24.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 218/3


СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 18 юли 2012 година

относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

(CON/2012/56)

2012/C 218/04

Въведение и правно основание

На 16 юли 2012 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от председателя на Европейския съвет за становище относно препоръка на Съвета от 10 юли 2012 г. (1) относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка.

Управителният съвет на ЕЦБ е компетентен да даде становище на основание член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Общи забележки

1.

Препоръката на Съвета, която беше изпратена на Европейския съвет и по която се консултират Европейският парламент и Управителният съвет на ЕЦБ, препоръчва назначаването на Yves MERSCH за член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ за мандат от осем години.

2.

Управителният съвет на ЕЦБ счита, че предложеният кандидат е лице с призната компетентност и професионален опит в областта на паричните и банковите въпроси, както се изисква в член 283, параграф 2 от Договора.

3.

Управителният съвет на ЕЦБ няма възражения спрямо препоръката на Съвета да бъде назначен Yves MERSCH за член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 18 юли 2012 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.