52011PC0747

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг /* COM/2011/0747 окончателен - 2011/0361 (COD) */


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.           КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Агенциите за кредитен рейтинг са важни участници на финансовите пазари и следва да бъдат регламентирани от подходяща правна рамка. Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг[1] (Регламент относно АКР) влезе в сила на 7 декември 2010 г. Той изисква от агенциите за кредитен рейтинг (АКР) да спазват строги правила за поведение, за да бъдат смекчени евентуални конфликти на интереси, да се осигури високо качество и достатъчно прозрачност на рейтингите и на процеса на определяне на рейтинги. Съществуващите АКР трябваше да подадат заявление за регистрация и да се съобразят с изискванията на регламента до 7 септември 2010 г.

На 1 юни 2007 г влезе в сила изменение на Регламента относно АКР (Регламент (ЕС) № 513/2011 г.), с което на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) бяха възложени изключителни надзорни правомощия за АКР, регистрирани в ЕС, с цел да се централизира и опрости тяхната регистрация и техният надзор на европейско равнище[2].

Въпреки че осигурява добра основа, съществуващият Регламент относно АКР не обръща достатъчно внимание на редица въпроси, свързани с дейности по определяне на кредитни рейтинги и използването на рейтинги. По-специално, става въпрос най-вече за риска от предоверяване на кредитните рейтинги от страна на участниците на финансовите пазари, за високата степен на концентрация на пазара на рейтинги, за гражданската отговорност на агенциите за кредитен рейтинг по отношение на инвеститорите, за конфликти на интереси във връзка с модела „емитентът заплаща“ и за акционерната структура на АКР. Спецификата на държавните рейтинги, която ясно пролича по време на текущата криза с държавните дългове, също не е специално разгледана в действащия Регламент относно АКР.

Европейската комисия привлече вниманието към тези нерешени въпроси в своето Съобщение от 2 юни 2010 г. (Регулиране на финансовите услуги за постигане на устойчиво развитие)[3] и в документ за консултации, изготвен от службите на Комисията на 5 ноември 2010 г.[4], обявявайки, че е необходимо целенасочено преразглеждане на Регламента за АКР, което е предмет на настоящото предложение.

На 8 юни 2011 г. Европейският парламент излезе с незаконодателна резолюция за АКР[5]. Докладът подкрепя необходимостта от засилване на регулаторната рамка за агенциите за кредитен рейтинг и от мерки за намаляване на риска от предоверяване на рейтингите. По-конкретно, Европейският парламент подкрепя, наред с другото, по-строги изисквания за оповестяване на държавните рейтинги, създаване на Европейски рейтингов индекс, оповестяване на по-широка информация за структурирани финансови инструменти и гражданска отговорност на агенциите за кредитен рейтинг. Европейският парламент също така смята насърчаването на конкуренцията за важна задача и счита, че Комисията следва също така да проучи и да направи оценка на възможността за създаване на независима Европейска агенция за кредитен рейтинг.

На неофициална среща на ЕКОФИН на 30 септември и 1 октомври 2010 г. Съветът на Европейския съюз призна необходимостта от допълнителни усилия за решаване на редица проблеми, свързани с дейностите по определяне на кредитен рейтинг, в това число рискът от предоверяване на кредитните рейтинги и рискът от конфликт на интереси, произтичащ от модела, по който се определят възнагражденията на агенциите за кредитен рейтинг. Европейският съвет от 23 октомври 2011 г. направи заключението, че е необходим напредък за ограничаване на предоверяването на кредитни рейтинги.

Освен това Европейският комитет по ценни книжа и Европейският банков комитет, съставени от представители на финансовите министерства на държавите-членки, обсъдиха необходимостта от допълнително укрепване на регулаторната рамка за агенциите за кредитен рейтинг на заседанията си на 9 ноември 2010 г. и на 19 септември 2011 г.

На международно равнище Съветът за финансова стабилност (СФС) утвърди през октомври 2010 г. принципи за намаляване на зависимостта на властите и финансовите институции от оценките, присъждани от агенциите за кредитeн рейтинг[6]. Принципите призовават за премахването или замяната в законодателството на позоваване на оценки, в случаите когато има подходящи алтернативни стандарти за кредитоспособност и за задължаване на инвеститорите да правят свои собствени кредитни оценки. Тези принципи бяха одобрени от срещата на върха на Г-20 в Сеул през ноември 2010 г.

Комисията неотдавна разгледа въпроса относно предоверяването на рейтинги от страна на финансовите институции в контекста на реформата на банковото законодателство[7]. Комисията предложи въвеждането на правило, което изисква банките и инвестиционните дружества сами да преценяват кредитния риск на субекти и финансови инструменти, в които инвестират, а не просто да разчитат на външните рейтинги в това отношение. Подобна разпоредба е предложена от Комисията в проект за изменение на директивите за ПКИПЦК и за лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции[8], предложени успоредно с настоящото предложение за регламент.

2.           РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Европейската комисия направи обществено допитване между 5 ноември 2010 г. и 7 януари 2011 г., като представи различни варианти на действия за преодоляване на установените проблеми. Комисията получи около 100 становища от заинтересовани страни, които бяха взети под внимание при изработването на настоящото предложение. Обобщение на отговорите на допитването може да бъде намерено на

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/summary-responses-cra-consultation-20110704_en.pdf.

На 6 юли службите на Комисията проведоха кръгла маса, за да получат допълнителна обратна информация от съответните заинтересовани страни по тези въпроси. Обобщение на кръглата маса е на разположение на

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/roundtable_en.pdf.

За настоящото предложение беше направена оценка на въздействието. Тя е на разположение на следния адрес:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm.

Оценката на въздействието установи следните проблеми:

– изискванията за използване на външни кредитни рейтинги в законодателството, прекомерното използване на външни рейтинги за вътрешно управление на риска от инвеститорите, инвестиционните стратегии, пряко свързани с рейтинги, както и недостатъчна информация за структурирани финансови инструменти водят до предоверяване на външните кредитни рейтинги, което от своя страна способства за процикличността и „ефект на срутването“[9] на капиталовите пазари;

– недостатъчната обективност, пълнота и прозрачност на процеса на определяне на държавни рейтинги, наред с предоверяването, водят до „ефект на срутване“ и верижна реакция при промяна на държавните рейтинги;

– силната концентрация на пазара на кредитни рейтинги, високите бариери за навлизане на пазара на кредитни рейтинги и липсата на съпоставимост на рейтингите водят до ограничаване на възможностите за избор и на конкуренцията на пазара на кредитен рейтинг;

– ограничени възможности за искане на обезщетение за ползвателите на рейтинги, които претърпяват загуби поради неправилно определен рейтинг от страна на АКР в нарушение на Регламента за АКР;

– потенциално застрашената независимост на АКР в резултат на конфликти на интереси, възникващи поради факта, че емитентът на оценяваните финансови инструменти плаща възнаграждението на оценяващата агенция, поради структурата на собствеността и поради дългосрочните договори, сключвани с агенциите; както и

– несъвършени методологии и процедури по определяне на кредитни рейтинги.

Общата цел на предложението е да се допринесе за намаляване рисковете за финансовата стабилност и възстановяване на доверието на инвеститорите и други пазарни участници във финансовите пазари и качеството на рейтингите. Бяха разгледани различни варианти на действие, за да се решат установените проблеми и по този начин да бъдат постигнати съответните конкретни цели:

– намаляване на негативното въздействие на „ефекта на срутването“ върху финансовите институции и пазари чрез понижаване на зависимостта от външните рейтинги;

– намаляване на риска от верижни реакции, свързани с промени на държавните рейтинги;

– подобряване на условията на пазара на кредитен рейтинг, тъй като е налице ограничени избор и конкуренция на пазара на кредитен рейтинг, с оглед подобряване качеството на рейтингите;

– осигуряване на правото на регресен иск за инвеститорите, тъй като към момента липсват достатъчно възможности за регресен иск за потребителите на рейтинги, които са понесли загуби в резултат на кредитен рейтинг, присъден от АКР, който е в нарушение на Регламента относно АКР; както и

– подобряване на качеството на рейтингите чрез засилване на независимостта на АКР и насърчаване на обективни и задълбочени процедури и методологии за определяне на кредитен рейтинг. Понастоящем независимостта на АКР е потенциално застрашена поради конфликти на интереси, породени от модела „емитентът заплаща", структурата на собственост и дългосрочни търговски отношения с една и съща АКР.

Предпочетените варианти на политика са посочени в раздел 3.4. по-долу и са отразени в настоящото предложение. Тези варианти се очаква да ограничат предоверяването на външните рейтинги от страна на финансовите институции чрез намаляване на значението на външните рейтинги в законодателството за финансовите услуги. Освен това оповестяването от страна на емитента на информация за базовите активи на структурираните финансови продукти се очаква да помогне на инвеститорите да направят своя собствена оценка на кредитния риск, вместо да разчитат единствено на външни рейтинги.

Ще се подобри прозрачността и качеството на държавните рейтинги чрез проверка на съответната информация и публикуване на пълния проучвателен доклад, придружаващ рейтинга. Съпоставката на оценките от различни рейтингови агенции, улеснена чрез насърчаването на общи стандарти за определяне на рейтингови скали и чрез Европейския рейтингов индекс (EURIX), се очаква да подобри възможностите за избор и да оптимизира структурата на пазара на рейтинги. Освен това периодичната смяна на АКР не само би ограничила съществено риска за независимостта на АКР, дължащ се на дълготрайните делови отношения между дадена АКР и емитент, а би оказала и значителен положителен ефект за подобряване на избора в сектора на рейтинговите агенции чрез осигуряване на повече възможности за по-малките АКР да развиват дейност.

Що се отнася до защитата на инвеститорите, установяването на правото на регресен иск за инвеститорите срещу АКР следва да осигури сериозни стимули за АКР за съобразяване със законовите задължения и за осигуряване на високо качество на рейтингите. Независимостта на рейтингите ще бъде подобрена чрез въвеждането на изискване емитентите да променят периодично АКР и чрез засилване на изискванията за независимост за структурата на собственост на АКР. Също така всяка АКР не следва да може да представя поисканите рейтинги за емитент и за неговите продукти едновременно.

Освен това, прозрачността и качеството на рейтингите биха се подобрили чрез по-строги правила относно разкриването на рейтингови методологии, чрез въвеждане на процедура за разработването и одобрението на рейтингови методологии, включително изискване АКР да съобщават и обосновават причините за измененията на своите рейтингови методологии, и чрез изискване АКР да информира емитентите достатъчно рано преди оповестяването на рейтинг.

По отношение на разходите, ще има допълнителни разходи за финансовите дружества, произтичащи от изискванията за засилено вътрешно управление на риска и за използване на вътрешни рейтингови модели за регулаторни цели и за емитенти поради повишените изисквания за оповестяване. АКР ще понесат освен това и допълнителни разходи за спазване на изискванията, за да се намалят рисковете от „верижни реакции“ във връзка с държавните рейтинги. Мерките за подобряване на конкуренцията обаче ще доведат до значително увеличаване на разходите за АКР. Вариантът на политика, свързан с гражданската отговорност на АКР по отношение на инвеститорите, се очаква да доведе до разходи за спазване на изискванията поради необходимостта от застраховка гражданската отговорност или, при липса на застраховаемост, да създаде финансов буфер, който да покрива потенциални искове на инвеститори. Накрая, предпочитаните варианти във връзка с независимостта на АКР, не се очаква да доведат до някакви значителни разходи.

3.           ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

3.1.        Правно основание

Предложението се основава на член 114 от ДФЕС.

3.2.        Субсидиарност и пропорционалност

Според принципа на субсидиарност (член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз) действие на равнище ЕС следва да бъде предприемано само когато заложените цели не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно могат да бъдат постигнати по-добре от ЕС поради мащаба или въздействието на предложеното действие. Бизнесът на агенциите за кредитен рейтинг е глобален. Рейтингите, присъдени от агенция за кредитен рейтинг в една държава-членка, се ползват с доверието на участници на пазара в целия ЕС. Недобрата работа или липсата на регулаторна рамка за агенциите за кредитен рейтинг в дадена държава-членка могат да се отразят неблагоприятно на участниците и на финансовите пазари в целия ЕС. Поради това за защита на инвеститорите и пазарите от възможни пропуски са необходими добри регулаторни правила, приложими за ЕС като цяло. Следователно всякакви по-нататъшни действия в областта на АКР могат да бъдат постигнати най-добре чрез действие от страна на ЕС.

Предлаганите изменения също са пропорционални, както се изисква от член 5, параграф 4 от ДЕС. Измененията не надхвърлят необходимото за постигане на поставените цели. Особено внимание се обръща на условията за независимост на агенциите: от емитентите се изисква да сменят периодично агенцията за кредитен рейтинг, на която плащат, за да присъжда кредитни рейтинги, и да назначат различни агенции за кредитен рейтинг да присъждат кредитни рейтинги за тях и техните кредитни инструменти. Тези задължения, въпреки че ограничават бизнес свободата, са пропорционални на преследваните цели и вземат предвид регулаторната среда. Те се прилагат единствено по отношение на услуга от обществен интерес (кредитни рейтинги, които могат да се използват за регулаторни цели) от някои регулирани институции (агенции за кредитен рейтинг) при определени условия (моделът „емитентът заплаща“) и, в случаи на ротация, на временна основа. Агенциите за кредитен рейтинг обаче не са възпрепятствани да продължат да предоставят услуги за определяне на кредитен рейтинг на пазара: агенция за кредитен рейтинг, която е длъжна да се въздържа от предоставяне на услуги за определяне на кредитен рейтинг на даден емитент, запазва правото си да осигурява кредитните рейтинги на други емитенти. В пазарен контекст, в който правилото за ротация се прилага навсякъде, възможностите за бизнес също ще се увеличат, тъй като емитентите ще трябва да сменят агенциите за кредитен рейтинг. Също така агенциите за кредитен рейтинг могат да издават непоискани кредитни рейтинги на същия емитент, като използват натрупания опит.

Измененията предвиждат също, че инвеститорите и големи агенции за кредитен рейтинг ще имат ограничения по отношение на възможностите за инвестиционен избор. Инвеститорите с дял поне 5 % в АКР няма да могат да притежават повече от 5% от друга АКР. Това ограничение е необходимо, за да се гарантира разбирането за независимост на АКР, която може да бъде накърнена в случай, че едни и същи акционери или членове правят сериозни инвестиции в различни агенции за кредитен рейтинг, които не принадлежат към една и съща група от агенции за кредитен рейтинг, дори когато тези акционери или членове не са в състояние да упражняват доминиращо влияние или контрол от юридическа гледна точка. Рискът е по-висок като се има предвид, че регистрираните в ЕС АКР са дружества, които не са регистрирани на борсата, и следователно са по-малко прозрачни. Независимо от това, с цел да се гарантира възможността за чисто икономически инвестиции в агенциите за кредитен рейтинг, забраната за едновременно инвестиране в повече от една агенция за кредитен рейтинг няма да обхваща инвестиции, реализирани чрез колективни инвестиционни схеми, управлявани от трети лица, независими от инвеститора и извън обхвата на неговото влияние.

