23.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 182/6


СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 9 юни 2011 година

относно препоръка на Съвета относно назначаването на председателя на Европейската централна банка

(CON/2011/48)

2011/C 182/03

Въведение и правно основание

На 23 май 2011 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от председателя на Европейския съвет за становище относно Препоръка на Съвета от 17 май 2011 г. относно назначаването на председателя на Европейската централна банка (1).

Управителният съвет на ЕЦБ е компетентен да даде становище на основание член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Общи забележки

1.

Препоръката на Съвета, която беше представена на Европейския съвет и по която са консултирани Европейският парламент и Управителният съвет на ЕЦБ, препоръчва назначаване на Mario Draghi за председател на ЕЦБ с осемгодишен мандат, считано от 1 ноември 2011 г.

2.

Управителният съвет на ЕЦБ е на мнение, че предложеният кандидат е лице, което притежава призната компетентност и професионален опит в областта на паричните и банковите въпроси, както се изисква от член 283, параграф 2 от Договора.

3.

Управителният съвет на ЕЦБ няма възражения по отношение на Препоръката на Съвета за назначаване на Mario Draghi за председател на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 9 юни 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.