12.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 137/7


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 2 март 2012 година

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“)

(CON/2012/17)

2012/C 137/02

Въведение и правно основание

На 26 януари 2012 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) (1) (наричан по-долу „предложеният регламент“). На 6 февруари 2012 г. ЕЦБ получи второ искане от Европейския парламент за становище относно същия предложен регламент.

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 133 и член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския Съюз (ДФЕС). Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

1.   Общи забележки

1.1.

Програмата „Перикъл“ е програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране и свързаните с това измами. Предложеният регламент ще замени правното основание за програмата „Перикъл“, което изтича в края на 2013 г. (2) като го удължава до края на 2020 г. ЕЦБ повтаря виждането си, че програмата „Перикъл“ е полезен принос към дейностите, които вече са разгърнати от ЕЦБ, Европол и националните органи в борбата срещу фалшифицирането на еврото (3). ЕЦБ е уверена, че програмата „Перикъл 2020“ ще продължи да има принос към запазване на сигурността на евробанкнотите, включително втората серия евробанкноти.

1.2.

ЕЦБ подчертава своето активно участие в борбата срещу фалшифицирането на евробанкнотите. По-специално, ЕЦБ разработва дизайна на банкнотите и модерни технически характеристики за евробанкноти, които позволяват на широката общественост и експертите да разграничават истински банкноти от фалшификати. Обща практика е банкнотите да се усъвършенстват, след като са били в обращение няколко години, за да се запази преднина пред фалшификаторите. Евросистемата също предприема тази предпазна мярка и скоро ще инициира производството на втора серия евробанкноти. Нещо повече, ЕЦБ анализира нови видове фалшификати в своя Център за анализ на фалшификати (ЦАФ) и използва полученото знание, за да съветва по-добре правоприлагащите органи. ЦАФ координира разпространението на всички известни технически и статистически данни относно евро фалшификатите до всички заинтересовани страни.

2.   Специфични забележки

2.1.

Вторият параграф на член 4 от предложения регламент определя метод за оценяване на постигането на конкретната цел на програмата „Перикъл 2020“. В това отношение, резултатите зависят не само от ефективните действия по програма „Перикъл 2020“, но също и от редица външни фактори, включително броя на фалшификатите в обращение, наличието на достатъчно човешки, финансови и технически ресурси във финансовите, техническите, правоприлагащите и съдебните органи и изпълнението на други програми за обучение, организирани за тези органи. Съответно, програмата следва да бъде оценявана спрямо всички аспекти, които оказват влияние на фалшифицирането на еврото и свързаните с това измами. Следователно, ЕЦБ препоръчва пълно участие на ЕЦБ и Европол при оценяване на програмата „Перикъл 2020“, както е предвидено в член 12, параграфи 3 и 4 от предложения регламент.

2.2.

Съгласно програмата „Перикъл 2020“, предложения, направени от участващите държави-членки, могат да включват участници от трети държави, ако тяхното присъствие е важно за защитата на еврото. Макар, че отбелязва ползите за предотвратяване на фалшифицирането на еврото и свързаните с това измами в цял свят чрез включване на трети държави в програмата „Перикъл 2020“, участието на трети държави следва да бъде разумно и пропорционално.

2.3.

ЕЦБ отбелязва, че член 8, параграф 2, букви а) и в) и член 10, параграф 3 от предложения регламент се отнасят за използването на детекторни уреди и предоставяне на безвъзмездни средства за закупуване на оборудване. ЕЦБ е съгласна с предложението да се отпускат безвъзмездни средства за закупуване на общо лабораторно оборудване, като микроскопи, инфрачервени четци, шублери, денситометри, микрометри, четци за проводимост и магнетизъм, които подпомагат процеса по разследване и не са специално създадени или продавани като устройство за откриване на фалшификати. ЕЦБ счита, че единствените надеждни машини и устройства за откриване на фалшификати са тези посочени на нейния уебсайт, като представили се задоволително на тестове, включващи пакет от актуални видове фалшификати и истински банкноти с обхват от характеристики на износване и скъсване. Такива машини и устройства обаче са насочени към индустрията на лицата, работещи с пари в брой на професионална основа и са, като цяло, извън обхвата на специализираните органи за борба срещу фалшифицирането, определени като целева група в член 8, параграф 2, буква в) от предложения регламент (4). Следователно, становището на ЕЦБ е, че не е подходящо да се обмисля финансиране на закупуването на детектори за фалшификати със средства на програмата „Перикъл 2020“ или използването на детектори за фалшификати от специализираните органи за борба срещу фалшифицирането.

2.4.

Ще бъде от полза за Комисията, ЕЦБ и Европол, ако те съвместно проучват инициативи, които да бъдат финансирани по програмата „Перикъл 2020“ (5), като по този начин се избягва дублиране и припокриване между програмата „Перикъл 2020“ и други съответни програми и дейности, и се осигурява разработването на обща стратегия срещу фалшифицирането на еврото и свързаните с това измами. Следователно, съображение 7 и член 11 от предложения регламент следва да бъдат изменени, за да се предвиди: а) навременно консултиране с основните страни, включени от Комисията, по отношение на годишната работна програма; и б) получаване на съгласието на ЕЦБ и Европол относно годишната работна програма за целта на нейното приемане (6). В това отношение, на ЕЦБ и Европол следва да бъде дадено достатъчно време, за да проучат проекта на годишна работна програма и да представят своите виждания преди нейното обсъждане в рамките на съответния консултативен комитет.

2.5.

ЕЦБ приветства член 12, параграф 1 от предложения регламент, изискващ Комисията да изпълнява програмата „Перикъл 2020“ в сътрудничество с държавите-членки, чрез консултации по време на различните етапи от изпълнението на програмата, като взема предвид съответните мерки, предприети от други компетентни органи, по-специално ЕЦБ и Европол. Докато член 12, параграф 1 от предложения регламент осигурява достатъчно ниво на сътрудничество на равнището на Съюза, както и съгласуваност между програма „Перикъл 2020“ и други съответни програми и дейности, ЕЦБ препоръчва на Комисията да предостави достатъчно време за запознаване с документацията по отношение на годишната работна програма преди консултациите с ЕЦБ и Европол по нея в рамките на съответния консултативен комитет.

2.6.

ЕЦБ препоръчва изменение на предложения член 12, параграфи 3 и 4, за да се позволи участието на ЕЦБ и Европол при оценяването на ефективността и ефикасността на програма „Перикъл 2020“, както и на възможните ѝ подновявания, изменения или отмяна.

Съставено във Франкфурт на Майн на 2 март 2012 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 913 окончателен.

(2)  Първоначално, програмата „Перикъл“ е въведена с Решение 2001/923/ЕО на Съвета от 17 декември 2001 г. за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) (ОВ L 339, 21.12.2001 г., стр. 50). Обхватът на Решение 2001/923/ЕО беше разширен спрямо държави-членки извън еврозоната с Решение 2001/924/ЕО на Съвета от 17 декември 2001 г. за разширяване действието на Решението за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) в държавите-членки, които не са приели еврото като единна валута (ОВ L 339, 21.12.2001 г., стр. 55). Последващи изменения на Решение 2001/923/ЕО на Съвета разшириха обхвата и продължителността на програма „Перикъл“ до 31 декември 2013 г.

(3)  Виж параграф 1 от Становище CON/2006/35 на ЕЦБ от 5 юли 2006 г. по искане на Съвета на Европейския съюз относно две предложения за Решения на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) (ОВ C 163, 14.7.2006 г., стр. 7). Всички становища на ЕЦБ са публикувани на уебсайта на ЕЦБ: http://www.ecb.europa.eu

(4)  Нещо повече, след оценката за въздействие (SEC(2011) 1615 окончателен) е ясно, че възможността да се финансира закупуването на оборудване се отнася до компетентни национални (на трети държави) агенции за борба срещу фалшифицирането за защита на еврото срещу фалшифициране с акцент върху специализирани агенции, действащи в чувствителни трети държави, имащи други приоритети, различни от борбата срещу фалшифицирането на еврото.

(5)  Виж параграф 8 от Становище CON/2005/22 на ЕЦБ от 21 юни 2005 г. по искане на Съвета на Европейския съюз относно две предложения за решения на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) (ОВ C 161, 1.7.2005 г., стр. 11) и параграф 2.2 от Становище CON/2006/35 на ЕЦБ от 5 юли 2006 г. по искане на Съвета на Европейския съюз относно две предложения за решения на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) (ОВ C 163, 14.7.2006 г., стр. 7).

(6)  Виж параграф 8 от Становище CON/2005/22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Съображение 7 от предложения регламент

„(7)

Следва да се гарантира, че тази програма за действие на Съюза е съвместима с други програми и дейности и ги допълва. С оглед изпълнението на програмата, в рамките на съответния консултативен комитет, предвиден в Регламент (ЕО) № 1338/2001, Комисията следва да проведе необходимите консултации с основните участващи страни (по-специално компетентните национални органи, определени от държавите-членки, ЕЦБ и Европол) за да оцени нуждите във връзка със защитата на еврото и по-специално по отношение на обмена, помощта и обучението.“

„(7)

Следва да се гарантира, че тази програма за действие на Съюза е съвместима с други програми и дейности и ги допълва. , В рамките на подходящо време преди приемането на годишната работна програма, Комисията следва да проведе необходимите консултации с основните участващи страни за да оцени нуждите във връзка със защитата на еврото. По-специално, Комисията следва да консултира компетентните национални органи, определени от държавите-членкии да иска съгласието на ЕЦБ и Европол относно годишната работна програма, в рамките на съответния консултативен комитет, предвиден в Регламент (ЕО) № 1338/2001, особено по отношение на обмена, помощта и обучението, с оглед на изпълнението на програмата.“

Обяснение

Комисията, ЕЦБ и Европол ще имат полза, ако те съвместно проучват инициативи, които да бъдат финансирани по програмата „Перикъл 2020“ в контекста на годишната работна програма. Такива съвместни проучвания биха помогнали за избягване на дублиране и припокриване между програмата „Перикъл 2020“ и други съответни програми и дейности, насърчавани от ЕЦБ, Европол и компетентните национални органи. В допълнение, този подход би осигурил разработването на обща стратегия срещу фалшифицирането на еврото и свързаните с това измами. Следователно, ЕЦБ предлага да се измени съображение 7 от предложения регламент за да се предвиди: а) навременно консултиране с основните страни, включени от Комисията, по отношение на годишната работна програма; и б) получаване на съгласието на ЕЦБ и Европол относно годишната работна програма за целта на нейното приемане.

Изменение 2

Член 11 от предложения регламент

„Член 11

Годишна работна програма

За целите на изпълнението на програмата Комисията приема годишни работни програми. В тях се определят набелязаните цели, очакваните резултати, метода на изпълнение и общата им сума. Те съдържат също така описание на действията, които ще бъдат финансирани, посочване на сумата, отделена за всяко действие, и индикативен график за изпълнение. […]“

„Член 11

Годишна работна програма

Комисията приема годишни работни програмислед навременни консултации с основните участващи страни относно проектите на годишни работни програми и след получаване на съгласието на ЕЦБ и Европол. В годишните работни програми се определят набелязаните цели, очакваните резултати, метода на изпълнение и общата им сума. Те съдържат също така описание на действията, които ще бъдат финансирани, посочване на сумата, отделена за всяко действие, и индикативен график за изпълнение. […]“

Обяснение

Комисията, ЕЦБ и Европол ще имат полза ако те съвместно проучват инициативи, които да бъдат финансирани по програмата „Перикъл 2020“. Такива съвместни проучвания биха помогнали за избягване на дублиране и припокриване между програмата „Перикъл 2020“ и други съответни програми и дейности, насърчавани от ЕЦБ, Европол и компетентните национални органи. В допълнение, този подход би осигурил разработването на обща стратегия срещу фалшифицирането на еврото и свързаните с това измами. Следователно, ЕЦБ предлага да се измени съображение 11 от предложения регламент, за да се предвиди: а) навременно консултиране с основните страни, включени от Комисията, по отношение на годишната работна програма; и б) получаване на съгласието на ЕЦБ и Европол относно годишната работна програма за целта на нейното приемане.

Изменение 3

Член 12, параграф 3 от предложения регламент

„(3)   Комисията извършва оценяване на програмата. До 31 декември 2017 г. […].“

„(3)   Комисията извършва оценяване на програмата. Комисията разпространява проект на доклад за оценка до компетентните национални органи, определени от държавите-членки и иска съгласието на ЕЦБ и Европол относно съдържанието на доклада за оценка в рамките на съответния консултативен комитет, предвиден в Регламент (ЕО) № 1338/2001. До 31 декември 2017 г. […].“

Обяснение

Ефикасността на програмата „Перикъл 2020“ следва да бъде приоритет така, че да може тя да постигне общата и конкретните си цели. ЕЦБ счита, че подходящата координация на програмата „Перикъл 2020“ със съществуващите програми на Съюза и национални програми, както и с проектите на ЕЦБ и Европол е от съществено значение. В това отношение, ЕЦБ е на мнение, че всички основни страни следва да бъдат консултирани и с тях да е договорен докладът за оценка в рамките на съответния консултативен комитет, предвиден в Регламент (ЕО) № 1338/2001. За тази цел, ЕЦБ прави горното предложение за изменение, което също засилва ролята на ЕЦБ и Европол при оценката на ефективността и ефикасността на програмата „Перикъл 2020“, както и на възможните ѝ подновявания, изменения или отмяна.

Изменение 4

Член 12, параграф 4 от предложения регламент

„(4)   Освен това, до 31 декември 2021 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно постигането на целите на програмата.“

„(4)   Освен това, Комисията разпространява проект на доклад за оценка относно постигането на целите на програмата до компетентните национални органи, определени от държавите-членки и иска съгласието на ЕЦБ и Европол относно доклада за оценка в рамките на съответния консултативен комитет, предвиден в Регламент (ЕО) № 1338/2001. До 31 декември 2021 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно постигането на целите на програмата.“

Обяснение

Успешното прилагане на метода за оценяване по отношение на постигането на конкретните цели на програмата „Перикъл 2020“ изисква широк кръг опит, знания и информация. Това заключение произтича от член 4, който изброява множество резултати, спрямо които ще се оценява постигането на тези цели. В това отношение, резултатите зависят не само от ефективните действия по програма „Перикъл 2020“, но също и от редица външни фактори, включително броя на фалшификатите в обращение, наличието на достатъчно човешки, финансови и технически ресурси във финансовите, техническите, правоприлагащите и съдебните органи и изпълнението на други програми за обучение, организирани за тези органи. Съответно, програмата „Перикъл 2020“ следва да бъде оценявана спрямо всички аспекти, които оказват влияние на фалшифицирането на еврото и свързаните с това измами. Следователно, ЕЦБ, Европол и компетентните национални органи, всеки от които е натрупал значителен съответен опит и информация, следва да бъдат изцяло включени в оценяването на постигането на целите на програмата „Перикъл 2020“. Нещо повече, следва да бъде искано съгласието на ЕЦБ и Европол относно окончателния доклад за оценка.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.