23.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 218/124


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Регламент (ЕС) № …/… на Европейския парламент и на Съвета от […] година за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика и за отменяне на регламенти (ЕО) № 165/94 и (ЕО) № 78/2008 на Съвета“

COM(2010) 745 окончателен — 2010/0365 COD

2011/C 218/25

Докладчик: г-н Seppo KALLIO

На 18 януари 2011 г. Европейският парламент и Съветът решиха, в съответствие с член 42, член 43, параграф 2 и член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да се консултират с Европейския икономически и социален комитет относно

Предложение за Регламент (ЕС) № …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 165/94 и (ЕО) № 78/2008 на Съвета

COM(2010) 745 окончателен — 2010/0365 (COD).

Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 6 април 2011 г.

На 471-ата си пленарна сесия, проведена на 4 и 5 май 2011 г. (заседание от 4 май), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 150 гласа „за“, 6 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се“.

1.   Заключения и препоръки

1.1

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) подчертава, че европейската обща селскостопанска политика (ОСП) и нейното разумно управление са от значение за цялата верига на хранителните доставки и за селскостопанските производители. Селскостопанските производители често се затрудняват от сложните и тежки административни процедури по ОСП. Ако предложението за реформиране и усъвършенстване на ОСП доведе до повишаване на административната ефективност и подобряване на свободата на действие на органите, тогава то е оправдано.

1.2

ЕИСК отбелязва по-специално факта, че за държавите-членки част от новите правомощия може да означават по-високи административни разходи за дейностите на разплащателните агенции и сертифициращите органи. Този проблем следва да бъде избегнат при прилагането на предложението.

1.3

ЕИСК изразява убеждението, че следва да бъдат представени по-подробни разяснения относно степента на правомощията, които ще бъдат предоставени за приемане на делегирани актове. Съответните разпоредби трябва да бъдат формулирани по-ясно и по-точно отколкото в предложението на Комисията.

1.4

ЕИСК изразява убеждението, че е важно в основния регламент да бъдат включени всички ключови правила, които придават конкретна форма на основополагащите принципи на селскостопанската политика. Правомощията по други аспекти могат да бъдат прехвърлени на Комисията. Обхватът на изпълнителните правомощия по отношение на селскостопанската политика трябва да бъде широк, за да може да се управлява ефективно.

1.5

ЕИСК изразява убеждението, че е изключително важно при приемането на делегирани актове Комисията да осигури възможност за широки консултации с експерти от държавите-членки. Един отворен и широк процес на консултации може да намали несигурността и объркването, които възникнаха при подготовката на реформата. Държавите-членки трябва да разполагат с достатъчно възможности за участие в изготвянето на конкретните разпоредби.

1.6

ЕИСК очаква с предложените изменения да се усъвършенстват финансирането и управлението на селскостопанската политика на ЕС, което би означавало също и опростяване и намаляване на бюрокрацията. За съжаление без експертна помощ е невъзможно да се разберат и тълкуват съответните финансови разпоредби. Поради това е необходимо процесът на опростяване да продължи и да бъде ускорен.

2.   Общи бележки

2.1

Член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи, че със законодателен акт на Комисията може да се делегира правомощието да приема незаконодателни актове от общ характер, с които да допълва или изменя определени несъществени елементи от законодателен акт.

2.2

Съгласно член 291 от ДФЕС, когато са необходими еднакви условия за изпълнение на правно обвързващите актове на Съюза, със законодателни актове на Комисията се предоставят изпълнителни правомощия да приема актове за изпълнение.

2.3

Целта на предложението на Комисията е въз основа на законодателен акт да се предостави на Комисията правото да приема делегирани актове (член 290 от ДФЕС) или актове за изпълнение (член 291 от ДФЕС) в определени области. По отношение на делегираните правомощия компетентността на Комисията по всеки отделен въпрос се определя в основния законодателен регламент. При приемането на делегирани актове Комисията се консултира с експерти от държавите-членки, но в такива случаи не се следва процедурата по комитология. Комисията обаче следва процедурата по комитология при приемането на актове за изпълнение; в такива случаи експертите от държавите-членки имат възможността да обсъждат и официално да гласуват предложеното законодателство.

2.4

С предложението се прави също и опит за опростяване на процедурите чрез отмяна на два регламента на Съвета. Въпросните регулаторни разпоредби ще бъдат прехвърлени в предложения регламент. Освен това предложението има за цел да намали административната тежест за държавите-членки чрез опростяване на процедурите за събиране на вземанията.

3.   Специфични бележки

3.1

Комисията по традиция разполага с широки правомощия в селскостопанската политика. Сега Комисията предлага правилата за надзора и управлението и конкретните задължения да бъдат приети под формата на делегирани актове. Вече бяха наблюдавани спорадични трудности във връзка с тълкуването и националното прилагане на системите за разплащания, счетоводство и мониторинг за съществуващата селскостопанска подкрепа. Подходящо е да се зададе въпросът дали делегираните актове предоставят по-добри условия за управление на финансите. Съществува също така рискът въвеждането на делегирани актове да доведе до по-високи разходи за държавите-членки при управлението и мониторинга на подкрепата.

3.2

В предложението на Комисията се съдържат над дузина параграфи, в които се предоставят правомощия за приемане на делегирани актове. Тези правомощия касаят, между другото, задълженията на разплащателните агенции и процедурите за приемане, както и определянето на сертифициращи органи, разумното управление на бюджетните кредити и публикуването на данни за субсидиите. Точното естество на делегираните правомощия и обхватът на задачите, предоставени на Комисията, повдигат няколко въпроса. Предложените правомощия изглеждат твърде широки и твърде общи.

3.3

По-специално, необходима е по-точна формулировка на задълженията на сертифициращите органи, тъй като предложението не бива да включва разширяване на техните задачи.

3.4

В предложението се съдържат също и нови параграфи, засягащи правомощия за приемане на актове за изпълнение. Тези правомощия касаят спазването на бюджетна дисциплина, правилата за представянето на документи на Комисията и счетоводното уравняване. Изглежда, че целта на тези правомощия е по-добре определена, отколкото за делегираните актове.

Брюксел, 4 май 2011 г.

Председател на Европейския икономически и социален комитет

Staffan NILSSON