11.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 380/152


Вторник, 7 юни 2011 г.
Искане за снемане на парламентарния имунитет на Ágnes Hankiss

P7_TA(2011)0247

Решение на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно искане за снемане на имунитета на Ágnes Hankiss (2010/2213(IMM))

2012/C 380 E/23

Европейският парламент,

като взе предвид искането за снемане на имунитета на Ágnes Hankiss, предадено от Централния районен съд на Буда на 6 юли 2010 г. и обявено в пленарно заседание на 6 септември 2010 г.

като изслуша Ágnes Hankiss на 11 април 2011 г. в съответствие с член 7, параграф 3 от своя правилник,

като взе предвид член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз от 8 април 1965 г. и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г. и 19 март 2010 г. (1),

като взе предвид член 6, параграф 2 и член 7 от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0196/2011),

А.

като има предвид, че Централният районен съд на Буда, Будапеща, е поискал снемането на имунитета на Ágnes Hankiss, член на Европейския парламент, с оглед подновяване на наказателно преследване срещу Ágnes Hankiss, разпоредено с решение на Върховния съд на Унгарската република,

Б.

като има предвид, че снемането на имунитета на Ágnes Hankiss е свързано с твърдения за извършване на престъплението клевета съгласно член 181 от унгарския Наказателен кодекс в резултат на изявление, направено по време на излъчването на програмата „Péntek 8 mondatvadász“ на 23 януари 2004 г.,

В.

като има предвид, че Ágnes Hankiss е обвинена в клевета от частен тъжител в тъжба с дата 18 февруари 2004 г., внесена в Централния районен съд на Буда на 23 февруари 2004 г.; като има предвид, че Централния районен съд на Буда е постановил решението си на 28 юни 2005 г., което след това е било обжалвано пред Градския съд на Будапеща и отменено на 3 февруари 2006 г.,

Г.

като има предвид, че в резултат на това делото е било върнато на Централния районен съд на Буда, който снема обвиненията срещу Ágnes Hankiss на 6 февруари 2009 г.; като има предвид, че тъжителят е обжалвал решението пред Градския съд на Будапеща, който на 25 март 2009 г. е потвърдил решението на Районния съд във всички негови основания,

Д.

като има предвид, че на 12 ноември 2009 г. Върховният съд на Република Унгария е отменил и двете решения на основание нарушение на материалното право и е разпоредил на Централния районен съд на Буда да започне ново производство,

Е.

като има предвид, че Ágnes Hankiss е член на Европейския парламент от 15 юли 2009 г.,

Ж.

като има предвид, че съгласно член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз по време на сесиите на Парламента неговите членове се ползват на територията на тяхната собствена държава с имунитетите, предоставяни на членовете на националния парламент; и като има предвид, че това не е пречка за Парламента да упражни правото си за снемане на имунитета на някой от неговите членове,

З.

като има предвид, че член 552, параграф 1 от унгарския Закон за наказателното производство изисква наказателното производство срещу лице, ползващо се с имунитет, да бъде спряно и да се поиска снемане на имунитета, а член 551, параграф 1 от същия закон предвижда, че наказателно производство може да бъде образувано, наред с другото, срещу членове на Европейския парламент само след снемане на имунитета,

И.

като има предвид, че член 12, параграф 1 от Закон LVII от 2004 г. предвижда, че искането за снемане на имунитет в случай на частни искове трябва да бъде направено от съда до председателя на Парламента,

Й.

като има предвид, че при новото производство, последвало отмяната, Ágnes Hankiss е заявила, че е член на Парламента, и вследствие на това Централният районен съд на Буда е взел решение да спре производството и да поиска снемане на имунитета въз основа на член 552, параграф 1 от унгарския Закон за наказателното производство и член 12 от Закон LVII от 2004 г.,

К.

като има предвид, че поради посочените причини в този случай е целесъобразно да се препоръча снемане на парламентарния имунитет,

1.

Реши да снеме имунитета на Ágnes Hankiss;

2.

Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Република Унгария и на Ágnes Hankiss.


(1)  Дело 101/63 Wagne/Fohrmann and Krier [1964] Recueil, стр. 195, Дело 149/85 Wybot/Faure и други [1986] Recueil, стр. 2391, Дело T-345/05 Mote/Парламент [2008] Сборник, стр. II-2849, Съединени дела C-200/07 и C-201/07 Marra/De Gregorio и Clemente [2008] Сборник, стр.I-7929, и дело T-42/06 Gollnisch/Парламент.