18.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 338/1


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

(Публикуване на заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)

2011/C 338/01

ЕОС (1)

Заглавие и номер на хармонизирания стандарт

(и референтен документ)

Дата на публикуванев ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Част 3: Електрически и хидравлични малки товарни асансьори

8.9.2009 г.

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за превозване само на товари. Част 31: Асансьори само за товари

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 40: Стълбищни асансьори и наклонени повдигателни платформи, предназначени за хора с ограничена подвижност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 41: Вертикалноповдигащи платформи, предназначени за хора с ограничена подвижност

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални асансьори за превозване на пътници и товари. Част 43: Асансьори за кранове

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Безопасност на ескалатори и подвижни пътеки. Част 1: Конструиране и монтиране

26.5.2010 г.

EN 115-1:2008

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.9.2010 г.)

CEN

EN 201:2009

Машини за каучук и пластмаси. Машини за леене на пластмаси под налягане. Изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Автоматични горелки с принудително подаване на течно гориво

Настоящата е първата публикация

EN 267:2009

Забележка 2.1

29.2.2012 г.

CEN

EN 280:2001+A2:2009

Подвижни подемни работни площадки. Изчисления за проектиране. Критерии за устойчивост. Конструкция. Безопасност. Изследвания и изпитвания

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Машини за пластмаси и каучук. Преси. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Безопасност на машините. Минимални разстояния за избягване премазването на части от човешкото тяло

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и опазване на околната среда. Част 2: Проектиране, конструкция, изпитване, маркиране и документация

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Безопасност на опаковъчните машини. Част 1: Терминология и класификация на опаковъчни машини и принадлежащите им съоръжения

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Безопасност на опаковъчни машини. Част 3: Формовъчни, пълначни и запечатващи машини

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Безопасност на опаковъчни машини. Част 5: Машини за опаковане чрез обвиване

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009

Безопасност на опаковъчни машини. Част 6: Машини за опаковане на палети

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Безопасност на опаковъчните машини. Част 7: Машини за групова и допълнителна опаковка

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Безопасност на опаковъчни машини. Част 8:Машини за чембероване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Безопасност на опаковъчни машини. Част 9: Методи за измерване на шума на опаковъчни машини, опаковъчни линии и свързаните с тях съоръжения с класове на точност 2 и 3

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 422:2009

Машини за каучук и пластмаси. Машини за формоване на пластмаси чрез раздуване. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за месене на тесто. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Планетни машини за месене. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009

Машини за земни работи. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Машини за земни работи. Безопасност. Част 2: Изисквания към булдозери

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Машини за земни работи. Безопасност. Част 3: Изисквания към товарачи

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Машини за земни работи. Безопасност. Част 6: Изисквания към дъмпери

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Машини за земни работи. Безопасност. Част 7: Изисквания към скрепери

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Машини за земни работи. Безопасност. Част 8: Изисквания към грейдери

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Машини за земни работи. Безопасност. Част 9: Изисквания към машини за полагане на тръби

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Машини за земни работи. Безопасност. Част 10: Изисквания към машини за копаене на канали

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Машини за земни работи. Безопасност. Част 11: Изисквания към машини за уплътняване на земя и отпадъци

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Машини за земни работи. Безопасност. Част 12: Изисквания към багери с конструкция за изкопаване, управлявана от въжета

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 2: Конкретни изисквания към пътни фрезови машини

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 3: Конкретни изисквания за машини за стабилизиране на почвата и възстановяване на пътната повърхност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 4: Конкретни изисквания за машини за уплътняване

20.7.2011 г.

EN 500-4:2006+A1:2009

Забележка 2.1

Просрочена дата

(31.8.2011 г.)

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Подвижни машини за строителство на пътища. Безопасност. Част 6: Конкретни изисквания към машини за окончателно довършване на настилка

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 528:2008

Трансманипулатори. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Безопасност на машини. Размери на човешкото тяло. Част 1: Принципи за определяне размерите за достъпа на работните места до всички части на машината

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Безопасност на машините. Размери на човешкото тяло. Част 2: Принципи за определяне на размерите, необходими за отвори за достъп

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Безопасност на машините. Размери на човешкото тяло. Част 3: Антропометрични данни

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Безопасност на машините. Устройства за управление с две ръце. Функционални аспекти. Принципи за проектиране/разработване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Земеделска и горска техника. Безопасност на машини за цепене на дървен материал. Част 1: Машини за цепене с клин

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Земеделска и горска техника. Безопасност на машини за цепене на дървен материал. Част 2: Машини за цепене с винт

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Безопасност на машини. Ергономични принципи на проектиране. Част 1: Терминология и основни принципи

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Безопасност на машините. Ергономични принципи за проектиране. Част 2: Взаимодействия при проектирането на машини и работните задачи

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност и за елекномагнитна съвместимост (ЕМС) на съоръженията за съхранение на насипни материали в силози, бункери, хамбари и хопери

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност и за елекномагнитна съвместимост (ЕМС) на съоръженията за механизирано манипулиране на насипни материали с изключение на стационарни транспортьори

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност и за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на съоръженията за механизирано манипулиране на единични товари

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност и за елекномагнитна съвместимост (ЕМС) на стационарни транспортьори за насипни материали

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Безопасност на машините. Намаляване на риска за здравето от опасни вещества, отделяни от машини. Част 1: Принципи и изисквания за производители на машини

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Безопасност на машините. Намаляване на риска за здравето от опасни вещества, отделяни от машини. Част 2: Методика при съставяне на процедурите за проверка

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Автоматични газови горелки с принудителна циркулация

8.9.2009 г.

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:1994+A1:2009

Земеделска техника. Машини за разхвърляне на оборски тор. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Металообработващи машини. Механични преси. Безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 693:2001+A2:2011

Металообработващи машини. Безопасност. Хидравлични преси

Настоящата е първата публикация

EN 693:2001+A1:2009

Забележка 2.1

31.3.2012 г.

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Земеделска техника. Машини за товарене, смесване и/или раздробяване и разпределяне на силаж. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Земеделска техника. Машини за резитба на лозя. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Земеделска техника. Машини за разпределяне на течен органичен тор. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Земеделска и горска техника. Мотокултиватори с монтирани фрези, мотофрези и мотофрези със задвижващо(и) колело(а). Безопасност

26.5.2010 г.

EN 709:1997+A2:2009

Забележка 2.1

Просрочена дата

(31.12.2010 г.)

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Изисквания за безопасност на леярски машини и съоръжения за изработване на леярски форми и сърца и принадлежащи съоръжения

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Изисквания за безопасност на системите и техните елементи за пневматично транспортиране на насипни материали

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 745:1999+A1:2009

Земеделска техника. Ротационни косачки и косачки-раздробители. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Съоръжения за промишлени топлинни процеси. Част 1: Общи изисквания за безопасност на съоръжения за промишлени топлинни процеси

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Съоръжения за промишлени топлинни процеси. Част 2: Изисквания за безопасност при горене и горивни управляеми системи

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Съоръжения за промишлени топлинни процеси. Част 3: Изисквания за безопасност при производство и използване на атмосферни газове

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Градинска техника. Електрически ръчнопреносими и ръчноуправлявани машини за рязане на трева и машини за окантване на трева. Механична безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Сондови апаратури. Безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 1: Машини за механично закрепване без резба

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 2: Отрезни и прегъващи машини

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 5: Машини за разбиване с въртящ се инструмент

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 7: Шлифовъчни машини

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 8: Лентошлифовъчни и полиращи машини

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 9: Шлифовъчни машини с шлифовъчни глави

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 10: Машини за пресоване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 11: Машини за разрязване чрез пробиване на последователни отвори и ножици

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 12: Малки циркуляри, малки осцилиращи циркуляри и ножовки с тясна лента

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 13: Машини за свързване чрез забиване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Помпи и помпени агрегати за течности. Общи изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Безопасност на машини без щит за пробиване на тунели и на машини без теглич за прокопаване на вертикални шахти в скали. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 1: Общи условия за приемане

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 2: Вериги със средни допустими отклонения за верижни сапани. Клас 8

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 3: Вериги със средни допустими отклонения за верижни сапани. Клас 4

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 4: Верижни сапани. Клас 8

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 5: Верижни сапани. Клас 4

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 6: Верижни сапани. Изисквания за информацията за използването и поддържането, предоставяна от производителя

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Вериги за вдигане с къси звена. Безопасност. Част 7: Подемни вериги с малки допустими отклонения. Клас Т ( вид Т, DAT и DT)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 836:1997+A4:2011

Технически средства за градини. Моторни косачки. Безопасност

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Безопасност на машините. Визуални сигнали за опасност. Общи изисквания, проектиране и изпитване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за едностранна обработка с въртящ се инструмент. Част 1: Едновретенни вертикални фрезови машини

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за едностранна обработка с въртящ се инструмент. Част 2: Едновретенни фрезови машини с горно разположение на фрезовото вретено с ръчно/механично подаване

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за едностранна обработка с въртящ се инструмент. Част 3: Пробивни и фрезови машини с цифрово програмно управление

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 859:2007+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Абрихти с ръчно подаване

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 860:2007+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Щрайхмуси за едностранна обработка

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 861:2007+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Комбинирани абрихт и щрайхмус машини

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност на съоръжения за леене на метал под налягане

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Безопасност на машините. Ергономични изисквания за проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 1: Общи принципи за взаимодействие на човека с индикаторни устройства и органи за управление

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Безопасност на машините. Ергономични изисквания за проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 2: Индикаторни устройства

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Безопасност на машините. Ергономични изисквания за проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 3: Органи за управление

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Безопасност на машини. Ергономични изисквания за проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. Част 4: Разположение и подреждане на индикаторни устройства и органи за управление

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Земеделска и горска техника. Лентови дъждовални инсталации. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Земеделска и горска техника. Дъждовални инсталации с кръгово и праволинейно движение. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Машини за производство на обувки и продукти от естествени и изкуствени кожи. Машини за разрошване, машини за шлифоване, машини за полиране и машини за обрязване. Изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Машини за производство на обувки. Машини за теглене. Изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 940:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Комбинирани дървообработващи машини

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Безопасност на машините. Защитни прегради. Общи изисквания за проектиране/разработване и изработване на неподвижни и подвижни защитни прегради

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Кожарски машини. Валцови машини. Изисквания за безопасност

8.4.2011 г.

 

 

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Безопасност на машините. Система от звукови и визуални сигнали за опасност и информационни сигнали

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Съоръжения за набиване на пилоти. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Безопасност на машините. Човешки физически характеристики. Част 1: Термини и определения

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Безопасност на машините. Човешки физически характеристики. Част 2: Ръчно управление на машината и съставни части на машината

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Безопасност на машините. Човешки физически характеристики. Част 3: Препоръчителни граници за усилия при работа с машини

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Безопасност на машините. Човешки физически характеристики. Част 4: Оценяване на работните пози и движения по отношение на машината

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 1: Общи изисквания

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 2: Печатарски и гланциращи машини включително предпечатни машини

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 3: Машини за рязане

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 4: Машини за подвързване, за преработване и окончателна обработка на хартия

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Компресори и вакуумпомпи. Изисквания за безопасност. Част 1: Компресори

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Компресори и вакуумпомпи. Изисквания за безопасност. Част 2: Вакуумпомпи

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Пожарогасителни помпи. Пожарогасителни центробежни помпи с обезвъздушител. Част 1: Класификация. Общи изисквания и изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Пожарогасителни помпи. Пожарогасителни центробежни помпи с обезвъздушително устройство. Част 2: Проверка на общите изисквания и изискванията за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Вибрации. Изпитване на подвижни машини с цел определянето на стойността на излъчените вибрации

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 1: Общи изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 2: Обелващи барабани

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 3: Навиващи устройства, рол-апарати и дублиращи машини

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 4: Пулпери и устройства за зареждането им

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 5: Машини за напречно срязване на хартиени листове

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 6: Каландър

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 7: Резервоари за влакнест полуфабрикат

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 13: Машини за отстраняване на опаковъчни телове от обединени бали и единични бали

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 14: Машини за цепене на роли

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 22: Дефибрьори

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Безопасност на машините. Предотвратяване на неочаквано задействане

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1088:1995+A2:2008

Безопасност на машините. Блокиращи устройства, свързани със защитни прегради. Основни положения за проектиране/разработване и подбор

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 1: Избор на методи за изпитване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 2: Метод с индикаторен газ за измерване стойности на емисията на определено замърсяващо вещество

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 3: Метод за изпитване на стенд за измерване стойности на емисията на определено замърсяващо вещество

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 4: Степен на ефективност на улавяне на смукателна вентилационна система. Метод с използване на индикатор

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 6: Степен на ефективност на пречистване по маса при безканален изход

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 7: Степен на ефективност на пречистване по маса, определена в изходящия канал

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 8: Параметри на концентрацията на замърсяващо вещество, метод чрез изпитване на стенд

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 9: Параметри на концентрацията на замърсяващо вещество, метод за изпитване в помещение

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Безопасност на машините. Оценка на емисията на опасни вещества, пренасяни с въздуха. Част 11: Индекс на пречистване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Машини за каучук и пластмаси. Екструдери и екструдерни линии. Част 3: Изисквания за безопасност на устройства за изтегляне

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита срещу експлозия. Част 1: Основни понятия и методология

Настоящата е първата публикация

EN 1127-1:2007

Забележка 2.1

31.7.2014 г.

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита срещу експлозия. Част 2: Основни положения и методология за мините

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Безопасност на индустриални кари. Електрически изисквания. Част 1: Общи изисквания за кари, захранвани от акумулаторна батерия

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Безопасност на индустриални кари. Електрически изисквания. Част 2: Общи изисквания за кари, задвижвани от двигател с вътрешно горене

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Безопасност на индустриални кари. Електрически изисквания. Част 3: Специфични изисквания за електрическите предавателни системи за кари, задвижвани от двигател с вътрешно горене

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини. Част 1: Едностранни шипорезни машини с ръчно подаване с удължаваща се маса

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини. Част 2: Двустранни шипорезни машини и/или профилни машини с верижно или верижни подавания

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини. Част 3: Шипорезни машини с ръчно подаване с удължаваща се маса за рязане на дървен строителен материал

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини. Част 4: Кантослепващи машини с верижно подаване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Шипорезни машини. Част 5: Едностранни профилни машини с неподвижна маса и с ролково или верижно подаване

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Леярски машини. Изисквания за безопасност за леярски кофи, леярски съоръжения, машини за центробежно леене, леярски машини за непрекъснато и полунепрекъснато леене

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Леярски машини. Изисквания за безопасност на съоръжения за почистване чрез струйна обработка

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Безопасност на машините. Измерване на шум на леярски машини и съоръжения

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Вибрации и механични удари. Виброизолация на машини. Информация за използване на изолация на източници

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Земеделска техника. Стационарни машини за изваждане на силаж от цилиндрични силози. Безопасност

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 1398:2009

Платформи за изравняване на нивото. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Машини за каучук и пластмаси. Валцовъчна машина. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Текстилни сапани. Безопасност. Част 1: Сапани от плоски тъкани ленти от химични влакна за общо приложение

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Текстилни сапани. Безопасност. Част 2: Кръгли сапани от изкуствени влакна за общо приложение

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Текстилни сапани. Безопасност. Част 4: Подемни сапани от въжета от естествени и химични влакна за общо приложение

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1493:2010

Подемници за пътни превозни средства

8.4.2011 г.

EN 1493:1998+A1:2008

Забележка 2.1

Просрочена дата

(4.8.2011 г.)

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Подвижни или преносими крикове и подобни подемни съоръжения

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Повдигани площадки. Мачтови повдигани работни площадки

18.12.2009 г.

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Предупреждение: Тази публикация не се отнася до параграф 5.3.2.4, последния подпараграф на 7.1.2.12, таблица 8 и фигура 9 от стандарт EN 1495:1997, за които не дава презумпция за съответствие с разпоредбите на Директива 2006/42/ЕО.

CEN

EN 1501-1:2011

Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци. Общи изисквания и изисквания за безопасност. Част 1: Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци със задно товарене

Настоящата е първата публикация

EN 1501-1:1998+A2:2009

Забележка 2.1

29.2.2012 г.

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Товарни автомобили за събиране и транспортиране на битови отпадъци и свързаните с тях контейнероповдигачи. Общи изисквания и изисквания за безопасност. Част 2: Товарни автомобили със странично товарене

29.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Товарни автомобили за събиране и транспортиране на битови отпадъци и свързаните с тях контейнероповдигачи.Част 3: Товарни автомобили с предно товарене.

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Товарни автомобили за събиране и транспортиране на битови отпадъци и свързаните с тях подемни съоръжения. Общи изисквания и изисквания за безопасност. Част 4: Код за измерване на шум от товарни автомобили за събиране и транспортиране на битови отпадъци

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1501-5:2011

Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци. Общи изисквания и изисквания за безопасност. Част 5: Контейнероповдигачи за товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци

Настоящата е първата публикация

EN 1501-1:1998+A2:2009

Забележка 2.1

29.2.2012 г.

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Безопасност на индустриални кари. Допълнителни изисквания за автоматизираните функции на карите

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1539:2009

Сушилни апарати и пещи, в които горимите вещества се отделят. Изисквания за безопасност

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Съоръжения за индустриални топлинни процеси. Правила за акустично изпитване на съоръжения за индустриални топлинни процеси, включително съоръжения за спомагателно обслужване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Безопасност на металообработващи машини. Изисквания за безопасност за проектиране/разработване и конструиране на затегателни патронници за закрепване на заготовки

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1570:1998+A2:2009

Изисквания за безопасност за повдигателни площадки

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Машини за каучук и пластмаси. Машини за леене на термореактивна смес. Част 1: Изисквания за безопасност към дозиращите и смесителните възли

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Основни понятия. Част 2: Хигиенни изисквания

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Въртяща се решетка за пещи. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Машина за разточване на тесто и блатове. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Елементи за сапани. Безопасност. Част 1: Елементи от кована стомана. Клас 8

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Елементи за сапани. Безопасност.Част 2: Товароподемни куки от кована стомана с предпазител. Клас 8

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Елементи за сапани. Безопасност.Част 3: Самозаключващи се куки от кована стомана. Клас 8

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Елементи за сапани. Безопасност. Част 4: Звена. Клас 8

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Елементи за сапани. Безопасност. Част 5: Товароподемни куки от кована стомана с предпазител. Клас 4

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Елементи за сапани. Безопасност. Част 6: Звена. Клас 4

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за рязане на зеленчуци. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Бутални двигатели с вътрешно горене. Безопасност. Част 1: Дизелови двигатели

20.7.2011 г.

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Съоръжения и съставни части, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери в подземни мини

8.9.2009 г.

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Безопасност на индустриални кари. Работа в потенциално експлозивни атмосфери. Използване в атмосфери, съдържащи възпламеними газ, пари, аерозоли или прах

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Заден товароподемен борд. Платформени подемници за монтиране към превозни средства на колела. Изисквания за безопасност. Част 1: Заден товароподемен борд за товари.

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Заден товароподемен борд. Платформени подемници за монтиране към превозни средства на колела. Изисквания за безопасност. Част 2: Заден товароподемен борд за пътници

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009

Безопасност на машините. Устройства за защита, чувствителни на натиск. Част 1: Основни принципи за проектиране/разработване и изпитване на чувствителни на натиск настилки и чувствителни на натиск подове

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009

Безопасност на машините. Устройства за защита, чувствителни на натиск. Част 2: Основни принципи за проектиране/ разработване и изпитване на чувствителни на натиск ръбове (лайсни) и чувствителни на натиск щанги

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009

Безопасност на машините. Устройства за защита, чувствителни на натиск. Част 3: Основни принципи за проектиране/разработване и изпитване на чувствителни на натиск буфери, плочи, струни и подобни устройства

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1777:2010

Хидравлични платформи (HP) за гасене на пожар и спасителни дейности. Изисквания за безопасност и изпитвания

26.5.2010 г.

EN 1777:2004+A1:2009

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.9.2010 г.)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Минни машини. Изисквания за безопасност на хидравлични крепежи. Част 1: Крепежи и общи изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Минни машини. Изисквания за безопасност на хидравлични крепежи. Част 2: Руднични стойки и цилиндри

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Минни машини. Изисквания за безопасност на хидравлични крепежи. Част 3: Хидравлични системи за управление

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1807:1999+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Банциги

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Изисквания за безопасност към окачени работни площадки. Проектни изчисления, критерии за устойчивост, изработване. Изпитвания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Машини за изхвърляне на вода под налягане. Изисквания за безопасност. Част 1: Машини

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Машини за изхвърляне на вода под налягане. Изисквания за безопасност. Част 2: Маркучи, тръбопроводи и съединения

8.9.2009 г.

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Безопасност на машините. Осветление, вградено в машините

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1845:2007

Машини за производство на обувки. Машини за леене. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1846-2:2009

Автомобили за противопожарни и спасителни дейности. Част 2: Общи изисквания. Безопасност и технически характеристики

18.12.2009 г.

EN 1846-2:2001+A3:2009

Забележка 2.1

Просрочена дата

(28.2.2011 г.)

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008

Автомобили за борба срещу пожар и спасителни дейности. Част 3: Постоянно инсталирани съоръжения. Безопасност и технически характеристики

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Земеделска техника. Самосвални ремаркета. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 1: Циркуляри с работна маса (със и без удължаваща се маса), форматни циркуляри и циркуляри, работещи на строителна площадка

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 3: Циркуляри с горно напречно рязане и комбинирани циркуляри с горно напречно рязане/ циркуляри с работна маса

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 4: Многодискови циркуляри за надлъжно рязане с ръчно подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 5: Комбинирани циркуляри с работна маса с горно напречно рязане

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 6: Циркуляри за рязане на дърва за горене и комбинирани циркуляри за рязане на дърва за горене/циркуляри с работна маса с ръчно подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 7: Еднодискови циркуляри с маса за смесено подаване и ръчно подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 8: Еднодискови циркуляри за разбичване с механично задвижван агрегат за рязане и ръчно подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 9: Двудискови циркуляри за напречно рязане със смесено подаване и ръчно подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 10: Еднодискови автоматични и полуавтоматични циркуляри с горно напречно рязане

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 11: Полуавтоматични и автоматични циркуляри с напречно рязане с една режеща глава

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 12: Циркуляри с напречно рязане, люлеещи се с ос на люлеене над обработвания детайл

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 13: Хоризонтални машини за рязане на плочи с притискаща греда

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 14: Вертикални машини за рязане на плочи

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуряри. Част 15: Многоножови напречнорежещи циркуляри със смесено подаване на обработвания детайл и ръчно зареждане и/или отнемане

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуряри. Част 16: Циркулари с два циркулярни диска режещи под ъгъл 45o за V-образно рязане

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 17: Циркуляри с ръчно подаване за хоризонтално напречно рязане с една отрезна глава ( с ръчно подаване на отрезния диск разположен на радиално рамо)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1889-1:2011

Минни машини. Изисквания за подвижни машини, работещи под земята. Безопасност. Част 1: Безрелсови превозни средства с колела с гуми

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Минни машини. Изисквания за подвижни машини, работещи под земята. Безопасност. Част 2: Локомотиви

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009

Наземни съоръжения за поддръжане на летателни средства. Общи изисквания. Част 1: Основни изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Наземни съоръжения за поддръжане на летателни средства. Общи изисквания. Част 2: Изисквания за устойчивост и якост, изчисляване и методи за изпитване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Общи изисквания. Част 3: Вибрации, методи за измерване и намаляване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Общи изисквания. Част 4: Шум, методи за измерване и намаляване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 1953:1998+A1:2009

Шприцапарати и апарати за разпръскване на материали за покритие. Изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за нарязване. Безопасност и хигиенни изисквания

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Акустика. Изпитване на шум на компресори и вакуум помпи. Инженерен метод (клас на точност 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Машини за земни работи. Минимални размери за достъп (ISO 2860:1992)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 2867:2011

Машини за земни работи. Системи за достъп (ISO 2867:2011))

Настоящата е първата публикация

EN ISO 2867:2008

Забележка 2.1

31.7.2014 г.

CEN

EN ISO 3164:2008

Машини за земни работи. Лабораторно оценяване на конструкциите за защита. Изисквания към граничния обем при деформация (ISO 3164:1995)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 3266:2010

Шарнирни болтове от кована стомана, клас 4, за общи подемни приложения (ISO 3266:2010)

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Машини за земни работи. Физически размери на оператора и минимално свободно пространство за оператора (ISO 3411:2007)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Машини за земни работи. Конструкции за защита срещу падащи предмети. Лабораторни изпитвания и изисквания към техническите характеристики (ISO 3449:2005)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 3450:2008

Машини за земни работи. Спирачни системи на машини на гумени колела. Системи и общи изисквания и изпитвания (ISO 3450:1996)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 3457:2008

Машини за земни работи. Защитни прегради. Определения и изисквания (ISO 3457:2003)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Машини за земни работи. Конструкции за защита срещу преобръщане. Лабораторни изпитвания и изисквания за технически характеристики (ISO 3471:2008)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност и звукова енергия на източници на шум чрез измерване на звуково налягане. Методи за реверберационни помещения за изпитване от клас на точност 1 (ISO 3741:2010)

8.4.2011 г.

EN ISO 3741:2009

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.4.2011 г.)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност и звукова енергия на източници на шум чрез измерване на звуково налягане. Методи от клас на точност 2 за малки преносими източници в реверберационни полета. Част 1: Сравнителен метод за помещения за изпитване със звуковотвърди стени (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011 г.

EN ISO 3743-1:2009

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.4.2011 г.)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на източници на шум чрез използване на звуковото налягане. Методи с клас на точност 2 за малки подвижни източници в реверберационни полета. Част 2: Методи за специални реверберационни помещения за изпитване (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност и звукова енергия на източници на шум чрез измерване на звуково налягане. Методи от клас на точност 2 в едно по същността си свободно звуково поле върху отразяваща повърхност (ISO 3744:2010)

8.4.2011 г.

EN ISO 3744:2009

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.4.2011 г.)

CEN

EN ISO 3745:2009

Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на източници на шум чрез използването на звуково налягане. Метод от клас на точност 1 за безехови и полубезехови помещения (ISO 3745:2003)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 3746:2010

Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност и звукова енергия на източници на шум чрез използване на звуково налягане. Методи на обвивната повърхнина от клас на точност 3 върху отразяваща повърхност (ISO 3746:2010)

8.4.2011 г.

EN ISO 3746:2009

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.6.2011 г.)

CEN

EN ISO 3747:2010

Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност и звукова енергия на източници на шум чрез използване на звуковото налягане. Методи с клас на точност 2/3 за използване на работното място във възпроизвеждаща звука среда (ISO 3747:2010)

8.4.2011 г.

EN ISO 3747:2009

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.6.2011 г.)

CEN

EN ISO 4254-1:2009

Земеделска техника. Безопасност. Общи изисквания (ISO 4254-1:2008)

18.12.2009 г.

 

 

EN ISO 4254-1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Земеделска техника. Безопасност. Част 5: Задвижвани с двигател почвообработващи машини (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010 г.

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Земеделска техника. Безопасност. Част 6: Пръскачки и машини за внасяне на течни торове (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010 г.

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Земеделска техника. Безопасност. Част 7: Зърнокомбайни, машини за прибиране на фураж и машини за прибиране на памук (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010 г.

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Земеделска техника. Безопасност. Част 10: Барабанни сенообръщачки и гребла (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010 г.

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Земеделска техника. Безопасност. Част 11: Преси-подбирачи (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011 г.

EN 704:1999+A1:2009

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.6.2011 г.)

CEN

EN ISO 4413:2010

Хидравлични задвижвания. Общи правила и изисквания за безопасност на системи и техните съставни части (ISO 4413:2010)

8.4.2011 г.

EN 982:1996+A1:2008

Забележка 2.1

30.11.2011 г.

CEN

EN ISO 4414:2010

Пневматични задвижвания. Общи правила и изисквания за безопасност на системи и техните съставни части (ISO 4414:2010)

8.4.2011 г.

EN 983:1996+A1:2008

Забележка 2.1

30.11.2011 г.

CEN

EN ISO 4871:2009

Акустика. Деклариране и проверка на стойностите на излъчен шум от машини и съоръжения (ISO 4871:1996)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Акустика. Определяне на звуковата мощност излъчена в тръбопровод от вентилатор и други системи за вентилация. Метод в тръбопровод (ISO 5136:2003)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009

Трактори и земеделска и горска техника. Предпазни устройства за карданен вал, свързан с вала за отвеждане на мощност (ВОМ). Изпитване на якост и износоустойчивост и критерии за приемане (ISO 5674:2004)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Машини за земни работи. Зони за комфорт и досегаемост на органите за управление (ISO 6682:1986, вкл.Amd 1:1989)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Машини за земни работи. Колани за седалката и закрепване на коланите за седалката.Изисквания към техническите характеристики и изпитвания (ISO 6683:2005)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Машини за земни работи. Лабораторно оценяване на вибрациите на седалката на оператора (ISO 7096:2000)

8.9.2009 г.

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Акустика. Лабораторни процедури за измерване на шумозаглушители в канали и крайни въздушни устройства. Допълнителни загуби, шум от протичане и обща загуба на налягане (ISO 7235:2003)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ергономия. Сигнали за опасност за обществени и работни зони. Звукови сигнали за опасност (ISO 7731:2003)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Изисквания за безопасност на машини за химическо чистене. Част 1: Общи изисквания за безопасност (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Изисквания за безопасност на машини за химическо чистене. Част 2: Машини използващи перхлоретилен разтворители (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Изисквания за безопасност на машини за химическо чистене. Част 3: Машини използващи възпламеними разтворители (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на източници на шум чрез използване на интензитета на звука. Част 1: Измерване по отделни точки (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на източници на шум чрез използване на интензитета на звука. Част 3: Метод с клас на точност 1 за измерване чрез сканиране (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 1: Общи изисквания (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009 г.

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(28.12.2009 г.)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 2: Машини за подготовка за предене и предене (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009 г.

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(28.12.2009 г.)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 3: Машини за нетъкан текстил (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009 г.

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(28.12.2009 г.)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 4: Машини за преработка на прежди, производство на въжета и въжарски продукти (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009 г.

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(28.12.2009 г.)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 5: Машини за подготовка на тъкане и плетене (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009 г.

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(28.12.2009 г.)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 6: Машини за производство на платове (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009 г.

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(28.12.2009 г.)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 7: Машини за багрене и заключително облагородяване (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009 г.

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(28.12.2009 г.)

CEN

EN ISO 10218-1:2011

Роботи и роботизирани устройства. Изисквания за безопасност на промишлени роботи. Част 1: Роботи (ISO 10218-1:2011)

Настоящата е първата публикация

EN ISO 10218-1:2008

Забележка 2.1

31.1.2012 г.

CEN

EN ISO 10218-2:2011

Роботи и роботизирани устройства. Изисквания за безопасност на промишлени роботи. Част 2: Системи роботи и интегриране (ISO 10218-2:2011)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални. Част 1: Общи изисквания (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални. Част 2: Машини за пране и перални с центрофуги (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални. Част 3: Тунелни линии за пране, състоящи се от отделни машини (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални. Част 4: Сушилни с въздух (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални. Част 5: Преси за гладене на плоски артикули, машини за подаване и сгъване (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Изисквания за безопасност на машините за индустриални перални. Част 6: Преси за гладене и фиксиране (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Преносими ножици за жив плет, задвижвани от двигател. Безопасност (ISO 10517:2009)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005

Промишлени шевни машини. Изисквания за безопасност за шевни машини, части и системи (ISO 10821:2005)

18.12.2009 г.

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(28.12.2009 г.)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Бутални двигатели с вътрешно горене. Устройства за пускане в действие с манивела. Част 1: Изисквания за безопасност и изпитвания (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Бутални двигатели с вътрешно горене. Устройства за пускане в действие с манивела. Част 2: Метод за измерване на ъгъла на разединяване (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 1: Общи изисквания (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 2: Машини за подготовка за предене и за предене (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009 г.

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(31.1.2010 г.)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 3: Машини за нетъкан текстил (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009 г.

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(31.1.2010 г.)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 4: Машини за преработка на прежда и производство на въжарски продукти и въжета (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009 г.

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(31.1.2010 г.)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 5: Машини за подготовка за тъкане и плетене (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009 г.

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(31.1.2010 г.)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 6: Машини за производство на платове (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009 г.

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(31.1.2010 г.)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Текстилни машини. Изисквания за безопасност. Част 7: Машини за багрене и за заключителна обработка (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009 г.

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(31.1.2010 г.)

CEN

EN ISO 11145:2008

Оптика и фотоника. Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Речник и означения (ISO 11145:2006)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11148-3:2010

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 3: Пробивни и резбонарезни машини (ISO 11148-3:2010)

8.4.2011 г.

EN 792-3:2000+A1:2008

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.4.2011 г.)

CEN

EN ISO 11148-4:2010

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 4: Невъртящи се машини с ударно действие (ISO 11148-4:2010)

8.4.2011 г.

EN 792-4:2000+A1:2008

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.4.2011 г.)

CEN

EN ISO 11148-6:2010

Ръчно държани неелектрически машини. Изисквания за безопасност. Част 6: Машини за монтаж на свързващи елементи с резба (ISO 11148-6:2010)

8.4.2011 г.

EN 792-6:2000+A1:2008

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.4.2011 г.)

CEN

EN ISO 11161:2007

Безопасност на машини. Интегрирани производствени системи. Основни изисквания (ISO 11161:2007)

26.5.2010 г.

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(30.9.2010 г.)

CEN

EN ISO 11200:2009

Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Ръководство за използване на основни стандарти за определяне на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на други определени положения (ISO 11200:1995, вкл.Cor 1:1997)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Определяне на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на други определени положения в по същността си свободно звуково поле върху отразяваща повърхност с незначителни корекции за околната среда (ISO 11201:2010)

20.10.2010 г.

EN ISO 11201:2009

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.11.2010 г.)

CEN

EN ISO 11202:2010

Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Определяне на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на други определени положения с използване на апроксимирани корекции за околната среда (ISO 11202:2010)

20.10.2010 г.

EN ISO 11202:2009

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.11.2010 г.)

CEN

EN ISO 11203:2009

Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Определяне на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на други определени положения от нивото на звуковата мощност (ISO 11203:1995)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Определяне на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на други определени положения с използване на точни корекции за околната среда (ISO 11204:2010)

20.10.2010 г.

EN ISO 11204:2009

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.11.2010 г.)

CEN

EN ISO 11205:2009

Акустика. Излъчване на шум от машини и съоръжения. Метод от клас на точност 2 за определяне на излъчените нива на звуково налягане на работното място и на други определени положения чрез използване на интензитета на звука (ISO 11205:2003)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11252:2008

Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения.Лазерни устройства. Минимални изисквания за документацията (ISO 11252:2004)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Акустика. Определяне на техническите характеристики на звуковата изолация на заграждения. Част 1: Измерване в лабораторни условия (с цел деклариране) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Акустика. Определяне на техническите характеристики на звуковата изолация на заграждения. Част 2: Измервания на мястото на работа на машината (с цел приемане и потвърждаване) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Безопасност на машини. Машини за лазерни процеси. Част 1: Общи изисквания (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Безопасност на машини. Машини за лазерни процеси. Част 2: Изисквания за безопасност на ръчно преносими лазерни устройства (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Оптика и фотоника. Лазери и лазерни съоръжения. Методи за изпитване на мощността, енергията на лазерния сноп и неговите времеви характеристики (ISO 11554:2006)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2008

Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на режещи инструменти, монтирани на тръбно стъбло и задвижвани от двигател. Част 1: Машини снабдени с двигател с вътрешно горене (ISO 11680-1:2000)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11680-2:2008

Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на режещи инструменти, монтирани на тръбно стъбло и задвижвани от двигател. Част 2: Машини за използване с преносим на гръб източник на енергия (ISO 11680-2:2000)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11681-1:2008

Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на преносими верижни триони. Част 1: Верижни триони за работа в гората (ISO 11681-1:2004, включително Изменение 1:2007)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11681-2:2008

Горска техника. Изисквания за безопасност и изпитване на преносими верижни триони. Част 2: Верижни триони за кастрене на дървета (ISO 11681-2:2006)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Акустика. Практически препоръки за проектиране на машини и съоръжения, излъчващи ниски нива на шум. Част 1: Планиране (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Акустика. Измерване на допълнителни загуби от шумозаглушители в канали без поток. Лабораторен метод от клас на точност 3 (ISO 11691:1995)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11806:2008

Земеделска и горска техника. Преносими, ръчноуправлявани машини за рязане на храсти и машини за косене на трева, задвижвани от двигател с вътрешно горене. Безопасност (ISO 11806:1997)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Акустика. Определяне на техническите характеристики на звуковата изолация на кабини. Измервания в лабораторни условия и на мястото на работа на машината (ISO 11957:1996)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12001:2003+A1:2009

Машини за пренасяне, разпръскване и разпределяне на бетон и разтвор. Изисквания за безопасност

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 1: Изисквания за безопасност към гранулатори с ножове

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 3: Изисквания за безопасност към валцови раздробители

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 4: Изисквания за безопасност към агломератори

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Машини за каучук и пластмаси. Закрити смесители. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти. Асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Преси. Безопасност и хигиенни изисквания

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12042:2005+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Автоматични сепаратори. Безопасност и хигиенни изисквания

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Междинни шкафове за втасване на тесто. Безопасност и хигиенни изисквания

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Машини за производство на обувки и продукти от естествени и изкуствени кожи. Машини за щанцоване и перфориране. Изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Безопасност на индустриални кари. Методи за изпитване за измерване на излъчвания шум

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Безопасност на кранове. Изисквания за опазване на здравето и за безопасност. Част 2: Ограничителни и индикаторни устройства

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 12100:2010

Безопасност на машините. Общи принципи за проектиране/разработване. Оценяване на риска и намаляване на риска (ISO 12100:2010)

8.4.2011 г.

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Забележка 2.1

30.11.2013 г.

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Машини за пробиване на тунели. Въздушни шлюзове. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Машини за пробиване на тунели. Пробивни машини, минни комбайни с непрекъснато действие, машини с ротационно ударно разкъртване. Изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Строителни подемници за товари. Част 1: Подемници с достъпни платформи

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Строителни подемници за товари. Част 2: Наклонени подемници с недостъпни платформи с товароносещи устройства

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12159:2000+A1:2009

Строителни подемници за хора и материали с вертикално направлявани кабини

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Помпи за течности. Изисквания за безопасност. Процедура за хидростатично изпитване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от лъчение от машини. Част 1: Основни принципи

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от лъчение от машини. Част 2: Методи за измерване на лъчения

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от лъчение от машини. Част 3: Намаляване на лъчението чрез отслабване или екраниране

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Машини за производство на обувки и продукти от естествени и изкуствени кожи. Преси за обувки и кожи. Изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12254:2010

Екрани за работни места с лазери. Изисквания за безопасност и изпитване

26.5.2010 г.

EN 12254:1998+A2:2008

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.9.2010 г.)

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Машини за обработка на хранителни продукти. Машини с циркулярен трион. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Машини за обработка на хранителни продукти. Машини с лентов трион. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Машини за каучук и пластмаси. Каландъри. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009

Наземни съоръжения за поддръжане на летателни средства. Специални изисквания. Част 1: Стълби за пътници

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Наземни съоръжения за поддръжане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 2: Превозни средства за обслужване на пътници с храна

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Наземни съоръжения за поддръжане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 3: Автомобили с лентов транспортьор

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Наземни съоръжения за поддръжане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 4: Мостове за качващи се на борда пътници

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 5: Съоръжения за зареждане на летателни средства

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 6: Ледочистачи и съоръжения за отстраняване на/предпазване от обледяване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 7: Съоръжения за придвижване на летателни средства

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 8: Стълби и платформи за поддържане

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 9: Товарачи на контейнери/палети

8.9.2009 г.

 

 

Предупреждение: Настоящата публикация не се отнася за точка 5.6 от стандарта, чието прилагане не води до презумпция за съответствие със същественото изискване за здраве и безопасност по точка 1.5.15 от приложение I към Директива 2006/42/ЕО във връзка с изискването по точка 1.1.2, буква б) от същото приложение.

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 10: Транспортьори за контейнери/палети

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Наземни съоръжения за поддръжане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 12: Съоръжения за захранване с питейна вода

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Наземни съоръжения за поддръжане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 13: Съоръжения за обслужване на тоалетни

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Наземни съоръжения за поддръжане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 14: Превозни средства за качване на борда на пътници с увреждания

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 15: Влекачи за багаж и съоръжения

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни апарати. Специфични изисквания. Част 16: Съоръжения за пускане в ход на летателни апарати

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 17: Климатизатори

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 18: Съоръжения за захранване с азот или кислород

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 19: Подемни устройства за летателни средства, подемни устройства за смяна на колелата и хидравлични подпори за опашката на самолета

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства. Специфични изисквания. Част 20: Наземни съоръжения за електрозахранване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Минни машини. Изисквания за безопасност на верижен греблови транспортьор

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за мелене на месо. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Машини за пробиване на тунели. Машини със щит, хидравлични пробивни машини, пробивни шнекови машини, съоръжения за монтиране на облицовки на тунели. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Конзолни пробивни машини. Безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Машини за обработка на хранителни продукти. Машини за одиране, смъкване на кожата и машини за очистване на кожата. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 2: Определения, означаване и класификация

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Информация за използването и поддържането

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 4: Въжета от усукани снопчета (дилки) за общи приложения при вдигане

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 10: Спирални въжета за общи приложения в метални конструкции

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Машини за производство на обувки и продукти от естествени и изкуствени кожи. Машини за поправка на обувки. Изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12409:2008

Машини за каучук и пластмаси. Машини за горещо формоване. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Металообработващи машини. Безопасност. Обработващи центри

8.9.2009 г.

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Машини за рязане на зидария и каменни материали на строителния обект. Безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Машини за обработване на хранителни продукти. Пълначни и спомагателни машини. Безопасност и хигиенни изисквания

20.7.2011 г.

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за центрофугиране при обработване на масла и мазнини за ядене. Безопасност и хигиенни изисквания

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Земеделска техника. Фронтални товарачи. Безопасност

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Машини за производство на обувки и продукти от естествени и изкуствени кожи. Измерване на шума. Общи изисквания

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Центрофуги. Общи изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Акустика. Методи за определяне на шума на инструменти за свързване. Инженерен метод

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Инсталации за нанасяне на покрития. Машини за нанасяне на покрития чрез потапяне и електролитно отлагане на органични течни материали за покритие. Изисквания за безопасност

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12601:2010

Електроагрегати задвижвани от бутални двигатели с вътрешно горене. Безопасност

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Съоръжение за подаване и циркулация на материали за покритие под налягане. Изисквания за безопасност

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12622:2009

Безопасност на металообработващи машини. Хидравлични преси за огъване

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 2: Машини за профилиране на блокове

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 3: Машини с въртяща се маса

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 4: Машини за производство на керемиди от бетон

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 5-1: Машини за производство на бетонови тръби, произвеждани във вертикално положение

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 5-2: Машини за производство на бетонови тръби, произвеждани в хоризонтално положение

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 5-3: Машини за производство на предварително напрегнати тръби

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 5-4: Машини за облицоване на бетонови тръби

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 6: Неподвижни и подвижни машини за производство на готови армирани продукти

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 7: Неподвижни и подвижни машини за производство на предварително напрегнати продукти

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Машини за производство на строителни продукти от бетон и калциеви силикати. Безопасност. Част 8: Машини и съоръжения за производство на строителни продукти от калциеви силикати (и бетон)

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Монтаж и употреба

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Машини за земни работи. Машини на гумени колела. Системи за управление (ISO 5010:1992, с промени)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Кранове. Информация за използване и изпитване. Част 1: Инструкции

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Кранове. Информация за използване и изпитване. Част 2: Маркировка

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12649:2008+A1:2011

Машини за уплътняване и изравняване на бетон. Безопасност

Настоящата е първата публикация

EN 12649:2008

Забележка 2.1

31.1.2012 г.

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Машини за производство на обувки от естествени и изкуствени кожи. Машини за заковаване на гвоздеи. Изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12693:2008

Хладилни системи и термопомпи. Изизсквания за безопасност и опазване на околната среда. Обемни компресори за хладилни агенти.

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Безопасност на металообработваши машини. Пробивни машини

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Земеделска и горска техника. Косачки с двигател, управлявани от съпровождащ оператор. Безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12750:2001+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Фрезови машини за четиристранна обработка

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Термични системи за пречистване на замърсения въздух от съоръжения за повърхностна обработка. Изисквания за безопасност

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Смесителни машини за материали за покрития. Изисквания за безопасност. Част 1: Смесителни машини, използвани при пребоядисване на превозни средства

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Безопасност на дървообработващи машини. Неподвижни системи за извличане на стърготини и прах. Технически характеристики, свързани с безопасността и изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Приспособления за общественото хранене за машини със спомагателна задвижваща втулка. Изисквания за хигиена и безопасност

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Обработващи уреди и смесители за хранителни продукти. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Ръчни смесители и телове за разбиване на яйца. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Машини за обработка на хранителни продукти. Миксери с подвижно рамо. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Машини за обработка на хранителни продукти. Кутер машини с въртяща се чаша. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Транспортни ленти. Изпитване на възпламенимост чрез симулиране на пожар. Част 1: Изпитване с пропанова горелка

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Транспортни ленти. Изпитване на възпламенимост чрез симулиране на пожар. Част 2: Изпитване на възпламенимост в голям мащаб

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12882:2008

Транспортни ленти за общо приложение. Изисквания за електрическа безопасност и защита срещу възпламеняемост

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Машини за почистване на повърхнина и предварително обработена повърхнина на индустриални продукти с течности или парната им фаза. Част 1: Общи изисквания за безопасност

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Машини за почистване на повърхнина и предварително обработване на повърхнина на индустриални продукти с течности или парната им фаза. Част 2: Безопасност на машини използващи почистващи течности на база вода

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Машини за почистване на повърхнина и предварително обработване на повърхнина на индустриални продукти с течности или парната им фаза. Част 3: Безопасност на машини използващи възпламеними почистващи течности

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Машини за почистване на повърхнина и предварително обработване на повърхнина на индустриални продукти с течности или парната им фаза. Част 4: Безопасност на машини използващи халогенни разтворители

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12957:2001+A1:2009

Металообработващи машини. Безопасност. Електроерозийни машини

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Трактори и земеделска и горска техника. Карданни валове, свързани с вала за отвеждане на мощност (ВОМ) и техните предпазни устройства. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устройства за безопасност на механизирани врати. Изисквания и методи за изпитване

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Линии за нанасяне на покритие. Кабини за нанасяне на прахообразни органични материали за покритие. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Преносими и/или ръчно направлявани машини и уреди с механично управление на режещите инструменти. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 12999:2011

Кранове. Бордови кранове

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 13000:2010

Кранове. Самоходни кранове

26.5.2010 г.

 

 

EN 13000:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Кранове. Общо проектиране. Част 1: Общи принципи и изисквания

8.9.2009 г.

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2011

Безопасност на кранове. Общо проектиране. Част 2: Натоварвания

Настоящата е първата публикация

EN 13001-2:2004+A3:2009

Забележка 2.1

Просрочена дата

(18.11.2011 г.)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Поддържане на асансьори и ескалатори. Правила за инструкции за поддържане

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Машини за почистване на пътища. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Машини за пътни настилки. Изисквания за безопасност

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Машини за поддържане през зимата. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Методи за измерване на шум на печатарски машини, машини за преработване на хартия, машини за производство на хартия и спомагателни съоръжения. Класове на точност 2 и 3

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 1: Съоръжения за съхраняване, манипулиране и транспортиране в завода

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 1: Съоръжения за съхраняване, манипулиране и транспортиране извън завода

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 3: Режещи машини

18.12.2009 г.

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 4: Наклоняващи се маси

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 5: Машини и съоръжения за подреждане и вземане от стиф

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 6: Трошачки

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 7: Машини за рязане на многослойно плоско стъкло

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 9: Инсталации за миене

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 11: Пробивни машини

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на плоско стъкло. Изисквания за безопасност. Част 1: Захранващо капково устройство

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на кухи стъклени продукти. Изисквания за безопасност. Част 2: Машини за транспортиране на подавания материал

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на кухи стъклени продукти. Изисквания за безопасност. Част 3: Машини от отделни секции (IS)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Машини и съоръжения за производство, обработване и преработване на кухи стъклени продукти. Изисквания за безопасност. Част 5: Преси

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Безопасност на индустриални кари. Методи за изпитване за измерване на вибрации

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Машини за производство на керамични продукти. Безопасност. Товарене и разтоварване на керамични плочки

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Кожарски машини. Машини за цепене и машини за рязане с лентов нож. Изисквания за безопасност

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Кожарски машини. Машини за нанасяне на покритие с валяци. Изисквания за безопасност

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Кожарски машини. Барабани. Изисквания за безопасност

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Земеделска техника. Машини за прибиране на картофи. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 13120:2009

Вътрешни щори. Технически характеристики включително безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Безопасност на металообработващи машини. Фрезови и пробивно-фрезови машини

8.9.2009 г.

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010

Кранове. Обзавеждане. Част 1: Електротехническо обзавеждане

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 13135-2:2004+A1:2010

Кранове. Обзавеждане. Част 2: Неелектротехническо обзавеждане

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Земеделска техника. Машини за прибиране на захарно и фуражно цвекло. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Кранове. Безопасност. Сменяеми товарозахващащи приспособления

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Кранове. Безопасност. Ръчно задвижвани подемни съоръжения

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Машини за обработка на хранителни продукти. Машини за белене на зеленчуци. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Металообработващи машини. Безопасност. Стационарни шлифовъчни машини

8.9.2009 г.

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт. Част 1: Продукти, без характеристики за защита от огън или димозащита

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Повдигателни и преобръщащи механизми за резервоари. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Линии за нанасяне на покритие. Комбинирани кабини. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Машини за производство на керамични продукти. Безопасност. Платформи за прехвърляне и колички

8.9.2009 г.

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Миксери с хоризонтални оси. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за блатове. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 1: Кауши за сапани от стоманени телени въжета

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 2: Свързване на сапани от телени въжета

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Образуване на ухо с пресована втулка

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 4: Съединяване с муфи посредством метал или смола

20.7.2011 г.

EN 13411-4:2002+A1:2008

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.9.2011 г.)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5: Скоба с резба за стягане на накрайник за телено въже

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 6: Съединителна скоба с асиметричен клин

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност Част 6: Съединителна скоба със симетричен клин

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13411-8:2011

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 8: Пресовани накрайници и пресоване

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност. Част 1: Сапани за общи подемни приложения

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност. Част 2: Изисквания за информацията за използване и поддръжка, предоставяна от производителя

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Сапани от стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Сапани от въжета със затворен контур и сапани от въжета, завършващи със заплетено ухо

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13418:2004+A1:2008

Машини за каучук и пластмаси. Машини за навиване на фолио и листове. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Земеделска и горска техника. Междуредови косачки. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Машини за производство на обувки и изделия от естествени и изкуствени кожи. Машини за цепене, за скосяване на краищата, рязане, нанасяне на лепило и подсушаване на лепило. Изисквания за безопасност

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Безопасност на машините. Предотвратяване на пожар и защита срещу пожар

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Вибрации. Индустриални кари. Лабораторна оценка и определяне на вибрациите на седалката на оператора

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Машини за поддържане на пътища. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Горска техника. Машини за подрязване на храсти. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Машини за земни работи. Конструкции за защита при прекатурване (TOPS) за малки багери. Лабораторни изпитвания и изисквания (ISO 12117:1997, с промени)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Машини за обработка на хранителни продукти. Машини за впръскване на консервант. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Кранове. Органи за управление и места за управление

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Външни щори. Технически изисквания, включително безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за смесване. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Кранове. Достъп

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Неподвижна площадка на устройствата за пълнене на пещта. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Бензиностанции. Част 1: Изисквания за безопасност към конструкцията и техническите характеристики на измерващи помпи, бензинови колонки и съоръжения за дистанционно изпомпване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Сушилни за салати. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Капаци. Технически изисквания, включително безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност за машини за изработване на тръби и валцовачни машини и такива за съръжения за линии за окончателна обработка

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Градинска техника. Задвижвани с двигател машини за раздробяване и нарязване. Безопасност

20.7.2011 г.

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Градинска техника. Паркови почвени аератори и скарификатори, управлявани от съпровождащ оператор. Безопасност

26.5.2010 г.

EN 13684:2004+A2:2009

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.6.2010 г.)

CEN

EN 13731:2007

Пневматични повдигателни системи за използване при пожар и спасителни дейности. Изисквания за безопасност и функциониране

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13732:2002+A2:2009

Машини за обработка на хранителни продукти. Охладители за съхраняване на мляко в предприятия за млечни продукти. Изисквания за конструкция, изпълнение, годност за употреба, безопасност и хигиена

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ергономия на топлинната околна среда. Методи за оценяване на човешките реакции при контакт с повърхности. Част 1: Горещи повърхности (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ергономия на топлинната околна среда. Методи за оценяване на човешките реакции при контакт с повърхности. Част 3: Студени повърхности (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Безопасност на металообработващи машини. Пневматични преси

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Вибрации и удари. Вибрации ръка-рамо. Метод за измерване на предаването на вибрациите на еластични материали, натоварени от системата ръка-рамо. (ISO 13753:1998)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Безопасност на машините. Части от системите за управление свързани с безопасността. Част 1: Общи принципи за проектиране/разработване (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009 г.

EN ISO 13849-1:2006

EN 954-1:1996

Забележка 2.1

31.12.2011 г.

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Безопасност на машините. Части от системите за управление свързани с безопасността. Част 2: Потвърждаване (ISO 13849-2:2003)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 13850:2008

Безопасност на машините. Аварийно спиране. Принципи за проектиране/разработване (ISO 13850:2006)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Безопасност на машините. Разположение на защитни приспособления по отношение скоростта на приближаване на части от човешкото тяло (ISO 13855:2010)

20.10.2010 г.

EN 999:1998+A1:2008

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.11.2010 г.)

CEN

EN ISO 13857:2008

Безопасност на машините. Безопасни разстояния за предотвратяване достигането на опасни зони с горни и долни крайници (ISO 13857:2008)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Машини за прорязване на фуги. Безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за рязане на котлети. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Машина за нарязване на кубчета. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Клипс машини. Безопасност и хигиенни изисквания

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Казани за топлинна обработка снабдени с механизирана бъркалка и/или миксер. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Ковани стоманени съединителни скоби за общи подемни приложения. Прави и изпъкнали съединителни скоби. Клас 6. Безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Металообработващи машини. Безопасност. Отрезни машини за студена обработка на метал

8.9.2009 г.

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2003+A1:2008

Помпи за течности. Изисквания за безопасност. Агрохранителни съоръжения за селскостопански хранителни продукти. Правила за проектиране за осигуряване на хигиена при използването

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за нарязване на хляб. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 13977:2011

Железопътна техника. Релсов път. Изисквания за безопасност към конструкцията и техническото обслужване на преносими машини и вагонетки

20.7.2011 г.

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Металообработващи машини. Безопасност. Гилотинни ножици

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Безопасност на машини. Съоръжения за механизирано паркиране на моторни превозни средства. Изисквания за безопасност и електромагнитна съвместимост (ЕМС) при проектиране, производство, монтиране и пускане в действие

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Земеделска и горска техника. Машини за внасяне на твърди минерални торове. Безопасност

18.12.2009 г.

EN 14017:2005+A1:2008

Забележка 2.1

Просрочена дата

(31.1.2010 г.)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Земеделска и горска техника. Сеялки. Безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 14033-3:2009

Железопътна техника. Релсов път. Машини за строителство и поддържане. Част 3: Общи изисквания за безопасност

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Високоповдигателни приспособления, използвани при гасене на пожар. Стълби с въртяща се платформа с комбинирани движения. Изисквания за безопасност и експлоатационни характеристики и методи за изпитване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Високоповдигателни приспособления, използвани при гасене на пожар. Стълби с въртяща се платформа с последователни движения. Изисквания за безопасност и експлоатационни характеристики и методи за изпитване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Безопасност на металообработващи машини. Агрегатни и специализирани машини

8.9.2009 г.

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп до машините. Част 1: Избор на фиксирано средство за достъп между две нива (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010 г.

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(31.10.2010 г.)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп до машините. Част 2: Работни платформи и пасарелки (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010 г.

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(31.10.2010 г.)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп до машините. Част 3: Стълбища, стълби със стъпала и парапети (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010 г.

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(31.10.2010 г.)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Безопасност на машините. Стационарни средства за достъп до машините. Част 4: Фиксирани стълби (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011 г.

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(8.4.2011 г.)

CEN

EN ISO 14159:2008

Безопасност на машините. Хигиенни изисквания при проектиране/ разработване на машини (ISO 14159:2002)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Кранове. Ръчно управлявани устройства за манипулиране на товари

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Бутални двигатели с вътрешно горене. Реверсивно пусково устройство. Общи изисквания за безопасност (ISO 14314:2004)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Кранове. Безопасност. Кулокранове

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Съоръжения за повърхностна обработка. Правила за измерване на шума на съоръженията за повърхностна обработка включително техните спомагателни съоръжения. Класове на точност 2 и 3

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Помпи за гасене на пожар. Преносими помпи. Безопасност и изисквания за технически характеристики, изпитвания

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Кранове. Механично задвижвани лебедки и телфери. Част 1: Механично задвижвани лебедки

18.12.2009 г.

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Кранове. Механично задвижвани лебедки и телфери. Част 2: Механично задвижвани телфери

18.12.2009 г.

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Кранове. Съоръжения за вдигане на хора. Част 2: Повдигащи се места за управление

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за рязане на франзели. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност към машини за екструдиране на стомана и цветни метали

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Устройства и системи за непрекъснат транспорт. Общи изисквания за безопасност за съоръжения за непрекъснат транспорт за открити мини за кафяви въглища

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за преси за горещо коване в открити щампи с хидравлично задвижване за изковки от стомана и цветни метали

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 14677:2008

Безопасност на машините. Вторично производство на стомана. Машини и съоръжения за обработка на течна стомана

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност към машини и съоръжения за електродъгови пещи за продукти от стомана

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Помпи за гасене на пожар. Центробежни помпи за гасене на пожар без обезвъздушител. Част 1: Класификация, общи изисквания и изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Помпи за гасене на пожар. Центробежни помпи за гасене на пожар без обезвъздушител. Част 2: Проверка на общите изисквания и изискванията за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Безопасност на машините. Антропометрични изисквания за проектиране на работни места към машините (ISO 14738:2002, вкл. Cor 1:2003 и Cor 2:2005)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14753:2007

Безопасност на машините. Изисквания за базопасност за машини и съоръжения за непрекъснато леене на стомана

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14861:2004+A1:2009

Горска техника. Самоходна техника. Изисквания за безопасност

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN 14886:2008

Машини за каучук и пластмаси. Машини за рязане с лентов нож на порести материали на блокове. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Технически средства за градини. Косачки с двигател с вътрешно горене, управлявани от движещ се ходом оператор. Безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Земеделска и горска техника и технически средства за градинарство. Ръчнопреносими машини и машини, управлявани от съпровождащ оператор. Определяне на риска от достигане на горещи повърхности

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за миене на съдове и прибори с конвейер. Безопасност и хигиенни изисквания

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за смилане и обработване на брашно и грис. Безопасност и хигиенни изисквания

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Транспортни ленти за употреба в подземни инсталации. Изисквания за електрическа безопасност и защита срещу възпламеняемост

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Земеделска и горска техника. Електромагнитна съвместимост. Методи за изпитване и критерий за приемане (ISO 14982:1998)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15000:2008

Безопасност на индустриални кари. Самоходни кари с променлив обсег на действие. Спецификация, характеристики и изисквания за изпитване на индикаторите и ограничителите на момента от надлъжно натоварване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15011:2011

Кранове. Мостови и козлови кранове

20.7.2011 г.

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Преносими средства за рязане на зидария с диамантен режещ инструмент диск или въже за използване на строителния обект. Безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Кранове. Изисквания за спредери за манипулиране на контейнери

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15059:2009

Машина за почистване и поддържане на сняг върху писти. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини и съоръжения за обработка на ленти

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15067:2007

Машини за каучук и пластмаси. Машини за изработване на чанти и сакове от фолио. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15093:2008

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини за горещо плоско валцуване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15094:2008

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност за машини за студено плоско валцуване

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Подвижни стелажи, подвижни палетни стелажи, въртящи се стелажи и складови подемници. Изисквания за безопасност

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15162:2008

Машини и съоръжения за добиване и обработване на естествени камъни. Изисквания за безопасност за гатери

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15163:2008

Машини и съоръжения за добиване и обработване на естествени камъни. Безопасност. Изисквания за машини с режещ инструмент диамантено въже

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15164:2008

Машини и съоръжения за добиване и обработване на естествени камъни. Безопасност. Изисквания за верижни и ремъчни машини за рязане

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15166:2008

Машини за обработване на хранителни продукти. Автоматични машини за разделяне на животински трупи в кланици. Изисквания за безопасност и хигиена

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15268:2008

Бензиностанции. Изисквания за безопасност към конструкцията на монтирани потопени помпи

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15503:2009

Градинска техника. Машини за почистване на градини чрез издухване, всмукване и издухване/всмукване. Безопасност

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ергономия. Манекени на компютър и модели на тяло. Част 1: Общи изисквания (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Земеделски трактори и самоходни пръскачки Защита на оператора (водача) срещу опасни вещества. Част 1: Класификация на кабините, изисквания и методи за изпитване

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Земеделски трактори и самоходни пръскачки. Защита на оператора (водача) срещу опасни вещества. Част 2: Филтри, изисквания и методи за изпитване

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Ръчно държани неелектрически машини. Методи за измерване на шума. Инженерен метод (клас на точност 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Железопътна техника. Релсов път. Пътно-релсови машини и свързаните с тях съоръжения. Част 2: Общи изисквания за безопасност

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN 15774:2010

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за обработване на пресни и смесени макаронени изделия (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette и gnocchi). Безопасност и хигиенни изисквания

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN 15811:2009

Земеделска техника. Защитни прегради за подвижните части на трансмисията. Защитна преграда, която се отваря с инструмент (ISO/TS 28923:2007, с промени)

18.12.2009 г.

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 15895:2011

Ръчно държани машини с патрон. Изисквания за безопасност. Машини за закрепване и маркиране

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 15967:2011

Определяне на максималното експлозивно налягане и максималната степен на нарастване на налягането на газовете и парите

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 19432:2008

Строителни машини и съоръжения. Преносими, ръчни шлифовъчно отрезни машини с двигател с вътрешно горене. Изисквания за безопасност и изпитване (ISO 19432:2006)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Помпи и помпени агрегати за течности. Код за акустично изпитване. Степен на точност 2 и 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009 г.

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Вибрации. Ръчно държани и водими машини. Принципи за оценяване на излъчените вибрации. (ISO 20643:2005)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 22867:2008

Горска техника. Правила за изпитване на вибрации преносими ръчнодържани машини с двигател с вътрешно горене. Вибрации на ръкохватките (ISO 22867:2004, вкл. Cor.1:2006)

8.9.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 22868:2011

Горска и градинска техника. Изпитване на шум на преносими ръчнодържани машини с двигател с вътрешно горене. Метод от клас на точност 2 (ISO 22868:2011)

20.7.2011 г.

EN ISO 22868:2008

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.9.2011 г.)

CEN

EN ISO 23125:2010

Металообработващи машини. Безопасност. Стругове (ISO 23125:2010)

20.10.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 28139:2009

Земеделска и горска техника. Вентилаторни пръскачки, задвижвани с двигател с вътрешно горене, носени на гръб. Изисквания за безопасност (ISO 28139:2009)

18.12.2009 г.

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 1: Ъглови и вертикални шлайфмашини (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 2: Гаечни ключове, гаечни ключове с електрическо или пневматично задвижване и отвертки (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 3: Полировачни и въртящи се, орбитални и произволно орбитални шлифовъчни машини (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 4: Вертикални шлайфмашини (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011 г.

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 5: Бормашини и ударни бормашини (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 6: Чукове за забиване на пилоти (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 7: Пробивачи и ножици (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации.Част 8:Триони, полиращи и пилещи машини с възвратно-постъпателно движение и триони с вибриращо или въртящо действие (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации.Част 9: Чукове и игловидни чукчета за изчукване на котлен камък (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010 г.

 

 

CEN

EN ISO 28927-10:2011

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 10: Ударни бормашини, чукове и трошачки (ISO 28927-10:2011)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Преносими ръчни машини. Методи за изпитване за оценяване на излъчените вибрации. Част 11: Чукове за обработка на камък (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011 г.

 

 

CEN

EN 30326-1:1994

Вибрации. Лабораторен метод за оценка на вибрациите на седалката на превозно средство. Основни изисквания (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009 г.

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(28.12.2009 г.)

Cenelec

EN 50223:2010

Стационарни електростатични съоръжения за нанасяне на покритие с къси влакна от възпламеним материал. Изисквания за безопасност

20.10.2010 г.

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Стационарни съоръжения за електростатично нанасяне на покритие от невъзпламеними течни материали. Изисквания за безопасност

26.5.2010 г.

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания

IEC 60204-1:2005 (с промени)

26.5.2010 г.

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010 г.

Забележка 3

1.2.2012 г.

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 11: Изисквания към съоръжения за високо напрежение с напрежения над 1 000 V променливо напрежение или 1 500 V постоянно напрежение, непревишаващи 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010 г.

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 32: Изисквания за товароподемни машини

IEC 60204-32:2008

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 60204-33:2011

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 33: Изисквания към съоръжения, изработени от полупроводникови елементи

IEC 60204-33:2009 (с промени)

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Основни изисквания

IEC 60335-1:2001 (с промени)

20.10.2010 г.

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

20.10.2010 г.

Забележка 3

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

20.10.2010 г.

Забележка 3

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

20.10.2010 г.

Забележка 3

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

20.10.2010 г.

Забележка 3

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

20.10.2010 г.

Забележка 3

 

EN 60335-1:2002/AC:2010

 

 

 

EN 60335-1:2002/A12:2006/AC:2007

 

 

 

EN 60335-1:2002/A1:2004/AC:2007

 

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-67: Специфични изисквания за машини за лъскане и почистване на пода с търговско предназначение

IEC 60335-2-67:2002 (с промени) + A1:2005 (с промени)

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-68: Специфични изисквания за уреди за почистване чрез впръскване и изсмукване с търговско предназначение

IEC 60335-2-68:2002 (с промени) + A1:2005 (с промени) + A2:2007 (с промени)

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-69: Специфични изисквания за прахосмукачки за мокро и сухо почистване, включително задвижвана с електроенергия четка, с търговско предназначение

IEC 60335-2-69:2002 (с промени) + A1:2004 (с промени) + A2:2007 (с промени)

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-72: Специфични изисквания за автоматични машини за почистване на пода с търговско предназначение

IEC 60335-2-72:2002 (с промени) + A1:2005 (с промени)

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-77: Специфични изисквания за пешеходно-управлявани отзад косачки за трева с електрическо захранване

IEC 60335-2-77:2002 (с промени)

8.4.2011 г.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-79: Специфични изисквания за машини за почистване с високо налягане и машини за почистване с пара

IEC 60335-2-79:2002 (с промени) + A1:2004 (с промени) + A2:2007 (с промени)

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-1:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

IEC 60745-1:2006 (с промени)

18.12.2009 г.

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011 г.

Забележка 3

1.10.2013 г.

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-1: Специфични изисквания за пробивни машини и ударни пробивни машини

IEC 60745-2-1:2003 (с промени) + A1:2008

20.10.2010 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-2: Специфични изисквания за отвертки и ударни гаечни ключове

IEC 60745-2-2:2003 (с промени) + A1:2008

20.10.2010 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-3: Специфични изисквания за шлифовъчни машини, полировъчни машини и дисков тип шлифовъчни машини с шкурка

IEC 60745-2-3:2006 (с промени) + A1:2010 (с промени)

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-4: Специфични изисквания за шлифовъчни машини и полировъчни машини, различни от дисков тип машини

IEC 60745-2-4:2002 (с промени) + A1:2008 (с промени)

26.5.2010 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-5: Специфични изисквания за циркулярни триони

IEC 60745-2-5:2010 (с промени)

8.4.2011 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-6: Специфични изисквания за чукове

IEC 60745-2-6:2003 (с промени) + A1:2006 + A2:2008

20.10.2010 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-8: Специфични изисквания за ножици и ниблери

IEC 60745-2-8:2003 (с промени) + A1:2008

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-9: Специфични изисквания за резбонарезни машини

IEC 60745-2-9:2003 (с промени) + A1:2008

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-11: Специфични изисквания за триони с възвратно-постъпателно движение (ножови триони и саблени триони)

IEC 60745-2-11:2003 (с промени) + A1:2008

20.10.2010 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-12: Специфични изисквания за вибратори за уплътняване на бетон

IEC 60745-2-12:2003 (с промени) + A1:2008

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-13: Специфични изисквания за верижни триони

IEC 60745-2-13:2006 (с промени)

18.12.2009 г.

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011 г.

Забележка 3

1.12.2013 г.

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-14: Специфични изисквания за рендета

IEC 60745-2-14:2003 (с промени) + A1:2006 (с промени)

18.12.2009 г.

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011 г.

Забележка 3

1.6.2013 г.

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-15: Специфични изисквания за ножици за жив плет

IEC 60745-2-15:2006 (с промени)

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-16: Специфични изисквания за телбод-машини за приковаване

IEC 60745-2-16:2008 (с промени)

8.4.2011 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-17: Специфични изисквания за фрезови машини за профилиране на повърхности и за фрезови машини за обработване на ръбове

IEC 60745-2-17:2010 (с промени)

8.4.2011 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-18: Специфични изисквания за инструменти с ремък за полиране

IEC 60745-2-18:2003 (с промени) + A1:2008

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-19: Специфични изисквания за рендета за профилни връзки

IEC 60745-2-19:2005 (с промени)

18.12.2009 г.

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011 г.

Забележка 3

1.6.2013 г.

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-20: Специфични изисквания за лентови ножове

IEC 60745-2-20:2003 (с промени) + A1:2008

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-21: Специфични изисквания за машини за почистване на канали

IEC 60745-2-21:2002 (с промени)

18.12.2009 г.

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011 г.

Забележка 3

1.12.2013 г.

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-22: Специфични изисквания за отрезни машини

IEC 60745-2-22:2011 (с промени)

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 61029-1:2009

Безопасност на преносими електроинструменти. Част 1: Общи изисквания

IEC 61029-1:1990 (с промени)

18.12.2009 г.

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011 г.

Забележка 3

1.11.2013 г.

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-1: Специфични изисквания за работните маси за циркулярни ножове

IEC 61029-2-1:1993 (с промени) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010 г.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-3:2011

Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-3: Специфични изисквания за рендета и щрайхмуси (дървообработващи машини за профилиране)

IEC 61029-2-3:1993 (с промени) + A1:2001

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 61029-2-4:2011

Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-4: Специфични изисквания за шлифовъчни машини с работни маси

IEC 61029-2-4:1993 (с промени) + A1:2001 (с промени)

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-6: Специфични изисквания за пробивни машини с диамантен инструмент, с подаване на вода

IEC 61029-2-6:1993 (с промени)

20.10.2010 г.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-8: Специфични изисквания за едновретенни вертикални фрезови машини за профилиране

IEC 61029-2-8:1995 (с промени) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010 г.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-9: Специфични изисквания за настолни циркулярни триони

IEC 61029-2-9:1995 (с промени)

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-10: Специфични изисквания за отрезни шлифовъчни машини

IEC 61029-2-10:1998 (с промени)

20.10.2010 г.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-11: Специфични изисквания за комбинирани скосени циркулярни триони и триони, снабдени с работни маси

IEC 61029-2-11:2001 (с промени)

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-12:2011

Безопасност на преносими електроинструменти. Част 2-12: Специфични изисквания за резбонарезни машини

IEC 61029-2-12:2010 (с промени)

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Безопасност на машини. Индикация, маркировка и задействане. Част 1: Изисквания за зрителни, звукови и осезателни сигнали

IEC 61310-1:2007

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Безопасност на машини. Индикация, маркировка и задействане. Част 2: Изисквания за маркировка

IEC 61310-2:2007

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Безопасност на машини. Индикация, маркировка и задействане. Част 3: Изисквания за разположението и действието на органите за задвижване

IEC 61310-3:2007

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни съоръжения. Част 1: Общи изисквания и изпитвания

IEC 61496-1:2004 (с промени)

26.5.2010 г.

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

26.5.2010 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(1.6.2011 г.)

EN 61496-1:2004/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-2: Изисквания за безопасност. Изисквания за функционална безопасност

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009 г.

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Безопасност на машини. Функционална безопасност на безопасно свързани електрически, електронни и програмируеми електронни системи за управление

IEC 62061:2005

26.5.2010 г.

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация по стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните изисквания на директивата за онези продукти, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните изисквания на директивата за онези продукти, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт (колона 3) се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

БЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации по стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е приложен към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), изменена с Директива 98/48/ЕО (3).

Европейските организации по стандартизация приемат хармонизирани стандарти на английски език (CEN и Cenelec публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните институти по стандартизация превеждат заглавията на хармонизираните стандарти на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички езици на Общността.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация по стандартизация:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, тел. +32 25500811; факс +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, тел. +32 25196871; факс +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, тел. +33 492944200; факс +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  OB L 204, 21.7.1998 г., стp. 37.

(3)  OB L 217, 5.8.1998 г., стp. 18.