3.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 353/195


Вторник, 11 септември 2012 г.
Административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар ***I

P7_TA(2012)0317

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно осъществяването на административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (Регламент за ИСВП) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

2013/C 353 E/35

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2011)0522),

като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0225/2011),

като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 7 декември 2011 г. (1),

като взе предвид поетия с писмо от 23 май 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид член 55 от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0068/2012),

1.

Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.

Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


(1)  ОВ C 43, 15.02.12, стр. 14.


Вторник, 11 септември 2012 г.
P7_TC1-COD(2011)0226

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 септември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“)

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1024/2012.)