21.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 180/12


Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение на неговото заседание на 7 май 2010 г. относно предварителен проект на решение по дело COMP/38.511 — DRAMs

Докладчик: Чешката република

2011/C 180/07

1.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че адресатите на проекторешението са участвали в споразумение и/или съгласувана практика по смисъла на член 101 от ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП.

2.

Консултативният комитет е съгласен с оценката на Комисията на продуктовия и географски обхвата на споразумението и/или съгласуваната практика, което се съдържа в проекторешението.

3.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че адресатите на проекта на решението са участвали в единично и продължително нарушение по смисъла на член 101 от ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП.

4.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че предмет на споразумението и/или съгласуваната практика е било ограничаване на конкуренцията по смисъла на член 101 от ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП.

5.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че споразумението и/или съгласуваната практика е в състояние да въздейства значително на търговията между държавите-членки на ЕС.

6.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията относно продължителността на нарушението.

7.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че не е имало утежняващи вината обстоятелства в този случай.

8.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията относно смекчаващи вината обстоятелства.

9.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията относно прилагането на Известието за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер от 2002 г.

10.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията относно основния размер на глобите.

11.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията относно специфичното увеличение на основния размер на глобите за три от адресатите на решението, за да се гарантира достатъчен възпиращ ефект.

12.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията относно намалението на основния размер на глобите за три от адресатите на решението, въз основа на смекчаващи вината обстоятелства.

13.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията относно размера на намаленията на глобите въз основа на известието на Комисията относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер по делата за картели от 2002 г.

14.

Консултативният комитет е съгласен с Комисията относно окончателния размер на глобите.

15.

Консултативният комитет препоръчва публикуването на своето становище в Официален вестник на Европейския съюз.