3.3.        Съответствие с членове 290 и 291 от ДФЕС

На 23 септември 2009 г. Комисията прие предложения за регламенти за създаването на ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦПК. В тази връзка Комисията желае да припомни декларациите относно членове 290 и 291 от ДФЕС, направени от нея при приемането на регламентите за създаване на европейските надзорни органи: „По отношение на процедурата за приемане на регулаторни стандарти Комисията подчертава уникалния характер на сектора на финансовите услуги, който произтича от структурата Ламфалуси и е изрично признат в Декларация 39 към ДФЕС. Комисията обаче има сериозни съмнения дали ограничаването на ролята ѝ при приемане на делегирани актове и мерки за изпълнение е в съответствие с членове 290 и 291 от ДФЕС.“

3.4.        Обяснение на предложението

Член 1 от настоящото предложение изменя Регламента относно АКР. Позоваванията в следващите подраздели се отнасят за изменения или нови членове в Регламента относно АКР, освен ако не е посочено друго.

3.4.1.     Разширяване на приложното поле на регламента, за да обхване рейтинговите перспективи

В допълнение към кредитния рейтинг АКР също така публикуват „рейтингови перспективи“, в които правят оценка на развитието на кредитния рейтинг в бъдеще. Предложението на Комисията разширява обхвата на правилата относно кредитните рейтинги, за да обхване също, когато е необходимо, и рейтингови перспективи. Измененият текст изисква по-специално АКР да оповестяват периода, в който се очакват промени в кредитния рейтинг (вж. приложение І, раздел Д, част ІІ, точка 2, буква е). Регламентът относно АКР следователно е специално адаптиран на различни места: Членове 3, 6, параграф 1, член 7, параграф 5, член 8, параграф 2 и член 10, параграфи 1 и 2; В приложение I, раздел Б, точки 1, 3 и 7; Раздел В, точки 2, 3 и 7; Раздел Г, част I, точки 1, 2, 4 и 5; и раздел Д, част I, точка 3. В допълнение, измененията, описани по-долу, също са адаптирани, когато е уместно, във връзка с въвеждането на понятието „рейтингова перспектива“.

3.4.2.     Изменения по отношение на използването на кредитни рейтинг

Новият член 5а, вмъкнат в Регламента относно АКР, изисква някои финансови институции да направят своя собствена оценка на кредитния риск. Ето защо те следва да се стремят да не разчитат изключително или механично на външните кредитни рейтинги за оценка на кредитното качество на активи. Компетентните органи следва да осъществяват надзор над адекватността на процедурата за оценка на кредитоспособността в тези финансови дружества, включително да следят и за предоверяване на кредитните рейтинги. Това правило произтича от принципите на Съвета за финансова стабилност за намаляване на зависимостта от рейтингите на АКР от октомври 2010 г.

Също така, в съответствие с новия член 5б, ЕОЦКП, ЕБО и ЕОЗППО следва да не се позовават на кредитните рейтинги в своите насоки, препоръки и проекти на технически стандарти, когато такива позовавания могат да предизвикат механично доверяване на кредитните рейтинги от страна на компетентните органи или на участниците на финансовите пазари. Освен това те следва да приведат в съответствие своите действащи насоки и препоръки до 31 декември 2013 г. най-късно.

Други изменения имат за цел вземането на мерки с оглед на риска от предоверяване на кредитните рейтинги от участниците на финансовите пазари по отношение на структурирани финансови инструменти и за повишаване качеството на кредитните рейтинги, свързани с такива инструменти:

– Член 8а: този нов член изисква от емитентите (или инициатори или спонсори) да оповестяват редовно специфична информация за структурирани финансови продукти, по-специално относно базовите активи на структурираните финансови продукти, необходима на инвеститорите за изготвянето на собствените им кредитни оценки, като по този начин се избягва необходимостта да се разчита на външни рейтинги. Тази информация се оповестява чрез централизиран уебсайт, ръководен от ЕОЦКП;

– Член 8б Този нов член изисква от емитентите (или от свързани с тях трети лица), които искат оценка, да се обърнат към две агенции за кредитен рейтинг, независими една от друга, с цел присъждане на два независими кредитни рейтинга за едни и същи структурирани финансови инструменти.

Накрая, следва да се отбележи, че Комисията предлага успоредно изменения на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)[10] и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, за да се гарантира, че принципът за избягване на прекалена зависимост от кредитните рейтинги също е интегриран в националните законодателства, въвеждащи тези директиви.

3.4.3.     Изменения във връзка с независимостта на АКР

Тази група изменения установява по-строги правила за независимост, които са насочени към справяне с конфликти на интереси по отношение на модела „емитентът заплаща “и акционерната структура на АКР:

– Член 6а: този нов член възпрепятства членовете или акционерите на АКР, които имат участие от поне 5 %, да държат 5 % или повече в друга АКР, освен ако агенциите за кредитен рейтинг не са членове на една и съща група;

– член 6б: този нов член въвежда правилото за ротация за АКР, ангажирани от емитента (т.е. той не се прилага за непоискани рейтинги), както за оценка на самия емитент, така и на неговите дългови инструменти. Ангажираната АКР не следва да бъде използвана повече от 3 години или за повече от една година, ако тя е присъдила рейтинги последователно за повече от десет дългови инструмента на емитента. Това правило обаче не води до съкращаване на разрешения период за наемане до по-малко от една година. Когато емитентът поиска повече от един рейтинг са себе си или за свой инструмент, било то поради законово задължение или по негово желание, е необходима смяна само на едната агенция. Максималният период на ангажиране на всяка от тези АКР е шест години. Бившите АКР (или всякакви други АКР, принадлежащи на същата групировка или имащи акционерни връзки с бивши АКР) не следва да могат да присъждат рейтинги на същия издател или негови инструменти преди изтичането на съответния период на изчакване. Този член предвижда също така, че АКР с изтичащ ангажимент следва да предостави на застъпващата АКР предавателно досие, включващо необходимата информация.

Очаква се, че правилото за ротация ще ограничи значително потенциалните конфликти на интереси, свързани с модела „емитентът заплаща“. Освен това Комисията ще продължи да следи за съобразността на моделите за възнаграждения на кредитните агенции и ще представи доклад по този въпрос на Европейския парламент и на Съвета до 7 декември 2012 г. съгласно член 39, параграф 1 от регламента. В тази връзка Комисията също така ще вземе под внимание по-радикални решения на този въпрос, които понастоящем се обсъждат в други юрисдикции, включително в САЩ.

Член 6б не се прилага за държавните рейтинги;

– Приложение І, раздел В, точка 8 във връзка с член 7, параграф 4: правилата за вътрешната ротация на персонала в рамките на АКР са адаптирани, за да се вземе под внимание новият член 6б. Новите правила предвиждат, че водещите рейтингови анализатори не следва да бъдат ангажирани с присъждането на рейтинги на един и също лице за повече от 4 години, като по този начин се предотвратява преместването на тези анализатори в друга АКР с досието на клиента. Правилата за вътрешна ротация се прилагат и за случая, когато АКР присъжда непоискани рейтинги или държавни рейтинги;

– Приложение І, раздел Б, точка 3: регламентът няма да позволява на една АКР да присъжда кредитни рейтинги (или ще изисква АКР да оповестява, че кредитният рейтинг може да бъде засегнат), когато има явни или потенциални конфликти на интереси, произтичащи от ангажирането на (в допълнение към АКР и нейния персонал, вече обхванати от правилата) лица, които притежават повече от 10 % от капитала или правата на глас в АКР или които по някакъв друг начин са в състояние да упражняват сериозно влияние върху икономическата дейност на АКР в някои ситуации, като например инвестиция в лице, подлежащо на оценяване, членство в съвета на директорите на оценяваното лице и т.н.

– Приложение І, раздел Б, точка 4: лицата, които притежават повече от 5 % от капитала или правата на глас на АКР или по някакъв друг начин са в състояние да упражнят значително влияние върху икономическата дейност на АКР, не следва да бъдат допускани да предоставят консултантски или съвещателни услуги на лицето, подлежащо на оценка, що се отнася до корпоративната или правната структура, активите, пасивите или дейността на оценяваното лице.

3.4.4.     Изменения във връзка с разкриването на информация за методологиите на АКР, кредитните рейтинги и рейтинговите перспективи

Друга група изменения са за повече взискателност спрямо правилата за разкриването на методологиите за определяне на рейтинг с оглед насърчаването на ясни и стабилни процедури за определяне на кредитен рейтинг, които в крайна сметка подобряват качеството на рейтингите.

– членове 8, параграф 5а, член 8, параграф 6аа и член 22а, параграф 3: въпросните предложени разпоредби установяват процедурите за подготовка на новите рейтингови методологии или за изменението на съществуващите. Те изискват консултиране с акционерите относно новите методологии или предложените промени и тяхната обосновка. АКР следва да представят предложените методологии на EОЦКП за оценка на тяхното съответствие със съществуващите изисквания. Новите методологии могат да бъдат използвани само след като са одобрени от ЕОЦКП. Правилата също така изискват оповестяването на новите методологии, придружени с подробно обяснение;

– Член 8, параграф 7: всяка АКР ще бъде задължена да коригира грешки в своите методологии или в тяхното прилагане, както и да информира ЕОЦКП, оценяваните лица и обществеността като цяло за наличието на подобни грешки;

– Приложение І, раздел Г, част І, точка 2а: изискванията за предоставяне на насоки за методологиите и допусканията, свързани с рейтингите, се разширяват от структурирани финансови продукти до всички класове активи. Насоките, представени от АКР, следва да бъдат ясни и лесно разбираеми.

Увеличават се и други задължения на АКР за разкриване на информация:

– Приложение І, раздел Г, част І, точка 3: тази разпоредба се занимава с информацията, която трябва да предоставят АКР на емитентите относно основанията за рейтинга или перспективата преди публикацията на рейтинга или перспективата, за да може да се даде възможност на оценяваното лице да открие възможни грешки в рейтинга. Предложеното правило изисква от АКР да информират емитентите в рамките на работното време на оценяваното лице и най-малко един пълен работен ден преди публикацията. Правилото се прилага за всички рейтинги, било то поискани или не, а също и за перспективите.

– Приложение І, раздел Г, част І, точка 6: АКР следва да оповестяват информация за всякакви лица или дългови инструменти, която са получили за първоначалната оценка или за предварителния рейтинг. Така новото правило разширява това задължение отвъд рейтингите на структурните финансови продукти. Това изменение води до заличаване на точка 4 в част ІІ от раздел Г на приложение І.

3.4.5.     Изменения във връзка с държавните рейтинги

Правилата, които се прилагат по-специално към държавните рейтинги (рейтинг на държава, регионален или местен орган на властта или към инструмент, за който емитентът на дълга или финансовото задължение е държава или регионален или местен орган на властта), стават по-строги с оглед подобряването на качеството на тези рейтинги.

– Член 8, параграф 5, нова втора алинея: Изисква се от АКР да правят по-често оценка на държавните рейтинги: на всеки шест месеца, вместо на всеки 12 месеца;

– Приложение I, раздел Г добавя се нова част ІІІ във връзка с представянето на държавните рейтинги. АКР трябва по-специално да публикуват пълен проучвателен доклад, когато присъждат и изменят държавни рейтинги, за да може да подобри прозрачността и рейтингите да станат по-разбираеми за потребителите. Държавните рейтинги следва да бъдат публикувани само след края на работния ден и най-малко час преди откриването на платформите за търговия в ЕС;

– Приложение I, раздел Д, част ІІІ, точки 3 и 7: правилата за публикуването на доклад за прозрачност от страна на АКР стават по-строги, като изискват АКР да бъдат прозрачни по отношение разпределението на персонал за рейтингите на различните класове активи (т.е. рейтинги на дружества, структурирани финансови инструменти и държави). АКР следва също така да предоставят подробна информация относно своя оборот, включително данни за таксите по класове активи. Тази информация трябва да позволи да се прецени до каква степен АКР използват своите ресурси за присъждане на държавни рейтинги.

3.4.6.     Изменения във връзка със съпоставимостта на кредитните рейтинги и таксите за кредитни рейтинги

Друга цел на настоящото предложение е засилване на конкуренцията на пазара за кредитни рейтинги и подобряване на качеството на рейтингите. В изпълнение на тази цел се правят следните изменения, които насърчават съпоставимостта на кредитните рейтинги и осигуряват повече прозрачност за таксите, начислявани за определяне на рейтинг:

– Член 11а: този нов член изисква от АКР да съобщят своите рейтинги на ЕОЦКП, който ще гарантира, че всички налични рейтинги за дългови инструменти се публикуват под формата на „Европейски рейтингов индекс (EURIX), безплатно достъпен за инвеститорите;

– Член 21, параграф 4а: този нов параграф оправомощава ЕОЦКП да разработва проекти на технически стандарти, които ще бъдат одобрени от Комисията, по хармонизирана скала, която ще бъде използвана от АКР. Всички рейтинги ще трябва да следват една и съща стандартна скала, за да се гарантира, че те могат да се сравняват по-лесно от инвеститорите. Тази разпоредба ще направи EURIX по-полезен за инвеститорите и други заинтересовани страни;

– Приложение I, раздел Б, точка 3а: таксите, начислявани от АКР на техните клиенти за предоставяне на рейтинги (и допълнителни услуги), следва да бъдат недискриминиращи (т.е. да се основават на действителните разходи и на прозрачност на критериите за ценообразуване), да не бъдат обвързани с никаква форма на условност (т.е. да не зависят от резултата или крайния продукт от извършената работа). Тази нова разпоредба има за цел също така избягване на конфликти на интереси (напр. оценяваните предприятия могат да плащат по-високи такси в замяна на завишени благоприятни рейтинги);

– Приложение I, раздел Д, част II, точка 2, буква а) и точка 2, буква аа): изменената точка 2, буква а) изисква от АКР ежегодно да изпращат на ЕОЦКП списък на таксите, начислявани на всеки клиент за индивидуални рейтинги и за всякакви допълнителни услуги. Оповестяването на таксите e включено в новата разпоредба съгласно приложение І, раздел Д, част ІІІ, точка 7, описана по-горе. Новата точка 2, буква aa) изисква АКР да информират ЕОЦКП за своята ценова политика, включително ценови критерии за определяне на рейтинги за различни класове активи.

Накрая, предложеният регламент изисква ЕОЦКП да извършва някои мониторингови дейности във връзка с пазарната концентрация (вж. член 21, параграф 5), а Комисията да изготви доклад по този въпрос (член 39, параграф 4).

3.4.7.     Изменения във връзка с гражданската отговорност на агенциите за кредитен рейтинг спрямо инвеститорите

Въпреки че настоящото предложение за регламент съдържа разпоредби, имащи за цел намаляването на риска от предоверяване на външни кредитни рейтинги (виж раздел 3.4.2 от настоящия обяснителен меморандум), кредитните рейтинги, независимо дали са издадени за регулаторни цели или не, в обозримо бъдеще ще продължат да оказват влияние върху инвестиционните решения. Ето защо АКР носят голяма отговорност пред инвеститорите по отношение на гарантиране спазването на правилата на Регламента относно АКР. Това е отразено в предложения член 35а от Регламента относно АКР, който прави АКР отговорни в случай, че те нарушават умишлено или поради груба небрежност Регламента относно АКР, като по този начин нанасят вреди на даден инвеститор, който е разчитал на кредитните рейтинги, осигурявани от съответната АКР, ако въпросното нарушение е повлияло на кредитния рейтинг.

