6.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/72


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Общата селскостопанска политика“

COM(2010) 764 окончателен — 2010/0368(COD)

2011/C 107/15

На 18 януари 2011 г. Европейският парламент и на 27 януари 2011 г. Съветът решиха, в съответствие с член 42, първо тире, член 43, параграф 2 и член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да се консултират с Европейския икономически и социален комитет относно

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Общата селскостопанска политика

COM((2010)764 окончателен — 2010/0368 (COD).

След като прецени, че съдържанието на предложението е напълно задоволително и не изисква никакъв коментар от негова страна, на 469-та си пленарна сесия, проведена на 16 и 17 февруари 2011 г. (заседание от 16 февруари 2011 г.), Комитетът взе решение със 128 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“ да приеме положително становище по предложения текст.

Брюксел, 16 февруари 2011 г.

Председател на Европейския икономически и социален комитет

Staffan NILSSON