25.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 7 април 2011 година

относно предложение за регламент за определяне на техническите изисквания за преводите и директните дебити в евро

(CON/2011/32)

2011/C 155/01

Въведение и правно основание

На 28 януари 2011 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на техническите изисквания за преводите и директните дебити в евро, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (1) (наричан по-долу „предложения регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като предложеният регламент съдържа разпоредби, засягащи основната задача на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) да насърчава нормалното функциониране на платежните системи, както е посочено в четвъртото тире на член 127, параграф 2 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

ЕЦБ приветства и подкрепя предложението на Европейската комисия за налагане на крайни срокове за преминаване към схеми за преводи и директни дебити на единната зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) чрез регламент на Съюза. ЕЦБ и Евросистемата многократно са обръщали внимание на необходимостта от определяне на амбициозни, но реалистични крайни срокове за преминаване към схеми за преводи и директни дебити на ЕЗПЕ, за да се извлекат всички ползи от ЕЗПЕ. Въпреки, че потенциалните ползи от проекта ЕЗПЕ са значителни, използваният понастоящем подход, който отговаря на пазарните нужди, не може да бъде определен като напълно успешен. Преобладаващата пазарна несигурност, причинена от трудните, общо погледнато, икономически условия, сравнително неизгодните условия за започващите дейност, използваща информационните мрежи, както и двойните разходи, които се получават при паралелното използване на ЕЗПЕ и на националните системи за обслужване на плащанията, са причините, които подтикнаха редица пазарни участници, особено от областта на предлагането, да призоват за определяне на краен срок за преминаване към ЕЗПЕ чрез законодателство на ниво на Съюза. Поради това като съществено условие за успешното преминаване към ЕЗПЕ се счита наличието на акт на Съюза с общо приложение, който е задължителен в своята цялост и който се прилага пряко във всички държави-членки.

Специфични забележки

ЕЦБ е изтъквала по различни поводи необходимостта от ясна насока по отношение на транзакционните такси за директни дебити (2). Членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (3) въвеждат временна транзакционна такса за презгранични директни дебити, която се прилага при липса на договорена друга такса, заедно с временно одобрение на националните транзакционни такси за директни дебити. И двата члена няма да се прилагат от 1 ноември 2012 г. За да се избегне правният вакуум, възпрепятстващ преминаването към схема за директни дебити на ЕЗПЕ, е важно установяването на дългосрочно решение за транзакционните такси за директни дебити. Член 6 от предложения регламент относно транзакционните такси за директни дебити допринася за постигането на такава правна сигурност.

В случаите, когато ЕЦБ препоръчва изменения на предложения регламент, в приложението са представени отделните предложения за изменения с обяснителен текст към тях.

Съставено във Франкфурт на Майн на 7 април 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 775 окончателен.

(2)  Виж Общото становище на Европейската комисия и Европейската централна банка за изясняване на някои принципи в основата на бъдещия бизнес модел на директните дебити в рамките на ЕЗПЕ, март 2009 г., и Единната зона за плащания в евро, седми доклад за напредъка, отвъд теорията към практиката, октомври 2010 г., страница 17, и двете достъпни на уебсайта на ЕЦБ на http://www.ecb.europa.eu

(3)  ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Първо изречение на съображение 2 от предложения регламент

„Успехът на ЕЗПЕ е важен не само от икономическа и парична гледна точка, но и от политическа.“

„Успехът на ЕЗПЕ е важен не само от икономическа гледна точка, но и от политическа.“

Обяснение

ЕЗПЕ е важна от икономическа и от политическа гледна точка, но не играе роля в паричната политика. Ето защо думата „парична“ следва да бъде заличена.