3.4.8.     Други изменения

Текстът на регламента е също адаптиран, така че да изясни някои задължения по отношение на „сертифицираните“ АКР, установени в трети държави. Член 5, параграф 8, член 11, параграф 2, член 19, параграф 1 и член 21, параграф 4, буква д) от регламента за АКР съответно се изменят.

Списъкът на нарушенията в приложение ІІІ и член 36а, параграф 2 от регламента за АКР също бяха адаптирани съобразно други промени в регламента.

С оглед привеждане на регламента за АКР в съответствие с терминологията в Лисабонския договор „Общността“ се заменя със „Съюза“.

3.4.9      Въпросът за Европейската агенция за кредитен рейтинг

Настоящото предложение няма за цел да създаде Европейска агенция за кредитен рейтинг. По искане на Европейския парламент в неговия доклад относно агенциите за кредитен рейтинг от 8 юни 2011 г., тази възможност беше разгледана подробно в оценката на въздействието, придружаваща предложението. Оценката на въздействието установи, че въпреки че една публично финансирана АКР може да бъде от полза що се отнася до разнообразието от възможности на пазара за рейтинги и да осигури алтернатива на модела „емитентът заплаща“, ще бъде трудно да бъдат елиминирани опасенията от конфликти на интереси и относно нейната обективност, особено ако тази АКР прави оценка на държавните дългове. Тези резултати не следва по никакъв начин да обезкуражават останалите участници да основават агенции за кредитен рейтинг. Комисията ще наблюдава до каква степен новите частни участници на пазара на кредитен рейтинг ще осигурят по-голямо многообразие.

Редица мерки в настоящото предложение следва да допринесат за по-голямото многообразие и избор в сектора на агенциите за кредитен рейтинг.

– предложеното правило за ротация ще изиска редовни смени на агенциите за кредитен рейтинг, което ще отвори пазара за АКР за нови участници; както и

– предложената забрана големите агенции за кредитен рейтинг да придобиват други АКР за период от десет години.

Комисията също така прочува възможностите дали и до каква степен фондовете на Съюза могат да бъдат използвани за насърчаване създаването на мрежи за по-малки АКР, които ще им позволят да обединят ресурси и да реализират икономии от мащаба.

4.           ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението на Комисията няма пряко отражение върху бюджета на Европейския съюз. По-специално, задачите, които ще бъдат възложени на ЕОЦКП, както е споменато в предложението, няма да изискват допълнително финансиране от страна на ЕС.

Следва да се отбележи, че член 19 от предложението предвижда разходите на ЕОЦКП[11], свързани с регистрацията и надзора на АКР съгласно регламента, да се покриват изцяло от такси, начислявани на агенциите за кредитен рейтинг.

2011/0361 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка[12],

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[13],

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1) Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно агенциите за кредитен рейтинг[14] изисква от агенциите за кредитен рейтинг да спазват правила на поведение с цел да бъдат ограничени възможни конфликти на интереси, да осигуряват достатъчно високо качество и прозрачност на рейтингите и на процеса на определяне на рейтинги. След измененията, въведени с Регламент (ЕО) № 513/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета[15], Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) е упълномощен да регистрира и упражнява надзор над агенциите за кредитен рейтинг. Това изменение допълва действащата регулаторна рамка за агенциите за кредитен рейтинг. За някои от установените проблеми (конфликти на интереси, произтичащи от модела „емитентът заплаща“, оповестяване на информация за структурирани финансови инструменти) бяха взети мерки, но не бяха напълно разрешени с действащите правила. Необходимостта от преразглеждане на прозрачността и процедурните изисквания по-специално за държавните рейтинги беше подчертана от настоящата криза с държавните дългове.

(2) Европейският парламент прие резолюция относно агенциите за кредитен рейтинг на 8 юни 2011 г., в която призовава за засилване на правилата за агенциите за кредитен рейтинг[16]. На неофициална среща на ЕКОФИН на 30 септември и 1 октомври 2010 г. Съветът на Европейския съюз призна необходимостта от допълнителни усилия за решаване на редица проблеми, свързани с дейностите по определяне на кредитен рейтинг, в това число рискът от предоверяване на кредитните рейтинги и рискът от конфликт на интереси, произтичащи от модела, по който се определят възнагражденията на агенциите за кредитен рейтинг. Европейският съвет от 23 октомври 2011 г. направи заключението, че е необходим напредък за ограничаване на предоверяването на кредитни рейтинги.

(3) На международно равнище Съветът за финансова стабилност (СФС) одобри на 20 октомври 2010 г. принципи за намаляване на зависимостта на властите и финансовите институции от рейтингите на АКР. Тези принципи бяха одобрени от срещата на върха на Г-20 в Сеул през ноември 2010 г.

(4) Значението на рейтинговите перспективи за емитентите и инвеститорите и тяхното въздействие върху пазара са съпоставими с приложимостта и последиците от кредитните рейтинги. Следователно всички изисквания на Регламент (ЕО) № 1060/2009, които имат за цел да гарантират, че рейтинговите действия са свободни от конфликт на интереси и са точни и прозрачни, следва да се прилагат също и за рейтинговите перспективи. Според сегашните надзорни практики някои изисквания на регламента се прилагат спрямо рейтинговите перспективи. Настоящият регламент въвежда определение за рейтинговите перспективи и пояснява конкретно кои разпоредби се прилагат към тези перспективи. Това следва да изясни правилата и да създаде правна сигурност. Определението за рейтингова перспектива съгласно настоящия регламент следва да обхваща също така и становища по отношение на вероятната посока на промяна на кредитния рейтинг в краткосрочен план, често наричани кредитни наблюдения.

(5) Агенциите за кредитен рейтинг са важни участници на финансовите пазари. Вследствие на това независимостта и морала на агенциите за кредитен рейтинг и техните дейности по определяне на кредитен рейтинг са от особено значение, за да се гарантира тяхната надеждност по отношение на пазарните участници, по-специално инвеститорите и други потребители на рейтинги. Регламент 1060/2009 предвижда, че агенциите за кредитен рейтинг трябва да бъдат регистрирани и контролирани, тъй като техните услуги оказват сериозно влияние върху интересите на обществото. Кредитните рейтинги, за разлика от инвестиционните проучвания, не са просто становища относно стойността или цената на финансов инструмент или на финансово задължение. Агенциите за кредитен рейтинг не са просто финансови анализатори или инвестиционни консултанти. Кредитните рейтинги имат регулаторна стойност за регулираните инвеститори, като кредитни институции, застрахователни дружества и други институционални инвеститори. Въпреки че се ограничават стимулите за прекомерно разчитане на кредитните рейтинги, кредитните рейтинги продължават да направляват инвестиционния избор, най-вече поради информационната асиметрия и с оглед на ефективността. В този контекст агенциите за кредитен рейтинг трябва да бъдат независими и възприемани като такива от участниците на пазара.

(6) Регламент (ЕС) № 1060/2009 вече представи първи кръг от мерки за разрешаване на въпроса за независимостта и морала на агенциите за кредитен рейтинг и техните дейности по определяне на кредитен рейтинг. Целите за гарантиране на независимостта на агенциите за кредитен рейтинг и установяване, управление и, доколкото е възможно, избягване на конфликти на интереси, които биха могли да възникнат, вече са обхванати от няколко разпоредби на регламента още през 2009 г. Въпреки че осигуряват солидна основа, съществуващите правила не изглежда да са оказали достатъчно въздействие в това отношение. Агенциите за кредитен рейтинг все още не се възприемат като достатъчно независими участници. Подборът и възнаграждението на агенцията за кредитен рейтинг от страна на оценяваното предприятие (моделът „емитентът заплаща“) поражда конфликти на интереси, които не са взети под внимание в достатъчна степен от съществуващите правила. При този модел има стимули агенциите за кредитен рейтинг да присъждат надценени рейтинги на емитента с цел осигуряване на дългогодишни търговски взаимоотношения, гарантиращи приходи, или с цел осигуряване на допълнителна работа и приходи. Освен това, връзките между акционерите на агенциите за кредитен рейтинг и оценяваните лица могат да доведат до възникване на конфликти на интереси, които не са достатъчно обхванати от съществуващите правила. В резултат на това кредитните рейтинги, присъдени в рамките на модела „емитентът заплаща“, могат да бъдат възприемани като кредитни рейтинги, които са съобразени с емитента, а не като кредитни рейтинги, необходими на инвеститора. Без да засягат заключенията на доклада, който трябва да бъде представен от Комисията относно модела „емитентът заплаща“ през декември 2012 г. в съответствие с член 39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1060/2009, е важно да се подобрят условията за независимост, които се прилагат по отношение на агенциите за кредитен рейтинг, за да се повиши равнището на надеждност на кредитните рейтинги, присъдени в рамките на модела „емитентът заплаща“.

(7) Пазарът на кредитни рейтинги показва, че по традиция агенциите за кредитен рейтинг и оценяваните образувания влизат в дългосрочни отношения. Това поражда заплаха от сближаване, като агенцията за кредитен рейтинг може да стане твърде благосклонно настроена към желанията на оценяваното лице. При тези обстоятелства безпристрастността на агенциите за кредитен рейтинг с течение на времето може да бъде поставена под въпрос. Наистина, агенции за кредитен рейтинг, които са упълномощени и получават плащания от корпоративен емитент, са стимулирани да издават завишени благоприятни рейтинги за оценяваното лице или за дългови инструменти с цел поддържане на бизнес отношения с емитента. За емитентите също има стимули, които са в полза на трайни взаимоотношения, като например „ефекта на заключването“ (lock-in ): емитентът може да се въздържа от промяна на агенцията за кредитен рейтинг, тъй като промяната може да доведе до безпокойство у инвеститорите по отношение на кредитоспособността на емитента. Този проблем вече бе установен в Регламент (ЕС) № 1060/2009 г., който изисква агенциите за кредитен рейтинг да прилагат ротационен механизъм за постепенни промени в аналитичните екипи и в комитетите за определяне на кредитни рейтинги, така че независимостта на рейтинговите анализатори и лицата, одобряващи кредитните рейтинги, да не бъде накърнена. Успехът на тези правила обаче е силно зависим от вътрешните практики в агенциите за кредитен рейтинг: реалната независимост и професионализъм на служителите на агенцията за кредитен рейтинг съпоставена с търговските интереси на агенцията за кредитен рейтинг. Тези правила не бяха разработени така, че да предоставят достатъчна гаранция по отношение на трети страни и да намалят ефективно или да предотвратят конфликтите на интереси, произтичащи от дългогодишни взаимоотношения. Следователно е необходимо да се предвиди структуриран отговор, който е с по-голямо въздействие върху трети страни. Това може да се постигне ефективно чрез ограничаване на периода, през който дадена агенция за кредитен рейтинг може да предоставя без прекъсване кредитни рейтинги на един и същи емитент или на негови дългови инструменти. Определянето на максималната продължителност на търговските взаимоотношения между емитента, който е оценяван или който е издал оценявани дългови инструменти, следва да премахне стимулите за издаването на благоприятни рейтинги за този емитент. Освен това утвърждаването на изискването за смяна на агенциите за кредитен рейтинг като нормална и редовна пазарна практика следва също да доведе до преодоляване на „ефекта на заключване“, при който емитентът се въздържа от промяна на агенцията за кредитен рейтинг, тъй като това би предизвикало опасения у инвеститорите по отношение на кредитоспособността на емитента. Накрая, смяната на агенциите за кредитен рейтинг следва да окаже положително влияние върху пазара на рейтинги, тъй като тя би улеснила навлизането на пазара на нови участници и предлага на съществуващите агенции за кредитен рейтинг възможност да разширят своята дейност върху нови области.

(8) Редовната смяна на агенциите за кредитен рейтинг, които присъждат оценки на даден емитент или на неговите дългови инструменти, следва да доведе до повече многообразие в оценката на кредитоспособността на емитента, който избира и заплаща на съответната агенция за кредитен рейтинг. Многобройните и различни виждания, перспективи и методологии, използвани от агенциите за кредитен рейтинг, следва да присъждат по-разнообразни кредитни рейтинги и в крайна сметка да подобрят качеството на оценката на кредитоспособността на емитентите. За да може това многообразие да окаже благотворно влияние и да се избегне риска от самодоволство на емитентите и агенциите за кредитен рейтинг, максималната продължителност на икономическите отношения между агенциите за кредитен рейтинг и заплащащия емитент трябва да бъде ограничена до равнище, гарантиращо редовни актуални прегледи на кредитоспособността на емитентите. За тази цел изглежда подходящ периодът от три години, като се има предвид също така необходимостта да се осигури приемственост по отношение на кредитните рейтинги. Рискът от конфликт на интереси нараства в случаите, когато агенцията за кредитен рейтинг често присъжда кредитни рейтинги за дългови инструменти на един и същ емитент за кратък период от време. В тези случаи максималната продължителност на икономическите взаимоотношения следва да бъде по-кратка, за да се гарантират подобни резултати. Следователно икономическите взаимоотношения следва да бъдат прекратени, след като дадена агенция за кредитен рейтинг е оценила десет дългови инструмента на един и същ емитент. При все това, с цел да се избегне налагането на непропорционална тежест за емитентите и агенциите за кредитен рейтинг, няма да бъде налагано изискване за промяна на агенция за кредитен рейтинг в рамките на първите 12 месеца на икономическите взаимоотношения. Когато емитент наема повече от една агенция за кредитен рейтинг, било то поради факта, че като емитент на структурирани финансови инструменти той е задължен да направи това, или по своя инициатива, следва да бъде достатъчно задължителните периоди за ротация да бъдат прилагани спрямо една от агенциите за кредитен рейтинг. Но и в този случай икономическите отношения между емитента и допълнителната агенция за кредитен рейтинг не следва да бъдат за период по-дълъг от шест години.

(9) Правилото, изискващо смяна на агенциите за кредитен рейтинг, трябва да бъде прилагано по надежден начин, за да има смисъл. Правилото за ротация няма да може да изпълни целите си, ако старата агенция за кредитен рейтинг получи право отново да предоставя услуги за рейтинг за същия емитент в рамките на твърде кратък период от време. Следователно е необходимо да се предвиди подходящ срок, в рамките на който такава агенция за кредитен рейтинг няма да може да бъде ангажирана от същия емитент за предоставяне на рейтингови услуги. Този период трябва да бъде достатъчно дълъг, за да позволи на застъпващата агенция за кредитен рейтинг да предостави ефективно своите услуги за рейтинг на емитента, за да се гарантира, че издателят е наистина обект на нов контрол, следващ различен подход, и да се гарантира, че кредитните рейтинги, присъдени от новата агенция за кредитен рейтинг, осигуряват достатъчна приемственост. Този период не следва да позволява на емитента да разчита на удобни споразумения със само две агенции за кредитен рейтинг, които да редува, тъй като това би могло да запази риска от скъсяване на дистанцията в отношенията. Следователно, периодът, през който агенциите за кредитен рейтинг с изтекъл ангажимент не следва да предоставят услугите за рейтинг на емитента, следва да бъде определен на четири години.

(10) Промяната на агенцията за кредитен рейтинг неизбежно увеличава риска от загуба на знанията за лицето, натрупани от напускащата агенция за кредитен рейтинг. В резултат на това застъпващата агенция за кредитен рейтинг ще трябва да положи значителни усилия, за да придобие знанията, необходими за изпълнението на своята дейност. Следва обаче да се гарантира плавен преход чрез установяване на изискване напускащата агенция за кредитен рейтинг да предава на застъпващата агенция за кредитен рейтинг информацията за оценяваното лице или инструменти.

(11) Изискването емитентите да променят редовно използваната от тях агенция за кредитен рейтинг е пропорционално на преследваната цел. Това изискване се прилага само за някои регулирани институции (регистрирани агенции за кредитен рейтинг), които предоставят услуга, засягаща обществените интереси (кредитни рейтинги, които могат да бъдат използвани за регулаторни цели) при някои условия (моделът „емитентът заплаща“). Привилегията да извършваш услуги, за които се смята, че играят важна роля в регулирането на пазара на финансови услуги, и да бъдеш одобрен да изпълняваш тази функция, е неразривно свързана с необходимостта от спазване на някои задължения, за да се гарантира независимостта и усещането за независимост при всякакви обстоятелства. Агенция за кредитен рейтинг, която няма право да предоставя услуги за кредитен рейтинг на даден емитент, ще може да присъжда кредитни рейтинги на други емитенти. В пазарен контекст, в който правилото за ротация се прилага спрямо всички пазарни участници, възможностите за бизнес също ще се увеличат, тъй като емитентите ще трябва да сменят агенциите за кредитен рейтинг. Освен това агенциите за кредитен рейтинг могат да издават непоискани кредитни рейтинги на един и същ емитент, като използват натрупания опит. Непоисканите рейтинги не са ограничени от модела „емитентът заплаща“ и следователно са по-слабо засегнати от потенциални конфликти на интереси. За емитентите максималната продължителност на търговските отношения с агенция за кредитен рейтинг или правилото за наемане на повече от една агенция за кредитен рейтинг също представляват ограничаване на свободата им да извършват свой собствен бизнес. Това ограничение обаче е необходимо с оглед на интересите на обществото, като се има предвид влиянието на модела „емитентът заплаща“ върху независимостта на агенциите за кредитен рейтинг, за да се осигурят независими кредитни рейтинги, които могат да се използват за регулаторни цели от инвеститорите. В същото време тези ограничения не надхвърлят това, което е необходимо, и трябва да се разглеждат по-скоро като елемент, повишаващ доверието към емитента от страна на останалите участници и в крайна сметка на целия пазар.

(12) Една от особеностите на държавните рейтинги е, че моделът „емитентът заплаща“ не се прилага като цяло. По-голямата част от рейтингите са под формата на непоискани рейтинги, предоставящи основа за поръчани и непоискани рейтинги на финансовите институции на съответната страна. Следователно не е необходимо да се изисква ротация на агенциите за кредитен рейтинг, присъждащи държавни рейтинги.

(13) Независимостта на агенцията за кредитен рейтинг по отношение на оценяваното лице също е засегната от възможен конфликт на интереси на нейни значими акционери спрямо оценяваното лице: акционер в агенция за кредитен рейтинг може да бъде член на административния или надзорния съвет на оценявано лице или на свързана с него трета страна. Правилата на Регламент (ЕО) № 1060/2009 разглеждат този случай единствено по отношение на конфликти на интереси, причинени от рейтинговите анализатори, лицата, одобряващи кредитните рейтинги, или други лица, наети в агенциите за кредитен рейтинг. Регламентът обаче не казва нищо по отношение на потенциални конфликти на интереси във връзка с акционери или членове на агенциите за кредитен рейтинг. С оглед подобряване на разбирането за независимост на агенциите за кредитен рейтинг спрямо лица, на които се присъжда рейтинг, е целесъобразно да се разширят съществуващите правила за конфликти на интереси, причинени от служителите на агенциите за кредитен рейтинг и за онези, причинени от акционери или членове, които имат важна позиция в рамките на агенцията за кредитен рейтинг. Ето защо агенциите за кредитен рейтинг следва да се въздържат от присъждане на кредитни рейтинги или следва да обявяват, че кредитният рейтинг може да бъде засегнат, когато акционер или член, притежаващ 10 % от правата на глас в тази агенция, е също така член на административния или надзорния съвет на оценяваното лице или е инвестирал в оценявано лице. Освен това, когато акционер или съдружник е в състояние да окаже съществено влияние върху дейността на агенцията за кредитен рейтинг, това лице не следва да предоставя консултантски или съвещателни услуги на оценяваното лице или на свързана трета страна по отношение на корпоративната или правна структура, активите, пасивите или дейността.

(14) Правилата за независимост и предотвратяване на конфликти на интереси, биха могли да станат неефективни, ако агенциите за кредитен рейтинг не са независими една от друга. За да се приложат на практика тези правила е необходим немалък брой агенции за кредитен рейтинг, които не са свързани нито с кредитната агенция с изтичащ ангажимент в случая на ротацията, нито с агенция, предоставяща паралелно рейтинг на емитент. При липсата понастоящем на достатъчно възможности за избор на агенции за кредитен рейтинг на пазара, има риск прилагането на тези правила, насочени към подобряване условията за независимост, да не даде резултати. Поради това е целесъобразно да се изисква строго разделение между агенцията с изтичащ ангажимент и застъпващата агенция в случай на ротация, както и на двете агенции за кредитен рейтинг, предоставящи паралелни услуги за рейтинг. Агенциите за кредитен рейтинг не следва да бъдат свързани помежду си чрез контролно управление, бидейки част от една и съща група от агенции за кредитен рейтинг, чрез акционерно участие или членство, чрез упражняване на права на глас в някоя от останалите агенции, както и чрез възможността да се назначават членове на административните, управителните или надзорните съвети на някоя от останалите агенции за кредитен рейтинг.

(15) Разбирането за независимост на агенциите за кредитен рейтинг ще бъде особено засегнато в случай, че едни и същи акционери или членове инвестират в различни агенции за кредитен рейтинг, които не принадлежат към една и съща група от агенции за кредитен рейтинг, или поне ако тази инвестиция достигне определен размер, който би могъл да позволи на тези акционери или членове да упражняват известно влияние върху дейността на агенцията. Ето защо с цел да се гарантира независимостта (и разбирането за независимост) на агенциите за кредитен рейтинг, е уместно да се предвидят по-строги правила относно отношенията между агенциите за кредитен рейтинг и техните акционери. По тази причина никое лице не следва едновременно да има участие от 5% или повече процента в повече от една агенция за кредитен рейтинг, освен ако засегнатите агенции принадлежат към една и съща група.

(16) Целта да се гарантира достатъчна независимост на агенциите за кредитен рейтинг изисква инвеститорите да не притежават едновременно инвестиции от 5 % или повече в повече от една агенция за кредитен рейтинг. Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар[17] изисква лицата, контролиращи над 5 % от правата на глас в дружество, регистрирано на борсата, да оповестяват публично това с оглед inter alia на интереса на инвеститорите да са наясно със структурата за гласуване в подобно дружество. Смята се, че 5 % от правата на глас са сериозен дял, чрез който може да се влияе върху структурата на гласуване в дадено дружество. Следователно е уместно използването на прага от 5 % с цел ограничаване на едновременното инвестиране в повече от една агенция за кредитен рейтинг. Тази мярка не може да се смята за непропорционална, като се има предвид, че всички регистрирани агенции за кредитен рейтинг в Съюза не са регистрирани за борсова търговия и следователно не са обект на правилата за прозрачност и процедурните правила, които се прилагат спрямо дружествата, регистрирани за борсова търговия в ЕС. Често нерегистрираните на борсата предприятия се управляват посредством акционерни протоколи или споразумения, а броят на акционерите или членовете обикновено е незначителен. Следователно, макар и миноритарен, делът в нерегистрирана на борсата агенция за кредитен рейтинг може да окаже голямо влияние. Независимо от това, с цел да се гарантира възможността за чисто икономически инвестиции в агенциите за кредитен рейтинг, това ограничение за едновременно инвестиране в повече от една агенция за кредитен рейтинг няма да обхваща инвестиции, реализирани чрез колективни инвестиционни схеми, управлявани от трети страни, независими от инвеститора и извън обхвата на неговото.

(17) Новите правила, ограничаващи продължителността на икономическите отношения между емитент и агенция за кредитен рейтинг, биха променили сериозно пазара на кредитни рейтинги в Съюза, който днес е с твърде голяма степен на концентрация. Ще възникнат нови пазарни възможности за малки и средноголеми агенции за кредитен рейтинг, които ще трябва да се развият, за да посрещнат тези предизвикателства през първите години след влизането в сила на новите правила. Вероятно тези промени ще доведат до повече многообразие на пазара. Изпълнението на целите и ефективността на новите правила обаче до голяма степен ще бъдат застрашени, ако през тези първи години големите, утвърдени агенции за кредитен рейтинг се противопоставят на развитието на заслужаващи доверие алтернативи посредством придобиване на новите конкуренти. По-нататъшната консолидация на пазара на кредитни рейтинги под влияние на големи, установени пазарни участници ще доведе до намаляване на броя на регистрираните агенции за кредитен рейтинг, като по този начин емитентите няма да имат достатъчно избор към момента, в който по силата на правилата те трябва да назначат една или няколко нови агенции за кредитен рейтинг, а също така ще бъде нарушено гладкото прилагане на новите правила. А което е по-важно — по-нататъшната консолидация под влияние на утвърдените големи агенции за кредитен рейтинг ще възпрепятства появата на повече многообразие на пазара.

(18) Ефективността на правилата за независимост и предотвратяване на конфликти на интереси, които изискват от агенциите за кредитен рейтинг да не предоставят за дълъг период от време услуги за кредитни рейтинги на един и същи емитент, може да бъдат накърнени, ако агенциите за кредитен рейтинг придобият правото да стават пряко или косвено акционери или членове на други агенции за кредитен рейтинг.

(19) Важно е да се гарантира, че промените на рейтингови методологии не водят до по-благосклонни методологии. За тази цел емитентите, инвеститорите и други заинтересовани страни следва да имат възможност да изразят мненията си за всякакви планирани промени в рейтинговите методологии. Това ще им помогне да разберат логиката на новите методологии и на съответната промяна. Коментарите, предоставени от емитентите и инвеститорите по проекта за методологии, могат да дадат ценни идеи на агенциите за кредитен рейтинг при определяне на техните методологии. Освен това ЕОЦКП следва да провери и потвърди съответствието на новите рейтингови методологии с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1060/2009 и съответните регулаторни технически стандарти преди методологиите да бъдат приложени на практика. ЕОЦКП следва да се увери, че предложените методики са достатъчно строги, систематични, последователни и подлежат на утвърждаване въз основа на историческия опит, включително бек-тестване. Този процес на проверка обаче не следва да дава на ЕОЦКП правомощия да преценява целесъобразността на предложената методология или съдържанието на кредитните рейтинги, присъдени след прилагането на методологиите.

(20) Поради сложността на структурираните финансови инструменти агенциите за кредитен рейтинг не винаги успяваха да осигурят достатъчно високо качество на кредитните рейтинги, присъждани за инструменти. Това доведе до загуба на доверието на пазара в този тип кредитни рейтинги. С цел възвръщане на доверието би било подходящо да се изисква от емитентите или от свързани с тях трети страни да ангажират две различни агенции за кредитен рейтинг при предоставяне на кредитни рейтинги за структурирани финансови инструменти, които биха могли да присъдят различни и конкурентни оценки. Това би могло да намали и прекалената зависимост от един единствен кредитен рейтинг.

(21) Директива XXXX/XX/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от […] относно достъпа до дейността на кредитни институции и пруденциалния надзор на кредитните институции и инвестиционните дружества[18] въведе разпоредба, която изисква банките и инвестиционните дружества да оценяват кредитния риск във връзка със субекти и финансови инструменти, в които те инвестират, а не просто да разчитат на външни рейтинги. Това правило следва да бъде разширено, така че да обхване други финансови дружества, регулирани от правото на Съюза, включително инвестиционни мениджъри. Държавите-членки не следва да имат право да позволяват по-строга зависимост на тези инвеститори от външните рейтинги.

(22) Освен това ще се подобрят възможностите за инвеститора да направи информирана оценка на кредитното качество на структурираните финансови инструменти, ако инвеститорите разполагат с достатъчно информация относно тези инструменти. Това ще намали зависимостта на инвеститорите от кредитните рейтинги. Освен това разкриването на съответната информация относно структурираните финансови инструменти вероятно ще засили конкуренцията между агенциите за кредитен рейтинг, тъй като това може да доведе до увеличаване на броя на непоисканите рейтинги.

(23) Инвеститори, емитенти и други заинтересовани страни следва да имат достъп до актуална рейтингова информация на основен уебсайт. Европейският рейтингов индекс (EURIX), установен от ЕОЦКП следва да позволи на инвеститорите лесно да сравняват всички съществуващи рейтинги за конкретно лице, на което се прави оценка, и да им даде среден рейтинг. С цел инвеститорите да могат да сравняват рейтинги за едно и също лице, присъдени от различни агенции за кредитен рейтинг, е необходимо агенциите за кредитен рейтинг да използват хармонизирана рейтингова скала, която ще бъде разработена от ЕОЦКП и приета от Комисията като регулаторен технически стандарт. Използването на хармонизирана рейтингова скала следва да бъде задължително само при публикуването на рейтинги на уебсайта на EURIX, а агенциите за кредитен рейтинг следва да могат да използват свои собствени рейтингови скали при публикуването на рейтинги на техните собствени сайтове. Задължителната употреба на хармонизираната рейтингова скала не следва да окаже хармонизиращо въздействие върху методологиите и процедурите на агенциите за кредитен рейтинг, а следва да бъде ограничена до постигането на по-голяма съпоставимост на резултатите. Важно е уебстраницата на EURIX да показва в допълнение към агрегирания рейтингов индекс всички възможни рейтинги за даден инструмент, за да може да позволи на инвеститорите да отчетат цялото многообразие от мнения преди да вземат инвестиционно решение. Агрегираният рейтингов индекс може да помогне на инвеститорите да получат първо впечатление за кредитоспособността на едно лице. EURIX следва да помогне на по-малките и новите агенции за кредитен рейтинг да бъдат по-забележими. Европейският рейтингов индекс би допълнил хронологично представените данни, които ще бъдат публикувани от агенциите за кредитен рейтинг в централния регистър на ЕОЦКП. Европейският парламент подкрепи създаването на такъв Европейски рейтингов индекс в своята резолюция относно агенциите за кредитен рейтинг от 8 юни 2011 г.[19]

(24) Кредитните рейтинги, независимо от това дали са присъдени с регулаторна цел или не, имат значително влияние върху инвестиционните решения. Ето защо агенциите за кредитен рейтинг носят сериозна отговорност пред инвеститорите, за да подсигуряване спазването на правилата на Регламент (ЕО) № 1060/2009, така че техните рейтинги да бъдат независими, обективни и с подходящо качество. При липсата на договорни отношения между агенцията за кредитен рейтинг и инвеститора, инвеститорите не винаги могат да изискат прилагането на отговорността на агенцията спрямо тях. Ето защо е важно да се осигури адекватно право на регресен иск за инвеститори, които са разчитали на кредитен рейтинг, присъден в нарушение на правилата на Регламент (ЕО) № 1060/2009. Инвеститорът следва да може да държи отговорна агенцията за кредитен рейтинг за щети, нанесени поради нарушение на този регламент, което е оказало влияние върху рейтинговата оценка. Нарушенията, които не оказват влияние върху рейтинговата оценка, като например нарушаване на правилата за прозрачност, не следва да водят до искове за гражданска отговорност.

