3.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 353/193


Вторник, 11 септември 2012 г.
Съдържание на сяра в корабните горива ***I

P7_TA(2012)0315

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/32/ЕО, отнасящо се за съдържанието на сяра в корабните горива (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

2013/C 353 E/33

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0439),

като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0199/2011),

като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 18 януари 2012 г. (1),

след консултация с Комитета на регионите,

като взе предвид поетия с писмо от 31 май 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид член 55 от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по транспорт и туризъм (A7-0038/2012),

1.

Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.

Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


(1)  ОВ С 68, 6.3.2012 г., стр. 70.


Вторник, 11 септември 2012 г.
P7_TC1-COD(2011)0190

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 септември 2012 г. с оглед приемането на Директива 2006/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2012/33/ЕС.)