18.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 391/49


Становище на Комитета на регионите относно „Пакет от мерки за възлагането на обществени поръчки“

2012/C 391/09

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

застъпва виждането, че в разпоредбите относно обществените поръчки би трябвало да се отделя повече внимание на съображенията относно разходите и ползите. Водещата цел при обществените поръчки е възлагащият орган да закупи определени стоки или услуги или да възложи извършването на строителни работи; в крайна сметка разпоредбите би трябвало да водят до резултат, който е еднакво удовлетворителен както за купувачите и продавачите, така и за обществеността. Опростените и разбираеми разпоредби определено улесняват трансграничната търговия повече от всичко останало;

изразява съжаление от факта, че някои нови предложения също така са трудноразбираеми и изключително подробни. Освен това се предлагат редица нови разпоредби. Добавени са и някои разпоредби за улесняване на възлагането на обществени поръчки, но други нововъведения носят значителна административна тежест за възложителите, въпреки факта, че е необходима правна сигурност за безпроблемното провеждане на обществените поръчки;

е убеден, че е напълно възможно да се създадат по-прости, но не по-малко ефективни правила за възлагането на обществени поръчки, което доказва и Споразумението за обществените поръчки (СОП) на СТО, което е много по-опростено спрямо режима на ЕС. Комисията се приканва да повиши значително праговете за обществените поръчки. С оглед на изключително ниския дял на възлаганите трансгранични обществени поръчки и предвид административната тежест, която регулаторната рамка носи за възлагащите органи и за изпълнителите, подобни ниски прагове не са целесъобразни;

посочва, че предложението противоречи на правото на държавите членки сами да организират своята администрация и е в нарушение на принципа на субсидиарност. Важно е да се спазват принципите на субсидиарност и пропорционалност. Дадена предложена мярка на равнището на ЕС трябва, от една страна, да служи за постигане на целите и от друга – да бъде по-ефективна от съответните мерки на национално равнище.

Докладчик

г-жа Catarina SEGERSTEN LARSSON (SE/ЕНП), член на Съвета на графство Värmland

Отправни документи

Становище относно „Пакет от мерки за възлагането на обществени поръчки“, което обхваща:

„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги“

COM(2011) 895 final

и „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки“

COM(2011) 896 final

I.   КОНТЕКСТ

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

1.

отбелязва, че в Зелената книга на Европейската комисия относно „Модернизиране на политиката на ЕС в областта на обществените поръчки – Към по-ефективен европейски пазар на обществените поръчки“ (COM(2011) 15 final) бяха разгледани много въпроси във връзка с възлагането на обществени поръчки;

2.

публикува становище относно Зелената книга през май 2011 г., в което наред с останалото подчерта колко е важно МСП да могат да участват в търговете за възлагане на обществени поръчки, а също, че настоящите правила са твърде подробни и че би трябвало да има възможност да се засягат въпроси, свързани с околната среда, да се поставят изисквания от социален характер и да се използват обществените поръчки за насърчаване на иновациите. Освен това Комитетът се обяви за запазване на разграничението между услуги „А“ и „Б“, за въвеждането на европейски паспорт за обществени поръчки, за по-широко прилагане на процедурата на договаряне и за по-добри рамкови споразумения;

II.   ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ДИРЕКТИВАТА ОТНОСНО ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ ВЪВ ВОДОСНАБДЯВАНЕТО, ЕНЕРГЕТИКАТА, ТРАНСПОРТА И ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

3.

отбелязва, че спрямо настоящата директива предложението за нови директиви за обществените поръчки съдържа редица нови и детайлни разпоредби. Някои предложения имат за цел да облекчат МСП. Изключват се определени форми на сътрудничество между властите. Също така се отдава по-голямо значение на околната среда, социалните аспекти и иновациите, както и на електронните обществени поръчки. Друга новост е предложението да се премахне разграничението между услуги „А“ и „Б“, като се предлага нова система за възлагане на извършването на социални услуги. Предлагат се също така разпоредби за надзор върху възлагането на обществените поръчки, както и за консултиране;

4.

изтъкна необходимостта от много по-опростена регулаторна рамка още когато се изготвяха действащите понастоящем директиви за обществените поръчки. Поради сложността и неяснотата на разпоредбите настоящата система води до редица проблеми и съдебни спорове. Това може също да се тълкува като недоверие спрямо възложителите на обществени поръчки; освен това изразява съжаление, че в центъра на вниманието е възлагането на обществени поръчки, а не резултатът от гледна точка на общия интерес;

5.

застъпва виждането, че в разпоредбите относно обществените поръчки би трябвало да се отделя повече внимание на съображенията относно разходите и ползите. Водещата цел при обществените поръчки е възлагащият орган да закупи определени стоки или услуги или да възложи извършването на строителни работи; в крайна сметка разпоредбите би трябвало да водят до резултат, който е еднакво удовлетворителен както за купувачите и продавачите, така и за обществеността. Опростените и разбираеми разпоредби определено улесняват трансграничната търговия повече от всичко останало;

6.

изразява съжаление от факта, че някои нови предложения също така са трудноразбираеми и изключително подробни. Освен това се предлагат редица нови разпоредби. Добавени са и някои разпоредби за улесняване на възлагането на обществени поръчки, но други нововъведения носят значителна административна тежест за възложителите, въпреки факта, че е необходима правна сигурност за безпроблемното провеждане на обществените поръчки;

7.

посочва, че член 5, параграф 4 от Договора за ЕС предвижда, че съдържанието и формата на дейност на Съюза не надхвърлят необходимото за постигане на целите на Договорите. Предложената детайлност противоречи на предвиденото опростяване на законодателството в областта на обществените поръчки и обременява възлагащите органи – предимно малките сред тях на местно и регионално равнище – с неприемлива административна тежест;

8.

счита, че регулаторната рамка можеше да стане по-практична чрез по-прости и по-малко на брой разпоредби, допълнени, ако е подходящо, с насоки въз основа на практиката на Съда на Европейския съюз. Те биха могли периодично да се актуализират, без това да налага промяна на директивите;

9.

е убеден, че е напълно възможно да се създадат по-прости, но не по-малко ефективни правила за възлагането на обществени поръчки, което доказва и Споразумението за обществените поръчки (СОП) на СТО, което е много по-опростено спрямо режима на ЕС. Комисията се приканва да повиши значително праговете за обществените поръчки. С оглед на изключително ниския дял на възлаганите трансгранични обществени поръчки и предвид административната тежест, която регулаторната рамка носи за възлагащите органи и за изпълнителите, подобни ниски прагове не са целесъобразни. Сключеното наскоро Споразумение за обществените поръчки (СОП) на СТО заменя споразумението от 1994 г. Комитетът на регионите още на този етап призовава Комисията да предоговори сключеното през декември 2011 г. споразумение с цел да се повишат значително праговете;

10.

смята, че е изключително важно разпоредбите да се оформят така, че за МСП да бъде лесно да кандидатстват за обществени поръчки, като се изтъкне възможността за прибягване до подизпълнител. И в това отношение би била от полза една по-опростена регулаторна рамка, тъй като МСП не разполагат нито с юристи – специалисти по законодателството в областта на обществените поръчки, нито с други експерти. Предприятията разбират от своите стоки или услуги, но не са експерти по правилата за възлагането на обществени поръчки. Предлагат се някои разпоредби, които би трябвало да улеснят предприятията, например по отношение на предоставянето на документация и въвеждането на европейския паспорт за обществени поръчки, и това се оценява като положителна стъпка. КР обаче не смята, че разделянето на обособени позиции трябва да се превръща в задължително изискване, нито че непристъпването към такова разделяне трябва задължително да се обосновава;

11.

обръща внимание на предложението поръчките, възложени на контролирани субекти, или сътрудничеството между участващите възлагащи органи за съвместно изпълнение на задълженията им за осигуряване на обществени услуги, да бъдат освободени от прилагането на правилата, ако са изпълнени условията, посочени в директивата. Предложената разпоредба за изключения при сътрудничество в рамките на контролираните предприятия, както и при сътрудничество между възлагащите органи е също така твърде тясно формулирана, няма да може да се прилага на практика и по този начин ще позволи на директивата да се намеси във вътрешната административна уредба на държавите членки;

12.

предложи в своето становище относно Зелената книга процедурата на договаряне да се прилага при същите условия като тези за сектора на комуналните услуги. Комитетът поддържа този свой възглед. Няма причина да вярваме, че органите в традиционния сектор са по-малко компетентни да преговарят отколкото възложителите от сектора на комуналните услуги. Възлагащите органи възлагат обществени поръчки не само за стандартни, но и за много сложни продукти, като например ИТ системи и медицинско оборудване. В тези случаи – както и при няколко вида комплексни услуги – би трябвало да се прилага процедурата на договаряне;

13.

изразява убеждението, че би било от полза на МСП да се разшири обхватът на употреба на процедурата на договаряне, тъй като това би им осигурило повече гъвкавост. Освен това тези предприятия нерядко изпитват затруднения във връзка с промените и допълненията, които се внасят в офертите. Тук разпоредбите би трябвало да бъдат по-гъвкави;

14.

счита, че възлагането на обществени поръчки за системи за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) е свързано с множество проблеми, тъй като допълнителни договори, например за допълнителни лицензи или нови модули, не винаги могат да бъдат сключвани без затруднения от технически или икономически характер;

15.

посочва, че за местните и регионалните възлагащи органи се предлага по-опростена система (в съответствие с правилата на СТО) по отношение на обявлението за предварителна информация при състезателната процедура. Ако те използват тази възможност, тогава няма нужда да публикуват отделно обявление за възлагане на обществена поръчка, преди да стартират процедурата. Това предложение е целесъобразно, тъй като носи облекчения както за органите, така и за предприятията;

16.

заяви в своя отговор на Зелената книга, че за да станат правилата по-гъвкави, разпоредбите на рамковото споразумение би трябвало да бъдат разработени в съответствие с действащата директива за секторите на комуналните услуги. За съжаление вместо това Комисията предлага изменение на тази директива, което ще доведе до също толкова детайлна регулаторна уредба като тази на традиционния сектор. Освен трябва да се посочи ясно, че при стоки и услуги за индивидуални нужди, например помощни средства за хора с увреждания, договорите могат да бъдат изготвени така, че отделният гражданин да може да избира между доставчиците, участващи в рамковото споразумение;

17.

подкрепя предложените мерки във връзка с електронните обществени поръчки и приветства инициативите на Европейската комисия в това отношение. Електронните обществени поръчки облекчават както купувачите, така и продавачите. Въпреки това предложеният двегодишен период за въвеждането на задължително подаване и приемане на оферти в електронен формат е твърде кратък, най-вече за малките предприятия. Този въпрос трябва да се остави на усмотрението на възлагащите органи, тъй като в тази област съществуват големи различия между секторите и държавите членки, а възлагащите органи имат най-добър поглед върху ситуацията. Не е ясно защо трябва да има специални правила и по-къси срокове за въвеждането на електронните обществени поръчки по отношение на централните закупуващи органи, особено на местно и регионално равнище;

18.

подчертава също така, че е абсолютно необходимо Европейската комисия да преразгледа класификационната система, въведена с Общия терминологичен речник за обществени поръчки (CPV). Тази система затруднява търсенето, съдържа двусмислия и в някои свои части е нелогична. Една добре функционираща класификационна система ще облекчи електронните обществени поръчки;

19.

отстоява позицията, че настоящото разграничение между услуги „А“ и „Б“ трябва непременно да се запази, а предложените членове 7476 за социални и други услуги да бъдат заличени. Тези услуги имат твърде незначителен трансграничен характер. Предложеният модел за социални услуги не компенсира недостатъците, които носи премахването на специалното решение за услугите „Б“. Изключения би трябвало да се правят не само за социалните и здравните услуги: при правните услуги например, личното доверие също играе съществена роля, поради което те по-трудно стават обект на традиционните форми на конкуренция. Ресторантьорските услуги и услугите за професионално обучение също имат допирни точки със социалните услуги, което важи и за услугите за почистване на домове и други сходни услуги, предоставяни на възрастните хора и на хората с увреждания;

20.

счита, че възлагащите органи могат да дадат важен принос за постигането на целите на стратегия „Европа 2020“, като използват своята покупателна способност, особено по отношение на водещите инициативи „Съюз за иновации“ и „Европа за ефективно използване на ресурсите“;

21.

Комитетът на регионите приветства факта, че в предложената директива се придава по-голяма тежест на възможността за отчитане на екологичните и социалните изисквания, въпреки че тяхното прилагане не винаги е лесно. Пример в това отношение е оценката на разходите за целия жизнен цикъл в член 67. Възлагащите органи трябва да разполагат със свободата да определят дали да предявяват изисквания и какви да бъдат тези изисквания поради големите различия в естеството на стоките и услугите и необходимостта да се даде възможност целите в дадена област на политика да бъдат определяни съобразно политическия избор на местно и регионално равнище. Покупката на цимент например се различава значително от покупката на апарат за ядрено-магнитен резонанс. КР отбелязва обаче, че във всички случаи трябва да е налице обективна връзка с предмета на поръчката, за да се предотвратят непрозрачни и произволни решения относно възлагането на договора и да се гарантира лоялна конкуренция между предприятията;

22.

смята, че трябва да има възможност решението при възлагането на обществени поръчки да може да се взема по избор от възлагащия орган въз основа на най-ниската цена или икономически най-изгодната оферта. При редица стандартни продукти, сред които горивата, цената е единственият реалистичен критерий за оценка. Това се отнася и за редица комплексни продукти, сред които определени лекарства, чието качество е било гарантирано предварително чрез официална процедура за допускане за продажба. Закупуването на най-ниската цена не означава, че не се поставят изисквания за качество. При подобно закупуване изискванията за качество са задължителни и едва след като са изпълнени, се приема предложението с най-ниската цена. Отдаването на обществена поръчка при най-ниската цена облагодетелства освен това малките предприятия, тъй като те често имат ниски административни разходи и могат да предложат конкурентни цени. И обратното, голям брой малки предприятия могат да бъдат изключени от пазара, ако трябва да се конкурират въз основа на социални и екологични критерии. Поражда объркване фактът, че в предложението става въпрос за „най-ниски разходи“ вместо за „най-ниска цена“. Понятието за „най-ниските разходи“ е свързано преди всичко с икономически най-изгодното предложение и означава, че освен цената се вземат предвид и други критерии. В името на яснотата би трябвало да се запази формулировката на действащата директива;

23.

отбелязва, че Комисията предлага и нови разпоредби, които засягат връзките с подизпълнителите и изменението на договорите в рамките на сроковете за изпълнението им. КР смята, че и в бъдеще тези аспекти би трябвало да продължат да бъдат извън обхвата на директивата, тъй като са обект преди всичко на националното договорно право. Освен това би било подходящо те да бъдат разгледани в тълкувателни съобщения;

24.

обръща внимание, че Комисията предлага редица широкообхватни разпоредби, насочени към националните надзорни органи и към улесняване на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Трябва да се отбележи, че тези въпроси не са засегнати в Зелената книга. Член 2 на Протокол №2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност постановява, че преди да направи предложение за законодателен акт, Комисията трябва да проведе широки консултации. При това трябва да се отчита регионалното и местното значение на разглежданите мерки, освен в случаите на неотложна спешност. Създаването на национални надзорни органи определено е от голямо значение за местното и регионалното равнище. Това се отнася особено за държавите членки, в които поднационалните власти имат законодателни правомощия;

25.

посочва, че предложението противоречи на правото на държавите членки сами да организират своята администрация и е в нарушение на принципа на субсидиарност. Важно е да се спазват принципите на субсидиарност и пропорционалност. Дадена предложена мярка на ЕС трябва от една страна да служи за постигане на целите и от друга – да бъде по-ефективна от съответните мерки на национално равнище. В разглеждания случай нищо не показва, че предлаганата система би била по-ефективна в сравнение с това държавите членки да решават този въпрос в съответствие с националната си система. Съществуващите държавни и съдебни системи следва да могат да поемат новите функции, свързани с привеждането в изпълнение, без да е необходимо да се създават отделни нови органи за надзор във всяка държава членка. Очевидно чрез предложения от Комисията модел се комбинират различни задачи по начин, който противоречи на традиционното разделение на функциите между публичните власти и съдилищата.

III.   ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

Изменение 1

COM(2011) 896 final

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

(14)

Налице е значителна правна несигурност по въпроса доколко сътрудничеството между публичните органи следва да се регламентира от правилата за обществените поръчки. Съотносимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз се тълкува по различен начин сред отделните държави-членки и дори сред възлагащите органи. Следователно е необходимо да се изясни в кои случаи сключените между възлагащите органи договори не са обектна правилата за обществените поръчки. Подобно изясняване трябва да се води от принципите, установени в съотносимата съдебна практика на Съда. Сам по себе си фактът, че и двете страни по едно споразумение представляват възлагащи органи, не изключва прилагането на правилата за обществените поръчки. Въпреки това прилагането на правилата за обществените поръчки не трябва да ограничава свободата на публичните органи да решават как да организират изпълнението на своите задължения за осигуряване на обществени услуги. Поръчките, възложени на контролирани субекти, или сътрудничеството между участващите възлагащи органи за съвместно изпълнение на задълженията им за осигуряване на обществени услуги следователно трябва да бъдат освободени от прилагането на правилата, ако са изпълнени условията, посочени в настоящата директива. Настоящата директива трябва да има за цел да гарантира, че всяко сътрудничество между публични органи, за което тя не важи, не води до изкривяване на конкуренцията по отношение на частните икономически оператори. Също така участието на възлагащ орган като оферент в процедура за възлагане на обществена поръчка не трябва да води до изкривяване на конкуренцията.

(14)

Налице е значителна правна несигурност по въпроса доколко сътрудничеството между публичните органи следва да се регламентира от правилата за обществените поръчки. Съотносимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз се тълкува по различен начин сред отделните държави-членки и дори сред възлагащите органи. Следователно е необходимо да се изясни в кои случаи сключените между възлагащите органи договори не са обектна правилата за обществените поръчки. Подобно изясняване трябва да се води от принципите, установени в съотносимата съдебна практика на Съда. Сам по себе си фактът, че и двете страни по едно споразумение представляват възлагащи органи, не изключва прилагането на правилата за обществените поръчки. Въпреки това прилагането на правилата за обществените поръчки не трябва да ограничава свободата на публичните органи да решават как да организират изпълнението на своите задължения за осигуряване на обществени услуги. Поръчките, възложени на контролирани субекти, или сътрудничеството между участващите възлагащи органи за съвместно изпълнение на задълженията им за осигуряване на обществени услуги следователно трябва да бъдат освободени от прилагането на правилата, ако са изпълнени условията, посочени в настоящата директива. Настоящата директива трябва да има за цел да гарантира, че всяко сътрудничество между публични органи, за което тя не важи, не води до изкривяване на конкуренцията по отношение на частните икономически оператори. Също така участието на възлагащ орган като оферент в процедура за възлагане на обществена поръчка не трябва да води до изкривяване на конкуренцията.

Изложение на мотивите

Трябва ясно да се заяви, че различните форми на сътрудничество между публичните органи не са в обхвата на законодателството за обществените поръчки.

Изменение 2

COM(2011) 896 final

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

(46)

Възможно е възлагащите органи да бъдат изправени пред външни обстоятелства, които не биха могли да предвидят, когато са възлагали поръчката. В този случай е необходима известна степен на гъвкавост за адаптиране на поръчката към тези обстоятелства без нова процедура. Понятието за непредвидими обстоятелства се отнася за обстоятелства, които не биха могли да бъдат предвидени въпреки достатъчно надлежната подготовка на първоначалната поръчка от страна на възлагащия орган при отчитане на наличните средства, вида и характеристиките на конкретния проект, добрата практика във въпросната сфера и необходимостта да се гарантира разумно съотношение между изразходваните ресурси за подготовката на поръчката и нейната предвидена стойност. Това обаче не може да се прилага в случаите, когато едно изменение води до промяна на естеството на цялостната поръчка – например чрез замяна на поръчаното строителство, доставки или услуги с нещо друго или чрез коренна промяна на вида на поръчката, тъй като при такава ситуация може да се предположи хипотетично повлияване върху резултата.

(46)

Възможно е възлагащите органи да бъдат изправени пред външни обстоятелства, които не биха могли да предвидят, когато са възлагали поръчката. В този случай е необходима известна степен на гъвкавост за адаптиране на поръчката към тези обстоятелства без нова процедура. Понятието за непредвидими обстоятелства се отнася за обстоятелства, които не биха могли да бъдат предвидени въпреки достатъчно надлежната подготовка на първоначалната поръчка от страна на възлагащия орган. Това обаче не може да се прилага в случаите, когато едно изменение води до промяна на естеството на цялостната поръчка – например чрез замяна на поръчаното строителство, доставки или услуги с нещо друго или чрез коренна промяна на вида на поръчката, тъй като при такава ситуация може да се предположи хипотетично повлияване върху резултата.

Изложение на мотивите

При оценката на непредвидимите обстоятелства, посочени в съображенията, не може да се вземат предвид наличните средства, с които разполагат възлагащите органи, нито тяхното съотношение към общата предвидена стойност на даден проект. Наличните средства на възлагащите органи и оценката на тези средства не спадат към задълженията на Комисията и при оценката на окончателния резултат от процедурата за обществена поръчка не би следвало да се отчитат факторите, свързани с организацията или персонала на възлагащия орган. Възлагащите органи на местно равнище могат да определят сами числеността на персонала си и работните си методи, независимо от начина, по който възлагат обществени поръчки. Разглежданият механизъм за оценка трябва да се премахне от текста на съображенията, защото е в противоречие с правото на ЕС.

Изменение 3

COM(2011) 895 final

Член 1

COM(2011) 896 final

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Член 1

Член 1

Предмет и обхват

Предмет и обхват

1.   Настоящата директива установява правила за процедурите за обществени поръчки, провеждани от възлагащи органи, във връзка с договорите за обществени поръчки и конкурсите за проект, чиято прогнозна стойност не е под праговете, посочени в член 4.

1.   Настоящата директива установява правила за процедурите за обществени поръчки, провеждани от възлагащи органи, във връзка с договорите за обществени поръчки и конкурсите за проект, чиято прогнозна стойност не е под праговете, посочени в член 4.

2.   По смисъла на настоящата директива „обществена поръчка“ е закупуването или други форми на придобиване на строителство, доставки или услуги от страна на един или няколко възлагащи органа от икономически оператори, подбрани от тях, без значение дали строителството, доставките или услугите са предназначени за обществени цели.

2.   По смисъла на настоящата директива „обществена поръчка“ е закупуването или други форми на придобиване на строителство, доставки или услуги от страна на един или няколко възлагащи органа от икономически оператори, подбрани от тях

Целият обем строителство, доставки и/или услуги представляват една обществена поръчка по смисъла на настоящата директива, дори ако са закупени с различни договори, когато тези договори са част от един проект.

.

 

   

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

Изложение на мотивите

Закупуването на стоки, услуги и строителство, които не са от обществен интерес, не спада към обхвата на директивата за обществените поръчки.

Препоръчва се процедурата за възлагане на поръчки да се основава на един единствен договор, но не и на проект, тъй като проектите могат да съдържат елементи, които са извън обхвата на директивата.

Разпоредбите, които уреждат отношенията между публичните органи би трябвало да бъдат прехвърлени от член 11 (в СОМ(2011) 896 final) и член 21 (в СОМ(2011) 895 final) в член 1, тъй като са извън обхвата на директивата.

Казусното право на Съда на ЕС (вж. дело Teckal C-107/98) се базира на основната част от дейността, а не на 90 %, поради което трябва да се избегне конфликт с практиката на Съда.

В резултат на предложените промени би трябвало да се заличат член 11 (в СОМ(2011) 896 final) и член 21 (в СОМ(2011) 895 final).

Изменение 4

COM(2011) 896 final

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Член 4

Член 4

Прагови стойности

Прагови стойности

Настоящата директива се прилага за обществени поръчки с прогнозна стойност без данък върху добавената стойност (ДДС) по-голяма или равна на следните прагове:

Настоящата директива се прилага за обществени поръчки с прогнозна стойност без данък върху добавената стойност (ДДС) по-голяма или равна на следните прагове:

а)

5 000 000 EUR – за обществени поръчки за строителство;

а)

5 000 000 EUR – за обществени поръчки за строителство;

б)

130 000 EUR за обществени поръчки за доставки и услуги, които се възлагат от централни държавни органи, и конкурси за проект, които се организират от такива органи; когато обществените поръчки за доставки се възлагат от възлагащи органи, работещи в областта на отбраната, този праг се отнася само за поръчки, засягащи продукти, попадащи в обхвата на приложение III;

б)

130 000 EUR за обществени поръчки за доставки и услуги, които се възлагат от централни държавни органи, и конкурси за проект, които се организират от такива органи; когато обществените поръчки за доставки се възлагат от възлагащи органи, работещи в областта на отбраната, този праг се отнася само за поръчки, засягащи продукти, попадащи в обхвата на приложение III;

в)

200 000 EUR за обществени поръчки за доставки и услуги, които се възлагат от нецентрални възлагащи органи, и конкурси за проект, които се организират от такива органи;

в)

EUR за обществени поръчки за доставки и услуги, които се възлагат от нецентрални възлагащи органи, и конкурси за проект, които се организират от такива органи;

г)

500 000 EUR за обществени поръчки за социални и други специфични услуги, изброени в приложение XVI.

Изложение на мотивите

При сегашния праг от 1,5 милиона датски крони за стоки и услуги почти не се извършва трансгранична търговия. През 2009 г. едва 1,4 % от сключените договори бяха трансгранични. Препоръчва се да се увеличи прагът за стоки и услуги и да се заличи буква г) от член 4 – вж. по-долу. При следващото предоговаряне на Споразумението на СТО Комисията би трябвало най-малкото да даде приоритет на повишаването на праговете за обществените поръчки в реални измерения. Предвид пренебрежимия дял на трансграничните обществени поръчки и с оглед на административната тежест, която произтича от регулаторната рамка за възложителите и изпълнителите, не са целесъобразни подобни ниски прагове.

Изменение 5

COM(2011) 895 final

Член 19

COM(2011) 896 final

Член 10

Специални изключения за поръчки за услуги

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Специални изключения за поръчки за услуги

Специални изключения за поръчки за услуги

в)

арбитражни и помирителни услуги;

в)

арбитражни и помирителни услуги:

 

 

 

 

 

 

г)

финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти по смисъла на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и операции на централните банки, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност;

г)

финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти по смисъла на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и операции на централните банки, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност;

д)

трудови договори;

д)

трудови договори;

 

[…]

 

ж)

Изложение на мотивите

(в.1)

Услугите, които са свързани с представителство от адвокат пред съд или с други юридически услуги, са тясно обвързани със съответната действаща национална правна система, което по правило изключва трансграничното измерение. Освен това, при тези услуги се изисква особено отношение на доверие, което не може да бъде обективно определено в рамките на процедура за възлагане на обществени поръчки.

(в.2)

В областта на обществената сигурност, включително гражданската защита, критерии като икономическа ефективност не бива да са от решаващо значение.

(г)

Съдържащата се в член 18 на Директива 2004/18/ЕО и в член 24 и член 25 на Директива 2004/17/ЕО дерогация относно изключителните права би трябвало да се запази, както и разпоредбата в действащия член 16, буква г) относно дерогацията за транзакциите, чрез които публичните органи набират средства или капитал. Тези разпоредби са необходими в държавите членки.

(ж)

Договорите за ЕС изрично предоставят на държавите членки правото да прехвърлят изключителни права. Това трябва да бъде съответно отразено в разпоредбите за обществените поръчки.

Изменение 6

COM(2011) 896 final

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

 

Член 15

Изложение на мотивите

Предложението за допълнение би трябвало да внесе яснота по отношение на договорната свобода за прехвърляне на задачи и отговорности.

Изменение 7

COM(2011) 895 final

Член 21

COM(2011) 896 final

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Отношения между публичните органи

1.   Поръчка, която се възлага от възлагащ орган на друго юридическо лице, попада извън приложното поле на настоящата директива, когато са изпълнени следните условия в своята съвкупност:

   

а)

възлагащият орган упражнява върху въпросното юридическо лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си служби;

б)

поне 90 % от дейността на това юридическо лице се извършва за контролиращия възлагащ орган или за други юридически лица, контролирани от същия възлагащ орган;

в)

няма частно участие в контролираното юридическо лице.

За един възлагащ орган се счита, че упражнява върху едно юридическо лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си служби по смисъла на буква а) от първа алинея, когато има решаващо влияние както върху стратегическите цели, така и върху съществените решения на контролираното юридическо лице.

2.   Параграф 1 се отнася също и за случаите, когато контролирано лице, което представлява възлагащ орган, възлага поръчка на своето контролиращо лице или на друго юридическо лице, контролирано от същия възлагащ орган, стига да няма частно участие в юридическото лице, на което се възлага обществената поръчка.

   

3.   Възлагащ орган, който не упражнява контрол върху юридическо лице по смисъла на параграф 1, може въпреки това да възлага поръчка, без да прилага настоящата директива, на юридическо лице, което контролира съвместно с други възлагащи органи, когато са изпълнени следните условия:

   

а)

възлагащите органи упражняват съвместно върху въпросното юридическо лице контрол, подобен на този, който упражняват върху собствените си служби.

б)

поне 90 % от дейността на това юридическо лице се извършва от името на контролиращите възлагащи органи или от името на други юридически лица, контролирани от същите възлагащи органи;

в)

няма частно участие в контролираното юридическо лице.

За целите на буква а) за възлагащите органи се счита, че контролират съвместно едно юридическо лице, когато са изпълнени следните условия в своята съвкупност:

а)

взимащите решения органи на контролираното юридическо лице са съставени от представители на всички участващи възлагащи органи;

б)

тези възлагащи органи са в състояние съвместно да упражнят решаващо влияние върху стратегическите цели и съществените решения на контролираното юридическо лице;

в)

контролираното юридическо лице не преследва интереси, различни от тези на свързаните с него публични органи;

г)

контролираното юридическо лице не получава други приходи освен възстановяването на действително извършените разходи от договорите за обществени поръчки с възлагащите органи.

4.   Споразумение, сключено между два или повече възлагащи органа, не трябва да се счита за поръчка за строителство, доставка или услуга по смисъла на точка 6 от член 2 от настоящата директива, когато са изпълнени следните условия в своята съвкупност:

   

а)

споразумението установява реално сътрудничество между участващите възлагащи органи с цел съвместно изпълнение на техните задължения за осигуряване на обществени услуги, включващо взаимни права и задължения на страните;

б)

споразумението се ръководи единствено от съображения, свързани с обществения интерес;

в)

участващите възлагащи органи не изпълняват на свободния пазар повече от 10 % от дейностите, изразени в оборот, имащи отношение към контекста на споразумението;

г)

споразумението не включва финансови трансфери между участващите възлагащи органи, освен съответстващите на възстановяването на действително извършените разходи за строителството, услугите или стоките;

д)

няма частно участие в нито един от участващите възлагащи органи.

5.   Отсъствието на частно участие по параграфи от 1 до 4 трябва да се проверява към момента на възлагането на поръчката или на сключването на споразумението.

   

Предвидените в параграфи 1–4 изключения престават да действат от момента, в който се появи каквото и да е частно участие, което предизвиква задължението текущите поръчки да се отворят за конкуренция по редовните процедури за възлагане на обществени поръчки.

Изложение на мотивите

Заличаването на член 11 и съответно на член 21 е логическа последица от Изменение 3.

Изменение 8

COM(2011) 895 final

Член 31

COM(2011) 896 final

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Запазени поръчки

Запазени поръчки

Държавите-членки могат да запазят правото на участие в процедури за възлагане на поръчки за защитени предприятия и икономически оператори, чиято основна цел е социалната и професионалната интеграция на работници с увреждания или на работници в неравностойно положение, или да предвидят такива поръчки да бъдат изпълнявани по програми за създаване на защитени работни места, ако над 30 % от служителите на тези защитени предприятия, икономически оператори или програми са лица с увреждания или в неравностойно положение.

Държавите-членки могат да запазят правото на участие в процедури за възлагане на поръчки за защитени предприятия и икономически оператори, чиято основна цел е социалната и професионалната интеграция на работници с увреждания или на работници в неравностойно положение, или да предвидят такива поръчки да бъдат изпълнявани по програми за създаване на защитени работни места, ако над 30 % от тези защитени предприятия, икономически оператори или програми са лица с увреждания или в неравностойно положение.

В поканата за участие в състезателна процедура трябва да има позоваване на настоящия член.

В поканата за участие в състезателна процедура трябва да има позоваване на настоящия член.

Изложение на мотивите

Тук става въпрос за нова разпоредба и затова би трябвало да се дефинира кръгът от лица, които тя обхваща, още повече че обхватът й надхвърля действащия член 19.

Изменение 9

COM(2011) 895 final

Член 34

COM(2011) 896 final

Член 19, параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Държавите-членки гарантират, че най-късно две години след датата, предвидена в член 92, параграф 1, всички процедури за възлагане на обществени поръчки по настоящата директива ще бъдат изпълнявани с използване на електронни средства за комуникация особено що се отнася до електронното подаване на документи в съответствие с изискванията на настоящия член.

Държавите-членки гарантират, че всички процедури за възлагане на обществени поръчки по настоящата директива ще бъдат изпълнявани с използване на електронни средства за комуникация особено що се отнася до електронното подаване на документи в съответствие с изискванията на настоящия член.

Изложение на мотивите

Предвид силно различаващите се условия на работа както на възлагащите органи (особено тези на местно равнище) така и на доставчиците в различните сектори, е по-целесъобразно на държавите членки да се повери активната подготовка на електронните обществени поръчки, вместо тази задача да им се налага посредством изисквания с кратък срок на изпълнение.

Изменение 10

COM(2011) 896 final

Член 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Избор на процедури

Избор на процедури

1.   При възлагането на обществени поръчки възлагащите органи прилагат националните процедури, коригирани в съответствие с настоящата директива, стига да бъде публикувана покана за участие в състезателна процедура в съответствие с настоящата директива, без това да засяга член 30.

1.   При възлагането на обществени поръчки възлагащите органи прилагат националните процедури, коригирани в съответствие с настоящата директива, стига да бъде публикувана покана за участие в състезателна процедура в съответствие с настоящата директива, без това да засяга член 30.

Държавите-членки се задължават да осигурят правото на възлагащите органи да прилагат открити или ограничени процедури, както това е регламентирано в настоящата директива.

Държавите-членки се задължават да осигурят правото на възлагащите органи да прилагат открити или ограничени процедури както това е регламентирано в настоящата директива.

Държавите-членки могат да позволят на възлагащите органи да прилагат партньорства за иновации съгласно регламентираното в настоящата директива.

Държавите-членки възлагащите органи да прилагат партньорства за иновации съгласно регламентираното в настоящата директива.

Държавите-членки могат да позволят на възлагащите органи да използват състезателна процедура с договаряне или състезателен диалог във всеки от следните случаи:

а)

по отношение на строителство, при което предметът на договора за строителство обхваща както проектирането, така и изпълнението на строителство по смисъла на член 2, параграф 8 или когато за установяването на правния или финансовия състав на проекта се налага договаряне;

б)

при обществените поръчки за строителство, при които строителството се осъществя единствено за целите на проучвания, и новации, експериментална или развойна дейност, а не с цел осигуряване на печалба или възстановяване на разходи за научноизследователска и развойна дейност;

в)

по отношение на услуги и доставки, при които техническите спецификации не могат да бъдат установени с необходимата точност във връзка с някой от стандартите, европейските технически одобрения, общите технически спецификации или техническите спецификации по смисъла на точки 2—5 от приложение VIII;

г)

при нередовни или неприемливи оферти по смисъла на член 30, параграф 2, буква а) в рамките на открита или ограничена процедура;

д)

поръчката не може да бъде възложена без предварително договаряне поради специфични обстоятелства, свързани с естеството и сложността на строителството, доставките или услугите или със съответните им рискове.

Държавите-членки могат да решават да не транспонират в националното си законодателство състезателната процедура с договаряне, състезателния диалог и процедурите за партньорство за иновации.

Изложение на мотивите

КР застъпва схващането, че процедурата на договаряне в традиционния сектор трябва да се извършва при същите условия като тези в сектора на комуналните услуги; това се отнася и за състезателния диалог. Няма причина да вярваме, че органите в традиционния сектор са по-малко компетентни да прилагат тази процедура, отколкото субектите от сектора на комуналните услуги. възлагащите органи трябва да имат правото да преценяват кой подход да използват, и в зависимост от конкретната обществена поръчка.

Важно е също да се поясни, че изборът на целесъобразната процедура във всеки отделен случай трябва да се прави от възлагащия орган, а не от органите на национално равнище или на равнището на ЕС. Органите на равнището на ЕС и на национално равнище трябва да предоставят свободата на възлагащите органи да използват всички процедури. В противен случай това би довело до прилагането на различни правила и процедури в отделните държави членки, и би породило нарушения на конкуренцията и неравнопоставеност.

Изменение 11

COM(2011) 896 final

Член 30, параграф 2, буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

а)

когато не са били подадени оферти, подходящи оферти или заявки за участие при провеждането на открита или ограничена процедура, при условие че първоначално обявените условия на обществената поръчка не са съществено променени и че е изпратен доклад до Комисията или до националния надзорен орган, определен по член 84, по тяхно искане

а)

когато не са били подадени оферти, подходящи оферти или заявки за участие при провеждането на открита или ограничена процедура, при условие че първоначално обявените условия на обществената поръчка не са съществено променени

Изложение на мотивите

Заедно с член 84 (Въвеждане на нов национален надзорен орган) това задължение за докладване води до ненужна бюрократична тежест. За да стане законодателството на ЕС за обществените поръчки по-опростено и гъвкаво, налагането на нова административна тежест трябва на всяка цена да се избягва. Следователно това допълнение трябва да се заличи.

Изменение 12

COM(2011) 895 final

Член 44, параграф 3, буква г), точка i) и буква д)

COM(2011) 896 final

Член 30, параграф 2, букви в), точка i) и буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

г)

когато строителството, доставките или услугите могат да се осигурят само от конкретен икономически оператор поради някоя от следните причини:

г)

когато строителството, доставките или услугите могат да се осигурят само от конкретен икономически оператор поради някоя от следните причини:

(i)

отсъствието на конкуренция по технически причини;

(i)

отсъствието на конкуренция по технически причини;

д)

доколкото е строго необходимо, когато поради изключително спешни причини, предизвикани от форсмажорни обстоятелства, не могат дa бъдат спазени сроковете, които сa установени зa открити процедури, ограничени процедури и процедури нa договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура. Обстоятелствата, предявени с цел обосноваване на изключителната спешност, в никакъв случай не трябва да се дължат на възложителя;

д)

доколкото е строго необходимо, когато поради изключително спешни причини, , не могат дa бъдат спазени сроковете, които сa установени зa открити процедури, ограничени процедури и процедури нa договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура. Обстоятелствата, предявени с цел обосноваване на изключителната спешност, в никакъв случай не трябва да се дължат на възложителя;

Изложение на мотивите

В този член трябва да се посочат правни основания, които да обхващат ситуации, като например следната: възлагащите органи желаят да извършат строителство (напр. на училище) на определено място, но собственикът на имота е склонен да продава само при условие че той ще поеме строежа на сградата.

Спрямо действащия текст на член 31, параграф 1, буква в) на Директива 2004/18/ЕО „причини, предизвикани от форсмажорни обстоятелства“ би означавало повишаване на изискванията. Действащият текст трябва да бъде запазен. По време на съдебен контрол върху дадена обществена поръчка би трябвало да може да се прилага процедурата на договаряне без състезателна процедура, когато става въпрос за закупуването на стоки и услуги, за осигуряването на които възлагащият орган е задължен вследствие на други разпоредби (например осигуряването на грижи за възрастни хора в старчески домове или сърдечни клапи за болниците).

Изменение 13

COM(2011) 895 final

Член 45

COM(2011) 896 final

Член 31

Рамкови споразумения

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   Възложителите могат да сключват рамкови споразумения, при положение че прилагат процедурите, предвидени в настоящата директива.

1.   Възложителите могат да сключват рамкови споразумения, при положение че прилагат процедурите, предвидени в настоящата директива.

„Рамково споразумение“ означава споразумение между един или повече възложители и един или повече икономически оператори, което има за цел да определи условията на договорите за поръчки, които ще бъдат възложени през определен период, и по-специално условията, свързани с цените и когато е уместно – с предвидените количества.

„Рамково споразумение“ означава споразумение между един или повече възложители и един или повече икономически оператори, което има за цел да определи условията на договорите за поръчки, които ще бъдат възложени през определен период, и по-специално условията, свързани с цените и когато е уместно – с предвидените количества.

Срокът на рамковото споразумение не надвишава четири години, освен в изключителни надлежно обосновани случаи, по-специално когато предметът на рамковото споразумение го оправдава.

2.   Поръчките, основаващи се на рамково споразумение, се възлагат съгласно процедурите, предвидени в настоящия параграф и в параграфи 3 и 4.

2.   Поръчките, основаващи се на рамково споразумение, се възлагат съгласно процедурите, предвидени в настоящия параграф и в параграфи 3 и 4.

Тези процедури могат да се прилагат само между възложителите, които ясно са обозначени за тази цел в поканата за участие в състезателна процедура, в поканата за потвърждаване на интерес или когато обявление за съществуването на квалификационна система се използва като покана за участие в състезателна процедура – в поканата за представяне на оферти, и икономическите оператори, с които първоначално е сключено рамковото споразумение.

Договорите, основаващи се на рамково споразумение, в никакъв случай не могат да внасят съществени изменения в условията, определени в него, по-специално в случая, посочен в параграф 3.

Договорите, основаващи се на рамково споразумение, в никакъв случай не могат да внасят съществени изменения в условията, определени в него, по-специално в случая, посочен в параграф 3.

Възложителите не могат да използват рамковите споразумения неправомерно или по начин, който възпрепятства, ограничава или изкривява конкуренцията.

Изложение на мотивите

Комитетът на регионите застъпва схващането, че рамковите споразумения би трябвало по принцип да бъдат регулирани както в действащата директива 2004/17/ЕО, тъй като няма причина например да се регулират сроковете на такива договори, без това да се прави и за други типове договори. Както при динамичните системи за покупки, би трябвало да е възможно по време на действието на договора да се привличат нови икономически субекти, тъй като това е от полза както за изпълнителите, така и за възложителите. Последният пасаж от текста е излишен, тъй като произтича от принципите.

Изменение 14

COM(2011) 895 final

Член 45, параграф 4

COM(2011) 896 final

Член 31, параграф 4

Рамкови споразумения

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

4.   Когато рамково споразумение се сключва с повече от един икономически оператор, това може да стане по един от следните два начина:

4.   Когато рамково споразумение се сключва с повече от един икономически оператор, това може да стане по начин:

а)

по реда и условията на рамковото споразумение, без да се подновява състезателната процедура, когато в него са посочени всички условия, регламентиращи осигуряването на въпросното строителство, услуги и доставки, и обективните условия за определяне на това, кой от икономическите оператори – страни по рамковото споразумение, трябва да ги изпълни; вторият вид условия задължително се посочват в документите за обществената поръчка;

а)

са посочени всички условия, регламентиращи осигуряването на въпросното строителство, услуги и доставки,;

б)

когато не всички условия, регламентиращи осигуряването на строителството, услугите и доставките, са посочени в рамковото споразумение – с подновяване на състезателната процедура между икономическите оператори, които са страни по рамковото споразумение.

б)

когато не всички условия, регламентиращи осигуряването на строителството, услугите и доставките, са посочени в рамковото споразумение – с подновяване на състезателната процедура между икономическите оператори, които са страни по рамковото споразумение.

 

Изложение на мотивите

В предложението за директива няма яснота относно използването на рамкови споразумения. Това се отнася най-вече за ограничената тръжна процедура и за подновяването на състезателната процедура. За да може използването да бъде гъвкаво, би трябвало да има възможност за прилагане на комбинация от двете процедури, така че по-малки поръчки да могат да се възлагат при определените условия по ограничена тръжна процедура, докато при големи поръчки в рамките на същите рамкови условия трябва да се даде възможност за подновяване на състезателната процедура.

Изменение 15

COM(2011) 896 final

Член 37

Инцидентни съвместни обществени поръчки

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   Един или повече възлагащи органи могат да се договарят да изпълнят съвместно определени специфични обществени поръчки.

1.   Един или повече възлагащи органи могат да се договарят да изпълнят съвместно определени специфични обществени поръчки.

2.   Когато един възлагащ орган провежда самостоятелно въпросните процедури за възлагане на обществени поръчки на всички техни етапи от публикуването на поканата за участие в състезателна процедура до края на изпълнението на произтичащите от това поръчка или поръчки, този възлагащ орган носи цялата отговорност за изпълнението на задълженията по настоящата директива.

2.   Когато един възлагащ орган провежда самостоятелно въпросните процедури за възлагане на обществени поръчки на всички техни етапи от публикуването на поканата за участие в състезателна процедура до края на изпълнението на произтичащите от това поръчка или поръчки, този възлагащ орган носи цялата отговорност за изпълнението на задълженията по настоящата директива.

Когато обаче провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изпълнението на произтичащите от това поръчки се осъществяват от повече от един от участващите възлагащи органи, всеки от тях продължава да носи отговорност за изпълнението на своите задължения по настоящата директива по отношение на етапите, които провежда.

Когато обаче провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изпълнението на произтичащите от това поръчки се осъществяват от повече от един от участващите възлагащи органи, всеки от тях продължава да носи отговорност за изпълнението на своите задължения по настоящата директива по отношение на етапите, които провежда.

 

   

Изложение на мотивите

С допълнението се гарантира, че възлагането на съвместна обществена поръчка няма да бъде ненужно затруднявано. Това, което съгласно член 35, параграф 5 се отнася за централните органи за покупки, би следвало да бъде съответно валидно и за инцидентни съвместни обществени поръчки.

Изменение 16

COM(2011) 895 final

Член 54

COM(2011) 896 final

Член 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   Техническите спецификации, определени в точка 1 от приложение VIII, се посочват в документите за обществените поръчки. В тях се определят необходимите характеристики за строителството, услугата или доставката.

1.   Техническите спецификации, определени в точка 1 от приложение VIII, се посочват в документите за обществените поръчки. В тях се определят необходимите характеристики за строителството, услугата или доставката.

Тези характеристики могат също така да се отнасят до конкретния процес за тяхното производство или осигуряване на съответното строителство, доставки или услуги или на всеки друг етап от жизнения цикъл, както е посочено в член 2, точка 22.

Тези характеристики могат също така да се отнасят до конкретния процес за тяхното производство или осигуряване на съответното строителство, доставки или услуги или на всеки друг етап от жизнения цикъл, както е посочено в член 2, точка 22.

Техническите спецификации също така посочват дали ще бъде необходимо прехвърляне на правата върху интелектуалната собственост.

Техническите спецификации също така посочват дали ще бъде необходимо прехвърляне на правата върху интелектуалната собственост.

За всички обществени поръчки, чийто предмет е предназначен за използване от физически лица – независимо дали става дума за широката общественост, или за персонала на възложителя – тези технически спецификации трябва да бъдат, освен в надлежно обосновани случаи, съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания или да бъдат с предназначение, което е валидно за всички потребители.

 

Когато със законодателен акт на Съюза са приети задължителни стандарти за достъпност, техническите спецификации се определят при позоваване на тези стандарти, що се отнася до критериите за достъпност.

Когато със законодателен акт на Съюза са приети задължителни стандарти за достъпност, техническите спецификации се определят при позоваване на тези стандарти, що се отнася до критериите за достъпност.

Изложение на мотивите

Поради съществуващия широк спектър от покупки представената формулировка отива твърде далече. Освен това разпоредби от такъв вид често се съдържат в националните нормативни уредби в областта на строителството. Текстът на член 23, параграф 1 от действащата директива 2004/18/ЕО и на член 34, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО би трябвало да се запази.

Изменение 17

COM(2011) 896 final

Член 44

Разделяне на поръчките на обособени позиции

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   Обществените поръчки могат да се разделят на еднородни или разнородни обособени позиции. Когато възлагащият орган не счита за необходимо да разделя на обособени позиции поръчките на стойност, по-голяма или равна на праговете, предвидени в член 4, но не по-малка от500 000 EUR, определена в съответствие с член 5, той посочва в обявлението за поръчката или в поканата за потвърждаване на интерес обяснение за своите причини.

1.   Обществените поръчки могат да се разделят на еднородни или разнородни обособени позиции.

Възлагащите органи посочват в обявлението за поръчката или в поканата за потвърждаване на интерес дали офертите се ограничават само до една или до повече обособени позиции.

Изложение на мотивите

Тук възлагащите органи се натоварват с ненужна административна тежест, затова се предлага текстът да бъде заличен.

Изменение 18

COM(2011) 895 final

Член 54, параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Член 54

Член 54

Възлагащите органи могат да решат да не възлагат поръчка на оферента, подал най-добрата оферта, когато са установили, че той не спазва, най-малко в еквивалентна степен, задълженията, установени от законодателството на Съюза в областта на социалното, трудовото или екологичното право, или разпоредбите на международното социално или екологично право, изброени в приложение XI.

Възлагащите органи могат да решат да не възлагат поръчка на оферента, подал най-добрата оферта, когато са установили, че той не спазва, най-малко в еквивалентна степен, задълженията, установени от законодателството на Съюза в областта на социалното, трудовото или екологичното право, или разпоредбите на международното социално или екологично право, изброени в приложение XI.

Изложение на мотивите

Освен законодателството на ЕС оферентите трябва да спазват и националните правни разпоредби.

Изменение 19

COM(2011) 895 final

Член 55, параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Член 55

Член 55

За да се приложат основанията за изключване по буква г) от първа алинея, възлагащите органи са длъжни да предвидят метод за оценка на изпълнението на поръчката, основан на обективни и измерими критерии и прилаган по систематичен, последователен и прозрачен начин. Всяка оценка на изпълнението се съобщава на въпросния изпълнител, като му се предоставя възможност да оспори констатациите и да получи юридическа защита.

Изложение на мотивите

Обяснението в член 55, параграф 3, последна подточка е неразбираемо и поради това води до минимална правна сигурност, което ще се изрази в по-голям брой жалби. Освен това се пораждат нови задължения за възлагащите органи, които в съответствие с намаляване на допълнителната административна тежест трябва да бъдат премахнати.

Изменение 20

COM(2011) 895 final

Член 76

COM(2011) 896 final

Член 66

Критерии за възлагане на поръчката

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   Без да се засягат националните законови, подзаконови или административни разпоредби относно заплащането на определени услуги, възложителите възлагат поръчки съгласно един от следните критерии:

1.   Без да се засягат националните законови, подзаконови или административни разпоредби относно заплащането на определени услуги, възложителите възлагат поръчки съгласно един от следните критерии:

а)

икономически най-изгодна оферта;

а)

икономически най-изгодна оферта;

б)

най-ниски разходи.

б)

.

По усмотрение на възложителя разходите могат да се оценяват въз основа единствено на цената или посредством подход за оценка на ефективността на разходите, например при използване на подхода за оценка на разходите за целия жизнен цикъл, съгласно условията, посочени в член 67.

2.   Икономически най-изгодната оферта, посочена в параграф 1, буква а), от гледна точка на възложителя се определя въз основа на критерии, свързани с предмета на въпросната поръчка.

Тези критерии включват, освен цената или разходите, посочени в параграф 1, буква б), и други критерии, свързани с предмета на въпросната поръчка, като:

2.   Икономически най-изгодната оферта, посочена в параграф 1, буква а), от гледна точка на възложителя се определя въз основа на критерии, свързани с предмета на въпросната поръчка.

Тези критерии включват, освен цената , и други критерии, свързани с предмета на въпросната поръчка, като:

а)

качество, включително технически качества, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични характеристики и новаторски характер;

а)

качество, включително технически качества, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични характеристики и новаторски характер ;

б)

за поръчки за услуги и поръчки, включващи строително проектиране, могат да се вземат под внимание организацията, квалификацията и опита на персонала, на когото е възложено изпълнението на въпросната поръчка, вследствие на което след възлагането на поръчката този персонал може да се замества единствено със съгласието на възложителя, който трябва да провери дали заместниците осигуряват еквивалентна организация и качество;

б)

за поръчки за услуги и поръчки, включващи строително проектиране, могат да се вземат под внимание организацията, квалификацията и опита на персонала, на когото е възложено изпълнението на въпросната поръчка, вследствие на което след възлагането на поръчката този персонал може да се замества единствено със съгласието на възложителя, който трябва да провери дали заместниците осигуряват еквивалентна организация и качество;

в)

обслужване след продажбата и техническо съдействие, дата на доставка и период на доставка или период за изпълнение, ангажименти по отношение на частите и сигурността на доставките;

в)

обслужване след продажбата и техническо съдействие, дата на доставка и период на доставка или период за изпълнение, ангажименти по отношение на частите и сигурността на доставките;

г)

конкретния процес за производство или осигуряване на заявеното строителство, доставки или услуги или за всеки друг етап от съответния жизнен цикъл съгласно член 2, точка 22, доколкото тези критерии са посочени в съответствие с параграф 4 и засягат фактори, участващи пряко в тези процеси, и характеризират конкретния процес за производство или осигуряване на заявеното строителство, доставки или услуги.

г)

конкретния процес за производство или осигуряване на заявеното строителство, доставки или услуги или за всеки друг етап от съответния жизнен цикъл съгласно член 2, точка 22, доколкото тези критерии са посочени в съответствие с параграф 4 и засягат фактори, участващи пряко в тези процеси, и характеризират конкретния процес за производство или осигуряване на заявеното строителство, доставки или услуги.

 

Изложение на мотивите

Положителен е фактът, че на възлагащите органи се предоставя изборът между икономически най-изгодната оферта и най-ниската цена. Освен това би трябвало да продължи да се използва посоченото в действащата директива, а именно най-ниската цена, тъй като най-ниските разходи са нещо различно от цената. Понятието „разходи“ е по-широко от понятието „цена“. Когато се вземат предвид други параметри, например оценка на разходите за целия жизнен цикъл, трябва да се използва критерият „икономически най-изгодната оферта“.

В определени случаи възлагащите органи предоставят крайната цена още в тръжната документация. Трябва да стане съвсем ясно, че подобен подход е възможен.

Целта на отчитането на този последен критерий е на възлагащите органи да се даде добавена стойност за определени продукти и услуги. Тази добавена стойност се състои в това, че по правило посредством къси производствени вериги продуктът и услугата могат по-бързо да стигнат до възлагащите органи и може да се реагира по-бързо и по–гъвкаво на техните изисквания. Освен това чрез този критерий значително могат да се подобрят и екологичните стандарти (по-кратки пътища за превоз и време за оставане на склад, по-малко емисии), като в крайна сметка от това полза имат както възлагащите органи, така и гражданите. От друга страна, възлагащите органи биха имали възможността да предвидят в своите критерии за възлагане на поръчката параметри, които за някои категории предлагат по-подробни разяснения относно офертата на даден икономически оператор, като така могат да удовлетворят още по-добре изискванията на обществената поръчка.

Освен това изрично трябва да се посочи, че може да се вземат предвид социални критерии, например за корпоративна политика на равни възможности за работниците и при назначаването на трайно безработни лица да се предоставят допълнителни точки.

Изменение 21

COM(2011) 896 final

Член 66, параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Член 66

Държавите-членки могат да предвидят възлагането на определени видове поръчки да става въз основа на икономически най-изгодната оферта по параграф 1, буква а) и по параграф 2.

Изложение на мотивите

Целта на модернизацията в областта на обществените поръчки е да се осигури максимална гъвкавост за възлагащите органи и оферентите. Във връзка с това възлагащите органи трябва да могат сами да решават дали да възлагат поръчките въз основа на най-изгодната икономически оферта или въз основа на най-ниската цена. Тук държавите членки не бива да предвиждат потребностите на органите по места. Ако възлагането вече не може да се извършва въз основа на най-ниската цена, ще намалеят значително шансовете на малките предприятия. Поради това член 66, параграф 3 би трябвало да се заличи.

Изменение 22

COM(2011) 895 final

Член 76, параграф 4

COM(2011) 896 final

Член 66, параграф 4

Критерии за възлагане на поръчката

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

4.   Критериите за възлагане не дават неограничена свобода на избор на възложителя. Те гарантират възможността за ефективна конкуренция и са придружени от изисквания, които позволяват представената от оферентите информация да се проверява ефективно. Възложителите проверяват по ефективен начин дали офертите отговарят на критериите за възлагане въз основа на представените от оферентите информация и свидетелства.

   

Изложение на мотивите

Тази разпоредба е излишна. Тя не носи нищо ново и би трябвало да се заличи. Съдържанието ѝ вече се съдържа в общите принципи.

Изменение 23

COM(2011) 896 final

Член 73, буква a)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

а)

изключенията, предвидени в член 11, престанат да се прилагат вследствие на частно участие в юридическото лице, на което е била възложена поръчката по член 11, параграф 4;

Изложение на мотивите

Изменение на текста на Комисията в резултат на заличаване на параграф 5) от член 11, COM(2011) 896 final и параграф 5) от член 21, COM(2011) 895 final (в съответствие с изменение 7). След възлагане на поръчка това обстоятелство не е от решаващо значение.

Изменение 24

COM(2011) 895 final

Член 77

COM(2011) 896 final

Член 67

Оценка на разходите за целия жизнен цикъл

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

3.   Когато обща методология за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл бъде приета като част от законодателен акт на Съюза, включително чрез делегирани актове съгласно законодателството на съответния сектор, тя се прилага, когато оценката на разходите за целия жизнен цикъл е включена в критериите за възлагане съгласно член 76, параграф 1.

   

Списък с такива законодателни и делегирани актове е даден в приложение XV. Комисията трябва е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 98 за актуализирането на този списък, когато в него се налагат изменения поради приемането на ново законодателство, отмяната или изменението на съществуващото.

Изложение на мотивите

КР се присъединява към целите на стратегията „Европа 2020“ и признава стойността на устойчивото, социално отговорното и благоприятстващо иновациите възлагане на обществени поръчки. Заслужава да се приветства факта, че Комисията приканва възлагащите органи да вземат предвид разходите за целия жизнен цикъл. Понастоящем се извършват много дейности в тази област, но все още има голяма потребност от внасяне на уточнения. Според Комитета при сегашните обстоятелства задължението за използване на процедурите на ЕС е твърде всеобхватно.

Изменение 25

COM(2011) 895 final

Член 79

COM(2011) 896 final

Член 69

Оферти с необичайно ниска стойност

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   Възложителят изисква от икономическите оператори да обяснят обявената от тях цена или начислените разходи, когато са изпълнени всички долупосочени условия:

   

а)

цената или начислените разходи са с повече от 50 % по-ниски от средната цена или разходи на останалите оферти;

б)

цената или начислените разходи са с повече от 20 % по-ниски от цената или разходите на втората най-ниска оферта;

в)

подадени са най-малко пет оферти.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   .

2.   Когато офертите изглеждат с необичайно ниска стойност по други причини, възложителите също могат да поискат такива обяснения.

   Когато офертите изглеждат с необичайно ниска стойност по други причини, възложителите също могат да поискат такива обяснения.

3.   Обясненията, посочени в параграфи 1 и 2, могат по-конкретно да се отнасят до:

   

а)

икономическите аспекти на производствения процес, предоставените услуги и строителния метод;

б)

избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за оферента за изпълнение на строителството или за доставката на стоки или предоставянето на услуги;

в)

оригиналното решение, предложено от оферента, относно доставките, услугите или строителството;

г)

спазването на задължения, най-малко еквивалентно, установени от законодателството на Съюза в областта на социалното, трудовото или екологичното право, или на разпоредбите на международното социално и екологично право, изброени в приложение XIV, или когато това не е приложимо – други разпоредби, осигуряващи еквивалентно ниво на защита;

д)

възможността оферентът да се ползва от държавна помощ.

4.   Възложителят проверява предоставената информация, като се консултира с оферента.

   

Той може да отхвърли офертата само когато представените доказателства не оправдават ниското ниво на цената или начислените разходи, като се отчитат елементите, посочени в параграф 3.

Възложителите отхвърлят офертата, когато са установили, че стойността ѝ е необичайно ниска, тъй като офертата не отговаря на изискванията, установени от законодателството на Съюза в областта на социалното, трудовото или екологичното право, или разпоредбите на международното социално и екологично право, изброени в приложение XI.

5.   Когато възложител установи, че дадена оферта е с необичайно ниска стойност, защото оферентът е получил държавна помощ, тя може да бъде отхвърлена само на това основание единствено след консултация с оферента, когато последният не може да докаже в достатъчен срок, определен от възложителя, че въпросната помощ е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107 от Договора. Когато възложителят отхвърли оферта при тези обстоятелства, той информира Комисията за това.

   

6.   При поискване държавите-членки предоставят на други държави-членки в съответствие с член 97 всяка информация, имаща отношение към свидетелствата и документите, представени във връзка с данните, изброени в параграф 3.

   

Изложение на мотивите

Комитетът на регионите предпочита формулировката на член 55 от действащата директива 2004/18/ЕО относно офертите с необичайно ниска стойност, тъй като предложеният текст носи административна тежест както за възлагащия орган, така и за оферентите. Освен това предложеният текст ненужно ограничава полето за действие на възлагащите органи в тази област.

Изменение 26

COM(2011) 895 final

Член 81

COM(2011) 896 final

Член 71

Възлагане на подизпълнители

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   В документацията за обществената поръчка възложителят може да постави изискване или да бъде задължен от държава-членка да го направи за това оферентът да посочи в своята оферта дела от поръчката, който възнамерява да възложи на подизпълнители, както и предлаганите подизпълнители.

   

2.   Държавите-членки могат да предвидят, че при заявка от страна на подизпълнителя и когато естеството на поръчката позволява, възложителят превежда дължимите плащания директно на подизпълнителя за услугите, доставките или строителството, предоставени на главния изпълнител. В този случай държавите-членки въвеждат подходящи механизми, позволяващи на главния изпълнител да оспори плащания, които не са дължими. Уреждането на този режим на плащане задължително се посочва в документите за обществената поръчка.

   

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат без да се засяга въпросът за отговорността на основния икономически оператор.

   

Изложение на мотивите

Отношенията между оферентите и подизпълнителите се уреждат от конкурентното право и договорното право на отделните държави, които би трябвало да останат незасегнати от настоящата директива.

Освен това тази разпоредба предизвиква правна несигурност, тъй като подизпълнителите, които работят срещу парично възнаграждение за възлагащите органи, по този начин вече не са подизпълнители, а се превръщат в изпълнители. Освен това разпоредбата може да ограничи възможността на възлагащите органи да задържат плащане, докато поръчката не бъде изпълнена в съответствие с договора.

Изменение 27

COM(2011) 895 final

Член 82

COM(2011) 896 final

Член 72

Изменение на договорите в рамките на техния срок

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

1.   Същественото изменение на разпоредбите в договора за поръчка на строителство, доставки или услуги по време на срока му се счита за ново възлагане за целите на настоящата директива и изисква нова процедура за възлагане на обществена поръчка в съответствие с нея.

   

2.   Изменението на договор за поръчка по време на срока му задължително се счита за съществено по смисъла на параграф 1, когато прави поръчката съществено различна от първоначално възложената. Във всеки случай, без да се засягат параграфи 3 и 4, изменението се счита за съществено, когато е изпълнено едно от следните условия:

   

а)

изменението въвежда условия, които, ако са били част от първоначалната процедура за възлагане на обществена поръчка, са щели да позволят подбор на кандидати, различни от първоначално подбраните, или са щели да позволят възлагането на поръчката на друг оферент;

б)

изменението променя икономическия баланс на поръчката в полза на изпълнителя;

в)

изменението разширява значително обхвата на поръчката така, че да включи доставки, услуги или строителство, които не са били обхванати първоначално.

3.   Заместването на партньора по договора се счита за съществено изменение по смисъла на параграф 1.

   

Въпреки това първа алинея не се прилага в случай на цялостно или частично наследяване на позицията на първоначалния изпълнител вследствие на операции по преструктуриране на предприятията или несъстоятелност, от друг икономически оператор, който отговаря на първоначално установените критерии за качествен подбор, стига това да не предполага други съществени изменения на договора и да не цели заобикаляне на прилагането на настоящата директива.

4.   Когато стойността на едно изменение може да бъде изразена в парично отношение, изменението не се счита за съществено по смисъла на параграф 1, когато неговата стойност не превишава праговете, посочени в член 12, и когато е под 5 % от цената на първоначалната поръчка, стига изменението да не променя общото естество на поръчката. Когато се правят няколко последователни изменения, стойността се изчислява въз основа на съвкупната стойност на последователните изменения.

   

5.   Изменения на договора не се считат за съществени по смисъла на параграф 1, когато са били предвидени в документите за обществената поръчка с ясни, точни и недвусмислени клаузи за преразглеждане на договора или варианти. В тези клаузи се посочват обхвата и естеството на възможните изменения или варианти, както и условията, при които те могат да се използват. Те не предвиждат изменения или варианти, които биха могли да променят общото естество на поръчката.

   

6.   Чрез дерогация от случаите по параграф 1, при съществено изменение не се изисква нова процедура за възлагане на обществена поръчка, когато са изпълнени следните условия в своята съвкупност:

   

а)

необходимостта от изменение е предизвикана от обстоятелства, които един добросъвестен възложител не би могъл да предвиди;

б)

изменението не променя общото естество на поръчката.

в)

няма увеличение на цената с повече от 50 % от стойността на първоначалната поръчка.

Възложителите публикуват в Официален вестник на Европейския съюз уведомление за такива изменения. Тези обявления съдържат информацията, посочена в приложение XVI, и се публикуват в съответствие с член 65.

7.   Възложителите не прибягват до изменения на поръчката в следните случаи:

   

а)

когато измененията имат за цел отстраняване на недостатъци в работата на изпълнителя или последици, които могат да бъдат отстранени чрез прилагането на договорните задължения;

б)

когато измененията имат за цел да компенсират риск от увеличение на цените, който е бил хеджиран от изпълнителя.

Изложение на мотивите

Действащите директиви съдържат процедурни правила за осъществяване на възлагането на обществени поръчки. Те не включват разпоредби относно изменение на действащите договори и това би трябвало да се запази и в новите директиви. В противен случай ще възникне ненужна административна тежест за възлагащите органи и ще се ограничи гъвкавостта. Ако Комисията иска да информира относно съдебната практика в тази област, тогава по-подходящата форма би била съобщения относно въпроси, свързани с тълкуване.

Изменение 28

COM(2011) 896 final

Член 83

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Член 83

Член 83

В съответствие с Директива 89/665/ЕИО на Съвета държавите-членки осигуряват точното прилагане на настоящата директива чрез ефективни, достъпни и прозрачни механизми, които допълват съществуващата система за преразглеждане на решенията, взети от възлагащите органи.

Изложение на мотивите

Излишно е в една директива да се споменава, че тя би трябвало да бъде правилно прилагана. Съществуващите системи за преразглеждане на решенията на възлагащите органи са достатъчни. В името на опростяването и по-голямата гъвкавост не бива да се създават нови излишни структури.

Изменение 29

COM(2011) 895 final

Член 93

COM(2011) 896 final

Член 84

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Публичен надзор

1.   Държавите-членки определят един независим орган, отговарящ за надзора и съгласуването на дейностите по изпълнението (наричан по-нататък „надзорния орган“). Държавите-членки информират Комисията за органа, който са определили.

Всички възложители са обект на такъв надзор.

   

2.   По отношение на компетентните органи, участващи в дейностите по изпълнението, се установява организация, която предотвратява конфликтите на интереси. Системата за публичен надзор е прозрачна. За тази цел се публикуват всички документи с указания и становища, както и годишен доклад, илюстриращ изпълнението и прилагането на правилата по настоящата директива.

   

Годишният доклад включва:

а)

данни за процента на успех на малките и средните предприятия (МСП) в поръчките; когато процентът е по-нисък от 50 % по отношение на стойностите на поръчките, възложени на МСП, в доклада се представя анализ на причините за това;

б)

глобален преглед на изпълнението на политиката за устойчиво развитие в сферата на обществените поръчки, включително на процедурите, отчитащи съображенията, свързани с опазването на околната среда, социалното приобщаване, включително достъпността за лица с увреждания, или насърчаването на иновациите;

в)

информация относно проследяването и последващите действия при нарушаване на правилата за обществените поръчки, оказващо влияние върху бюджета на Съюза в съответствие с параграфи 3—5 от настоящия член;

г)

централизирани данни за докладваните случаи на измама, корупция, конфликт на интереси и други сериозни нередности в областта на обществените поръчки, включително такива, които засягат проекти, съфинансирани от бюджета на Съюза.

3.   Надзорният орган отговаря за:

   

а)

проследяването на прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки и свързаната с тях практика от страна на възложителите и особено от страна на централните органи за покупки;

б)

осигуряването на правни консултации на възложителите по тълкуването на правилата и принципите за възлагане на обществени поръчки и по прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки в специфични случаи;

в)

издаването по своя инициатива на становища и указания по въпроси от общ интерес по отношение на тълкуването и прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки, по постоянно повтарящи се въпроси и по системни трудности, свързани с прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки, в светлината на разпоредбите на настоящата директива и на съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз;

г)

установяване и прилагане на всеобхватна и действаща система за предупреждение („червен флаг“) за предотвратяване, откриване и подходящо докладване на случаи на измами, корупция, конфликти на интереси и други сериозни нередности във връзка с обществените поръчки;

д)

привличането на вниманието на националните компетентни институции, включително одитиращите органи, към установени конкретни нарушения и към системни проблеми;

е)

разглеждането на жалби от граждани и стопански субекти относно прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки в конкретни случаи и предоставянето на анализа на компетентните възложители, които се задължават да се съобразят с него при своите решения или когато не се съобразяват с анализа – да обяснят причините за неговото пренебрегване;

ж)

следенето на решенията, взети от националните съдилища и органи вследствие на решение на Съда на Европейския съюз въз основа на член 267 от Договора или на констатациите на Европейската сметна палата, установяващи нарушения на правилата на Съюза за възлагане на обществени поръчки, свързани с проекти, съфинансирани от Съюза; надзорният орган докладва на Европейската служба за борба с измамите за всякакви нарушения на процедурите на Съюза в областта на обществените поръчки, когато те се отнасят до договори, пряко или косвено финансирани от Европейския съюз.

Задълженията, посочени в точка д), се прилагат без да се засяга упражняването на правата за обжалване по националното право или по системата, установена въз основа на Директива 92/13/ЕИО.

Държавите-членки са задължени да осигурят правомощия на надзорния орган да сезира компетентния по националното право орган за обжалване на решенията на възложителите при нарушение, открито в хода на неговата дейност по следене на изпълнението и предоставяне на правни консултации.

4.   Без да се засягат общите процедури и методи на работа, установени от Комисията за нейната комуникация и контакти с държавите-членки, надзорният орган действа като специално звено за контакт за Комисията, когато тя следи за прилагането на правото на Съюза и изпълнението на бюджета от Съюза въз основа на член 17 от Договора за Европейския съюз и член 317 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Органът докладва на Комисията всяко нарушение на настоящата директива при процедури за възлагане на обществени поръчки, пряко или косвено финансирани от Съюза.

   

Комисията може по-специално да отнесе към надзорния орган отделни случаи, при които все още не е сключен договор или все още има възможност за стартиране на процедура по преразглеждане. Тя може също така да повери на надзорния орган дейностите по проследяването, необходими за осигуряване на изпълнението на мерките, с които държавите-членки са се ангажирали, за да се отстрани нарушение на правилата и принципите на Съюза за възлагане на обществени поръчки, установени от Комисията.

Комисията може да изиска от надзорния орган да анализира предполагаемите нарушения на правилата на Съюза в областта на обществените поръчки, които засягат проекти, съфинансирани от бюджета на Съюза. Комисията може да възложи на надзорния орган да проследява някои случаи и да осигури, че компетентните национални органи, следващи инструкциите, вземат подходящи мерки спрямо нарушенията на правилата на Съюза в областта на обществените поръчки, засягащи съфинансирани проекти

5.   Действията по проверка и правоприлагане, извършвани от надзорния орган, за да гарантира съответствието на решенията на възложителите с настоящата директива и общите принципи на Договора за функционирането на Европейския съюз, не заменят и не предопределят институционалната роля на Комисията като „пазител на Договора“. Когато Комисията реши да отнесе разглеждането на отделен случай, тя си запазва и правото да се намеси съгласно правомощията, предоставени ѝ от Договора.

   

6.   Възлагащите органи представят на националния надзорен орган пълния текст на всички сключени договори на стойност равна или по-голяма от:

   

а)

1 000 000 EUR в случаите на поръчки за доставка или услуги;

б)

10 000 000 EUR при поръчки за строителство.

7.   Без да се засяга националното законодателство относно достъпа до информация и в съответствие с националното и европейското законодателство в областта на защитата на данните, надзорният орган в отговор на писмена молба дава неограничен, пълен, пряк и безплатен достъп до сключените договори, посочени в параграф 6. Може обаче да бъде отказан достъп до някои части от договорите, когато тяхното разкриване би могло да накърни законните търговски интереси на икономическите оператори, било то публични или частни, или може да наруши честната конкуренция между тях.

   

Достъпът до части, които могат да бъдат оповестени, се дава в разумен срок и не по-късно от 45 дни от датата на молбата.

Кандидатите, подаващи молба за достъп до договора, не е необходимо да доказват пряк или косвен интерес от съответния договор. Получателят на информацията има право да я оповести публично.

8.   В годишния доклад, посочен в параграф 2, се включва обобщение на всички дейности, извършени от надзорния орган в съответствие с параграфи 1-7.

   

Изложение на мотивите

Изискването за създаване на национални надзорни органи, на които да бъдат изпращани договорите, представлява очевидно нарушение на принципа на субсидиарност. Държавите членки отговарят за организацията на своята публична администрация. Националният контрол върху спазването на законодателството в областта на обществените поръчки е задача на националните съдилища, надзорни и одитни органи. Освен това правилата създават допълнителна административна тежест за възложителите на обществени поръчки.

Изменение 30

COM(2011) 896 final

Член 85, първа алинея

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Член 85

Член 85

Изложение на мотивите

Предвидените тук задължения за документиране натоварват местните администрации в непропорционална степен и освен това нямат добавена стойност. Целта на реформата е именно премахването на излишните задължения за документиране, а не създаването на нова бюрокрация.

Изменение 31

COM(2011) 896 final

Член 85 – последните две алинеи

Индивидуални доклади за процедури за възлагане на поръчки

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Член 85

Индивидуални доклади за процедури за възлагане на поръчки

Член 85

Възлагащите органи документират хода на всички процедури за възлагане на обществени поръчки, независимо от това дали са били проведени с електронни средства, или не. За тази цел те документират всички етапи в процедурата за възлагане на обществена поръчка, включително цялата комуникация с икономическите оператори и вътрешните разисквания, подготовката на офертите, диалога или договарянето, ако има такива, подбора и възлагането на поръчката.

Докладът или неговите основни елементи се съобщават на Комисията или на националния надзорен орган при поискване от тяхна страна.

Изложение на мотивите

Комитетът на регионите застъпва схващането, че системата на докладване в сегашния член 43 на Директивата 2004/18/ЕО е за предпочитане пред предложения вариант, тъй като опростява административната дейност на възлагащите органи.

Изменение 32

COM(2011) 895 final

Член 95

COM(2011) 896 final

Член 86

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Национални доклади и списъци с възлагащи органи

1.   Органите, установени или назначени в съответствие с член 84, препращат до Комисията доклад за изпълнението и статистиката за всяка година по стандартен образец не по-късно от 31 октомври на следващата година.

   

2.   Докладът по параграф 1 съдържа като минимум следната информация:

   

а)

пълен и актуален списък с всички централни държавни органи, нецентрални възлагащи органи и публичноправни органи, включително нецентрални органи и асоциации на възлагащи органи, възлагащи обществени поръчки или рамкови споразумения, като за всеки орган се посочва единният идентификационен номер, когато такъв номер е предвиден в националното законодателство; този списък се групира по видове органи;

б)

пълен и актуален списък с всички централни органи за покупки;

в)

за всички поръчки над праговете по член 4 от настоящата директива:

i)

броя и стойността на възложените поръчки, разбити за всеки вид орган по процедура и по строителство, доставки и услуги, обозначени чрез подразделението си от номенклатурата по CPV;

ii)

когато договорите са сключени по процедурата на договаряне без предварително обявяване, данните по точка i) също задължително се разбиват в съответствие с обстоятелствата по член 30 и задължително се посочват броят и стойността на възложените поръчки по държава-членка и трета държава на спечелилия изпълнител.

г)

за всички поръчки, които попадат под праговете по член 4 от настоящата директива, но биха попаднали в обхвата й, ако тяхната стойност беше над прага, броят и стойността на възложените поръчки, разбити по всеки вид орган.

3.   Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 89 за изменение на приложение I с цел актуализиране на списъка с възлагащите органи вследствие на уведомления от държавите-членки, когато такива изменения се оказват необходими за точното обозначаване на възлагащите органи;

   

Комисията може периодично да публикува списъка на публичноправните органи, предаден по параграф 2, буква а), за информация в Официален вестник на Европейския съюз.

4.   Държавите-членки предоставят на Комисията информация за своята институционална организация по отношение на изпълнението, следенето и правоприлагането на настоящата директива, както и за предприетите национални инициативи за осигуряване на указания или помощ при изпълнението на правилата на Съюза за възлагането на обществени поръчки или в отговор на трудности, възпрепятстващи изпълнението им.

   

5.   Комисията установява стандартния образец за годишния доклад за изпълнението и статистиката по параграф 1. Тези изпълнителни актове приемат в съответствие с процедурата по консултиране по член 91.

   

Изложение на мотивите

Предложените разпоредби би трябвало да бъдат заличени. Както за органите, които би трябвало да събират цялата тази информация, така и за възлагащите органи, които я предоставят, ще възникне твърде голяма административна тежест.

Изменение 33

COM(2011) 895 final

Член 96

COM(2011) 896 final

Член 87

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Съдействие за възлагащите органи и фирмите

1.   Държавите-членки осигуряват структури за техническа помощ, за да предлагат правни и икономически консултации, указания и съдействие на възлагащите органи при подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки. Държавите-членки също така осигуряват на всеки възлагащ орган възможност да получи компетентно съдействие и консултации по отделни въпроси.

   

2.   С оглед подобряване на достъпа до обществените поръчки за икономическите оператори, особено за МСП, и за да се улесни правилното разбиране на разпоредбите на настоящата директива, държавите-членки осигуряват възможност за получаване на подходящо съдействие, включително с електронни средства или с използване на съществуващите мрежи, специализирани в съдействието за фирми.

   

3.   Специфично административно съдействие се предоставя на икономически оператори, възнамеряващи да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка в друга държава-членка. Такова съдействие включва като минимум административните изисквания във въпросната държава-членка, както и евентуалните задължения, свързани с електронните обществени поръчки.

   

Държавите-членки осигуряват на заинтересованите икономически оператори лесен достъп до подходящата информация за задълженията по отношение на данъците, опазването на околната среда и задълженията по социалното и трудовото право, които действат в държавата-членка, в региона или мястото, където ще се извършва строителството или ще се предоставят услугите, и които се отнасят за строителството, извършвано на място, или за услугите, които ще се предоставят по време на изпълнението на поръчката.

4.   За целите на параграфи 1, 2 и 3 държавите-членки могат да определят един или няколко органа или административни структури. Държавите-членки осигуряват надлежна координация между тези органи и структури.

   

Изложение на мотивите

Подкрепата за възлагащите органи на национално равнище е въпрос от компетенциите на държавите членки, поради което този член следва да бъде заличен. Освен това при по-опростено законодателство в областта на обществените поръчки би могло да се очаква и по-малка потребност от помощ за разбирането му.

Изменение 34

COM(2011) 896 final

Член 88, параграф 3)

Текст, предложен от Комисията

Изменение на КР

Член 88

Член 88

За целите на настоящия член държавите-членки определят едно или повече звена на връзка, данните за контакт на които се съобщават на другите държави-членки, надзорните органи и Комисията. Държавите-членки публикуват и редовно актуализират списъка на звената за връзка. Надзорният орган отговаря за координирането на такива звена за връзка.

За целите на настоящия член държавите-членки определят едно или повече звена на връзка, данните за контакт на които се съобщават на другите държави-членки и Комисията. Държавите-членки публикуват и редовно актуализират списъка на звената за връзка.

Изложение на мотивите

Член 88 би трябвало да се запази, но без споменаването на новия надзорен орган. Целта на реформата е именно премахването на излишните задължения за документиране, а не създаването на нова бюрокрация.

Брюксел, 9 октомври 2012 г.

Председател на Комитета на регионите

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO