17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 369/15


Съвместна политическа декларация от 27 октомври 2011 г. на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията относно обяснителните документи

2011/C 369/03

Институциите потвърждават, че информацията, която държавите-членки предоставят на Комисията по отношение на транспонирането на директивите в националното право „трябва да бъде ясна и точна“ (1) с цел да се улесни Комисията при изпълнението на нейната задача за наблюдение на прилагането на правото на Съюза.

Във връзка с това Европейският парламент и Съветът приветстват Съвместната политическа декларация на държавите-членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г.

Следователно, когато необходимостта и пропорционалността, свързани с предоставянето на такива документи, е обоснована в съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите-членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г., институциите изразяват съгласието си да включат в съответната директива следното съображение:

„В съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите-членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г., държавите-членки се задължават в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между компонентите на дадена директива и съответните елементи от националните инструменти за транспониране. Законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано по отношение на настоящата директива.“

До 1 ноември 2013 г. Комисията ще докладва пред Европейския парламент и пред Съвета относно изпълнението на двете съвместни политически декларации относно обяснителните документи.

Институциите се задължават да прилагат тези принципи от 1 ноември 2011 г. към новите и внесените предложения за директиви, с изключение на предложенията, по които Европейският парламент и Съветът вече са постигнали съгласие.


(1)  Вж. Решение на Съда от 16 юли 2009 г. по дело C-427/07, точка 107 и посоченото в нея съдебно решение.