52010PC0613

/* COM/2010/0613 окончателен */ Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles, подадено от Испания)


[pic] | ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ |

Брюксел, 29.10.2010

COM(2010) 613 окончателен

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles, подадено от Испания)

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

В точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[1] е предвидена възможност за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-нататък „ЕФПГ“) в рамките на годишен таван от 500 млн. евро над съответните функции от финансовата рамка.

Правилата, приложими за финансовото участие по линия на ЕФПГ, са определени в Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията[2].

На 22 март 2009 г. Испания подаде заявление EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на съкращения в 143 предприятия, извършващи дейност по разделение 13 от NACE Revision 2 („Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“)[3] в регион на ниво NUTS II Comunidad Valenciana (ES52) в Испания.

След внимателно разглеждане на заявлението, в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 Комисията заключи, че условията за финансово участие съгласно посочения регламент са изпълнени.

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО И АНАЛИЗ

Основни данни: |

Референтен номер ЕФПГ | EGF/2010/009 |

Държава-членка | Испания |

Член 2 | буква б) |

Засегнати предприятия | 143 |

Регион на ниво NUTS II | Comunidad Valenciana [ES52] |

Разделение от NACE Revision 2 | Разделение 13 (Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло) |

Референтен период | 13.4.2009 г.—12.1.2010 г. |

Начална дата за персонализираните услуги | 15.6.2010 г. |

Дата на подаване на заявлението | 22.3.2010 г. |

Съкращения по време на референтния период | 544 |

Съкратени работници в целевата група за подпомагане | 350 |

Персонализирани услуги: бюджет в евро | 3 028 409 |

Разходи за изпълнение на действията по ЕФПГ[4]: бюджет в евро | 140 000 |

Процентно изражение на разходите за изпълнение на действията по ЕФПГ | 4,42 |

Общ бюджет в евро | 3 168 409 |

Участие по линия на ЕФПГ в евро (65 %) | 2 059 466 |

1. Заявлението беше подадено до Комисията на 22 март 2010 г. и бяха представени допълнителни данни, последните от които — на 17 юни 2010 г.

2. Заявлението отговаря на условията за финансово участие по линия на ЕФПГ, определени в член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, и беше подадено в рамките на срока от 10 седмици по член 5 от същия регламент.

Връзка между съкращенията и значими структурни промени в моделите на световната търговия, дължащи се на глобализацията или на глобалната финансова и икономическа криза

3. За да установи връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия, Испания твърди, използвайки статистически данни за търговията от ЕВРОСТАТ, че търговският баланс на ЕС в текстилния сектор значително се е влошил през периода 2004─2008 г. В периода 2004—2008 г. беше отбелязано 13-процентно увеличение на вноса на текстил и изделия от текстил в ЕС; през същия период износът на текстил и изделия от текстил от ЕС към държави извън него намаля с 0,5 %. Търговският баланс в текстилния сектор в ЕС спадна от излишък в размер на 927 млн. евро през 2004 г. до дефицит от 1 441 млн. евро през 2008 г.

Текстил и изделия от текстил млн. евро | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Процентно изражение на растежа в периода 2004—2008 г. |

Внос в ЕС | 17 610 | 18 074 | 19 868 | 20 930 | 19 885 | 13 |

Износ от ЕС | 18 537 | 18 482 | 19 220 | 19 392 | 18 444 | -0.5 |

Салдо | 927 | 408 | -649 | -1537 | -1441 |

4. Този спад в търсенето беше усетен и в Испания. В периода 2005—2008 г. търговският баланс на Испания в текстилния сектор, който още в началото беше отрицателен, се влоши с още 15 % от 609 млн. евро дефицит на 698 млн. евро дефицит.

Освен това държавата-членка заяви, че кризата допълнително е засилила негативните тенденции в сектора.

Доказване на броя на съкращенията и съответствието с критериите по член 2, буква б)

5. Испания представи посоченото заявление съгласно критериите за намеса, посочени в член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, съгласно които се изискват най-малко 500 съкращения за период от 9 месеца в предприятия от едно и също разделение на NACE Revision 2 в един регион или два граничещи региона на ниво NUTS II.

6. В заявлението се посочват общо 544 съкращения в 143 предприятия, класирани в едно и също разделение на NACE Revision 2, по време на деветмесечния референтен период от 13 април 2009 г. до 12 януари 2010 г., извършващи дейността си в един регион на ниво NUTS II, Comunidad Valenciana. 247 от тези съкращения са изчислени в съответствие с член 2, втора алинея, първото тире от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Други 217 са изчислени в съответствие с второто тире, а 80 — в съответствие с третото тире на същата алинея.

За всяко от предприятията съкращенията са изчислени въз основа на разпоредбите, съдържащи се в едно от трите тирета на член 2 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. За седем от предприятията[5] обаче съкращенията са изчислени въз основа на две различни тирета.

7. Комисията получи необходимото по силата на разпоредбите на член 2, втора алинея, трето тире потвърждение, че действителният брой на извършените съкращения е 544.

Обяснение на непредвидимия характер на съкращенията

8. Последните години бяха особено трудни за текстилната промишленост, която претърпя широкомащабно реструктуриране и модернизация в отговор на конкурентния натиск вследствие изтичането на срока на действие на Споразумението за мултифибрите на Световната търговска организация и последвалото го Споразумение за текстила и облеклото. След като отбеляза съществен спад в началото на настоящото десетилетие (средно -5 % годишно), през 2006 г. производството показа признаци на стабилизация и възстановяване. През 2007 г. производството остана на същите нива като през 2006 г. През 2008 г., като пряк резултат от икономическата и финансова криза, която настъпи неочаквано, производството на текстил и текстилни изделия започна да спада и през последното тримесечие на същата година спадът в производството се задълбочи (-17 % спрямо същия период през 2007 г.) и допълнително се изостри през първото тримесечие на 2009 г. (-24,5 % спрямо същия период през 2008 г.). Икономическата и финансова криза оказа и въздействие в посока на понижено търсене от страна на някои от по-развитите държави търговски партньори, като САЩ и Япония (съответно -15 % и -7 % от стойността на износа на ЕС през 2008 г. в сравнение с предходната година).

9. Традиционно се счита, че тенденциите в текстилния сектор в Европа са свързани с еволюцията в потреблението на домакинствата. В резултат на икономическата и финансова криза търсенето на продукти на промишлеността намаля поради спадащото доверие на потребителите и липсата на парични средства. Испанските власти твърдят, че финансовата и икономическа криза е довела до внезапния крах на световната икономика, който е оказал огромно въздействие върху редица сектори и че от 2008 г. насам икономическата ситуация не следва тенденциите от предходните години, което не е можело да бъде предвидено.

Определяне на предприятията, в които са извършени съкращения, и работниците в целевата група за подпомагане

10. Заявлението се отнася до 544 съкращения (от които 350 в целевата група за подпомагане в следните 143 предприятия:

