7.9.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 258/125


Сряда, 18 април 2012 г.
Координация на системите за социална сигурност ***I

P7_TA(2012)0121

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

2013/C 258 E/17

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0794),

като взе предвид член 294, параграф 2 и член 48 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0005/2011),

като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид поетия с писмо от 7 март 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид член 55 от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0043/2012),

1.

Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.

Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Сряда, 18 април 2012 г.
P7_TC1-COD(2010)0380

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 465/2012.)