Изменение 2

Трето и ново четвърто изречение на съображение 6 от предложения регламент

„Тези правила не следва да се прилагат и за наличните парични преводи, вътрешно обработените плащания, значимите по обем разплащателни операции между доставчици на разплащателни услуги и плащанията по мобилен телефон, тъй като тези разплащателни услуги все още не са съпоставими с преводите и преките дебити.“

„Тези правила не следва да се прилагат и за наличните парични преводи, вътрешно обработените плащания, значимите по обем разплащателни операции между доставчици на разплащателни услуги и плащанията по мобилен телефон, тъй като тези разплащателни услуги все още не са съпоставими с преводите и преките дебити, съгласно определеното в настоящия регламент. Разплащателните операции, обработвани и уреждани от разплащателни системи за операции със значителен обем, също така не следва да попадат в обхвата на настоящия регламент.

Обяснение

ЕЦБ предлага да се добави „съгласно определеното в настоящия регламент”, за да се поясни посланието, че наличните парични преводи, вътрешно обработените плащания и т.н. не са преводи и директни дебити по смисъла на предложения регламент. Що се отнася до обяснението за новото четвърто изречение, предложено от ЕЦБ, виж изменение 5.

Изменение 3

Второ изречение на съображение 9 от предложения регламент

„За създаването на интегриран пазар на системите за разплащания в евро по електронен път е необходимо пред обработването на преводите и директните дебити да не стоят пречки от технически характер, като самото то бъде извършвано в рамките на схема с еднообразни основни правила — възприети от повечето доставчици на разплащателни услуги от повечето държавите-членки — по отношение на трансграничните операции по превод и директен дебит и националните такива операции.“

„За създаването на интегриран пазар на системите за разплащания в евро по електронен път е необходимо пред обработването на преводите и директните дебити да не стоят пречки от технически характер, като самото то бъде извършвано в рамките на схема с еднообразни основни правила — възприети от повечето доставчици на разплащателни услуги от повечето държавите-членки, чиято парична единица е еврото — по отношение на трансграничните операции по превод и директен дебит и националните такива операции.“

Обяснение

Оперативната съвместимост е от съществено значение, за да се осигури, че плащанията могат да бъдат обработвани ефективно в целия Съюз. Двойните изисквания, т.е. че правилата се прилагат на национална и на трансгранична основа и изискуемото мажоритарно участие, в съображение 9 и член 4, параграф 1 от предложения регламент, са важни мерки за гарантиране, че схемите за извършване на плащания стават общоевропейски. Отчитайки обаче разработването на нови разплащателни услуги, възприемането на правилата от доставчици на разплащателни услуги в държави-членки, чиято парична единица не е еврото, може да не се счита за приоритет, имайки предвид малкия брой операции в евро в някои от тези държави-членки. Ето защо се предлага ограничаване на условието в член 4, параграф 1, буква б) (виж изменение 14) и съответно съображение 9 по отношение на повечето доставчици на разплащателни услуги в повечето държави-членки, чиято парична единица е еврото. От една страна това би следвало да спомогне за избягването на непреодолимите пречки при стартирането на иновативните услуги по преводи и директни дебити и, от друга страна, да осигури общоевропейски характер.

Изменение 4

Първо изречение на съображение 16 от предложения регламент

„В някои държави-членки съществуват традиционни платежни инструменти, които са свързани с превод или директен дебит, но притежават и много специфични допълнителни функции, често поради правни или исторически причини.“

„В някои държави-членки съществуват традиционни платежни инструменти, които са класифицирани като свързани с превод или директен дебит, но притежават и много специфични допълнителни функции, често поради правни или исторически причини.“

Обяснение

Предложението има за цел да изясни, че определени традиционни платежни инструменти са класифицирани като преводи или директни дебити, независимо от техните съвсем специфични функции.

