6.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 107/76


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно работното пространство, достъпа до мястото на водача и вратите и прозорците на селскостопански или горски колесни трактори“ (кодифициран текст)

COM(2010) 746 окончателен — 2010/0358 (COD)

2011/C 107/19

На 17 януари 2011 г. Съветът и на 16 декември 2010 г. Европейският парламент решиха, в съответствие с член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), да се консултират с Европейския икономически и социален комитет относно

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно работното пространство, достъпа до мястото на водача и вратите и прозорците на селскостопански или горски колесни трактори

COM(2010) 746 окончателен — 2010/0358 (COD)

След като прецени, че съдържанието на предложението е напълно задоволително и не изисква никакъв коментар от негова страна, на 469-та си пленарна сесия, проведена на 16 и 17 февруари 2011 г. (заседание от 16 февруари), Комитетът взе решение с 108 гласа „за“ и 6 гласа „въздържал се“ да приеме положително становище по предложения текст.

Брюксел, 16 февруари 2011 г.

Председател на Европейския икономически и социален комитет

Staffan NILSSON