Предприятия и брой съкратени лица |

ACABADOS BAÑERES, S.A. | 2 | M CASTELLO JOVER, S.L. | 1 |

ACABADOS MONLLOR, S.L. | 4 | MALLES FRANCES S.L. | 1 |

ACABADOS RODOLFO AZNAR S.L. | 2 | MANTEROL, S.A. | 12 |

ACOYSER, S.L. | 1 | MANUEL REVERT Y CIA, S.A. | 15 |

ADROGUER Y CASTRO, S.L. | 1 | MANUFACTURAS ARTESA, S.L. | 2 |

ALCOPEL 2003, S.L. | 1 | MANUFACTURAS GUILABERT, S.L. | 2 |

ALFOMBRAS AUTOMOCION, S.L. | 1 | MARCOS BELTRAN, S.L. | 1 |

ANA DE CASTRO Y CERVERA, S.A. | 10 | MARKET TEXTIL S.L. | 5 |

ANTECUIR, S.L. | 1 | MIGUEL ANGEL COMPANY SOLER | 3 |

ANTONIO PEREZ ADSUAR, S.A. | 2 | MIGUEL CARCELEN Y CIA S.L. | 1 |

ANUBIS 63, S.L. | 1 | MOLTO REIG, S.A. | 39 |

ANURDIFIL S.L. | 4 | MONLLOR HERMANOS, S.A. | 4 |

ARTESANOS EN REDES, S.L. | 1 | MOQUETAS ROLS, S.A. | 6 |

ATHOS FABRICS, S.L. | 1 | MUESTRARIOS HERMANOS CAÑADA S.L. | 1 |

BLANC TEXTIL, S.A. | 4 | MURKOC SERVICIOS S.L. | 2 |

BLASCO TEXTIL, S.A. | 6 | NACHATEX S.L. | 1 |

BORDADOS GRAMAR, S.L. | 1 | NONWOVENS IBERICA, S.L. | 2 |

BORDADOS GAMON, S.L. | 4 | NOVIAS PEPE BOTELLA, S.L. | 1 |

BORDADOS LAURA, S.L. | 3 | ORLIMAN, S.L. | 1 |

BORDADOS SERPIS S.L. | 2 | PADUANA XXI, S.L. | 2 |

BORDAMALLA, S.L. | 6 | PAÑERIA Y CONFECCIONES GARCIA MOLINA, S.L. | 1 |

BRAN`'S COLLECTIONS S.L. | 1 | PARASOLES GANDIA SAFOR, S.A. | 1 |

BREZO HILADOS S.L. | 1 | PEDRO A GUILLEM, S.L. | 1 |

CAÑETE, S.A. | 1 | PEIVOR S.L. | 22 |

CAR Y FINA, S.L, | 1 | PERGOA-TEX, S.L. | 1 |

CASA GRIM, S.L. | 1 | PRIMICIAS TECNICAS CARDI, S.L. | 2 |

CASUAL TEXTIL, S.A. | 4 | QUEROL,S.A. | 2 |

CATALA Y RONHER, S.A. | 28 | RANI BURHAN, S.L. | 1 |

CCM BOREAL 2007,S.L. | 1 | RASILAN, S.A. | 8 |

CIPRIANO MOLINA ALBERO, S.L. | 1 | REDES I JOMAR SL | 1 |

COLCHONES MIVIS, S.L. | 1 | REIG MARTI, S.A. | 41 |

COLORPRINT FASHION, S.L. | 2 | RIBERA FLEXIBLE DEL COLCHON, S.L. | 1 |

COLORTEX 1967, S.L. | 3 | RIPOLL TEJIDOS PARA LA DECORACION, S.L. | 1 |

COLORTEX, S.A. | 2 | ROBERTO PAYA, S.L. | 1 |

COMALCAR SL | 1 | ROTATEX, S.L. | 1 |

COMERCIAL TIFANYS, S.A. | 1 | RUEDA ARRIETE,SL | 1 |

COMERSAN, S.A. | 2 | SA RUBI INDUSTRIAL-TODOFIL | 2 |

CONFECCION DE MUESTRARIOS GANDIA, S.L. | 1 | SERVIURDID, S.L. | 1 |

CONFECCIONES ALBAIDA, S.L. | 11 | SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA LTA.T.ASDO. DISTRITO 11 | 5 |

CONFECCIONES BELMAY, S.L. | 2 | SONIBE SC | 1 |

CONFECCIONES ENSAYO TEXTIL, S.L. | 2 | TAPICERIAS, S.A. | 7 |

CONFECCIONES RIO SOT, S.L. | 8 | TAPIRELAX SA | 1 |

CORDISPLAY TECNOLOGIC, S.L. | 5 | TAPIZADOS NOVA LINEA, S.L. | 1 |

CREVILLENTE INDUSTRIAL, S.A. | 1 | TEDESVAN, S.A. | 1 |

CUERDAS Y REDES ILLAN & ESTAN, S.L. | 4 | TEJIDO DE SEDA CAMILO MIRALLES, S.L. | 2 |

DIMAS, S.A. | 44 | TEJIDOS DOBELTEX S.L. | 1 |

DISEDIS, S.L. | 1 | TEJIDOS REINA, S.A. | 2 |

DISEÑOS JUANMI, SL | 5 | TEJIDOS ROYO, S.L. | 17 |

DISEÑOS MEDI, S.L. | 1 | TEXTILES 9463 CALERO SL | 1 |

EDUARDO GÓMEZ PASTOR | 18 | TEXTILES ATHENEA, S.A. | 13 |

ENCOTOR, S.A. | 1 | TEXTILES BERBEL, S.L. | 1 |

ESTAMPADOS ELCHE SL | 2 | TEXTILES MONTCABRER, S.A. | 1 |

FABRICA DE TAPICERIA, S.L. | 5 | TEXTILS MORA, S.A.L. | 4 |

FINITEXTIL, S.L. | 5 | TEXTISOL, S.L. | 2 |

FLAT WOVEN, S.L. | 2 | TINTES BOLTA, S.A. | 4 |

FLEXOTEX, S.A. | 1 | TOALLAS LA BRUJA, S.A. | 1 |

FRANCES TEXTIL, S.L. | 1 | TRANSPORTES Y SERVICIOS MONLLOR, S.L. | 3 |

GINES CORTINAS, S.L. | 1 | TRAVEL-FIL,S.L. | 1 |

GLOBALTEX HOME, S.L. | 1 | TRENZADOS DAI SL | 1 |

GONZALO FERRI, S.A. | 2 | TRENZAFIL SL | 2 |

HICORRED, S.L. | 1 | TRITURADOS CORREAL, S.L. | 1 |

HIJOS DE ANTONIO FERRE, S.A. | 1 | TUTTO PICCOLO, S.A. | 1 |

HIJOS DE ROQUE MONLLOR, S.L. | 7 | UBESOL, S.L. | 1 |

HILATURAS CANALENSES SAL | 1 | UNITEX ALFOMBRAS 14, S.L. | 1 |

HILATURAS FERRE, S.A. | 1 | VANGUARDIA TEXTIL S.L. | 1 |

INCOR CORTE INDUSTRIAL DE TEJIDOS, S.L.U. | 1 | VIATEX, S.L. | 2 |

INDUSTRIAS TEXTILES COPATEX, S.L. | 4 | VICENTE BARCELO VAÑO, SL | 2 |

JOAQUIN MOLTO, S.A. | 1 | VICENTE SEMPERE, S.L. | 9 |

JOSE ANTONIO GARCIA BORNAY | 1 | WINTEX, S.A. | 3 |

JOSE ANTONIO REIG FERRANDIZ | 1 | YEBANE ESPAÑOLA, S.A. | 2 |

JOSE LUIS AVELLAN BLANES, S.L. | 1 | ZORQUESA, S.L. | 2 |

JOVERTEXT, S.A. | 3 |

Общо предприятия: 143 | Общо съкратени лица: 544 |

11. Разбивката на работниците в целевата група е следната:

Категория | Брой | Процент |

Мъже | 216 | 61,7 |

Жени | 134 | 38,3 |

Граждани на ЕС | 346 | 98,9 |

Граждани на държави извън ЕС | 4 | 1,1 |

От 15 до 24 години | 2 | 0,6 |

От 25 до 54 години | 269 | 76,9 |

От 55 до 64 години | 75 | 21,4 |

На възраст над 64 години | 4 | 1,1 |

12. Четирима от съкратените работници са хора с увреждания.

13. По отношение на категориите длъжности разбивката е следната:

Категория | Брой | Процент[6] |

Ръководен персонал | 6 | 1,6 |

Техници | 33 | 9,5 |

Административен персонал | 37 | 10,6 |

Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии | 56 | 16,1 |

Оператори на машини | 182 | 52,1 |

Професии, неизискващи специална квалификация | 26 | 7,3 |

Други | 10 | 2,7 |

14. По отношение на нивото на образование[7] разбивката е следната:

Ниво на образование | Брой | Процент[8] |

Начален етап на основното образование (до края на задължителното образование) | 280 | 79,9 |

Средно образование | 31 | 8,8 |

Висше образование | 30 | 8,6 |

Други (неформално образование) | 3 | 0,9 |

Лица без образование или ранно отпаднали от училище | 6 | 1,7 |

15. Стойностите на процентите са същите, когато се разглеждат всичките 544 съкратени работници.

16. В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 Испания потвърди, че през отделните етапи на прилагане на ЕФПГ, и по-специално по отношение на достъпа до подпомагане по линия на ЕФПГ се прилага и ще продължи да се прилага политика на равенство между мъжете и жените, както и на недискриминация.

