3.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 132/1


Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно положението в страните от Южното Средиземноморие

2011/C 132/01

На своята пленарна сесия, проведена на 15 и 16 март 2011 г. (заседание от 15 март 2011 г.), Европейският икономически и социален комитет прие настоящата резолюция със 149 гласа „за“, 11 гласа „против“и 10 гласа „въздържал се“.

1.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) изразява своята солидарност с народите на средиземноморските страни, които по мирен начин се борят за основните си права и свободи, и подкрепя легитимния им стремеж за установяване на стабилна демокрация в техните страни.

2.

ЕИСК апелира за прекратяване на всякакъв вид насилие срещу цивилните граждани и за пълно зачитане на желанието на народа за демократичен преход и на правото му на свобода на изразяване и мирен протест.

3.

ЕИСК призовава за незабавен мирен и демократичен преход, който да доведе до установяване на върховенството на закона, до стабилна демокрация, основаваща се на свободни и честни избори, до пълното право на сдружаване и до зачитането на правата на човека.

4.

В този важен исторически момент, в страните от Средиземноморието и традиционно съществуващите, и новосъздадените организации на работодателите, на работниците и на други страни, представляващи гражданското общество, по-специално в социалната, икономическата, професионалната, гражданската и културната област, с ясно изразена демократична ориентация, поемат основна роля в промяната на политическите режими и са призвани да изиграят незаменима роля за изграждане на бъдещето на своите страни. За да се стигне до изграждането на напълно демократични системи, от първостепенно значение ще бъде установяването на конструктивен и плодотворен диалог между тези организации и политическите власти, които ръководят процесите на преход. Също толкова важен ще бъде и приносът на гражданското общество за укрепване на съседските отношения, включително и преките контакти между населението.

5.

Комитетът приветства неотдавнашния призив на Върховния представител по въпросите на външните работи в подкрепа на подобни демократични процеси и обявяването на план за хуманитарна помощ за региона. ЕИСК изисква недвусмислен ангажимент на Европа, както е посочено в този призив, по отношение на гражданското общество от региона на Южното Средиземноморие. Външната служба на ЕС обяви, че вече предприема стъпки за ефективното осъществяване на този политически ангажимент. От своя страна, ЕИСК заявява своята готовност да подкрепи тези политически усилия посредством изграждането на капацитет, подкрепа за постигането на консенсус и установяването на структуриран и представителен диалог от страна на гражданското общество в отделните страни на Южното Средиземноморие. ЕИСК приветства решението за разработване на този нов подход - гражданските протести в страните от Южното Средиземноморие ясно показват слабостите на досегашната външна политика на ЕС по отношение на тези страни.

6.

За тези цели Комитетът предоставя на разположение вече установените си и новите контакти, които ще създаде, включително и с организации на работодатели, работници и други организации на гражданското общество, които са установили връзки с партньори от европейското гражданско общество, и с неправителствената платформа „Евромед“. ЕИСК призовава за съвместни действия в региона в подкрепа на мирен преход към демокрация.

7.

ЕИСК призовава всички демократични сили да участват в процеса на прехода. Участието на демократични и независими организации на работодатели, работници и други организации на гражданското общество ще бъде от първостепенно значение в процеса на преход.

8.

ЕИСК призовава Европейския съюз да предприеме амбициозни мерки, преразглеждайки мисията на Съюза за Средиземноморието, за осигуряване на политическа и институционална, икономическа, социална, техническа и хуманитарна помощ за средиземноморските страни, които вече са поели по пътя на демократичните промени. ЕИСК съжалява за липсата на координация между институциите на ЕС и държавите-членки по тези въпроси. Затова Комитетът призовава институциите на ЕС и държавите-членки да координират своите действия в региона и да преработят изцяло своята стратегия за Средиземноморието. Подкрепата за гражданското общество следва да бъде ключов компонент на този нов подход, за да се гарантира максимална полза от подкрепата на ЕС за страните от региона. Европейският икономически и социален комитет и Комитетът на регионите (КР) заявяват своята готовност да се включат в подобни действия.

9.

Между ЕИСК и КР има постигнато споразумение за съгласуване на техните бъдещи действия по отношение на процесите на мирен преход в страните от Южното Средиземноморие. ЕИСК и КР призовават за изготвяне на общ план за действие на институциите и органите на ЕС, в който да се посочва какъв трябва да е приносът на всеки за цялостната политика на ЕС в региона.

10.

ЕИСК приветства заключенията на извънредното заседание на Европейския съвет от 11 март в подкрепа на демократичното, икономическото и социалното развитие на средиземноморските страни.

11.

ЕИСК призовава Европейския съюз и държавите-членки да работят за бърза и ефективно координирана интервенция на международната общност в Либия, за да се предостави сигурност и хуманитарна помощ на населението, както и да бъдат предприети всички необходими мерки за подкрепа на прехода към демокрация.

Брюксел, 15 март 2011 г.

Председател на Европейския икономически и социален комитет

Staffan NILSSON