя, че тя е двупосочен процес, при който действията могат да бъдат насочени към общностите в приемащата страна и мигрантските общности;

27.

предлага фондовете в областта на вътрешните работи да подкрепят и действия, препоръчани от Европейската комисия, като се отдава признание на подхода на многостепенно управление във Втората европейска програма за интеграция (5);

28.

посочва, че практиките за административно задържане в ЕС се следят внимателно от Европейския съд по правата на човека и органите в областта на правата на човека и подчертава, че финансирането на проекти, свързани със задържането на хора, трябва да гарантира, че подобно задържане е в съответствие със законите на ЕС и решенията на Европейския съд по правата на човека;

29.

подчертава, че на членовете на семейство, които се ползват от международна закрила в различни държави членки, трябва да се позволява да живеят заедно и да се ползват от закрила в същата държава членка;

Споделяне на отговорността и преместване в границите на ЕС

30.

подчертава, че граничните региони в Европа трябва да получат по-подходяща подкрепа във връзка с убежището и миграцията, по-специално в особено трудни периоди (6);

31.

подчертава, че критериите и механизмите за преместване трябва да бъдат с недискриминационен характер и да се съсредоточават върху най-уязвимите, като същевременно се отчитат съображения, свързани с пазара на труда в ЕС, особено за хора, които в съответния момент се намират в области, където достъпът до пазара на труда е ограничен. Те не бива да бъдат насочени преди всичко към отдаване на приоритет на висококвалифицираните лица и на тези, които вече са интегрирани в приемащото общество;

32.

посочва, че местните и регионалните власти са в добра позиция да участват в създаването на подобни механизми (7);

33.

счита, че солидарността при подкрепата на страните, които понасят тежестта, следва да се обуславя от резултатите в областта на правата на човека и зачитането на стандартите на ЕС за прием, като по този начин се дават стимули за подобрение;

Програма на ЕС за презаселване

34.

приветства създаването на програма на ЕС за презаселване и насърчава създаването на ясна рамка, която да бъде разработена в партньорство между Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) и НПО, като се отчитат най-добрите практики в други части на света. ЕС следва да дава пример, като се стреми да идентифицира хората, които са най-изоставени от международната общност, и да им осигури закрила;

35.

подчертава необходимостта от стимули и информация относно ползите от повишаване на броя на местата, обещани от държавите членки за презаселване;

36.

подчертава необходимостта от запазване на ясно разграничение между презаселване от трети страни и преместване в границите на ЕС, както и на броя на лицата, определени за тези две програми;

Подпомагане на доброволното връщане

37.

изтъква още веднъж, че по принцип програмите следва да действат на изцяло доброволна основа и в съответствие с целите на сътрудничеството за развитие, което да доведе до дългосрочно социално интегриране на засегнатите лица (8). Връщането трябва да бъде практически осъществимо и да гарантира, че няма да постави началото на нов миграционен проект (9). Това може да бъде осъществено чрез партньорства със специализирани международни организации като Международната организация по миграция;

38.

посочва, че успешните стратегии за връщане не могат да бъдат достатъчно добре измерени с чисто количествения показател за броя на завърналите се лица. За показател може да бъде избран броят на завърналите се лица спрямо общия брой случаи и да се вземат предвид дългосрочни фактори, свързани с качеството;

Стратегия за вътрешна сигурност

39.

подчертава собственото си задължително участие в процеса на подобряване на вътрешната сигурност на Европа, заедно с нуждата от изграждане на капацитет на МРВ;

40.

подчертава, че при финансирането на фонд „Вътрешна сигурност“ трябва да се отчита необходимостта да се инвестира в допълнителни изследвания, да се въвеждат иновации и да се споделя експертен опит в области като компютърната сигурност, криминалистиката, защитата на жизненоважните инфраструктури и сигурността в градовете и това трябва да бъде подкрепено от Европейската комисия. По този начин ще бъде възможно да се отговори на повишената необходимост от справяне с все по-специфични и сложни проблеми;

41.