(25) Агенциите за кредитен рейтинг следва да носят отговорност само ако нарушават с умисъл или поради груба небрежност правилата, наложени от Регламент (ЕО) № 1060/2009. Този стандарт за грешка означава, че агенциите за кредитен рейтинг следва да не посрещат искове за поемане на отговорност, ако те са се отнесли небрежно към индивидуални задължения по регламента, но не са пренебрегнали сериозно своите задължения. Този стандарт за грешка е подходящ, тъй като дейността на агенциите за кредитен рейтинг включва известна степен на оценка на сложни икономически фактори и прилагането на различни методологии може да доведе до различни рейтингови резултати, нито един от които не може да бъде определен като неправилен.

(26) Важно е инвеститорите да имат ефективно право на регресен иск спрямо агенциите за кредитен рейтинг. Тъй като инвеститорите нямат задълбочена представа за вътрешните процедури на агенциите за кредитен рейтинг, частичното изместване на тежестта на доказване във връзка с наличието на нарушение и влиянието на нарушението върху рейтинговата оценка изглежда уместно, ако инвеститорът има сериозни основания да смята, че е налице подобно нарушение. Тежестта на доказване що се отнася до наличието на щети и причинно-следствената връзка между нарушението и понесените щети, които са по-близо до сферата на инвеститора, следва изцяло да бъде поета от инвеститора.

(27) Въпроси на гражданската отговорност на дадена агенция за кредитен рейтинг, които не са обхванати от настоящия регламент, се решават с помощта на приложимото национално право и с оглед на съответните правила на международното частно право. Компетентният съд, който решава относно иска за гражданска отговорност, внесен от даден инвеститор, следва да бъде определен от съответните правила за международната юрисдикция.

(28) Фактът, че институционалните инвеститори, включително инвестиционните мениджъри, са задължени да правят собствена оценка на кредитното качество на активи, не следва да възпрепятства съдилищата да установяват, че нарушение на настоящия регламент от дадена агенция за кредитен рейтинг е причинило щети на инвеститор, за които агенцията за кредитен рейтинг носи отговорност. Въпреки че този регламент ще подобри възможностите на инвеститорите да направят собствена оценка на риска, те ще продължат да имат по-ограничен достъп до информация в сравнение с кредитните агенции. Освен това, по-специално по-малките инвеститорите често няма да имат възможност за критична оценка на външен кредитен рейтинг, присъден от агенции за кредитен рейтинг.

(29) С цел по-нататъшно смекчаване на конфликтите на интереси и улесняване на лоялната конкуренция на пазара за кредитен рейтинг, важно е да се гарантира, че таксите, начислявани от агенциите за кредитен рейтинг на клиентите, не са дискриминационни. Разлики в таксите, събирани за един и същи вид услуга, следва да бъдат оправдани само поради различие в действителните разходи за предоставянето на тази услуга на различни клиенти. Освен това таксите, начислявани за услуги на даден емитент, не следва да зависят от резултатите или крайния продукт от извършената работа, нито от предоставянето на сродни (помощни) услуги. Освен това, с цел да се даде възможност за ефективен надзор на тези правила, агенциите за кредитен рейтинг следва да оповестяват пред ЕОЦКП таксите, получени от всеки един клиент и общата ценова политика.

(30) С цел да се допринесе за присъждането на актуални и достоверни държавни рейтинги и да се улесни разбирането от страна на потребителите, е важно редовното преразглеждане на рейтингите. Важно е също така да се повиши прозрачността за извършваната проучвателна дейност, персонала, ангажиран с подготовката на рейтинги и допусканията, на които се основават кредитни рейтинги, направени от агенциите за кредитен рейтинг във връзка с държавен дълг.

(31) Действащите правила предвиждат рейтинги, които следва да бъдат съобщавани на оценяваното лице 12 часа преди публикуването им. С цел да се избегне съобщаването на тази информация в извънработно време и да се остави достатъчно време на оценяваното лице за проверка на точността на данните, на които се основава рейтинга, следва да се уточни, че информацията, предоставяна на оценяваното лице, следва да бъде на разположение един цял работен ден преди публикуването на рейтинг или на рейтингови перспективи.

(32) С оглед на особеностите на държавните рейтинги и с цел намаляване на риска от неустойчивост, е необходимо да се изисква от агенциите за кредитен рейтинг да публикуват тези рейтинги едва след затварянето дневната търговия на борсите, установени в Съюза, както и поне един час преди тяхното отваряне.

(33) Техническите стандарти в сектора на финансовите услуги следва да осигурят адекватната защита на вложителите, инвеститорите и потребителите в целия Европейски съюз. Като на орган с високоспециализиран експертен опит би било ефикасно и целесъобразно на ЕОЦКП да се възложи разработването и предоставянето на Комисията на проекти за регулаторни и технически стандарти за изпълнение, които не включват политически избор.

(34) Комисията следва да одобри проекта на регулаторни технически стандарти, разработен от ЕОЦКП относно съдържанието на предавателното досие, когато една агенция за кредитен рейтинг се заменя от друга агенция за кредитен рейтинг, съдържанието, честотата и представянето на информацията, която трябва да се предостави от страна на емитентите на структурирани финансови инструменти, хармонизацията на стандартната рейтингова скала, която трябва да се използва от агенциите за кредитен рейтинг; представянето на информацията, включително структурата, формата, методиката и периода на отчитане, която агенциите за кредитен рейтинг трябва да предоставят на ЕОЦКП по отношение на EURIX и съдържанието и формата на периодичното докладване за такси, начислявани на агенциите за кредитен рейтинг за целите на текущия надзор от ЕОЦКП. Комисията следва да одобри тези стандарти посредством делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора и в съответствие с разпоредбите на членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(35) Регламент (ЕС) № 1060/2009 разрешава рейтинги, присъдени в трети държави, да бъдат използвани за регулаторни цели, ако те са присъдени от агенции за кредитен рейтинг, сертифицирани в съответствие с член 5, или одобрени от агенции за кредитен рейтинг, установени в Съюза в съответствие с член 4, параграф 3 от този регламент. Сертифицирането изисква Комисията да е приела решение за еквивалентност по отношение на регулаторния режим на трета държава спрямо агенциите за кредитен рейтинг, а признаването изисква действията на агенцията за кредитен рейтинг от трета държава да бъдат в съответствие с изисквания, които са най-малко толкова строги, колкото съответните правила на ЕС. Някои от разпоредбите на настоящия регламент следва да се прилагат и за оценките за еквивалентност и признаване. Това се отнася за онези разпоредби, които утвърждават задължения само за емитентите, но не и за агенциите за кредитен рейтинг. Освен това членовете, които се отнасят по-скоро до структурата на пазара на рейтинги в рамките на ЕС, а не за установяването на правила за поведение на агенциите за кредитен рейтинг, не следва да бъдат взимани под внимание в този контекст. За да може да се даде достатъчно време на трети държави да актуализират регулаторните си рамки по отношение на по-важните нови разпоредби, последните трябва да се прилагат само за целите на оценките на еквивалентността и признаването от 1 юни 2014 г. В тази връзка е важно да се припомни, че регулаторният режим на трета държава не следва да има еднакви правила като правилата, предвидени от настоящия регламент. Както вече е посочено в Регламент № 1060/2009, за да бъде смятан за еквивалентен на или толкова строг колкото регулаторния режим на ЕС, регулаторният режим на третата държава трябва да бъде достатъчен за постигането на практика на същите цели и резултати.

(36) Тъй като целите на настоящия регламент, а именно — засилване на независимостта на агенциите за кредитен рейтинг, насърчаване на благоразумните кредитни рейтинги, процедури и методи, смекчаване на рисковете, свързани с държавните рейтинги, намаляване на риска от прекалена зависимост от кредитните рейтинги за участниците на пазара, както и гарантиране на правото на регресен иск за инвеститорите — не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен на равнище държави-членки и следователно, с оглед на общоевропейската структура и въздействие на дейностите по определяне на кредитен рейтинг, които ще подлежат на надзор, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(37) С оглед на гореизложеното Регламент (EО) № 1060/2009 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1 Изменения на Регламент (EО) № 1060/2009

Регламент (ЕО) № 1060/2009 се изменя, както следва:

(1)          Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Предмет

С настоящия регламент се въвежда общ регулаторен подход за повишаване на добросъвестността, прозрачността, отговорността, доброто управление и надеждността на дейностите по определяне на кредитен рейтинг, който да допринесе за качеството на кредитните рейтинги, присъждани в Съюза, като по този начин се спомага за доброто функциониране на вътрешния пазар и в същото време се постига високо ниво на защита на потребителите и инвеститорите. С него се установяват условия за присъждане на кредитни рейтинги и правила за организацията и функционирането на агенциите за кредитен рейтинг, включително техните акционери и съдружници, с цел да се насърчи независимостта на агенциите за кредитен рейтинг, избягването на конфликти на интереси и подобряването на защита на потребителите и инвеститорите.

Настоящият регламент също така определя задълженията на емитентите, инициаторите и спонсорите, установени в Съюза, във връзка със структурираните финансови инструменти.“

(2)          В член 2, параграф 1 „Общността“ се заменя със „Съюза“;

(3)          Член 3, параграф 1 се изменя, както следва:

a)      в буква ж) „общностното право“ се заменя с „правото на Съюза“;

б)      в буква м) „Общността“ се заменя със „Съюза“;

в)      добавят се следните букви:

„т)     „емитент“ означава емитент съгласно определението по член 2, параграф 1, буква з) от Директива 2003/71/ЕО;

у)       „инициатор“ означава инициатор съгласно определението по член 4, точка 41 от Директива 2006/48/ЕО;

ф)      „спонсор“ означава спонсор съгласно определението по член 4, точка 42 от Директива 2006/48/ЕО;

х)       „държавен рейтинг“ означава:

i)        кредитен рейтинг, който е присъден на държава или на регионален или местен орган на държавно управление,

ii)       кредитен рейтинг, при който емитентът на дълг или финансово задължение, дългова ценна книга или друг финансов инструмент е държава или регионален или местен орган на държавно управление;

ц)      „рейтингова перспектива“ означава становище по отношение на вероятната посока на изменение на кредитния рейтинг в краткосрочен и средносрочен план.“;

(4)          Член 4 се изменя, както следва:

a)      в параграф 1, втора алинея „Общността“ се заменя със „Съюза“;

б)      в параграф 2 „Общността“ се заменя със „Съюза“;

в)      параграф 3 се изменя, както следва:

i)        в уводното изречение „Общността“ се заменя със „Съюза“;

ii)       буква б) се заменя със следното:

„агенцията за кредитен рейтинг е проверила и е в състояние да докаже във всеки момент пред Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (*) („ЕОЦКП“), че извършените от агенцията за кредитен рейтинг от третата държава дейности по определяне на кредитен рейтинг, в резултат на които е присъден подлежащият на признаване кредитен рейтинг, отговарят на изисквания, които са най-малко толкова строги, колкото изискванията, предвидени в членове 6—12, с изключение на членове 6а, 8а, 8б и 11а.

(*)           OВ L 331, 15.12.2010 г., стр.48.“;

г)       в параграф 4 „Общността“ се заменя със „Съюза“;

(5)          Член 5 се изменя, както следва:

a)      в параграф 1 „Общността“ се заменя със „Съюза“;

б)      в параграф 6 буква б) от втората алинея се заменя със следното:

„б)     агенциите за кредитен рейтинг в тази трета държава са подчинени на правно обвързващи правила, които са еквивалентни на правилата, посочени в членове 6—12 и приложение I, с изключение на членове 6а, 8а, 8б и 11а; както и“;

в)      параграф 8 се заменя със следното:

„Членове 20, 23б, и 24 се прилагат по отношение на сертифицираните агенции за кредитен рейтинг и присъдените от тях кредитни рейтинги.“;

(6)          Вмъкват се следните членове 5a и 5б:

„Член 5а

Предоверяване на финансовите институции в кредитните рейтинги

Кредитните институции, инвестиционните посредници, застрахователните и презастрахователните предприятия, институциите за професионално пенсионно осигуряване, управляващите и инвестиционните дружества, лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, и централните контрагенти по смисъла на Регламент (ЕС) № xx/201x на Европейския парламент и на Съвета от xx xxx 201x г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции[20] изготвят своя собствена оценка на кредитния риск и при определянето на кредитоспособността на дадено лице или финансов инструмент не се доверяват единствено или механично на кредитните рейтинги. Компетентните органи, отговорни за надзора на тези предприятия, следят отблизо целесъобразността на процесите за кредитна оценка на предприятията.

Член 5б

Доверяване на Европейските надзорни органи и на Европейския съвет за системен риск в кредитните рейтинги

Европейският надзорен орган (Европейски банков орган), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (*) (ЕБО), Европейският надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (**) (ЕОЗППО), и ЕОЦКП не се позовават на кредитни рейтинги в своите насоки, препоръки и проекти на технически стандарти, когато подобни позовавания биха могли да накарат компетентните органи или участниците на финансовите пазари да започнат механично да се доверяват в кредитните рейтинги. Ето защо най-късно до 31 декември 2013 г. ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП преразглеждат и по целесъобразност премахват всички позовавания на кредитни рейтинги в съществуващите насоки и препоръки.

Европейският съвет за системен риск (ЕССР), създаден с Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск(***), не се позовава на кредитни рейтинги в своите предупреждения и препоръки, когато подобни позовавания биха могли да предизвикат механичното доверяване в кредитните рейтинг.

* ОВ L , , стр. .

