52011PC0868

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1292/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (ПЕТ) с произход от Индия /* COM/2011/0868 окончателен - 2011/0423 (NLE) */


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.           КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

· Основания и цели на предложението

Настоящото предложение се отнася до прилагането на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност[1] (наричан по-нататък „основният регламент“) в процедурата по отношение на вноса на фолио от полиетилен терефталат (РЕТ) с произход от Индия.

· Общ контекст

Настоящото предложение е направено в контекста на прилагането на основния регламент и е резултат от разследване, проведено в съответствие със съществените и процедурните изисквания, определени в основния регламент.

Мерките, които понастоящем са в сила, са окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1292/2007 (OВ L 288, 6.11.2007 г., стp. 1.) върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (ПЕТ) с произход от Индия, последно изменен с Регламент за изпълнение на Съвета (ЕС) № 469/2011 г. (ОВ L 129, 17.5.2011 г., стр. 1.).

· Съгласуваност с други политики и цели на Съюза

Не се прилага

2.           РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

· Консултация със заинтересованите страни

Заинтересованите страни, които имат отношение към процедурата, имаха възможността да защитят интересите си по време на разследването в съответствие с разпоредбите на основния регламент.

· Събиране и използване на експертни становища

Не бяха необходими външни експертни становища.

· Оценка на въздействието

Настоящото предложение е резултат от прилагането на основния регламент.

Основният регламент не предвижда извършването на обща оценка на въздействието, но съдържа изчерпателен списък на условията, които трябва да бъдат оценени.

3.           ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

· Обобщение на предлаганите мерки

На 29 октомври 2010 г. Комисията започна разследване в рамките на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на фолио от полиетилен терефталат (ПЕТ) с произход от Индия, ограничено по своя обхват до проучване на дъмпинга доколкото е засегнато дружеството Ester Industries Ltd. (наричано по-нататък „заявителят“). Преразглеждането беше открито поради представените от заявителя, индийски производител износител, достатъчно prima facie доказателства, че обстоятелствата относно дъмпинга, въз основа на които са установени мерките, са се променили и че тези промени са с дълготраен характер.

Сравнението на нормалната стойност на заявителя с неговите експортни цени за Европейския съюз показа дъмпингов марж от 8,3 % през периода на разследването за преразглеждане, което е значително по-малко от антидъмпинговото мито, понастоящем приложимо за дружеството.

Разследването показа също така, че променените обстоятелства, довели до откриването на процедурата по преразглеждането, могат в приемлива степен да бъдат разглеждани като имащи дълготраен характер.

Поради това се предлага Съветът да приеме приложеното предложение за регламент, с който да се измени на 8,3 % митническата ставка, приложима за дружеството Ester Industries Ltd., и който следва да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз най-късно до 28 януари 2012 г.

· Правно основание

Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност, и по-специално член 11, параграф 3 от него.

· Принцип на субсидиарност

Предложението попада в обхвата на изключителната компетентност на Съюза. Следователно принципът на субсидиарност не се прилага.

· Принцип на пропорционалност

Настоящото предложение е в съответствие с принципа на пропорционалност поради следната причина:

Формата на действието е описана в посочения по-горе основен регламент и не оставя възможност за решение на национално равнище. Не е необходимо да се посочва как финансовата и административната тежест върху Съюза, националните правителства, регионалните и местните власти, стопанските субекти и гражданите е сведена до минимум и е пропорционална на целта на предложението.

· Избор на инструменти

Предлаган инструмент: Регламент на Съвета.

Други средства не биха били подходящи, тъй като основният регламент не предвижда други възможности.

4.           ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението няма отражение върху бюджета на Съюза.

2011/0423 (NLE)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 1292/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (ПЕТ) с произход от Индия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност[2] (наричан по-нататък „основният регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 и член 11, параграфи 3, 5 и 6 от него,

като взе предвид предложението, представено от Европейската комисия (наричана по-нататък „Комисията“) след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

А. ПРОЦЕДУРА

1. Предишни разследвания и съществуващи антидъмпингови мерки

(1) През август 2001 г. с Регламент (ЕО) № 1676/2001[3] Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (PET) с произход, inter alia, от Индия. Мерките се изразяваха в налагане на адвалорно антидъмпингово мито в размер между 0 % и 62,6 % върху вноса от поименно изброени производители износители, като към вноса от всички други дружества беше приложена остатъчна митническа ставка в размер на 53,3 %.

(2) През август 2001 г. Комисията с Решение 2001/645/ЕО[4] прие ценови гаранции, предложени от пет индийски производители. Приемането на гаранциите впоследствие бе оттеглено[5] през март 2006 г.

(3) През март 2006 г. с Регламент (ЕО) № 366/2006[6] Съветът измени мерките, наложени с Регламент (ЕО) № 1676/2001. Наложеното антидъмпингово мито беше в размер между 0 % и 18 %, предвид констатациите от преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие на окончателните изравнителни мита, които са подробно изложени в Регламент (ЕО) № 367/2006 [7].

(4) През септември 2006 г., въз основа на подадено заявление от нов производител износител, с Регламент (ЕО) № 1424/2006[8] Съветът измени Регламент (ЕО) № 1676/2001 по отношение на един индийски износител. С изменения регламент беше определен дъмпингов марж в размер на 15,5 % за оказалите съдействие дружества, които не бяха включени в извадката, и ставка на антидъмпинговото мито в размер на 3,5 % за засегнатото дружество, като беше взет предвид размерът на маржа на субсидията по отношение на износа на дружеството, установен в хода на антисубсидийното разследване, довело до приемането на посочения по-горе Регламент (ЕО) № 367/2006. Тъй като за дружеството не е определено индивидуално изравнително мито, беше приложена ставката, определена за всички останали дружества.

(5) През ноември 2007 г. с Регламент (ЕО) № 1292/2007[9] Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фолио от ПЕТ с произход от Индия след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мярката в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент. Със същия регламент бе прекратено частично междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент, ограничено по обхват до проучване на дъмпинга по отношение на един индийски производител износител.

(6) С Регламент (ЕО) № 1292/2007 също така се запазва в сила разширеното приложно поле на мерките по отношение на Бразилия и Израел, като някои дружества са освободени от посочените мерки. Последното изменение на Регламент (ЕО) № 1292/2007 в това отношение бе направено с Регламент (ЕС) № 806/2010[10].

(7) През януари 2009 г., след открито от Комисията по нейна собствена инициатива частично междинно преразглеждане на субсидирането по отношение на петима индийски производители на фолио от ПЕТ, с Регламент (ЕО) № 15/2009[11] Съветът измени окончателните антидъмпингови мита, наложени на тези дружества с Регламент (ЕО) № 1292/2007, както и окончателните изравнителни мита, наложени на тези дружества с Регламент (ЕО) № 367/2006.

(8) През май 2011 г. с Регламент (ЕС) № 469/2011 г.[12] Съветът измени Регламент (ЕО) № 1292/2007, като по този начин коригира ставките на антидъмпинговите мита, с оглед изтичането, на 9 март 2011 г.[13], на срока на действие на изравнителното мито, наложено с Регламент (ЕО) № 367/2006.

(9) Заявителят за настоящото междинно преразглеждане - Ester Industries Limited - понастоящем е обект на окончателно антидъмпингово мито в размер на 29,3 %.

2. Искане за частично междинно преразглеждане

(10) През юли 2010 г. Комисията получи искане за частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент. Искането, което е ограничено по обхват до проучване на дъмпинга, бе подадено от Ester Industries Limited, индийски производител износител (наричан по-нататък „Ester“ или „заявителят“). В искането си заявителят посочи, че обстоятелствата, въз основа на които са били наложени мерките, са се променили и че тези промени са с дълготраен характер. Заявителят представи prima facie доказателства за това, че по-нататъшното прилагане на мярката в сегашния ѝ размер вече не е необходимо за компенсиране на дъмпинга.

3. Откриване на преразглеждане

(11) Като установи, след консултации с Консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства, които обосновават откриването на частично междинно преразглеждане, Комисията обяви чрез известие, публикувано на 29 октомври 2010 г. в Официален вестник на Европейския съюз[14] („Известието за откриване“), откриването на частично междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент, ограничено по обхват до проучване на дъмпинга по отношение на заявителя.

(12) В известието за откриване се посочваше, че с частичното междинно преразглеждане също така ще бъде оценена необходимостта, в зависимост от констатациите от преразглеждането, от изменение на митническата ставка, която понастоящем се прилага за вноса на разглеждания продукт, осъществяван от производители износители от засегнатата държава, които не са посочени поименно в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1292/2007, т.е. ставката на антидъмпинговото мито, посочена в регламента като приложима за „всички други дружества“ в Индия.

4. Разследване

(13) Разследването по отношение на равнището на дъмпинга обхвана периода от 1 октомври 2009 г. до 30 септември 2010 г. (наричан по-нататък „период на разследване с оглед на преразглеждането“ или „ПРП“).

(14) Комисията официално уведоми заявителя, органите в държавата износител и промишлеността от Съюза за започването на разследването в рамките на частичното междинно преразглеждане. На заинтересованите страни беше дадена възможност да изложат писмено становищата си и да бъдат изслушани.

(15) С цел получаване на необходимата информация за своето разследване Комисията изпрати въпросник на заявителя и получи отговор в рамките на посочения за целта срок.

(16) Комисията изиска и провери цялата информация, която счете за необходима за определяне на дъмпинга. Беше извършена проверка на място в помещенията на заявителя.

Б. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

5. Разглеждан продукт

(17) Разглежданият в рамките на настоящото преразглеждане продукт е същият като определения в изменения Регламент (ЕО) № 1292/2007 за налагане на мерките, които са в сила, а именно фолио от полиетилен терефталат (ПЕТ) с произход от Индия, класирано понастоящем в кодове по КН ex 3920 62 19 и ex 3920 62 90.

6. Сходен продукт

(18) Подобно на предходните разследвания, и настоящото разследване показа, че фолиото от PET, произведено в Индия и изнасяно за Съюза, и фолиото от PET, произведено и продавано на вътрешния пазар в Индия, както и фолиото от PET, произведено и продавано в ЕС от производителите на Съюза, имат еднакви основни физични и химични характеристики и са предназначени за същите основни видове употреба.

(19) Поради това тези продукти се считат за сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В. ДЪМПИНГ

а) Нормална стойност

(20) Съгласно член 2, параграф 2 от основния регламент Комисията най-напред провери дали продажбите на сходния продукт, реализирани на вътрешния пазар от страна на заявителя към независими клиенти, са били представителни, т.е. дали общият обем на тези продажби е бил равен на най-малко 5 % от общия обем на съответстващите експортни продажби за Съюза.

(21) Впоследствие Комисията определи онези видове на сходния продукт, продавани на вътрешния пазар от дружеството, които са идентични или пряко сравними с видовете, продадени за износ към Съюза.

(22) Беше проучено допълнително дали продажбите на вътрешния пазар на заявителя са представителни за всички видове на продукта, т.е. дали продажбите на вътрешния пазар на всеки вид продукт са съставлявали поне 5 % от обема на продажбите на същия продукт, осъществени за Съюза. За видовете на продукта, чиито продажби на вътрешния пазар са били в представителни количества, бе проверено дали тези продажби са били извършени при обичайни търговски условия в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент.

(23) Проверката дали вътрешните продажби на всеки вид на продукта, продаван на вътрешния пазар в представителни количества, могат да бъдат разглеждани като извършени при обичайни търговски условия беше извършена посредством установяването на дела на донеслите печалба продажби на въпросния вид продукти към независими клиенти. Във всички случаи, когато продажбите на вътрешния пазар на даден вид на продукта бяха направени в достатъчно количество при обичайни търговски условия, нормалната стойност се основаваше на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглена стойност на всички продажби на вътрешния пазар на въпросния вид, извършени по време на ПРП.

(24) За останалите видове на продукта, чиито продажби на вътрешния пазар не са били в представителни количества или не са били извършени при обичайни търговски условия, нормалната стойност беше конструирана в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент. Нормалната стойност беше определена, като към производствените разходи на изнасяните видове, които при необходимост бяха коригирани, беше добавен разумен процент за разходи за реализация, общи и административни разходи и разумен марж на печалбата въз основа на реалните данни за производството и продажбите на сходния продукт при обичайни търговски условия от разследвания производител в съответствие с първото изречение от член 2, параграф 6 от основния регламент.

б) Експортна цена

(25) При предходното частично междинно преразглеждане, довело до приемането на Регламент (ЕО) № 366/2006, бе решено, че приемането на ценови гаранции е повлияло предишните експортни цени, като ги е направило ненадеждни за определянето на бъдещото експортно поведение. При това междинно преразглеждане, като се има предвид, че Ester продава разглеждания продукт в значителни количества на световния пазар, беше решено експортната цена да се определи въз основа на действително заплащани или дължими цени за всички трети страни.

(26) Припомня се, че приемането на ценови гаранции бе оттеглено през март 2006 г., т.е. повече от три години преди настоящия ПРП. Следователно експортните цени на Ester за Съюза през текущия ПРП не са били повлияни от ценови гаранции. Затова може да се заключи, че те могат да се считат за надеждни за установяването на бъдещото поведение по отношение на износа.

(27) Тъй като всички експортни продажби на заявителя за Съюза са били извършени пряко на независими клиенти, експортните цени бяха формирани на основата на реално платените или дължими цени за разглеждания продукт съгласно член 2, параграф 8 от основния регламент.

в) Сравнение

(28) Сравнението между среднопретеглената нормална стойност и среднопретеглената експортна цена беше извършено на базата на цена франко завода и на едно и също ниво на търговия. В съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент и с цел да се осигури обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена бяха отчетени разликите във факторите, които влияят на цените и на тяхната сравнимост. За целта, когато беше приложимо и обосновано, под формата на корекции бяха взети предвид разликите по отношение на платените от заявителя разходи за транспорт, застраховка, обработка, товарене и допълнителни разходи, за комисиони, финансови разходи и разходи за опаковане.

(29) Заявителят изтъкна, че в сравнение с предишното разследване в рамките на междинното преразглеждане, сега той предлага на своите клиенти по-разнообразни химически покрития и този аспект трябва да бъде взет предвид при класирането на разглеждания продукт в различни видове продукти. Въпреки това, дружеството не доказа, че наличието на различни видове химически покрития влияе върху сравнимостта на цените и, по-специално, че клиентите редовно са плащали различни цени на вътрешния пазар и на експортния пазар на ЕС в зависимост от вида на химическото покритие. Следователно трябва да бъде запазена приложената при предишните разследвания класификация на продукта и твърдението да бъде отхвърлено.

(30) Заявителят също поиска корекция на експортните цени въз основа на ползите, получени при износ съгласно схемата за вписване на митата (DEPB) на база след износа. В тази връзка бе установено, че съгласно тази схема получените при износа на разглеждания продукт кредити биха могли да се използват за компенсиране на митата, дължими върху вноса на всички стоки или биха могли да се продават свободно на други дружества. В допълнение, не съществува задължение внасяните стоки да бъдат използвани само в производството на изнасяния разглеждан продукт. Естер не доказаха, че ползите по DEPB оказват влияние върху сравнимостта на цените и, по-специално, че клиентите редовно са плащали различни цени на вътрешния пазар поради ползите по DEPB. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(31) Освен това заявителят поиска корекция на експортната цена въз основа на ползите, получени в рамките на схемата за насърчаване на износа чрез внос на производствено оборудване (EPCG) и схемата за експортни кредити. В тази връзка следва да се отбележи, че подобно на другите схеми, посочени по-горе, не съществува задължение внасяните по схемата EPCG стоки да бъдат използвани само в производството на изнасяния разглеждан продукт. На второ място, заявителят не представи никакви доказателства за изрична връзка между ценообразуването на стоките за износ и ползите, получени в рамките на схемата EPCG и схемите за експортни кредити. И на последно място, заявителят не доказа, че ползите по тези две схеми са оказали влияние върху сравнимостта на цените и, по-специално, че клиентите редовно са плащали различни цени на вътрешния пазар поради ползите по схемата EPCG и схемите за експортни кредити. Поради това твърдението трябваше да бъде отхвърлено.

г) Дъмпингов марж

(32) Както е предвидено в член 2, параграф 11 от основния регламент, среднопретеглената нормална стойност по видове на продукта бе сравнена със среднопретеглената експортна цена за съответния вид на разглеждания продукт. След направените забележки във връзка с оповестяването, изложени в съображения 44 и 45 по-долу, дъмпинговият марж, изразен като процент от CIF цената на границата на Съюза, без платено мито, е 8,3 %.

Г. ДЪЛГОТРАЕН ХАРАКТЕР НА ПРОМЯНАТА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

(33) В съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент беше проучено също така дали има основание промяната в обстоятелствата да бъде разглеждана като промяна с дълготраен характер.

(34) В това отношение разследването показа, че Ester действително са предприели редица мерки за намаляване на разходите и подобряване на ефективността. По-специално, дружеството се е модернизирало и е изградило нова производствена линия. Освен това, в резултат на значително увеличение в производството, режийните разходи съществено са намалели. Дружеството също така е съумяло да организира снабдяването си със суровини по по-ефективен начин (от по-близко място) и по този начин да намали значително разходите за навло. Това намаление на разходите има пряко въздействие върху дъмпинговия марж. Следователно тази промяна в обстоятелствата може да бъде счетена за промяна с дълготраен характер.

(35) Що се отнася до експортната цена, разследването показа определена стабилност в политиката на ценообразуване на Ester в продължение на дълъг период, между 2006 г. (годината, в която гаранцията бе отменена) и 2010 г. (почти в края на ПРП). Като се има предвид тази промяна в методологията за определяне на експортната цена на Ester за Съюза, както е описано в съображения 24 и 25 по-горе, и гореупоменатата стабилност на цените, новоизчисленият дъмпингов марж вероятно ще бъде с дълготраен характер.

(36) Поради това бе счетено, че няма вероятност обстоятелствата, довели до откриване на това междинно преразглеждане, да се променят в близко бъдеще по начин, който да се отрази на констатациите, направени в хода на междинното преразглеждане. Поради това се стигна до заключението, че променените обстоятелства са с дълготраен характер и че прилагането на мярката в сегашния ѝ размер вече не е обосновано.

Д. АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(37) Един производител износител заяви, че средният дъмпингов марж за извадката следва да бъде преизчислен, в случай че настоящото междинно преразглеждане установи по-нисък дъмпингов марж за Ester (което беше едно от дружествата в извадката) в сравнение с по-рано установения. Следва да се припомни, че обхватът на настоящото частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент е изрично ограничен до преразглеждане на дъмпинговия марж на заявителя, отделен износител, а именно Ester. Поради това разследването бе ограничено до специфичното положение на заявителя, като се вземат предвид всички относими и надлежно документирани доказателства[15]. Заключенията, направени на тази основа, не са уместни за другите дружества в извадката или всякакви други производители износители от засегнатата страна.

(38) Счита се, че определянето на нов среднопретеглен дъмпингов марж за извадката в съответствие с член 9, параграф 6 от основния регламент при такива обстоятелства не е нито юридически възможно, нито е икономически подходящо, поради изброените по-долу причини. Следва да се припомни, че изчисляването на среднопретегления дъмпингов марж за извадката ще се използва само когато в контекста на дадено разследване се смята, че броят на износителите е толкова голям, че индивидуалното разследване на всички съдействащи износители ще натовари ненужно институциите и ще осуети приключването на разследването в рамките на задължителния срок, определен в основния регламент. След това се приема, че изчислението на среднопретегления марж на основата на дъмпинговите маржове на включените в извадката износители е представително за дъмпинговия марж на невключените в извадката съдействащи износители. Това може да бъде валидно единствено ако това изчисление е направено въз основа на дъмпинговите маржове, които се отнасят за същия период от време. Нито едно от горепосочените обстоятелства не е налице в контекста на частично междинно преразглеждане, ограничено до едно дружество, първоначално включено в извадката, като настоящото разследване. Вследствие на това се стига до заключението, че фактическите обстоятелства на настоящото частично междинно преразглеждане са такива, че разпоредбите на член 9, параграф 6 не се прилагат ясно.

(39) Необходимо е да се припомни, че изявлението в известието за откриване на процедура, съгласно което „ако се установи, че мерките следва да се отменят или изменят за заявителя, може да е необходимо да се измени размерът на митото, понастоящем приложимо за вноса на разглеждания продукт от други дружества от Индия“ означава, че в резултат на преразглеждането се заключава, че остатъчното мито може да се увеличи, за да се избегне заобикаляне на мерките[16]. Тъй като ставката на прилаганото за заявителя мито е преразгледана в посока към намаляване, горепосочената разпоредба на известието за откриване не е приложима.

(40) В светлината на причините, описани в съображения от 37—39 по-горе, твърдението, че средният за извадката дъмпингов марж следва да бъде преизчислен, трябва да бъде отхвърлено.

(41) Заинтересованите страни бяха уведомени за съществените факти и съображения, на които се основаваше намерението да се предложи изменение на митническата ставка, приложима за заявителя, и им бе предоставена възможност да направят коментари.

(42) Заявителят повтори твърденията си относно класирането на продукта, упоменато в съображение 29, както и претенциите си по отношение на корекцията в експортната цена, дължаща се на ползите от DEPB, EPCG и схемите за експортни кредити, съгласно описаното в съображения 30 и 31. Тъй като обаче не бяха представени нови елементи, които биха могли да променят констатациите на Комисията, твърденията бяха отхвърлени.

(43) Заявителят освен това оспори метода на изчисляване на CIF стойността на тези трансакции, осъществени по цени франко границата. При определяне на единичната CIF цена Комисията е съотнесла общия обем на разходите за навло, платени от дружеството за всички експортни трансакции, включително трансакции франко границата. Дружеството заяви, че общата стойност на разходите за навло е трябвало да бъде съотнесена само към CIF трансакциите. Това възражение бе прието.

(44) На последно място, заявителят изтъкна, че не всички продажби от извадката са били изключени от определянето на дъмпинговия марж. Това твърдение също бе прието.

(45) След разследването за преразглеждане предложеният преразгледан дъмпингов марж и ставка на антидъмпинговото мито, които се прилагат по отношение на вноса на разглеждания продукт, произведен от Ester Industries Limited, възлизат на 8,3 %,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Вписването, отнасящо се до Ester Industries Limited в таблицата в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1292/2007 на Съвета, се заменя със следното:

Ester Industries Limited, DLF City, Phase II, Sector 25, Gurgaon, Haryana - 122022, Индия || 8,3 || A026

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

                                                                       За Съвета

                                                                       Председател

[1]               OВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

[2]               OВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

[3]               OВ L 227, 23.8.2001 г., стр. 1.

[4]               OВ L 227, 23.8.2001 г., стр. 56.

[5]               OВ L 68, 8.3.2006 г., стр. 37.

[6]               OВ L 68, 8.3.2006 г., стр. 6.

[7]               OВ L 68, 8.3.2006 г., стр. 15.

[8]               OВ L 270, 29.9.2006 г., стр. 1.

[9]               OВ L 288, 6.11.2007 г., стр. 1.

[10]             ОВ L 242, 15.9.2010 г.

[11]             OВ L 6, 10.1.2009 г., стр. 1.

[12]             OВ L 129, 17.5.2011 г., стр. 1.

[13]             Известие за изтичане на срока (ОВ С 68, 3.3.2011 г., стр. 6).

[14]             OВ C 294, 29.10.2010 г., стр. 10.

[15]             Решение на Общия съд от 17 декември 2010 г. EWRIA и други срещу Комисията, Дело T-369/08, точка 7 и 79 и съдебната практика, цитирана в него.

[16]             Регламент за изпълнение (ЕС) № 270/2010 на Съвета от 29 март 2010 г. (ОВ L 84, 31.3.2010 г., стр. 13) за изменение на Регламент (ЕО) № 452/2007 (ОВ L 109, 26.4.2007 г., стр. 12) за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене с произход, inter alia, от Китайската народна република.