потвърждава още веднъж важността на участието на МРВ за полицейското сътрудничество и сътрудничеството в областта на сигурността, което може да намери израз в обучение, споделяне на най-добри практики и програми за превенция, както и в разработване на общи инструменти и ИТ системи, както и по-добра комуникация;

Борбата срещу тероризма и организираната престъпност

42.

препоръчва настоящите мрежи на местните и регионалните власти да бъдат засилени и използвани във всяка държава членка или при необходимост да бъдат създадени нови, да се улесни обменът на добри практики в областта на социалната интеграция, професионалното обучение и разбирането на белязания с насилие екстремизъм, който се заражда в някои местни общности и квартали. Това може да бъде в подкрепа на дейността на наскоро създадената европейска мрежа за борба с радикализацията;

43.

предлага финансирането по линия на фонд „Вътрешна сигурност“ да включва публични консултации на местно равнище в държавите членки и да достига до хората, които се чувстват изолирани от обществото. Това може да помогне за изграждане на многоспектърно разбиране на местния опит, концепциите за тероризъм и факторите за поява на екстремизъм;

44.

подчертава важността на по-строгия надзор над банките и бизнес практиките, за да се установи откъде идва финансирането на тероризма и организираната престъпност чрез пране на пари и съчетаване на престъпни дейности със законен бизнес, както и да се вземат мерки в тази връзка;

45.

припомня също така важността на конфискуването на активи, придобити от престъпна дейност, което несъмнено е важен способ за всеобхватна борба с всякакъв вид престъпност, и поради това приветства факта, че Европейската комисия предложи законодателство за укрепване на правната рамка на ЕС по отношение на конфискацията (10);

46.

посочва, че въпреки потенциала за положително въздействие на публично-частните партньорства, приватизацията в областта на сигурността трябва да се избягва;

Граничен контрол и спасителни дейности

47.

подчертава необходимостта от подходящо финансиране на граничния контрол (11). Същевременно счита, че по отношение на борбата с незаконната миграция е спорно дали сериозните инвестиции в граничен контрол са най-ефективният и ефикасен начин за постигане на дългосрочни и ползотворни промени;

48.

подчертава необходимостта от независимо наблюдение на граничните действия от организация като Върховния комисариат за бежанците към ООН (ВКБООН), за да се гарантира зачитането на основните права на човека, включително съобразяването с равнопоставеността на половете;

49.

подчертава, че грижата за човешкия живот трябва да има превес пред всички други въпроси и призовава за по-тясно сътрудничество и споделени отговорности сред държавите членки по отношение на спасени хора, за да бъдат осигурени стимули за спасителните дейности. Счита, че автоматичното споделяне на отговорности би могло да спомогне за спасяване на повече човешки животи в морето;

Реакция при извънредни ситуации

50.

приветства промените, насочени към повишаване на скоростта на реакция при извънредни ситуации;

51.

настоятелно приканва Комисията да се ангажира с планирането и разработването на трансгранични операции, които включват активното участие на граничните региони. Това би дало възможност на регионите да обединят опита си в областта на гражданската защита и да осигурят стабилна оперативна основа, върху която да бъдат изградени европейски сили за спешно реагиране;

52.

призовава Комисията да поеме отговорност за по-засилено пряко управление при извънредни ситуации, за да поддържа известен надзор и да подпомага трансграничната координация;

53.

насърчава държавите членки да изградят мултидисциплинарни екипи за бърза реакция при извънредни ситуации, особено когато в извънредната ситуация има елементи като смесени миграционни потоци, при които експертният опит в правото в областта на убежището и правата на човека е изключително важен;

54.

посочва, че някои извънредни ситуации могат да имат по-голяма продължителност и че трябва да има фондове, които да могат да се ползват, докато трае извънредната ситуация;

Външни аспекти на управлението на миграцията

55.

приветства по-съгласувания подход към вътрешните и външните аспекти на управлението на миграцията и вътрешната сигурност, като посочва, че сътрудничеството и диалогът с трети страни са необходими както за противодействие на незаконната миграция, така и за съсредоточаване върху законната миграция;

56.

