11.8.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 217/12


Поправка на Приемане на решение на Съвета за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност

( Официален вестник на Европейския съюз C 210 от 3 август 2010 г. )

2010/C 217/09

На страница 1:

вместо:

да се чете: