3.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 353/196


Вторник, 11 септември 2012 г.
Обща система на данъчно облагане на плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения *

P7_TA(2012)0318

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно предложението за директива на Съвета относно общата система на данъчно облагане на плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения между свързани дружества от различни държави членки (преработка) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

2013/C 353 E/36

(Специална законодателна процедура – консултация – преработка)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0714),

като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0516/2011),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. за по-структуриран подход към техниката на преработка на правните актове (1),

като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 6 март 2012 г. до комисията по икономически и парични въпроси съгласно член 87, параграф 3 от своя правилник,

като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0227/2012),

A.

като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.

Одобрява предложението на Комисията, така както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията и както е изменено по-долу;

2.

Приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.

Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.

Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕН ОТ КОМИСИЯТА

ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение 1

Предложение за директива

Съображение 1

(1)

Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно общата система за данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави членки е изменяна многократно. Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

(1)

Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно общата система за данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави членки е изменяна многократно. Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена. На 19 април 2012 г. Европейският парламент призова за конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци, като насочи вниманието към укриването на данъци чрез хибридни финансови инструменти и призова държавите членки да гарантират гладко сътрудничество и координация между данъчните си системи, за да се избегне непреднамерено необлагане с данъци и укриване на данъци.

Изменение 2

Предложение за директива

Съображение 1 a (ново)

 

(1a)

Постоянните и значителни публични дефицити са тясно свързани с настоящата социална, икономическа и финансова криза.

Изменение 3

Предложение за директива

Съображение 4

(4)

Премахването на данъците върху плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения в държавата членка, където възникват, независимо дали се събират чрез удържането им при източника или чрез определянето им на базата на данъчни декларации, се явява най-подходящото средство за елиминиране на гореспоменатите формалности и проблеми и за гарантиране на еднакво данъчно третиране на вътрешните и трансграничните трансакции; особено необходимо е да се премахнат такива данъци по отношение на плащанията, които се извършват между свързани дружества от различни държави членки, както и между места на стопанска дейност на такива дружества.

(4)

Премахването на данъците върху плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения в държавата членка, където възникват, независимо дали се събират чрез удържането им при източника или чрез определянето им на базата на данъчни декларации, се явява най-подходящото средство за елиминиране на гореспоменатите формалности и проблеми и за гарантиране на еднакво данъчно третиране на вътрешните и трансграничните трансакции; особено необходимо е да се премахнат такива данъци по отношение на плащанията, които се извършват между свързани дружества от различни държави членки, както и между места на стопанска дейност на такива дружества , за да се осигури опростена и по-прозрачна система на данъчно облагане .

Изменение 4

Предложение за директива

Съображение 5

(5)

Необходимо е да се гарантира, че плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения се облагат с данъци еднократно в една държава членка и че предимствата по настоящата директива се прилагат само когато доходите в резултат на плащането действително се облагат в държавата членка на дружеството получател или в държавата членка, в която се намира мястото на стопанска дейност получател.

(5)

Необходимо е да се гарантира, че плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения се облагат с данъци еднократно в една държава членка и че предимствата по настоящата директива се прилагат само когато доходите в резултат на плащането действително се облагат в държавата членка на дружеството получател или в държавата членка, в която се намира мястото на стопанска дейност получател , без да съществува възможност за освобождаване или замяна със заплащане на друг данък .

Изменение 5

Предложение за директива

Съображение 12

(12)

Освен това е необходимо да не се изключва възможността държавите членки да предприемат необходимите мерки за борба с измамите или злоупотребите.

(12)

Освен това е необходимо да се предприемат необходимите мерки, за да не се изключва възможността държавите членки да се борят с данъчните измами, укриването на данъци и злоупотребите.

Изменение 6

Предложение за директива

Съображение 20 a (ново)

 

(20a)

За да се гарантира гладко и разходно ефективно прилагане на разпоредбите на настоящата директива, дружествата следва да изготвят годишните си отчети, включително всички съответни данъчни данни, при използване на разширения език за стопанска отчетност (XBRL).

