52011PC0051

Предложение зa РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване и временно прилагане на Споразумението за сътрудничество за спътникова навигация между Европейския съюз и неговите държави-членки и Кралство Норвегия /* COM/2011/0051 окончателен - NLE 2011/0033 */


[pic] | ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ |

Брюксел, 14.2.2011

COM(2011) 51 окончателен

2011/0033 (NLE)

Предложение зa

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за сключване и временно прилагане на Споразумението за сътрудничество за спътникова навигация между Европейския съюз и неговите държави-членки и Кралство Норвегия

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Норвегия е нашият най-близък партньор за сътрудничество извън държавите от ЕС в областта на европейските глобални навигационни спътникови системи „Галилео“ и EGNOS. Норвегия е дала своя политически, технически и финансов принос за всички фази на „Галилео“ чрез членството си в Европейската космическа агенция и чрез неформалното си участие през годините в управленските структури на ЕС, свързани с „Галилео“.

С настоящото споразумение, заедно с Решение 94/2009 на Съвместния комитет на ЕИП, с което Регламенти 683/2008 и 1321/2004 (заедно с техните изменения) се включват в Споразумението за ЕИП, се установява официално сътрудничеството между Норвегия и Европейския съюз в областта на спътниковата навигация.

Със споразумението се установяват общите принципи на сътрудничество и правата и задълженията на Норвегия в областите — най-вече в тази на сигурността — които не са обхванати от свързаните с „Галилео“ съществуващи достижения на правото, тоест горепосоченото решение 94/2009.

Споразумението е необходимо, тъй като на територията на Норвегия ще бъдат разположени две важни наземни съоръжения, които ще допринасят за правилното функциониране на системата. Във връзка с това Норвегия поема политически ангажимент за присъединяване към бъдещата политика на Съюза по отношение на защитата на европейските глобални навигационни спътникови системи.

Споразумението е договорено въз основа на указанията за водене на преговори, приети от Съвета на 8 юли 2005 г. То бе подписано на 22 септември 2010 г.

Настоящото споразумение допълва Решение 94/2009 на Съвместния комитет на ЕИП, като изменя протоколи 31 и 37 към Споразумението за ЕИП, с които Норвегия се съгласява да прилага Регламент (EО) № 1321/2004 на Съвета от 12 юли 2004 г. за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми, Регламент (EO) № 1942/2006 на Съвета от 12 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1321/2004 и Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“). Бе избегнато дублиране на двата инструмента.

С оглед на подписването на споразумението бе проведена консултация между отделните служби (CISNet — срок 29.6.2009 г. — консултация TREN-54986) и бяха включени получени от тях коментари.

Това доведе до предложение на Комисията за решение на Съвета за подписване (COM/2009/453).

Споразумението бе подписано на 22 септември 2010 г.

Сега то трябва да бъде сключено.

Предложение

Комисията предлага на Съвета на основание членове 171 и 172, във връзка с член 218, параграф 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да разреши сключването и временното прилагане на Споразумението за сътрудничество за спътникова навигация между Европейския съюз и неговите държави-членки и Кралство Норвегия.

Комисията се приканва да приеме настоящото предложение и да го внесе в Съвета.

2011/0033 (NLE)

Предложение зa

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за сключване и временно прилагане на Споразумението за сътрудничество за спътникова навигация между Европейския съюз и неговите държави-членки и Кралство Норвегия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 172, във връзка с член 218, параграф 8 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

1. Комисията договори Споразумение за сътрудничество за спътникова навигация с Кралство Норвегия (наричано по-долу „споразумението“), което беше подписано на 22 септември 2010 г.

2. Споразумението подлежи на ратификация и от държавите-членки.

3. В съответствие с член 12, параграф 4 от него споразумението следва да се прилага временно от Европейския съюз, по отношение на въпросите, попадащи в областта на неговата компетентност, и от Кралство Норвегия до влизането му в сила.

4. Споразумението бе подписано от името на Европейския съюз и следва да се прилага временно, както е определено в настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението за сътрудничество за спътникова навигация между Европейския съюз и неговите държави-членки и Кралство Норвегия се одобрява от името на Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

В съответствие с член 12, параграф 4 от споразумението, по отношение на въпросите, попадащи в областта на компетентност на Съюза, споразумението се прилага временно до влизането му в сила. Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз известие, съдържащо информация за датата, от която започва временното прилагане на споразумението.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз .

Съставено в Брюксел на [...] година.

За Съвета

Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОЗА СПЪТНИКОВА НАВИГАЦИЯ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗИ НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ И КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-долу също „Съюзът“,

и

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

договарящи страни по Договора за функционирането на Европейския съюз, наричани по-долу „държави-членки“,

от една страна, и

КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, наричано по-долу „Норвегия“,

от друга страна,

Европейският съюз, държавите-членки и Норвегия, наричани по-долу заедно „страните“,

КАТО ПРИЗНАВАТ прякото участие на Норвегия в програмите „Галилео“ и EGNOS още от етапите на определяне на тези програми,

КАТО СЪЗНАВАТ развитието в управлението, собствеността и финансирането на европейските програми за ГНСС по силата на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета от 12 юли 2004 г. за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми[1], неговите изменения и Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)[2],

КАТО ОТЧИТАТ ползите от равностойно ниво на защита на европейските ГНСС и на техните служби на териториите на страните,

КАТО ПРИЗНАВАТ намерението на Норвегия своевременно да приеме и приложи, в рамките на своята юрисдикция, мерки за осигуряване на степен на сигурност и безопасност, равностойна на прилаганата в Европейския съюз,

КАТО ПРИЗНАВАТ задълженията на страните съгласно международното право,

КАТО ПРИЗНАВАТ интереса на Норвегия към всички услуги на „Галилео“, включително публично регулираната услуга (PRS),

КАТО ПРИЗНАВАТ Споразумението между Норвегия и Европейския съюз относно процедурите за сигурност при обмена на класифицирана информация,

КАТО ЖЕЛАЯТ официално да установят тясно сътрудничество по всички аспекти на европейските програми за ГНСС,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“) като подходяща правна и институционална основа за развитие на сътрудничеството между Европейския съюз и Норвегия в областта на спътниковата навигация,

КАТО ЖЕЛАЯТ да допълнят разпоредбите на Споразумението за ЕИП чрез двустранно споразумение за спътникова навигация по въпроси от специално значение за Норвегия, за Съюза и за неговите държави-членки,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел на споразумението

Основната цел на настоящото споразумение е по-нататъшно укрепване на сътрудничеството между страните чрез допълване на разпоредбите на Споразумението за ЕИП, приложими по отношение на спътниковата навигация.

Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а) „Европейските глобални навигационни спътникови системи (ГНСС)“ включват системата „Галилео“ и Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS);

б) „усилване“ означава регионални механизми като EGNOS. Тези механизми позволяват на потребителите на ГНСС да получават услуги с по-добро качество, като по-голяма точност, наличност, цялостност и надеждност;

в) „Галилео“ означава автономна гражданска европейска система за глобална спътникова навигация и времеотчитане под граждански контрол за предоставяне на услугите на ГНСС, проектирани и разработени от Съюза и от неговите държави-членки. Експлоатацията на „Галилео“ може да бъде прехвърлена на частен субект.Предвижда се „Галилео“ да предлага услуги, които са с открит достъп, имат търговски характер и са свързани с безопасността на човешкия живот, с дейности за търсене и спасяване, в допълнение към защитена PRS с ограничен достъп, предназначена да отговори на нуждите на оторизирани потребители от обществения сектор;

г) „регулаторна мярка“ означава закон, регламент, политика, правило, процедура, решение или подобно административно действие на някоя от страните;

д) „класифицирана информация“ означава информация под каквато и да е форма, която изисква защита срещу неразрешено разкриване, което би могло да навреди в различна степен на основните интереси, включително на националната сигурност, на страните или на отделни държави-членки. Нейната класификация се отбелязва с гриф за сигурност. Тази информация се класифицира от страните в съотвествие с приложимите законови и подзаконови разпоредби и трябва да бъде защитена срещу всякакво нарушаване на нейната поверителност, цялостност и наличност.

Член 3

Принципи на сътрудничеството

5. Страните се договарят да прилагат следните принципи по отношение на дейностите за сътрудничество, обхванати от настоящото споразумение:

а) Споразумението за ЕИП е основата на сътрудничеството между страните в областта на спътниковата навигация;

б) свобода на предоставяне на спътникови навигационни услуги на териториите на страните;

в) свобода на използване на всички услуги на „Галилео“ и EGNOS, включително на PRS, ако са спазени условията за тяхното използване;

г) тясно сътрудничество по въпроси, свързани със сигурността на ГНСС, чрез приемане и прилагане на равностойни мерки за сигурност на ГНСС в Съюза и в Норвегия;

д) спазване на международните задължения на страните по отношение на наземните съоръжения на европейските ГНСС.

6. Настоящото споразумение не засяга институционалната структура, установена съгласно правото на Европейския съюз за целите на операциите по програмата „Галилео“. Настоящото споразумение също така не засяга приложимите регулаторни мерки за прилагане на ангажиментите за неразпространение и контрол на износа, за контрол на нематериални трансфери на технологии, нито националните мерки за сигурност.

Член 4

Радиочестотен спектър

7. Страните се договарят да си сътрудничат по въпроси относно радиочестотния спектър, свързани с европейските спътникови навигационни системи, в рамките на Международния съюз по далекосъобщения (МСД), като вземат под внимание „Меморандума за разбирателство относно управление на документите на МСД за системата за радионавигационни спътникови услуги „Галилео“, подписан на 5 ноември 2004 г.

8. Във връзка с това страните защитават съответни разпределени честоти за европейските системи за спътникова навигация, за да осигурят на потребителите наличието на услугите на тези системи.

9. Страните признават също така колко важно е да бъде защитен радионавигационният спектър от прекъсвания и смущения. За целта те набелязват източниците на смущения и търсят взаимно приемливи решения за борба с такива смущения.

10. Нищо в настоящото споразумение не може да се тълкува като дерогация от приложимите разпоредби на МСД, включително радиорегламентите на МСД.

Член 5

Наземни съоръжения на европейските ГНСС

11. Норвегия предприема всички изпълними мерки за улесняване на разгръщането, поддръжката и подмяната на наземни съоръжения на европейските ГНСС („наземни съоръжения“) в териториите под нейна юрисдикция.

12. Норвегия предприема всички изпълними мерки за осигуряване на защитата и непрекъснатата и безпроблемна експлоатация на наземните съоръжения в нейните територии, включително, при необходимост, чрез мобилизиране на своите правоприлагащи органи. Норвегия използва всички възможни средства, за да поддържа съоръженията свободни от местни радиосмущения, от опити за незаконно проникване и подслушване.

13. Договорните отношения за наземните съоръжения ще бъдат договорени между Европейската комисия и притежателя на правата на собственост. Норвежките власти ще се съобразяват напълно със специалния статут на наземните съоръжения и, когато е възможно, ще търсят предварителното съгласие на Европейската комисия, преди да предприемат каквото и да е действие, свързано с наземните съоръжения.

14. Норвегия осигурява непрекъснат и безпрепятствен достъп до наземните съоръжения на всички лица, определени или оправомощени по друг начин от Европейския съюз. За целта Норвегия създава точка за контакт, която да получава информация за лицата, пътуващи до наземните съоръжения, и да улеснява по всякакъв начин движението и действията на такива лица на практика.

15. Архивите и оборудването на наземните съоръжения и транзитните документи, каквато и да е тяхната форма, които имат официален печат или маркировка, не подлежат на проверка от митниците или полицията.

16. В случай на заплаха или посегателство срещу сигурността на наземните съоръжения или тяхното функциониране Норвегия и Европейската комисия незабавно се уведомяват взаимно за събитието и за мерките за преодоляване на това положение. Европейската комисия може да определи друг доверен орган, който да действа като точка за контакт с Норвегия за подобна информация.

17. Страните ще установят с отделна договореност по-подробни процедури по отношение на въпросите в параграфи 1—6. Тези процедури следва да обхващат, inter alia , разяснения относно проверките, задълженията на точките за контакт, изискванията към куриерите и относно мерките срещу местни радиочестотни смущения и опити за злонамерени действия.

Член 6

Сигурност

18. Страните са убедени в необходимостта глобалните навигационни спътникови системи да бъдат защитени срещу заплахи, като злоупотреба, смущения, прекъсване и злонамерени действия. Поради това страните предприемат всички възможни стъпки, включително, когато е уместно, сключване на отделни споразумения, за да осигурят на своя територия непрекъснатост, безопасност и сигурност на спътниковите навигационни услуги и на свързаните с тях инфраструктура и критични активи.Европейската комисия възнамерява да разработи мерки за защита, контрол и управление на чувствителни активи, информация и технологии на европейските програми за ГНСС, предназначени за борба с тези заплахи и нежеланото им разпространение.

19. Във връзка с това Норвегия потвърждава своето намерение своевременно да приеме и приложи в рамките на своята юрисдикция мерки, осигуряващи степен на сигурност и безопасност, равностойна на прилаганата в Европейския съюз.Като признават това, страните ще разгледат въпросите, свързани със сигурността на ГНСС, включително акредитацията, в съответните комитети от структурата за управление на европейските ГНСС. Практическите договорености и процедури се определят в процедурните правилници на съответните комитети, като се взема предвид и рамката на Споразумението за ЕИП.

20. В случай на събитие, при което не може да бъде постигната такава равностойна степен на сигурност и безопасност, страните провеждат консултации с оглед преодоляване на това положение. При необходимост обхватът на сътрудничеството в този сектор може да бъде съответно адаптиран.

Член 7

Обмен на класифицирана информация

21. Обменът и защитата на класифицирана информация на Съюза се извършват в съответствие със Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз относно процедурите за сигурност при обмен на класифицирана информация[3], подписано на 22 ноември 2004 г., както и с разпоредбите за прилагане на посоченото споразумение.

22. Норвегия може да обменя класифицирана информация с национален гриф за сигурност относно „Галилео“ с онези държави-членки, с които тя е сключила двустранни споразумения за тази цел.

23. Страните се стремят да установят всеобхватна и последователна правна рамка, която позволява обмен на класифицирана информация за програмата „Галилео“ между тях.

Член 8

Контрол на износа

24. За да се гарантира, че страните прилагат единна политика за контрол на износа и неразпространението по отношение на „Галилео“, Норвегия потвърждава своето намерение за своевременно приемане и прилагане, в рамките на своята юрисдикция, на мерки, осигуряващи равностойна степен на контрол на износа и неразпространението на технологии, данни и елементи от „Галилео“, като мерките, приложими в Съюза и неговите държави-членки.

25. В случай на събитие, при което не може да бъде постигната такава равностойна степен на контрол на износа и неразпространението, страните провеждат консултации с оглед преодоляване на това положение. При необходимост обхватът на сътрудничеството в този сектор може да бъде съответно адаптиран.

Член 9

Публично регулирана услуга

Норвегия изрази своя интерес към PRS на „Галилео“, която тя смята за важен елемент от своето участие в европейските програми за ГНСС. Страните се договарят да разгледат този въпрос, след като бъдат определени политиките и оперативните разпоредби за регулиране на достъпа до PRS.

Член 10

Международно сътрудничество

26. Страните осъзнават, че е важно да координират подхода си при участие в международни форуми за стандартизация и сертифициране в областта на услугите за глобална спътникова навигация. По-конкретно страните съвместно ще подкрепят разработването на стандарти за „Галилео“ и ще насърчават тяхното прилагане в световен мащаб, като отделят особено внимание на оперативната съвместимост с други ГНСС.

27. Поради това, за да насърчат и постигнат целите на настоящото споразумение, страните, според случая, си сътрудничат по всички възникващи въпроси, свързани с ГНСС, най-вече в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване, Международната морска организация и МСД.

Член 11

Консултации и разрешаване на спорове

По въпроси, свързани с тълкуването или прилагането на настоящото споразумение, страните провеждат своевременни консултации по искане на която и да е от тях. Споровете относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение се решават чрез консултации между страните.

Член 12

Влизане в сила и прекратяване

28. Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от месеца, следващ месеца, в който страните са се уведомили взаимно за приключването на процедурите, необходими за тази цел.Уведомленията се изпращат до генералния секретариат на Съвета, който е депозитар на настоящото споразумение.

29. Изтичането на срока на действие на настоящото споразумение или неговото прекратяване не засяга действителността или срока на договореностите, постигнати на негова основа, нито специфичните права и задължения, придобити в областта на правото върху интелектуална собственост.

30. Настоящото споразумение може да бъде изменено по взаимно съгласие на страните в писмена форма. Всяко изменение влиза в сила в деня на получаване на последната дипломатическа нота, с която страните се уведомяват взаимно, че са приключили съответните им вътрешни процедури, необходими за неговото влизане в сила.

31. Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, Норвегия и Европейският съюз, по отношение на въпросите, попадащи в областта на неговата компетентност, се договарят да прилагат временно настоящото споразумение от първия ден на месеца, следващ датата, на която те са се уведомили взаимно за приключването на необходимите за тази цел процедури.

32. Всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение, като изпрати шестмесечно писмено предизвестие до другата страна.

Настоящото споразумение е съставено в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и норвежки език, като всички текстове са еднакво автентични.

[1] ОВ L 246, 20.7.2004 г., стр. 1.

[2] ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр. 1.

[3] ОВ L 362, 9.12.2004 г., стр. 29.