посочва, че местните и регионалните власти, които са най-близо до третите страни или имат най-тесни връзки с тях, могат да бъдат жизненоважните звена за сътрудничество на ЕС с тези страни, като дават съществен принос за подобряване на отношенията и условията на живот в градовете и регионите на произход и транзитно преминаване (12). Посредством сътрудничеството си с местни и регионални власти в страните от разширяването и съседните страни (напр. работни групи и съвместни консултативни комитети, CORLEAP, ARLEM) КР е в добра позиция за популяризиране на целите на фондовете извън границите на ЕС;

57.

не вижда ясно разграничение между дейностите за развитие и дейностите, които не са свързани с развитието, по отношение на трети страни и призовава за съгласуваност и координация между проектите, финансирани по линия на фондовете за подпомагане и развитие, и проектите, свързани с вътрешните работи, мотивирани от дух на солидарност и споделяне на отговорността с трети страни;

58.

призовава за предпазни мерки, които да не дават възможност на държавите членки да преследват собствените си национални интереси чрез външните аспекти на фондовете в областта на вътрешните работи, както и за механизми, които да осигурят прозрачност в двустранното сътрудничество между държавите членки и трети страни.

II.   ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

COM(2011) 750 final

Регламент за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“

Изменение 1

Член 3

Параграф 2, буква б) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

(б)

подпомагане на управлението на границите, за да се осигури, от една страна, висока степен на защита на външните граници и, от друга страна, безпроблемно преминаване на външните граници в съответствие с достиженията на правото от Шенген.

(б)

подпомагане на управлението на границите, за да се осигури, от една страна, висока степен на защита на външните граници и, от друга страна, безпроблемно преминаване на външните граници в съответствие с достиженията на правото от Шенген.

Постигането на тази цел се измерва спрямо показатели, сред които са например разработването на оборудване за граничен контрол и задържанията на незаконно преминаващи граждани на трети държави на външните граници, разглеждани във връзка със степента на риск на съответния участък от външната граница.

Постигането на тази цел се измерва спрямо показатели, сред които са например разработването на оборудване за граничен контрол задържанията на незаконно преминаващи граждани на трети държави на външните граници, разглеждани във връзка със степента на риск на съответния участък от външната граница.

Изложение на мотивите

Вж. параграф 5. Лицата, които се занимават със смесени миграционни потоци, трябва да познават правото в областта на убежището, за да могат да го прилагат.

Изменение 2

Член 3

Създава се параграф 2, буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

Изложение на мотивите

Вж. параграф 48.

Изменение 3

Член 3

Параграф 3, буква е) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

(е)

засилване на сътрудничеството между държавите-членки, които провеждат дейности в трети държави, във връзка с потоците от граждани на тези държави към територията на държавите-членки, както и на сътрудничеството с трети държави в това отношение.

(е)

засилване на сътрудничеството между държавите членки, които провеждат дейности в трети държави, във връзка с потоците от граждани на тези държави към територията на държавите членки, както и на сътрудничеството с трети държави в това отношение.

Изложение на мотивите

Вж. параграф 55.

Изменение 4

Член 3

Създава се параграф 3, буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

Изложение на мотивите

Вж. параграф 47.

Изменение 5

Член 4

Създава се параграф 1, буква е)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

Изложение на мотивите

Вж. параграф 48.

Изменение 6

Член 4

Създава се параграф 1, буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

Изложение на мотивите

Вж. параграфи 47 и 48.

Изменение 7

Член 4

Създава се параграф 1, буква з)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

Изложение на мотивите

Вж. параграф 5.

Изменение 8

Член 9

Параграф 2, буква б) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

(б)

подпомагане и разширяване на съществуващия капацитет на национално равнище в областта на управлението на външните граници, като наред с другото се държи сметка за новите технологии, напредъка и/или стандартите във връзка с управлението на миграционните потоци;

(б)

подпомагане и разширяване на съществуващия капацитет на национално равнище в областта на управлението на външните граници, като наред с другото се държи сметка за новите технологии, напредъка и/или стандартите във връзка с управлението на миграционните потоци;

Изложение на мотивите

Вж. параграф 5.

Изменение 9

Член 13

Параграф 2, буква ж) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

(ж)

засилване на капацитета на европейските мрежи за насърчаване, подпомагане и по-нататъшно развиване на политиките и целите на Съюза;

(ж)

засилване на капацитета на европейските мрежи за насърчаване, подпомагане и по-нататъшно развиване на политиките и целите на Съюза;

Изложение на мотивите

Вж. параграфи 3 и 55.

COM(2011) 751 final

Регламент за създаване на фонд „Убежище и миграция“

Изменение 1

Член 3

Параграф 2, буква в) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

в)

насърчаване на справедливи и ефективни стратегии за връщане в държавите-членки, като се обръща особено внимание на трайния характер на връщането и на ефективното обратно приемане в страните по произход;

в)

насърчаване на справедливи и ефективни стратегии за връщане в държавите членки, като се обръща особено внимание на трайния характер на връщането и на ефективното обратно приемане в страните по произход;

Постигането на тази цел се измерва посредством показатели, сред които е броят на завърналите се лица.

Постигането на тази цел се измерва посредством показатели, сред които е броят на завърналите се лица.

Изложение на мотивите

Вж. параграф 37.

Изменение 2

Член 5

Параграф 1, буква д) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

д)

предоставяне на информация на местните общности, както и обучение на персонала на местните власти, който ще бъде в контакт с приеманите лица;

д)

предоставяне на информация на местните общности, както и обучение на персонала на местните власти,, кото ще бъд в контакт с приеманите лица;

Изложение на мотивите

Организациите от гражданското общество често осъществяват проекти за интеграция.

Изменение 3

Член 5

Създава се параграф 1, буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

Изложение на мотивите

Вж. параграф 28.

Изменение 4

Член 6

Буква б) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

б)

действия, които допринасят пряко за оценяването на политиките за предоставяне на убежище, като например оценки на въздействието на национално равнище, проучвания сред целевите групи, разработването на показатели и прилагане на добрите практики.

б)

действия, които допринасят пряко за оценяването на политиките за предоставяне на убежище, като например оценки на въздействието на национално равнище, проучвания сред целевите групи, разработването на показатели и прилагане на добрите практики.

Изложение на мотивите

Вж. параграф 13.

Изменение 5

Член 7

Създава се буква з)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

Изложение на мотивите

Вж. параграф 30.

Изменение 6

Член 8

Буква а) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

а)

информационни пакети и кампании за повишаване на осведомеността, включително посредством лесни за използване комуникационни и информационни технологии и уебсайтове;

а)

информационни пакети кампании за повишаване на осведомеността, включително посредством лесни за използване комуникационни и информационни технологии и уебсайтове;

Изложение на мотивите

Вж. параграф 25.

Изменение 7

Член 9

Параграф 1 се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   В рамките на специфичната цел, определена в член 3, параграф 2, буква б), допустимите действия се осъществяват в рамките на съгласувани стратегии, изпълнявани от неправителствени организации, местни и/или регионални власти, и които са специално създадени за интегрирането на местно и/или регионално равнище, според случая, на посочените в член 4, параграф 1, букви а) до ж) лица. В този контекст, допустимите действия включват по-специално следното:

1.   В рамките на специфичната цел, определена в член 3, параграф 2, буква б), допустимите действия се осъществяват в рамките на съгласувани стратегии, изпълнявани от неправителствени организации, местни и/или регионални власти, и които са специално създадени за интегрирането на местно и/или регионално равнище, според случая, на посочените в член 4, параграф 1, букви а) до ж) лица. В този контекст, допустимите действия включват по-специално следното:

Изложение на мотивите

Вж. параграф 25.

Изменение 8

Член 9

Параграф 1, буква а) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

а)

създаване и разработване на такива интеграционни стратегии, включително анализ на нуждите, подобряване на показателите и оценка;

а)

създаване и разработване на такива интеграционни стратегии, включително анализ на нуждите, подобряване на показателите и оценка;

Изложение на мотивите

Вж. параграфи 18 и 23.

Изменение 9

Член 9

Създава се параграф 1, буква и)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

Изложение на мотивите

Вж. параграф 26.

Изменение 10

Член 9

Създава се параграф 1, буква й)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

Изложение на мотивите

Вж. параграф 26.

Изменение 11

Член 10

Създава се буква е)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

Изложение на мотивите

Вж. параграфи 46 и 54.

Изменение 12

Член 11

Буква а) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

а)

изграждане и подобряване на инфраструктура или услугите, свързани с настаняването, и на условията на приемане или задържане;

а)

изграждане и подобряване на инфраструктура или услугите, свързани с настаняването, и на условията на приемане или задържане;

Изложение на мотивите

Вж. параграф 27.

Изменение 13

Член 12

Буква б) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

б)

мерки за подпомагане на доброволното връщане, включително медицински прегледи и помощ, организиране на пътувания, финансова помощ, консултации и подпомагане преди и след връщането;

б)

мерки за подпомагане на доброволното връщане, включително медицински прегледи и помощ, организиране на пътувания, финансова помощ, консултации и подпомагане преди и след връщането;

Изложение на мотивите

Вж. параграфи 36 и 37.

Изменение 14

Член 13

Буква а) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

а)

действия за насърчаване и засилване на оперативното сътрудничество между службите на държавите-членки, отговарящи за връщането, включително що се отнася до сътрудничеството с консулските власти и имиграционните служби на трети държави;

а)

действия за насърчаване и засилване на оперативното сътрудничество между службите на държавите членки, отговарящи за връщането, включително що се отнася до сътрудничеството с консулските власти и имиграционните служби на трети държави;

Изложение на мотивите

Вж. параграф 36.

Изменение 15

Член 17

Параграф 4 се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

4.   Следните уязвими групи бежанци се включват при всички случаи в общите приоритети на Съюза в областта на презаселването и отговарят на изискванията за получаване на еднократната сума, предвидена в параграф 2:

жени и деца, изложени на риск,

непридружени малолетни или непълнолетни лица,

лица с медицински нужди, на които може да се намери решение само чрез презаселване,

лица, нуждаещи се от неотложно или спешно презаселване поради необходимост от юридическа или физическа защита.

4.   Следните уязвими групи бежанци се включват при всички случаи в общите приоритети на Съюза в областта на презаселването и отговарят на изискванията за получаване на еднократната сума, предвидена в параграф 2:

жени и деца, изложени на риск,

непридружени малолетни или непълнолетни лица,

лица с медицински нужди, на които може да се намери решение само чрез презаселване,

лица, нуждаещи се от неотложно или спешно презаселване поради необходимост от юридическа или физическа защита.

Изложение на мотивите

Вж. параграф 33. Отдаването на приоритет на хората с психологически потребности е добра практика, използвана от ВКБООН и други организации.

Изменение 16

Член 18

Създава се параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

   

Изложение на мотивите

Вж. параграф 32.

Изменение 17

Член 18

Създава се параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

   

Изложение на мотивите

Вж. параграф 30.

Изменение 18

Член 19

Параграф 1 се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   С оглед отпускането на посочената в член 15, параграф 1, буква в) сума, до 31 май 2017 г. Комисията извършва оценка на нуждите на държавите-членки във връзка със системите им за убежище и приемане, положението им по отношение на миграционните потоци през периода 2014—2016 г. и очакваните развития.

1.   С оглед отпускането на посочената в член 15, параграф 1, буква в) сума, до 31 май 2017 г. Комисията извършва оценка на нуждите на държавите членки във връзка със системите им за убежище и приемане, положението им по отношение на миграционните потоци през периода 2014—2016 г. и очакваните развития.

Изложение на мотивите

Ситуацията в областта на миграцията може да се промени много рязко и системата би следвало да бъде достатъчно гъвкава, за да се справи с тези промени.

Изменение 19

Член 22

Параграф 1 се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   Фондът предоставя финансова помощ за посрещане на неотложни и специфични нужди в случай на извънредна ситуация.

1.   Фондът предоставя финансова помощ за посрещане на неотложни и специфични нужди в случай на извънредна ситуация.

Изложение на мотивите

Вж. параграф 53.

Изменение 20

Член 23

Параграф 2, буква а) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

а)

да служи като консултативен съвет на Съюза по въпросите на миграцията и убежището чрез координиране и сътрудничество, както на национално равнище, така и на равнище Съюз, с представители на държавите-членки, академичните среди, гражданското общество, мозъчни тръстове и други образувания в Съюза или международни образувания;

а)

да служи като консултативен съвет на Съюза по въпросите на миграцията и убежището чрез координиране и сътрудничество, както на национално равнище, така и на равнище Съюз, с представители на държавите членки, академичните среди, гражданското общество, мозъчни тръстове и други образувания в Съюза или международни образувания;

Изложение на мотивите

Вж. параграф 15.

Изменение 21

Член 23

Параграф 5, буква в) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

в)

Национални центрове за контакт, определени от държавите-членки, като всеки от тях се състои от най-малко трима експерти, които колективно притежават експертен опит в областта на убежището и миграцията, който покрива аспектите, свързани с определянето на политиките, правото, научните изследвания и статистиката, и които координират и предоставят националния принос за дейностите, посочени в член 19, параграф 1, за да има принос от всички релевантни заинтересовани страни;

в)

Национални центрове за контакт, определени от държавите членки, като всеки от тях се състои от най-малко трима експерти, които колективно притежават експертен опит в областта на убежището и миграцията, който покрива аспектите, свързани с определянето на политиките, правото, научните изследвания и статистиката, и които координират и предоставят националния принос за дейностите, посочени в член 19, параграф 1, за да има принос от всички релевантни заинтересовани страни;

Изложение на мотивите

Вж. параграф 13. Това би допринесло за повишаване на прозрачността на механизмите.

COM(2011) 752 final

Регламент за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище и миграция“ и за инструмента за финансово подпомагане за полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи

Изменение 1

Член 4

Изменя се, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Действията, финансирани по силата на специалните регламенти, трябва да са в съответствие с приложимото право на Съюза и на приложимото национално право.

Действията, финансирани по силата на специалните регламенти, трябва да са в съответствие с приложимото право на Съюза и на приложимото национално право.

Изложение на мотивите

Съдебната практика на Европейския съд по правата на човека е част от ЕС, но понякога изходът от подобни решения не се прилага на практика от държавите членки. Полезно е да се подчертае тяхната значимост.

Изменение 2

Член 8

Създава се параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

   

Изложение на мотивите

Вж. параграф 53.

Изменение 3

Член 12

Параграф 1 се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   В съответствие с националните си норми и практики всяка държава-членка изгражда партньорство със съответните органи и структури с цел разработване и изпълнение на националните програми.

1.   В съответствие с националните си норми и практики всяка държава членка изгражда партньорство със съответните органи и структури с цел разработване и изпълнение на националните програми.

Такива органи и структури включват компетентните регионални, местни, градски и други публични органи и, когато е уместно, международни организации и структури, представляващи гражданското общество, като неправителствени организации или социални партньори.

Такива органи и структури включват компетентните регионални, местни, градски и други публични органи и международни организации и структури, представляващи гражданското общество, като неправителствени организации или социални партньори.

Изложение на мотивите

Думата „съответните“ вместо „когато е уместно“ премахва елемента на преценка, който би могъл да доведе до липса на яснота. Приносът на целеви групи е основополагащ в планирането на програмите на ЕС.

Изменение 4

Член 12

Параграф 4 се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

4.   Всяка държава-членка създава комитет за наблюдение, който подпомага изпълнението на националните програми.

4.   Всяка държава-членка създава комитет за наблюдение, който подпомага изпълнението на националните програми.

Изложение на мотивите

Вж. параграф 13. Това би довело до по-голяма прозрачност и би избегнало възможни конфликти на интереси.

Изменение 5

Член 12

Параграф 5 се изменя, както следва:

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

5.   Комисията може да участва в работата на комитета за наблюдение със съвещателна функция.

5.   Комисията участва в работата на комитета за наблюдение със съвещателна функция.

Изложение на мотивите

Участието на Комисията е много важно и не бива да бъде по усмотрение.

Изменение 6

Член 14

Създава се параграф 5, буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

Изложение на мотивите

Вж. параграфи 18 и 19.

Изменение 7

Член 20

Параграф 2, буква в) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

в)

разходи, свързани с оценяването на действията или проектите;

в)

разходи, свързани с оценяването на действията или проектите;

Изложение на мотивите

Вж. параграфи 18 и 19. Съответните заинтересовани страни са в добра позиция, за да преценят как се развива даден проект.

Изменение 8

Член 23

Параграф 1, буква б) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

б)

акредитиран отговорен орган — структура от публичния сектор на държавата-членка, която отговаря сама за правилното управление и контрол на националната програма и осигурява цялата комуникация с Комисията;

б)

акредитиран отговорен орган — структура от публичния сектор на държавата-членка, която отговаря сама за правилното управление и контрол на националната програма и осигурява цялата комуникация с Комисията;

Изложение на мотивите

Вж. параграфи 18 и 19.

Изменение 9

Член 25

Създава се параграф 5, буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

Изложение на мотивите

Вж. параграфи 18 и 19. Съответните заинтересовани страни са в добра позиция, за да преценят как се развива даден проект.

Изменение 10

Член 48

Параграф 1, буква б) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

б)

информирането на потенциалните бенефициери относно възможностите за финансиране по националните програми;

б)

информирането на потенциалните бенефициери относно възможностите за финансиране по националните програми;

Изложение на мотивите

Вж. параграф 14.

Изменение 11

Член 50

Създава се параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

   

Изложение на мотивите

Вж. параграфи 18 и 19.

Изменение 12

Член 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

2.   Държавите-членки осигуряват въвеждането на процедури за изготвянето и събирането на данните, необходими за извършването на оценки, включително данни, свързани с общите и специфичните за съответната програма показатели.

2.   Държавите членки осигуряват въвеждането на процедури за изготвянето и събирането на данните, необходими за извършването на оценки, включително данни, свързани с общите и специфичните за съответната програма показатели.

Изложение на мотивите

Вж. параграф 13.

Изменение 13

Член 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   Комисията се подпомага от общия комитет „Убежище, миграция и сигурност“, създаден с настоящия регламент. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

1.   Комисията се подпомага от общия комитет „Убежище, миграция и сигурност“, създаден с настоящия регламент. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изложение на мотивите

Вж. параграфи 18 и 19.

COM(2011) 753 final

Регламент за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“

Изменение 1

Член 3

Параграф 2, буква а) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

а)

предотвратяване и борба с трансграничната, тежката и организираната престъпност, включително тероризма, и засилване на координацията и сътрудничеството между правоприлагащите органи на държавите-членки и със съответните трети държави.

а)

предотвратяване и борба с трансграничната, тежката и организираната престъпност, включително тероризма, и засилване на координацията и сътрудничеството между правоприлагащите органи на държавите членки и със съответните трети държави.

Изложение на мотивите

Вж. параграфи 41 и 55.

Изменение 2

Член 3

Параграф 3, буква а) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

а)

мерки (методологии, механизми и структури) за повишаване на способността на държавите-членки да предотвратяват и да се борят с трансграничната, тежката и организираната престъпност, включително тероризма, в частност чрез публично-частни партньорства, обмен на информация и на най-добри практики, достъп до данни, оперативно съвместими технологии, съпоставими статистически данни, приложна криминология, обществена комуникация и повишаване на осведомеността;

а)

мерки (методологии, механизми и структури) за повишаване на способността на държавите членки да предотвратяват и да се борят с трансграничната, тежката и организираната престъпност, включително тероризма, в частност чрез публично-частни партньорства, обмен на информация и на най-добри практики, достъп до данни, оперативно съвместими технологии, съпоставими статистически данни, приложна криминология, обществена комуникация и повишаване на осведомеността;

Изложение на мотивите

Вж. параграфи 38, 39, 40, 41, 43 и 44.

Изменение 3

Член 4

Параграф 1, буква а) се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

а)

действия за подобряване на полицейското сътрудничество и координацията между правоприлагащите органи, включително съвместните екипи за разследване и всяка друга форма на трансгранична съвместна операция, достъпа и обмена на информация и оперативно съвместимите технологии;

а)

действия за подобряване на полицейското сътрудничество и координацията между правоприлагащите органи, включително съвместните екипи за разследване и всяка друга форма на трансгранична съвместна операция, достъпа и обмена на информация и оперативно съвместимите технологии;

Изложение на мотивите

Вж. параграфи 38 и 40.

Изменение 4

Член 4

Създава се параграф 1, буква з)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

Изложение на мотивите

Вж. параграф 42.

Изменение 5

Член 4

Създава се параграф 1, буква и)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

Изложение на мотивите

Вж. параграф 41.

Изменение 6

Член 6

Параграф 1 се изменя, както следва

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   Националната програма, която се изготвя по силата на този инструмент, и тази, изготвяна по силата на Регламент (ЕС) № ХХХ/2012 за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“, се изготвят съвместно от държавите-членки и се представят на Комисията под формата на една единствена национална програма за фонда в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) № ХХХ/2012 [Хоризонталния регламент].

1.   Националната програма, която се изготвя по силата на този инструмент, и тази, изготвяна по силата на Регламент (ЕС) № ХХХ/2012 за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“, се изготвят съвместно от държавите членки и се представят на Комисията под формата на една единствена национална програма за фонда в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) № ХХХ/2012 [Хоризонталния регламент].

Изложение на мотивите

Вж. параграфи 18 и 19.

Изменение 7

Член 14a

Създава се нов параграф

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

   

   

Изложение на мотивите

За подкрепа на трансграничните полицейски мерки досега можеха по избор да се използват Програма ISEC (програмата на Комисията за предотвратяване и борба с престъпността) или финансиране по Цел 3 по линия на ЕФРР (принцип на допълняемост, член 11 от Решение 2007/125/ПВР на Съвета). Докато мерките по ISEC се финансираха централно от ЕС, финансирането по Цел 3 се управляваше децентрализирано. Член 14 на предложения регламент относно фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) предвижда Решение 2007/125/ПВР на Съвета да се отмени от 1 януари 2014 г., т.е. за следващия финансов период. С това се отменя и принципът на допълняемост между общностните инструменти. В такъв случай вече няма да има възможност за избор между ФВС и финансирането по Цел 3. Не е нужно обаче да се отказваме от гъвкавото използване на различните финансови инструменти. Доколкото премахването на допълняемостта трябва да служи за избягване на дублиращо се финансиране, това може в достатъчна степен да се вземе предвид при прилагането на процедурата на финансиране. Ето защо се предлага принципът на допълняемост, както и предпазната клауза от член 11, параграф 3 от ISEC, да се запише в нов член 14а на ФВС.

Брюксел, 18 юли 2012 г.

Председател на Комитета на регионите

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 201/2009, пар. 1.

(2)  CdR 201/2009, пар. 8 и 9.

(3)  CdR 170/2010, пар. 43.

(4)  COM (2011) 752 final.

(5)  Съобщение от Комисията „Европейска програма за интеграция на гражданите на трети страни“ – COM(2011) 455 final.

(6)  CdR 170/2010, пар. 41 и 42.

(7)  CdR 201/2009, пар. 92.

(8)  CdR 170/2010, пар. 48.

(9)  CdR 201/2009, пар. 87.

(10)  COM (2012) 85 final.

(11)  CdR 210/2008, пар. 30.

(12)  CdR 201/2009, пар. 76 и 77.