Изменение 7

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

1.   Плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения в държава членка се освобождават от всякакви данъци, налагани върху такива плащания в тази държава членка, независимо дали се събират чрез удържането им при източника или чрез определянето им на базата на данъчни декларации, при условие че притежателят на лихвите или авторските и лицензионните възнаграждения е дружество от друга държава членка или е място на стопанска дейност в друга държава членка на дружество от държава членка и действително се облага за произтичащите от тези плащания доходи в съответната друга държава членка.

1.   Плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения в държава членка се освобождават от всякакви данъци, налагани върху такива плащания в тази държава членка, независимо дали се събират чрез удържането им при източника или чрез определянето им на базата на данъчни декларации, при условие че притежателят на лихвите или авторските и лицензионните възнаграждения е дружество от друга държава членка или е място на стопанска дейност в друга държава членка на дружество от държава членка и действително се облага за произтичащите от тези плащания доходи в съответната друга държава членка , при ставка, не по-ниска от 70 % от средната законоустановена ставка за корпоративния данък, приложима в държавите членки, без да съществува възможност за освобождаване или замяна със заплащане на друг данък . Плащанията на лихви или авторски и лицензионни възнаграждения не се освобождават от данъци в държавата членка, в която възникват, ако плащането не се облага според националното данъчно право, което се прилага спрямо притежателя поради различна квалификация на плащането (хибридни инструменти) или различна квалификация на платеца и на получателя (хибридни субекти).

Изменение 8

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3

3.   Място на стопанска дейност се третира като платец на лихви или авторски и лицензионни възнаграждения само доколкото тези плащания представляват разход, възникнал за целите на дейността на мястото на стопанска дейност.

3.   Място на стопанска дейност се третира като платец на лихви или авторски и лицензионни възнаграждения само доколкото тези плащания представляват разход, възникнал за целите на дейността на мястото на стопанска дейност. Само място на стопанска дейност, което е изпълнило данъчните си задължения, се третира като бенефициент на освобождаване от данъци или данъчно облекчение.

Изменение 10

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)

(ii)

второто дружество има минимално дялово участие в размер на 10 % от капитала на първото дружество, или

ii)

второто дружество има минимално дялово участие в размер на 25 % от капитала на първото дружество, или

Изменение 11

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква г) – подточка iii)

(iii)

трето дружество има минимално дялово участие в размер на 10 % от капитала и на първото, и на второто дружество.

iii)

трето дружество има минимално дялово участие в размер на 25 % от капитала и на първото, и на второто дружество.

Изменение 12

Предложение за директива

Член 4 – заглавие

Изменение 13

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2

2.   Държавите членки могат при трансакции, основният мотив или един от основните мотиви на които е данъчна измама, избягване на данъчно облагане или данъчна злоупотреба , да отнемат предимствата по настоящата директива или да откажат да я приложат.

2.   Държавите членки могат , при трансакции, основният мотив или един от основните мотиви на които , е данъчна измама, укриване на данъци, данъчна злоупотреба или избягване на данъчно облагане, да отнемат предимствата по настоящата директива или да откажат да я приложат.

Изменение 14

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с член 1, параграфи 1 и 3, член 2, букви в) и г) и приложение I, част А, до 1 януари 2012 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с член 1, параграфи 1 и 3, член 2, букви в) и г) и приложение I, част А, до 31 декември 2013 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Изменение 15

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 а (нов)

 

2a.     Дружествата изготвят своите годишни отчети, включително всички съответни данъчни данни, при използване на разширения език за стопанска отчетност (XBRL).

Изменение 16

Предложение за директива

Член 7

До 31 декември 2016 г. Комисията докладва на Съвета за икономическото въздействие на настоящата директива.

До 31 декември 2015 г. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за икономическото въздействие на настоящата директива.

Изменение 17

Предложение за директива

Член 8

Настоящата директива не засяга прилагането на такива разпоредби на националното законодателство и на споразумения, които надхвърлят разпоредбите на настоящата директива и са предназначени да премахнат или облекчат двойното данъчно облагане на лихвите и авторските и лицензионните възнаграждения.

Настоящата директива не засяга прилагането на такива разпоредби на националното законодателство или на споразумения, които надхвърлят разпоредбите на настоящата директива и са предназначени да премахнат или облекчат двойното данъчно облагане и двойното необлагане с данъци на лихвите и авторските и лицензионните възнаграждения.


(1)  ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.