** OВ L 331, 15.12.2010 г., стр.48.

*** ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1.;

(7)          Член 6, параграф 1 се заменя със следното:

„1.     Агенциите за кредитен рейтинг предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че върху присъждането на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива не оказва влияние никакъв съществуващ или потенциален конфликт на интереси или стопански отношения, в които участва агенцията за кредитен рейтинг, която присъжда кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива, нейните ръководители, рейтингови анализатори, служители, както и всяко друго физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на агенцията за кредитен рейтинг, или лице, което пряко или косвено е свързано с нея чрез контрол.“;

(8)          вмъкват се следните членове 6а и 6б:

„Член 6а

Конфликти на интереси във връзка с инвестиции в агенции за кредитен рейтинг

1. Акционер или съдружник в агенция за кредитен рейтинг, който притежава най-малко 5 % от капитала или правата на глас в тази агенция:

a)      не притежава 5 % или повече от капитала на друга агенция за кредитен рейтинг. Тази забрана не се прилага спрямо участия в диверсифицирани колективни инвестиционни схеми, включително управлявани фондове като пенсионни фондове и фондове, свързани с животозастраховането, при условие че участието в диверсифицирани колективни инвестиционни схеми не му позволява да упражнява значително влияние върху икономическите дейности на тези схеми;

б)      няма правото или правомощието да упражнява 5 % или повече от правата на глас в друга агенция за кредитен рейтинг;

в)      няма правото или правомощието да назначава или отстранява членове на административния, управителния или надзорния орган на друга агенция за кредитен рейтинг;

г)       не е член на административния, управителния или надзорния орган на друга агенция за кредитен рейтинг;

д)      няма правото да упражнява или не упражнява действително доминиращо влияние или контрол върху друга агенция за кредитен рейтинг.

2. Настоящият член не се прилага за инвестиции в други агенции за кредитен рейтинг, принадлежащи към същата група от агенции за кредитен рейтинг.

Член 6б

Максимална продължителност на договорните отношения с агенция за кредитен рейтинг

1. Когато агенция за кредитен рейтинг е сключила договор с емитент или със свързано с него трето лице за присъждане на кредитни рейтинги на този емитент, тя не присъжда кредитни рейтинги на този емитент за срок, надхвърлящ три години.

2. Когато агенция за кредитен рейтинг е сключила договор с емитент или със свързано с него трето лице за присъждане на кредитни рейтинги на дългови инструменти на този емитент, се прилага следното:

a)      когато тези кредитни рейтинги се присъждат в рамките на срок, надхвърлящ първоначалния срок от дванадесет месеца, но по-къс от три години, агенцията за кредитен рейтинг не издава никакви допълнителни кредитни рейтинги на тези дългови инструменти от момента, в който десет дългови инструмента вече са получили рейтинг;

б)      когато в рамките на първоначалния срок от дванадесет месеца са били присъдени най-малко десет кредитни рейтинги, след края на посочения период въпросната агенция за кредитен рейтинг не присъжда никакви допълнителни кредитни рейтинги на тези дългови инструменти;

в)      когато са били присъдени по-малко от десет кредитни рейтинги, агенцията за кредитен рейтинг не присъжда никакви допълнителни кредитни рейтинги на тези дългови инструменти от момента, в който изтече срокът от 3 години.

3. Когато емитентът е сключил с повече от една агенция за кредитен рейтинг договор с еднакъв предмет, посочените в параграфи 1 и 2 ограничения се прилагат единствено спрямо една от тези агенции. Продължителността на договорните отношения между емитента и всяка една от тези агенции обаче не надхвърля срок от шест години.

4. Агенцията за кредитен рейтинг, посочена в параграфи 1—3, не сключва договори с емитента или със свързано с него трето лице за присъждане на кредитни рейтинги на емитента или на неговите дългови инструменти за срок от четири години, считано от изтичането на максималната продължителност на договорните отношения, посочена в параграфи 1—3.

Първата алинея се прилага и по отношение на:

a)      агенциите за кредитен рейтинг, принадлежащи към същата група от агенции за кредитен рейтинг, в която участва и посочената в параграфи 1 и 2 агенция за кредитен рейтинг;

б)      агенциите за кредитен рейтинг, които са акционер или съдружник в посочената в параграфи 1 и 2 агенция за кредитен рейтинг;

в)      агенциите за кредитен рейтинг, в които посочената в параграфи 1 и 2 агенция за кредитен рейтинг е акционер или съдружник.

5. Параграфи 1—4 не се прилагат по отношение на държавните рейтинги.

6. Когато след изтичането на максималната продължителност на договорните отношения съгласно правилата по параграфи 1 и 2 агенцията за кредитен рейтинг бъде заменена от друга агенция за кредитен рейтинг, напускащата агенция за кредитен рейтинг предоставя на застъпващата агенция за кредитен рейтинг предавателно досие. Въпросното досие съдържа съответната информация за лицето и дълговите инструменти, чиито рейтинги се определят, която би била целесъобразно необходима, за да се гарантира съпоставимостта с рейтингите, които са били присъдени от напускащата агенция за кредитен рейтинг.

Напускащата агенция за кредитен рейтинг може да докаже пред ЕОЦКП, че тази информация е била предоставена на застъпващата агенция за кредитен рейтинг.

7. ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на техническите изисквания по отношение на съдържанието на посоченото в параграф 5 предавателно досие.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 1 януари 2013 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(9)          Член 7, параграф 5 се заменя със следното:

„5.     Възнагражденията и оценката на резултатите от дейността на рейтинговите анализатори и лицата, одобряващи кредитните рейтинги или рейтинговите перспективи, не се определят в зависимост от размера на приходите, които агенцията за кредитен рейтинг получава от оценяваните лица или от свързани с тях трети лица.“;

(10)        Член 8 се изменя, както следва:

a)      параграф 2 се заменя със следното:

„2. Агенциите за кредитен рейтинг приемат, въвеждат и прилагат подходящи мерки, за да гарантират, че кредитните рейтинги и рейтинговите перспективи, които присъждат, се основават на задълбочен анализ на цялата информация, с която разполагат и която е от значение за анализа им съгласно приложимите рейтингови методологии. Те вземат всички необходими мерки, така че информацията, която използват при определянето на кредитните рейтинги и рейтинговите перспективи, да е с необходимото качество и да е от надеждни източници.“;

б)      в параграф 5 се добавя втора алинея:

„Държавните рейтинги се преразглеждат най-малко на всеки шест месеца.“;

в)      вмъква се следният параграф 5a:

„5а. Агенциите за кредитен рейтинг, които възнамеряват да променят или да използват нови рейтингови методологии, модели или ключови рейтингови допускания, публикуват предложените промени или предложените нови методологии на своята електронна страница, като дават възможност на всички заинтересовани страни да представят своите коментари в рамките на срок, не по-кратък от един месец, заедно с подробно обяснение на причините и последиците от предложените промени или предложените нови методологии.

След изтичането на периода на консултации, посочен в първата алинея, агенцията за кредитен рейтинг уведомява ЕОЦКП за планираните промени или предложените нови методологии.“;

г)       параграф 6 се изменя, както следва:

i)        уводното изречение се заменя със следното:

„6. При промяна на методологиите, моделите или ключовите рейтингови допускания, използвани в дейностите по определяне на кредитен рейтинг, след като ЕОЦКП е взел решението, посочено в член 22а, параграф 3, агенциите за кредитен рейтинг:“;

ii)       вмъква се следната буква аа):

„аа)   незабавно публикуват на своята електронна страница новите методологии заедно с тяхното подробно разяснение;“;

д)      добавя се следният параграф 7:

„7. Ако агенциите за кредитен рейтинг узнаят за грешки в своите методологии или в начина на тяхното прилагане, те незабавно:

a)       уведомяват ЕОЦКП и всички засегнати лица, на които е бил присъден рейтинг, относно тези грешки;

б)      публикуват тези грешки на своята електронна страница;

в)      коригират тези грешки в методологиите; както и

г)       прилагат мерките, посочени в параграф 6, букви а)—в).“;

(11)        Вмъкват се следните членове 8а и 8б:

„Член 8а

Информация за структурирани финансови инструменти

1. Установеният в Съюза емитент, инициатор или спонсор на структуриран финансов инструмент оповестява публично в съответствие с параграф 4 информацията за кредитното качество и показателите на отделните базови активи на структурирания финансов инструмент, за структурата на секюритизационната сделка, за паричните потоци или за обезпечението по дадена секюритизационна експозиция, както и всяка друга информация, необходима за провеждането на всеобхватни тестове за устойчивост, основаващи се на достатъчно данни, по отношение на паричните потоци и обезпеченията във връзка с базовите експозиции.

2. Задължението за оповестяване на информация по параграф 1 не предполага предоставянето на такава информация, когато това би нарушило законовите разпоредби, уреждащи защитата на поверителността на източниците на информация или обработката на лични данни.

3. ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на:

a)      информацията, която посочените в параграф 1 лица, оповестяват с цел съблюдаване на задълженията по параграф 1;

б)      честотата, с която тази информация се актуализира;

в)      представянето на информация чрез стандартизиран образец за оповестяване.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 1 януари 2013 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4. ЕОЦКП създава електронна страница за публикуване на информацията относно структурираните финансови инструменти в съответствие с параграф 1.

Член 8б

Двоен кредитен рейтинг на структурирани финансови инструменти

1. Когато емитент или свързано с него трето лице възнамерява да поиска присъждането на кредитен рейтинг на структуриран финансов инструмент, тя ангажира за целта най-малко две агенции за кредитен рейтинг. Всяка агенция за кредитен рейтинг представя собствения си независим кредитен рейтинг.

2. Агенциите за кредитен рейтинг, ангажирани от посочения в параграф 1 емитент или свързаното с него трето лице, отговарят на следните условия:

a)      агенциите за кредитен рейтинг не принадлежат към една и съща група от агенции за кредитен рейтинг;

б)      никоя от агенциите за кредитен рейтинг не е акционер или съдружник в някоя от другите агенции за кредитен рейтинг;

в)      никоя от агенциите за кредитен рейтинг няма правото или правомощието да упражняват права на глас в някоя от другите агенции за кредитен рейтинг;

г)       никоя от агенциите за кредитен рейтинг няма правото или правомощието да назначава или отстранява членове на административния, управителния или надзорния орган на някоя от другите агенции за кредитен рейтинг;

д)      никой от членовете на административния, управителния или надзорния орган на агенция за кредитен рейтинг не е член на административния, управителния или надзорния орган на някоя от другите агенции за кредитен рейтинг;

е)      никоя от агенциите за кредитен рейтинг няма правото да упражнява или не упражнява действително доминиращо влияние или контрол върху някоя от другите агенции за кредитен рейтинг.“;

(12)        В член 10 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1. Агенциите за кредитен рейтинг оповестяват своевременно и без да прилагат избирателен подход всички кредитни рейтинги или рейтингови перспективи, както и всички решения за прекратяване на кредитeн рейтинг. При решения за прекратяване на кредитeн рейтинг оповестената информация сдържа пълна обосновка на решението.

Първа алинея се прилага и по отношение на кредитни рейтинги, които се разпространяват чрез абонамент.

2. Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че кредитните рейтинги или рейтинговите перспективи се представят и обработват в съответствие с изискванията, изложени в раздел Г от приложение I. “;

(13)        Член 11, параграф 2 се заменя със следното:

„2. Всички регистрирани и сертифицирани агенции за кредитен рейтинг предоставят на разположение в създадения от ЕОЦКП централен регистър информацията за резултатите от своята дейност за минали периоди, включително относно честотата на промяна на рейтингите, както и информация относно присъждани в миналото кредитни рейтинги и промяната на тези рейтинги. Агенциите за кредитен рейтинг предоставят информацията в регистъра съгласно стандартен образец, установен от ЕОЦКП. ЕОЦКП осигурява публичен достъп до тази информация и публикува на годишна основа обобщена информация за наблюдаваните основни тенденции.“;

(14)        Вмъква се следният член 11а:

„Член 11а

Европейски рейтингов индекс

1. При присъждане на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива всички регистрирани и сертифицирани агенции за кредитен рейтинг представят на ЕОЦКП информация за рейтинга, включваща рейтинга и рейтинговата перспектива на оценявания инструмент, информация относно вида рейтинг и вида действия за неговото определяне, както и дата и час на публикуване. Предоставеният рейтинг се основава на хармонизираната рейтингова скала, посочена в член 21, параграф 4а, буква а).

2. ЕОЦКП създава Европейски рейтингов индекс, който ще включва всички кредитни рейтинги, представени пред ЕОЦКП по параграф 1, както и един съвкупен рейтингов индекс за всички дългови инструменти, получили рейтинг. Индексът и отделните кредитни рейтинги се публикуват на електронната страница на ЕОЦКП.“;

(15)        В член 14, параграф 1 „Общността“ се заменя със „Съюза“;

(16)        Член 18, параграф 2 се заменя със следното:

„2. ЕОЦКП съобщава на Комисията, ЕБО, ЕОЗППО, компетентните органи и секторните компетентни органи всяко решение по членове 16, 17 или 20.“

(17)        Член 19, параграф 1 се заменя със следното:

„1. ЕОЦКП начислява такси на агенциите за кредитен рейтинг в съответствие с настоящия регламент и регламента за таксите, посочен в параграф 2. Тези такси изцяло покриват разходите на ЕОЦКП по регистрацията, сертифицирането и надзора на агенциите за кредитен рейтинг и по възстановяване на разходите, които могат да възникнат за компетентните органи при извършване на дейности съгласно настоящия регламент, по-специално в резултат на делегиране на задачи в съответствие с член 30.“;

(18)        Член 21 се изменя, както следва:

a)      параграф 4 се изменя, както следва:

i)        уводното изречение се заменя със следното:

„ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на:“

ii)       буква д) се заменя със следното:

„д)     съдържанието и формата на периодично отчитаните данни за кредитните рейтинги, които ще бъдат изисквани от регистрираните и сертифицираните агенции за кредитен рейтинг за целите на текущия надзор, упражняван от ЕОЦКП.“

iii)      след буква д) се добавят следните алинеи:

„ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 1 януари 2012 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“

б)      вмъква се следният параграф 4a:

„4а. ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на:

a)       хармонизирана стандартна рейтингова скала, която ще се използва в съответствие с член 11a от регистрираните и сертифицираните агенции за кредитен рейтинг и ще се основава на метрични показатели за измерване на кредитния риск, както и определен брой рейтингови категории и гранични стойностите за всяка рейтингова категория;

б)      съдържанието и представянето на информацията, включително структура, формат, метод и график на отчитане, която агенциите за кредитен рейтинг оповестяват пред ЕОЦКП съгласно член 11а, параграф 1; както и

в)      съдържанието и формата на периодично отчитаните данни за таксите, начислявани от агенциите за кредитен рейтинг, които се изискват от агенциите за кредитен рейтинг за целите на упражнявания от ЕОЦКП текущ надзор.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 1 януари 2013 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

в)      в параграф 5 се добавя нова алинея:

„В този доклад също така се оценяват степента на пазарна концентрация, рисковете, произтичащи от висока концентрация, и въздействието върху цялостната стабилност на финансовия сектор.”;

(19)        Член 22а се изменя, както следва:

a)      заглавието на настоящия член се заменя със следното:

„Разглеждане на рейтингови методологии“;

б)      добавя се следният параграф 3:

„3. ЕОЦКП проверява също дали планираните промени в рейтинговите методологии, за които агенцията за кредитен рейтинг е съобщила в съответствие с член 8, параграф 5а, съответстват на установените в член 8, параграф 3 критерии, определени в регулаторния технически стандарт, посочен в член 21, параграф 4, буква г). Агенцията за кредитен рейтинг може да прилага новата рейтингова методология, след като ЕОЦКП е потвърдил съответствието на методологията с изискванията по член 8, параграф 3.

[ЕОЦКП може да упражнява посочените в първата алинея правомощия, считано от датата на влизане в сила на регулаторния технически стандарт, посочен в член 21, параграф 4, буква г) от Регламент (ЕО) № 1060/2009].

Ако регулаторният технически стандарт, посочен в член 21, параграф 4, буква г), не е в сила, ЕОЦКП не може да упражнява посочените в първата алинея правомощия.“;

(20)        След член 35 се вмъква следният дял IIIa:

„ДЯЛ ІІІа

Гражданската отговорност на агенциите за кредитен рейтинг

Член 35a

Гражданска отговорност

1. Когато агенцията за кредитен рейтинг е извършила умишлено или поради груба небрежност някое от изброените в приложение ІІІ нарушения, оказващи въздействие върху кредитен рейтинг, на който инвеститорът се е доверил при закупуване на оценявания инструмент, въпросният инвеститор може да предяви иск срещу съответната агенция за кредитен рейтинг за всяка претърпяна от него вреда.

2. Счита се, че нарушението е оказало въздействие върху даден кредитен рейтинг, ако кредитният рейтинг, който е бил присъден от агенция за кредитен рейтинг, се различава от рейтинга, който би бил присъден, ако агенцията за кредитен рейтинг не бе извършила въпросното нарушение.

3. Агенциите за кредитен рейтинг действат с груба небрежност, когато те сериозно пренебрегват наложените им с настоящия регламент задължения.

4. Когато инвеститор представи доказателства, от които може да се заключи, че агенция за кредитен рейтинг е извършила някое от нарушенията, изброени в приложение III, агенцията за кредитен рейтинг трябва да докаже, че не е извършила въпросното нарушение или че това нарушение не е оказало въздействие върху присъдения кредитен рейтинг.

5. Посочената в параграф 1 гражданска отговорност не може да бъде предварително изключена или ограничена по силата на споразумение. Всяка клауза в такива споразумения, с която предварително се изключва или ограничава гражданската отговорност, се счита за нищожна и недействителна.”;

(21)        Член 36а се изменя, както следва:

a)      в параграф 2 букви а)—д) се заменят със следното:

„a)     за нарушения по точки 1–5, 11–15, 19, 20, 23, 26а—26г, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50 и 51 от раздел І на приложение ІІІ глобите са в размер на най-малко 500 000 EUR, но не повече от 750 000 EUR;

б)      за нарушения по точки 6–8, 16–18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37–40, 42, 45–49а, 52 и 54 от раздел І на приложение ІІІ глобите са в размер на най-малко 300 000 EUR, но не повече от 450 000 EUR;

в)      за нарушения по точки 9, 10, 26, 26д, 36, 44 и 53 от раздел І на приложение ІІІ глобите са в размер на най-малко 100 000 EUR, но не повече от 200 000 EUR;

г)       за нарушения по точки 1, 6, 7, 8 и 9 от раздел ІІ на приложение ІІІ глобите са в размер на най-малко 50 000 EUR, но не повече от 150 000 EUR;

д)      за нарушения по точки 2, 3а, 3б, 4, 4а и 5 от раздел ІІ на приложение ІІІ глобите са в размер на най-малко 25 000 EUR, но не повече от 75 000 EUR;“;

б)      в параграф 2 букви ж) и з) се заменят със следното:

„ж)    за нарушения по точки 1—3а и 11 от раздел III на приложение III глобите са в размер на най-малко 150 000 EUR, но не повече от 300 000 EUR;

з)       за нарушения по точки 4, 4а, 4б, 4в, 6, 8 и 10 от раздел ІІІ на приложение ІІІ глобите са в размер на най-малко 90 000 EUR, но не повече от 200 000 EUR;“;

(22)        в член 38а параграф 1 се заменя със следното:

„1. Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 5, параграф 6, трета аления, член 19, параграф 2, член 23д, параграф 7 и член 37 се предоставят на Комисията за срок от четири години, считано от 1 юни 2011 г. Комисията изготвя доклад относно делегираните правомощия най-късно шест месеца преди изтичането на четиригодишния срок. Делегирането на правомощията се подновява автоматично за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не го оттегли в съответствие с член 38б.“;

(23)        В член 38б параграф 1 се заменя със следното:

„1. Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 6, член 19, параграф 2, член 23д, параграф 7 и член 37, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.“;

(24)        Член 39 се изменя, както следва:

a)      параграф 1 се заменя със следното:

„До 7 декември 2012 г. Комисията прави оценка на прилагането на настоящия регламент, включваща оценка на нивото на доверие в кредитните рейтинги в Съюза, на въздействието върху нивото на концентрация на рейтинговия пазар, разходите и ползите вследствие на регламента и адекватността на възнаграждението, което агенцията за кредитен рейтинг получава от оценяваното лице (модел „емитентът заплаща“), и представя доклад във връзка с това пред Европейския парламент и Съвета.

б)      добавя се следният параграф 4:

„4. До 1 юли 2015 г. Комисията оценява ситуацията на пазара на кредитни рейтинги, по-специално съществуването на достатъчно възможности за избор в съответствие с изискванията по членове 6б и 8б. В прегледа се извършва и оценка на необходимостта от разширяване на обхвата на задълженията по член 8а върху други финансови продукти, включително обезпечени облигации“;

(25)        Приложение І се изменя в съответствие с приложение І към настоящия регламент;

(26)        Приложение II се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

(27)        Приложение III се изменя в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

Член 2 Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, точки 7, 9, 10, 12, 13 и 25 от настоящия регламент обаче се прилагат от 1 юни 2014 г. за целите на оценката, посочена в член 4, параграф 3, буква б) и член 5, параграф 6, втора алинея, буква б) от Регламент (ЕО) № 1060/2009, за установяване дали изискванията на трета държава са най-малко толкова строги, колкото изискванията, предвидени в членове 6—12 от въпросния регламент.

Член 1, точка 8 от настоящия регламент във връзка с член 6а, параграф 1, буква а от Регламент (ЕО) № 1060/2009 се прилага от [1 една година след влизането в сила на настоящия регламент] по отношение на акционерите или съдружниците в агенция за кредитен рейтинг, които към 15 ноември 2011 г. са притежавали 5 % или повече от капитала на повече от една агенции за кредитен рейтинг.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен в Брюксел,

За Европейския парламент                         За Съвета

Председател                                                Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1060/2009 се изменя, както следва:

(1)          Раздел Б се изменя, както следва:

a)      точка 1 се заменя със следното:

„1.        Агенциите за кредитен рейтинг откриват, отстраняват или управляват и оповестяват ясно и на видно място всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси, които могат да се отразят на анализа и преценката на техните рейтингови анализатори, служители, както и на всяко друго физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на агенцията за кредитен рейтинг, и които са пряко свързани с дейностите по определяне на кредитен рейтинг и на лицата, одобряващи кредитни рейтинги и рейтингови перспективи.“;

б)      точка 3 се изменя, както следва:

i)        уводното изречение в първа алинея се заменя със следното:

„3.           При наличие на някое от следните обстоятелства агенциите за кредитен рейтинг не присъждат кредитен рейтинг или, в случай на съществуващ кредитен рейтинг или рейтингова перспектива, незабавно оповестяват, че е възможно кредитният рейтинг или рейтинговата перспектива да са повлияни от следните обстоятелства:“

ii)       след буква а) се вмъква следната буква аа):

„аа)   акционер или съдружник в агенция за кредитен рейтинг, който пряко или косвено притежава най-малко 10 % от капитала или правата на глас в тази агенция за кредитен рейтинг или може по друг начин да упражнява значително влияние върху икономическите дейности на агенцията за кредитен рейтинг, притежава пряко или косвено финансови инструменти на оценявано лице или на свързано с него трето лице или има други преки или косвени интереси, свързани със собственост в тези лица, което участие е различно от участие в диверсифицирани колективни инвестиционни схеми, включително управлявани фондове като пенсионни фондове и фондове, свързани с животозастраховането, което не му позволява да упражнява значително влияние върху икономическите дейности на тази схема;“;

iii)      след буква б) се вмъква следната буква ба):

„ба)   кредитният рейтинг се присъжда на оценявано лице или свързано с него трето лице, което пряко или косвено притежава най-малко 10 % от капитала или правата на глас в тази агенция за кредитен рейтинг;“;

iv)      след буква в) се вмъква следната буква ва):

„ва)   акционер или съдружник в агенция за кредитен рейтинг, който пряко или косвено притежава най-малко 10 % от капитала или правата на глас в тази агенция за кредитен рейтинг или може по друг начин да упражнява значително влияние върху икономическите дейности на агенцията за кредитен рейтинг, е член на управителния или надзорния орган на оценяваното лице или на свързано с него трето лице;“;

v)       втората алинея се заменя със следното:

„Агенциите за кредитен рейтинг незабавно оценяват също така дали има основание за определяне на нов кредитен рейтинг или прекратяване на съществуващ кредитен рейтинг или кредитна перспектива.“;

в)      вмъква се следната точка 3a:

„3а.      Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че таксите, които начисляват на клиентите си за присъждане на рейтинг и предоставяне на допълнителни услуги, не са дискриминационни и се основават на действителните разходи. Таксите, начислявани за услугите по определяне на кредитен рейтинг, не зависят от нивото на кредитния рейтинг, присъден от агенцията за кредитен рейтинг, или от някакъв друг резултат или продукт от извършената работа.“;

г)       в точка 4 първата алинея се заменя със следното:

„4.        Нито агенциите за кредитен рейтинг, нито лицата, които пряко или косвено притежават най-малко 5 % от капитала или правата на глас в агенцията за кредитен рейтинг или могат по друг начин да упражняват значително влияние върху икономическите дейности на агенцията за кредитен рейтинг, не предоставят на оценяваното лице или на свързано с него трето лице консултантски услуги по отношение на корпоративната или правна структура, активите, пасивите или дейността на оценяваното лице или на свързаното с него трето лице.“;

д)      точка 7 се изменя, както следва:

i)        буква а) се заменя със следното:

„a)     за всяко решение за кредитен рейтинг или рейтингова перспектива — самоличността на рейтинговите анализатори, които участват в определянето на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива, самоличността на лицата, които са одобрили кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива, информация дали рейтингът е бил поискан или не, както и датата, на която е предприето действието за определяне на кредитния рейтинг;“;

ii)       буква г) се заменя със следното:

„г)     документите за установените процедури и методологии, използвани от агенциите за кредитен рейтинг за определяне на кредитните рейтинги и рейтинговите перспективи;“;

iii)      буква д) се заменя със следното:

„д)     вътрешните документи и досиета, включително непублична информация и работни документи, използвани като основа за всяко взето решение за кредитен рейтинг и рейтингова перспектива;“;

(2)          Раздел В се изменя, както следва:

a)      в точка 2 уводното изречение се заменя със следното:

„2.        Никое от посочените в точка 1 лица не може да участва, нито да влияе по друг начин върху определянето на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива на дадено оценявано лице, ако:“;

б)      в точка 3 буква б) се заменя със следното:

„б)     не разкриват никаква информация относно кредитните рейтинги или евентуални бъдещи кредитни рейтинги или рейтингови перспективи на съответната агенция за кредитен рейтинг, с изключение на информацията, предоставяна на оценяваното лице или на свързани с него трети лица;

в)      точка 7 се заменя със следното:

„7.        Посочените в точка 1 лица не заемат ключови ръководни постове в оценяваното лице или в свързани с него трети лица в рамките на шест месеца от присъждането на кредитния рейтинг или на рейтинговата перспектива.“

г)       точка 8 се заменя със следното:

„8.        За целите на член 7, параграф 4:

a)       агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че водещите рейтингови анализатори не участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за същото оценявано лице или за свързани с него трети лица за срок, надвишаващ четири години;

б)      агенциите за кредитен рейтинг, различни от ангажираните от емитента или от свързано с него трето лице, и всички агенции за кредитен рейтинг, които присъждат държавни рейтинги, гарантират, че:

i)        рейтинговите анализатори не участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за същото оценявано лице или за свързани с него трети лица през период, надхвърлящ пет години;

ii)       лицата, одобряващи кредитни рейтинги, не участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за същото оценявано лице или за свързани с него трети лица през период, надхвърлящ седем години;

Лицата, посочени в първа алинея, букви а) и б), не могат да участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за оценяваното лице или за свързани с него трети лица, посочени в тези букви, в рамките на две години от края на сроковете, предвидени в тези букви.“;

(3)          Заглавието на раздел Г се заменя със следното:

„Правила относно представянето на кредитни рейтинги и рейтингови перспективи“;

(4)          Част I от раздел Г се изменя, както следва:

a)      точка 1 се заменя със следното:

„1.        Агенцията за кредитен рейтинг гарантира, че в кредитния рейтинг и рейтинговата перспектива се посочва ясно и на видно място името и длъжността на водещия рейтингов анализатор в дадена дейност по определяне на кредитен рейтинг, както и името и длъжността на лицето, което е носило основната отговорност за одобряването на кредитния рейтинг и рейтинговата перспектива.“;

б)      точка 2 се изменя, както следва:

i)        буква а) се заменя със следното:

„a)     всички източници от съществено значение за изготвянето на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива са посочени, включително оценяваното лице или, когато е приложимо, свързаните с него трети лица, заедно с информация за това дали кредитният рейтинг или рейтинговата перспектива са били оповестени на това оценявано лице или на свързани с него трети лица и дали след това оповестяване са били коригирани преди тяхното присъждане;“;

ii)       букви г) и д) се заменят със следното:

„г)     датата, на която кредитният рейтинг е публикуван за първи път, и датата на неговата последна актуализация, включително всички рейтингови перспективи, са посочени ясно и на видно място;

д)      предоставена е информация дали кредитният рейтинг се отнася за нов финансов инструмент и дали агенцията за кредитен рейтинг определя кредитния рейтинг на финансовия инструмент за първи път; както и“;

iii)      добавя се следната буква е):

„е)     по отношение на рейтинговите перспективи се посочва срокът, в рамките на който се очаква да настъпи промяна на кредитния рейтинг.“;

в)      вмъква се следната точка 2a:

„2а.      При оповестяването на методологиите, моделите и ключовите рейтингови допускания агенциите за кредитен рейтинг посочват указания, в които се разясняват допусканията, параметрите, ограниченията и съществуващата несигурност около моделите и рейтинговите методологии, използвани в кредитните рейтинги, в т.ч. симулации на кризисни сценарии, извършени от агенцията при определянето на рейтингите, включената в кредитния рейтинг информация за направения и взет предвид анализ на паричните потоци, както и по целесъобразност указание за очакваната промяна на кредитния рейтинг. Тези указания са ясни и лесно разбираеми.

г)       точка 3 се заменя със следното:

„3.        Агенциите за кредитен рейтинг уведомяват оценяваното лице в рамките на неговото работно време и най-малко един пълен работен ден преди публикуването на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива. Тази информация включва главните основания, на които се базира рейтингът или рейтинговата перспектива, така че на лицето да се предостави възможност да обърне внимание на агенцията за кредитен рейтинг върху евентуални фактически грешки.”;

д)      в точка 4 първата алинея се заменя със следното:

„4.        При оповестяване на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива агенциите за кредитен рейтинг обявяват ясно и на видно място характеристиките и ограниченията на кредитния рейтинг или на рейтинговата перспектива. По-специално, когато оповестява кредитен рейтинг или рейтингова перспектива, агенцията за кредитен рейтинг обявява на видно място във всички кредитни рейтинги дали тя счита за задоволително качеството на наличната информация за оценяваното лице и до каква степен тя е проверила информацията, предоставена ѝ от оценяваното лице или от свързаните с него трети лица. Ако даден кредитен рейтинг или рейтингова перспектива е свързан/-а с определен вид лице или финансов инструмент, за който историческите данни са ограничени, агенцията за кредитен рейтинг посочва ясно и на видно място тези ограничения.“;

е)      в точка 5 първата алинея се заменя със следното:

„5.        При обявяването на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива агенцията за кредитен рейтинг обяснява в съобщенията си за пресата или в доклади ключовите елементи, върху които се основава кредитният рейтинг или рейтинговата перспектива.”;

ж)     добавя се следната точка 6:

„6.        Агенциите за кредитен рейтинг редовно оповестяват на своите електронни страници информация за всички лица или дългови инструменти, които са им представени за първоначален преглед или предварителен рейтинг. Това оповестяване се прави независимо дали има договор за окончателен рейтинг между емитентите и агенцията за кредитен рейтинг.“;

(5)          в част II от раздел Г се заличават точки 3 и 4;

(6)          в раздел Г се добавя следната част III:

„III. Допълнителни задължения във връзка с държавни рейтинги

1. При присъждането на държавен рейтинг или на свързана с него рейтингова перспектива агенциите за кредитен рейтинг изготвят подробен проучвателен доклад, в който се разясняват всички допускания, параметри, ограничения и несигурност, както и всички други елементи, взети предвид при определянето на рейтинга или на рейтинговата перспектива. Този доклад е ясен и лесно разбираем.

2. Проучвателният доклад, който се представя при промяната на държавен рейтинг или на свързаната с него рейтингова перспектива, включва следните елементи:

a)      подробна оценка на промените в количествените допускания, обосноваващи промяната на рейтинга, и тяхната относителна тежест. Подробната оценка включва описание на следните елементи: доход на глава от населението, растеж на БВП, инфлация, бюджетно салдо, външнотърговско салдо, външен дълг, показател за икономическо развитие, показател за неизпълнение, както и всеки друг значим фактор, който е бил взет предвид. Тук се посочва и относителната тежест на всеки фактор;

б)      подробна оценка на промените в качествените допускания, обосноваващи промяната на рейтинга, и тяхната относителна тежест;

в)      подробно описание на рисковете, ограниченията и несигурността по отношение на промяната на рейтинга; както и

г)       резюме на протокола от заседанието на рейтинговия комитет, взел решението за промяна на рейтинга.

3. Когато агенциите за кредитен рейтинг присъждат държавни рейтинги или свързани с тях рейтингови перспективи, те публикуват тези рейтинги едва след края на работното време на местата за търговия, установени в Съюза, и най-малко един час преди тяхното отваряне. Точка 3 от раздел Г, част I остава незасегната.”;

(7)          Част I от раздел Д се изменя, както следва:

a)      точка 3 се заменя със следното:

„3.        политиката на агенцията за кредитен рейтинг по отношение на публикуването на кредитни рейтинги и други съобщения във връзка с тях, включително рейтингови перспективи;“;

б)      точка 6 се заменя със следното:

„6.        всички съществени промени в нейните системи, ресурси или процедури;

(8)          в раздел Д, част II, точка 2 първата алинея се изменя, както следва:

a)      буква а) се заменя със следното:

„a)     списък на таксите, начислявани на всеки клиент за индивидуални рейтинги и всякакви допълнителни услуги;”;

б)      вмъква се следната буква аа):

„аа)   своята ценова политика, включително структура на таксите и критерии за ценообразуване по отношение на рейтингите за различни класове активи;“;

(9)          Част III от раздел Д се изменя, както следва:

a)      точка 3 се заменя със следното:

„3.        статистически данни за разпределението на персонала по отношение на новите кредитни рейтинги, преразглеждането на кредитни рейтинги, методологията или модела за оценка и висшето ръководство, както и разпределението на персонала във връзка с дейностите по определяне на кредитен рейтинг за различните класове активи (рейтинги на дружества, структурирани финансови инструменти и държави);“;

б)      точка 7 се заменя със следното:

„7. финансова информация за приходите на агенцията за кредитен рейтинг, в т.ч. общ оборот, разпределени по приходи от такси от дейности по определяне на кредитни рейтинги и от допълнителни услуги, които са изчерпателно описани и включват приходите, генерирани от допълнителни услуги, предоставени на получаващите рейтингови услуги клиенти, както и разпределението на таксите по рейтинги на различните класове активи. Информацията за общия оборот включва също неговото географско разпределение по приходи, генерирани в Съюза, и приходи в световен мащаб;“.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

В точка 1 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1060/2009, „Общността“ се заменя със „Съюза“.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1060/2009 се изменя, както следва:

(1)          Част I се изменя, както следва:

a)      точки 19, 20 и 21 се заменят със следното:

„19. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел Б, точка 1 от приложение I, като не открива, не отстранява или не управлява и не оповестява ясно и на видно място всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси, които могат да се отразят на анализа или на преценката на нейните рейтингови анализатори, служителите, всяко друго физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на агенцията за кредитен рейтинг, и което е пряко свързано с присъждането на кредитен рейтинг, или лицата, одобряващи кредитни рейтинги или рейтингови перспективи.

20. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел Б, точка 3, първа алинея от приложение I, като присъжда кредитен рейтинг или рейтингова перспектива при наличие на някое от обстоятелствата, предвидени в първа алинея от посочената точка, или — в случай на съществуващ кредитен рейтинг, не оповестява незабавно, че е възможно кредитният рейтинг или рейтинговата перспектива да се влияе от тези обстоятелства.

21. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел Б, точка 3, втора алинея от приложение I, като не преценява незабавно дали има основание за определяне на нов кредитен рейтинг или за отнемане на съществуващ кредитен рейтинг или рейтингова перспектива.

б)      добавят се следните нови точки 26а—26е:

„26а. Агенцията за кредитен рейтинг, която е сключила договор с емитент или със свързано с него трето лице за присъждане на кредитни рейтинги на този емитент, нарушава член 6б, параграф 1, като присъжда кредитни рейтинги на този емитент за срок, надхвърлящ три години.

26б. Агенцията за кредитен рейтинг, която е сключила договор с емитент или със свързано с него трето лице за присъждане на кредитни рейтинги на дълговите инструменти на този емитент, нарушава член 6б, параграф 2, като присъжда кредитни рейтинги на най-малко десет дългови инструмента на един и същ емитент в рамките на срок, надхвърлящ 12 месеца, или като присъжда кредитни рейтинги на дълговите инструменти на емитента за срок, надхвърлящ 3 години.

26в. Агенцията за кредитен рейтинг, която заедно с най-малко още една агенция за кредитен рейтинг е сключила договор с емитент, нарушава член 6б, параграф 3, когато срокът на договорните ѝ отношения с емитента надхвърля шест години.

26г. Агенцията за кредитен рейтинг, която е сключила договор с емитент или със свързано с него трето лице за присъждане на кредитни рейтинги на дълговите инструменти на този емитент, нарушава член 6б, параграф 4, като не спазва забраната за присъждане на кредитни рейтинги на емитента или на неговите дългови инструменти за срок от четири години, считано от изтичането на максималната продължителност на договорните отношения, посочена в член 6б, параграфи 1—3.

26д. Агенцията за кредитен рейтинг, която е сключила договор с емитент или със свързано с него трето лице за присъждане на кредитни рейтинги на емитента или на дълговите инструменти на този емитент, нарушава член 6б, параграф 6, като при изтичането на максималната продължителност на договорните отношения с емитента или със свързаното с него трето лице не предоставя предавателно досие на застъпващата агенция за кредитен рейтинг, на която емитентът или свързаното с него трето лице е възложил присъждане на кредитни рейтинги на въпросния емитент или на неговите дългови инструменти.“;

в)      точка 33 се заменя със следното:

„Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 3 във връзка с раздел В, точка 2 от приложение I, като не осигурява гаранции, че посоченото в точка 1 от същия раздел лице не участва или не влияе по никакъв начин при определянето на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива съгласно предвиденото в точка 2 от същия раздел.“;

г)       точка 36 се заменя със следното:

„36. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 3 във връзка с раздел В, точка 7 от приложение I, като не осигурява гаранции, че посочено в точка 1 от същия раздел лице не заема ключов ръководен пост в оценяваното лице или в свързано с него трето лице през период от шест месеца от присъждането на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива.“;

д)      точки 38, 39 и 40 се заменят със следното:

„38. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 4 във връзка с раздел В, точка 8, първа алинея, подточка i) от приложение I, като не осигурява гаранции, че, когато присъжда непоискани кредитни рейтинги, даден рейтингов анализатор не участва в дейности по определяне на кредитния рейтинг на едно и също оценявано лице или свързани с него трети лица за срок, надвишаващ пет години.

39. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 4 във връзка с раздел В, точка 8, първа алинея, подточка ii) от приложение I, като не осигурява гаранции, че, когато присъжда непоискани кредитни рейтинги, лицето, одобряващо кредитните рейтинги, не участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за едно и също оценявано лице или за свързани с него трети лица за срок, надвишаващ седем години.

40. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 4 във връзка с раздел В, точка 8, втора алинея от приложение I, като не осигурява гаранции, че посочено в първа алинея, букви а) и б) от посочената точка лице не участва в дейности по определяне на кредитен рейтинг за същото оценявано лице или за свързани с него трети лица в рамките на двегодишен период, считано от края на сроковете, предвидени в същите букви.“;

е)      точка 42 се заменя със следното:

„Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 2, като не приема, не въвежда или не прилага подходящи мерки, за да гарантира, че кредитните рейтинги и рейтинговите перспективи, които присъжда, се основават на задълбочен анализ на цялата информация, с която разполага и която е от значение за анализа в съответствие с нейните рейтингови методологии.“;

ж)     точка 46 се заменя със следното:

„Агенцията за кредитен рейтинг нарушава първото изречение от член 8, параграф 5, първа алинея, като не наблюдава своите кредитни рейтинги, различни от държавните рейтинги, или като не подлага своите кредитни рейтинги, различни от държавните рейтинги, или методологии на текущ преглед и поне веднъж годишно.“;

з)       вмъква се следната точка 46a:

„46а.    Агенцията за кредитен рейтинг нарушава втората алинея от член 8, параграф 5 във връзка с първото изречение от член 8, параграф 5, първа алинея, като не наблюдава своите държавни рейтинги или като не подлага своите държавни рейтинги на текущ преглед и поне веднъж на всеки 6 месеца.“;

и)      вмъква се следната точка 49a:

„49а. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 7, буква в) във връзка с член 8, параграф 6, буква в), като не определя нов кредитен рейтинг, когато присъждането на този кредитен рейтинг е било повлияно от грешки в методологиите или в тяхното приложение.“;

(2)          Част II се изменя, както следва:

a)      вмъкват се следните точки 3а и 3б:

„3а. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава втората алинея от член 8, параграф 5а, като не уведомяване ЕОЦКП относно планираните промени в рейтинговите методологии, модели или ключови допускания или относно предложените нови методологии, модели или ключови допускания.

3б. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 7, буква а), като не уведомяване ЕОЦКП относно откритите грешки в своите методологии и в тяхното прилагане.“;

б)      вмъква се следната точка 4a:

„4а. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 11а, параграф 1, като не предоставя изискваната информация или като не я предоставя в изисквания формат, посочен в същия параграф.“;

(3)          Част III се изменя, както следва:

a)      вмъква се следната точка 3a:

„3а. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава първа алинея от член 8, параграф 5а, като не публикува на своята електронна страница предложените промени в методологиите, моделите или ключовите допускания или предложените нови методологии, модели или ключови допускания, заедно с подробно обяснение на причините и последиците от предложените промени.“;

б)      вмъкват се следните точки 4а, 4б и 4в:

„4а. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 6, буква аа), когато възнамерява да използва нови методологии, но не публикува на своята електронна страница новите методологии заедно с тяхно подробно обяснение.

4б. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 7, буква а), като не уведомяване засегнатите лица, на които е бил присъден рейтинг, относно откритите грешки в своите методологии и в тяхното прилагане.

4в. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 7, буква б), като не публикува на своята електронна страница откритите грешки в своите методологии и в тяхното прилагане.“;

в)      точки 6 и 7 се заменят със следното:

„6. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 10, параграф 2 във връзка с раздел Г, част I, точка 1 или 2, точка 2а, точка 4, първа алинея, точка 5 или 6 от приложение І или раздел Г, части ІІ или ІІІ от приложение І, като не предоставя изискваната съгласно тези разпоредби информация при представянето на кредитен рейтинг или кредитна перспектива.

7. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 10, параграф 2 във връзка с раздел Г, част I, точка 3 от приложение І, като не уведомява оценяваното лице в рамките на неговото работно време и най-малко един пълен работен ден преди публикуването на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива.

[1]               Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно агенциите за кредитен рейтинг, ОВ L 302, 17.11.2009 г.

[2]               Регламент (ЕС) № 513/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг, OВ L 145, 31.5.2011 г.

[3]               COM (2010) 301 окончателен.

[4]               На разположение на следния адрес: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/cra_en.htm.

[5]               http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/2302.

[6]               http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101027.pdf .

[7]               Предложение на Комисията от 20 юли 2011 г. за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на директива 2002/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат , COM (2011 г.) 453 окончателен. Виж точка (б) от член 77.

[8]               Предложение на Комисията от 15 ноември 2011 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове по отношение на прекомерната зависимост от кредитните рейтинги, COM (2011) XXX окончателен.

[9]               „Ефект на срутването“ представляват внезапни действия, предизвикани от понижаването на рейтинга под определен праг, като понижаването на оценката на един вид инструмент може да окаже несъразмерно голям лавинообразен ефект.

[10]             OВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.

[11]             “1. ЕОЦКП начислява такси на агенциите за кредитен рейтинг в съответствие с настоящия регламент и регламента за таксите, посочен в параграф           2. Тези такси изцяло покриват разходите на ЕОЦКП по регистрацията и надзора на агенциите за кредитен рейтинг и по възстановяване на разходи, които могат да възникнат за компетентните органи при извършване на дейности съгласно настоящия регламент, по-специално в резултат на делегиране на задачи в съответствие с член 30.

[12]               OВ C , г., стр. .

[13]               OВ C , г., стр. .

[14]               OВ L 302, 17.11.2009, стр. 1.

[15]               OВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 30.

[16]               2010/2302(INI).

[17]               OВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

[18]               OВ C , г., стр. .

[19]               2010/2302 (INI).

[20]               ОВ L …, стр.