Изменение 5

Член 1, параграф 2, буква б) от предложения регламент

„2.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

[…]

б)

разплащателните операции, обработвани и уреждани от разплащателни системи за операции със значителен обем, при които както първоначалният наредител, така и крайният бенефициер на плащането, са доставчици на разплащателни услуги;“

„2.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

[…]

б)

разплащателните операции, обработвани и уреждани от разплащателни системи за операции със значителен обем, ;“

Обяснение

Разплащанията, извършвани чрез разплащателни системи за операции със значителен обем, никога не са били в обхвата на ЕЗПЕ и поради това следва да бъдат изключени от обхвата на предложения регламент. Във връзка с това предложеният регламент следва ясно да бъде насочен към голяма част от малките по размер плащания, тъй като включването на разплащателни системи за операции със значителен обем би наложило отделен по-сложен акт на Съюза поради изключително различните нива на обслужване. Вземайки предвид сложността на разплащателните системи за операции със значителен обем, техническите предизвикателства, пред които би се изправил банковия сектор за такова преминаване, както и факта, че малките по размер плащания, уреждани в рамките на разплащателните системи за операции със значителен обем, съставляват по-малко от 1 % от общия брой малки по размер плащания в еврозоната, ЕЦБ не вижда необходимост от такъв акт на Съюза.

Все пак, съгласно четвъртото тире на член 3.1 и член 22 от Устава на ЕСЦБ в ролята си на оператори на системни компоненти на Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2), ЕЦБ и националните централни банки (НЦБ) понастоящем считат, че въвеждането на стандарти ISO20022 XML в TARGET2 е въпрос от стратегическо значение.

Изменение 6

Член 1, параграф 2, буква в) от предложения регламент

„2.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

[…]

в)

разплащателните операции, извършвани чрез разплащателна карта, включително тегления от разплащателната сметка, чийто резултат не е превод или директен дебит към или от разплащателна сметка с основен номер на банкова сметка (BBAN) или международен номер на банкова сметка (IBAN);“

„2.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

[…]

в)

разплащателните картови операции, , включително тегления от разплащателната сметка, ;“

Обяснение

ЕЦБ се съгласява, че картовите плащания и тегленията следва да бъдат изключени от предложения регламент. Картовите плащания, обаче, с изключение на тегления от разплащателна сметка, винаги водят до превод или директен дебит към или от разплащателна сметка с BBAN или IBAN. Освен това картовите плащания не се обхващат от оценката на въздействието на Комисията, придружаваща предложения регламент и следователно попадат извън обхвата на предложения регламент. Съответно ЕЦБ предлага заличаване на посочването на използването на BBAN и IBAN, за да се избегне тълкуването на картовите плащания като включени de facto в предложения регламент, което противоречи на намерението в основата на тази разпоредба.

Изменение 7

Член 1, параграф 4 от предложения регламент (нов)

Няма съществуващ текст.

4.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на Европейската централна банка и националните централни банки, когато действат в качеството си на парични институции или други органи на публична власт.

Обяснение

Дейностите, извършвани от ЕЦБ или от отделна национална централна банка в съответствие с четвъртото тире на член 127, параграф 2 от Договора и член 3 от Устава на ЕСЦБ, следва да бъдат изключени от обхвата на предложения регламент с оглед на независимостта на централната банка (виж член 130 от Договора). Във връзка с това ЕЦБ предлага в предложения регламент да се включи същото изключение като съдържащото се в член 1, параграф 1, буква д) от Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО (2) .

Изменение 8

Член 2 от предложения регламент (ново определение)

Няма съществуващ текст.

„ „разплащателна карта“ е устройството, което позволява на платеца: i) да извършва разплащателни операции на устройство за четене на карти или дистанционно, включително по поща, телефон или чрез интернет; или ii) да получава достъп до пари в брой на терминално устройство ATM;“

Обяснение

ЕЦБ разбира, че целта на член 1, параграф 2, буква в) от предложения регламент е да изключи традиционните картови операции от неговия обхват на приложение, включвайки в същото време операции, при които разплащателната карта се използва основно за идентифициране на платеца, когато инициира операция по директен дебит или превод. Тъй като при по-голяма част от картовите плащания се извършва окончателен сетълмент или чрез превод или чрез директен дебит, настоящото предложение би могло да се тълкува като включващо също така някои картови операции по принцип. За да се осигури правна сигурност, ЕЦБ предлага въвеждане на определение на разплащателна карта и преработване на член 7, параграф 2 от предложения регламент, премахвайки операциите по директен дебит, инициирани чрез карта на място на продажба (виж изменение 17). Освен това член 1, параграф 2, буква в) от предложения регламент изключва от обхвата на приложение разплащателни операции чрез разплащателна карта без да се дава определение на последната.

Изменение 9

Член 2 от предложения регламент (ново определение)

Няма съществуващ текст.

„ „разплащателни системи за операции със значителен обем“ означава разплащателни системи, чието основно предназначение е да обработват и да извършват клиринг и/или сетълмент на отделни разплащателни операции с висок приоритет и предимно с голяма сума;“

Обяснение

Предлаганият нов член 1, параграф 2, буква б) от предложения регламент (виж изменение 5) съдържа понятието „разплащателни системи за операции със значителен обем“, което следва да бъде определено.

Изменение 10

Член 2 от предложения регламент (ново определение)

Няма съществуващ текст.

„ „системи за малки по размер плащания“ означава разплащателни системи, чиято основна цел е да обработват и да извършват клиринг и/или сетълмент на разплащателни операции, които са групирани за целите на прехвърлянето и които са предимно с малка сума и нисък приоритет.“

Обяснение

Член 4, параграф 2 от предложения регламент въвежда концепцията за оперативна съвместимост на системите за плащания, която следва да се прилага само по отношение на системи за малки по размер плащания (виж изменение 15). С оглед на това следва да бъде определено понятието „системи за малки по размер плащания“.

Изменение 11

Член 2, параграф 1 от предложения регламент

„1.

„превод“ е разплащателната услуга за кредитиране на разплащателната сметка на бенефициера, при която се извършват една или няколко разплащателни операции по нареждане на платеца и въз основа на съгласието, което той дава на своя доставчик на разплащателни услуги;“

„1.

„превод“ е разплащателната услуга за кредитиране на разплащателната сметка на бенефициера, при която се извършват една или няколко разплащателни операции по нареждане на платеца въз основа на инструкция, която той дава на своя доставчик на разплащателни услуги;“

Обяснение

Тъй като преводът изисква конкретно действие, което е повече от просто съгласие от страна на платеца, неговото определение следва да бъде направено по-точно.

Изменение 12

Член 2, параграф 2 от предложения регламент

„2.

„директен дебит“ е разплащателната услуга за дебитиране на разплащателната сметка на бенефициера, при която разплащателната операция е наредена от бенефициера при съгласието на платеца;“

„2.

„директен дебит“ е разплащателната услуга за дебитиране на разплащателната сметка на бенефициера, при която разплащателната операция е наредена от бенефициера при съгласието на платеца, дадено на бенефициера, на доставчика на разплащателни услуги на бенефициера или на доставчика на разплащателни услуги на платеца;“

Обяснение

За да се осигури съответствие с другите съответни вторични актове на Съюза и от съображения за правна сигурност, се предлага хармонизиране на определението на „директен дебит“, съдържащо се в предложения регламент с определението, съдържащо се в член 2, параграф 14 от Регламент (ЕО) № 924/2009 и в член 4, параграф 28 от Директива 2007/64/ЕО.

Изменение 13

Член 2, параграф 7 от предложения регламент

„7.

„схема за извършване на плащания“ е наборът от правила, практики и стандарти за извършване на плащания между участващите в нея, отделен от инфраструктурата или разплащателната система, която поддържа функционирането ѝ във и между държавите-членки;“

„7.

„схема за извършване на плащания“ е общ набор от правила, практики и стандарти, договорени между доставчиците на услуги за изпълнението на разплащателни операции;“

Обяснение

За да се осигури съответствие с другото релевантно вторично законодателство на Съюза и от съображения за правна сигурност, определението на „схема за извършване на плащания“, съдържащо се в предложения регламент следва да бъде хармонизирано с определението на „схема за директен дебит“, съдържащо се в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 924/2009, имайки предвид общите елементи на схема, съдържащи се в двете определения.

Изменение 14

Член 4, параграф 1 от предложения регламент

„1.   Доставчиците на разплащателни услуги извършват преводи и директни дебити в съответствие със схема за извършване на плащания, която удовлетворява следните условия:

а)

правилата за националните и трансграничните операции по превод и директен дебит са идентични;

б)

участващите в схемата съставляват повечето доставчици на разплащателни услуги в повечето държави-членки.“

„1.   Доставчиците на разплащателни услуги извършват преводи и директни дебити в съответствие със схема за извършване на плащания, която удовлетворява следните условия:

а)

правилата за националните и трансграничните операции по превод и директен дебит са идентични;

б)

участващите в схемата съставляват повечето доставчици на разплащателни услуги в повечето от държавите-членки, чиято парична единица е еврото.“

Обяснение

Виж обясненията към изменение 3.

Изменение 15

Член 4, параграф 2 от предложения регламент

„2.   Разплащателните системи, а където е приложимо — и схемите за извършване на плащания, са оперативно съвместими чрез използването на стандарти, разработени от международни или европейски организации по стандартизация.“

„2.   Системите за малки по размер плащания, , са оперативно съвместими чрез използването на стандарти, разработени от международни или европейски организации по стандартизация.“

Обяснение

Член 4, параграф 2 от предложения регламент изисква оперативна съвместимост на разплащателните системи и на схемите за извършване на плащания (където е приложимо) без да определя конкретно какво се разбира под такава оперативна съвместимост. В най-добрия случай е препоръчителна по-прецизна формулировка, насочена към значението на термина. При липсата на такава, ЕЦБ предлага заличаване на посочването на схеми за извършване на плащания, доколкото оперативната съвместимост между такива схеми не се счита за осъществима от оперативна гледна точка. По-важното е, че системите за малки по размер плащания и разплащателните системи за операции със значителен обем са много различни по своето естество от гледна точка на обработката, клиринга и сетълмента, независимо от факта, че и двата вида системи могат да бъдат използвани за обработване на операции за малки по размер плащания. Казано по-общо, системите за малки по размер плащания използват разплащателните системи за операции със значителен обем за сетълмент на техните салда. Трябва да бъде ясно, че оперативна съвместимост може да се очаква само между разплащателни системи от един и същ вид. Изискването на оперативна съвместимост между системи за малки по размер плащания и разплащателни системи за операции със значителен обем не само повдига въпроса за пропорционалност, тъй като малките по размер плащания, обработени чрез разплащателни системи за операции със значителен обем като TARGET2 и EURO1, съставляват по-малко от 1 % от общия брой малки по размер плащания в еврозоната, но също така би могло да доведе до нежелани странични ефекти от гледна точка на риска и стабилността.

Изменение 16

Член 5, параграфи 1 и 2 от предложения регламент

„1.   В рамките на [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент — да се въведе действителната дата] преводите се извършват в съответствие с посочените в точки 1 и 2 от приложението технически изисквания.

2.   В рамките на [24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент — да се въведе действителната дата] директните дебити се извършват в съответствие с определените в точки 1 и 3 от приложението технически изисквания.“

„1.   До 31 януари 2013 г. преводите се извършват в съответствие с посочените в точки 1 и 2 от приложението технически изисквания.

2.   До 31 януари 2014 г. директните дебити се извършват в съответствие с определените в точки 1 и 3 от приложението технически изисквания.“

Обяснение

ЕЦБ се съгласява, че изискванията за преводите и директните дебити следва да влязат в сила в доста кратък срок, особено като се има предвид, че схемата за преводи на ЕЗПЕ беше въведена през януари 2008 г., а схемата за директни дебити на ЕЗПЕ – през ноември 2009 г. Вземайки предвид потребността на сектора на плащанията от достатъчно дълъг период на подготовка, ЕЦБ предлага определяне на конкретни дати, които за предпочитане биха могли да бъдат в края на януари 2013 г. за преводи и края на януари 2014 г. за директни дебити.

Изменение 17

Член 7, параграф 2 от предложения регламент

„2.   Дадена държава-членка може да разреши на компетентните си органи да упражнят дерогация от някои от посочените в член 5, параграфи 1, 2 и 3 изисквания до [60 месеца от влизането в сила на настоящия регламент — да се въведе действителната дата] по отношение на разплащателните операции, наредени чрез разплащателна карта на мястото на търговия и водещи до директно дебитиране на разплащателната сметка с IBAN или BBAN.“

„2.   Дадена държава-членка може да разреши на компетентните си органи да упражнят дерогация от някои от посочените в член 5, параграфи 1 —3 изисквания до [60 месеца от влизането в сила на настоящия регламент — да се въведе действителната дата] по отношение на разплащателните операции, наредени чрез разплащателна карта на мястото на търговия и водещи до директно дебитиране .“

Обяснение

Виж обясненията към изменение 8 и изменение 20.

Изменение 18

Член 12, параграф 1 от предложения регламент

„1.   Правомощията да приема делегираните актове по член 5, параграф 4 се предоставят на Комисията за неопределен срок. При належаща необходимост се прилага член 15.“

„1.   Правомощията да приема делегираните актове по член 5, параграф 4 се предоставят на Комисията за неопределен срок. Комисията изготвя делегирани актове в тясно сътрудничество с Евросистемата и, когато е необходимо, с другите членове на ЕСЦБ, както и консултирайки се с доставчици на услуги и представители на потребителите. При належаща необходимост се прилага член 15.“

Обяснение

За да се избегне възпрепятстването на разработването на нови и иновативни платежни инструменти, от особено значение е техническите изисквания, определени в делегираните актове, да могат да бъдат изменяни по гладък и ефикасен начин. Когато упражнява своите делегирани правомощия, Комисията следва да извършва това в тясно сътрудничество с Евросистемата и, когато е необходимо, с другите членове на ЕСЦБ, както и въз основа на консултиране със сектора на плащанията и другите заинтересовани страни, за да се осигури inter alia, че измененията се планират като се отчита работния цикъл на сектора на плащанията.

Изменение 19

Точка 1, буква г) от приложението към предложения регламент

„г)

Полето за данните във връзка с операцията позволява въвеждането на 140 знака. При схемите за извършване на плащания тези знаци могат да бъдат повече, освен ако техническите възможности на устройството, използвано за предаването на информацията, са ограничени по отношение на броя знаци, като в такъв случай се прилага техническото ограничение на устройството.“

„г)

Полето за данните във връзка с операцията позволява въвеждането на най-малко 140 знака. При схемите за извършване на плащания тези знаци могат да бъдат повече, освен ако техническите възможности на устройството, използвано за предаването на информацията, са ограничени по отношение на броя знаци, като в такъв случай се прилага техническото ограничение на устройството.“

Обяснение

Схемите за извършване на плащания не следва да бъдат ограничени в броя на знаците, които могат да бъдат въвеждани, поради което се предлага определянето на 140 знака като минимум.

Изменение 20

Точка 3, буква е) от приложението към предложения регламент

„е)

Съгласието се дава и на бенефициера, и на доставчика на разплащателни услуги на платеца (пряко или косвено чрез бенефициера), а пълномощията, както и техните изменения и/или анулиране, се съхраняват от бенефициера или от трета страна за сметка на бенефициера.“

„е)

Съгласието се дава и на бенефициера, и, пряко или косвено чрез бенефициера, на доставчика на разплащателни услуги на платеца , а пълномощията, както и техните изменения и/или анулиране, се съхраняват от бенефициера или от трета страна за сметка на бенефициера.“

Обяснение

Редакцията на точка 3, буква е) от приложението към предложения регламент може да бъде неправилно тълкувана в смисъл, че съществуващите мандати, които не визират изрично както бенефициера, така и доставчика на разплащателни услуги на платеца, са недействителни и трябва да бъдат преподписани. Това може да се окаже особено тежко упражнение, имайки предвид огромния брой съществуващи мандати за директен дебит. Ето защо следва да се поясни, за избягване на всякакви възможни съмнения, че съгласието може да бъде дадено на доставчика на разплащателни услуги на платеца косвено чрез бенефициера.


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(2)  ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1.