Описание на засегнатата територия, нейните органи и заинтересованите страни

17. Засегнатата от съкращенията територия е разположена в регион на ниво NUTS II Comunidad Valenciana и обхваща основно пет comarcas (които отговарят приблизително на окръзи) от двете страни на границата между провинциите на ниво NUTS II Alicante и Valencia.

18. 11,5 % от всички предприятия в Испания са разположени в Comunidad Valenciana. Производственият отрасъл представлява 26 % от общата заетост в този регион; докато секторът на услугите представлява 60 %, строителството — 10 %, а първичният сектор — 4 %. Бизнес моделът в Comunidad Valenciana се характеризира с широко разпространение на малки и средни предприятия, специализиращи главно в производството на мебели, обувки, текстил и текстилни изделия, керамика и играчки. Тези производства са концентрирани в райони, разположени около ограничен брой общини.

19. Главните заинтересовани страни са Generalitat Valenciana (автономното правителство на Comunidad Valenciana) и по-специално SERVEF (държавна служба по труда на автономното правителство), Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó (споразумение за консорциум по заетостта в района на Vinalopó valley)[9], профсъюзите: UGT-PV, CCOO-PV, FIA-UGT и FITEQA-CCOO-PV[10], конфедерацията на бизнес организациите в автономния регион Валенсия (CIERVAL), както и сдружението на производителите на текстил и текстилни изделия в Comunidad Valenciana (ATEVAL).

Предполагаемо въздействие на съкращенията върху заетостта на местно, регионално или национално равнище

20. Броят на съкращенията в текстилния сектор в Comunidad Valenciana, който се запази относително стабилен и възприе тенденция към спад в периода 2005—2007 г., се увеличи с 40,61 % през следващите две години (2008—2009 г.). Заетите в текстилния сектор представляват 4,8 % от общия брой на заетите в производствения отрасъл лица в региона.

21. Въздействието на тези съкращения на местно равнище е силно поради концентрацията на сектора в малко на брой области. Текстилната дейност в Comunidad Valenciana (30 % от заетите в текстилния сектор в Испания) е разположена в промишлени райони, в които този сектор е доминиращ. Седем окръга, почти всичките от които съседни (Vall d'Albaida, L'Alcoia, El Comtat, La Costera, Alt Vinalopó, Baix Vinalopó и Baix Segura), представляват 75,2 % от заетите в текстилния сектор в Comunidad Valenciana.

22. В петте най-силно засегнати от съкращенията вследствие кризата в текстилния сектор общини[11] съкращенията, за които се отнася настоящото заявление, представляват 35,13 % от увеличението на безработицата в производствения отрасъл през референтния период (април 2009 г.—януари 2010 г.).

23. Традиционно основните икономически сектори в Alicante (на ниво NUTS III) са производството на обувки, кожи, текстил и мрамор. Обувната и кожарската промишленост обаче срещнаха затруднения през последните години, главно поради конкуренцията от страна на производството на обувки и други продукти на кожарската промишленост в Азия. Производството на мрамор, считано през последните години за сигурен сектор, също страда от последиците от скорошната финансова и икономическа криза. Вследствие на тези съкращения в каменодобивния сектор в Comunidad Valenciana, през март 2010 г. Испания подаде още едно заявление[12] за финансово участие от ЕФПГ в помощ на засегнатите работници.

Съгласуван пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат финансирани, и разбивка на свързаните с него очаквани разходи, включително допълването му с дейности, финансирани по линия на структурните фондове

24. Предлагат се следните мерки, като всички те се съчетават в съгласуван пакет от персонализирани услуги, целящ повторното интегриране на работниците на пазара на труда.

Подготвителни дейности и придружаване

- Срещи за запознаване с мерките : Първата мярка, проведена в полза на 350 участници, включва предоставяне на информация относно изискванията по отношение на уменията и обучението, относно достъпните програми за обучение и схеми за помощ по време на периода на стаж, както и парични помощи и стимули.

- Напътстване: Това включва установяване на специализацията на работниците и разработване, изпълнение и проследяване на персонализирана подкрепа, в това число и наставничество. При необходимост наставничеството ще гарантира възможността от адаптиране на тези пакети през целия процес на изпълнение на ЕФПГ.

Обучение

- Базово обучение, предхождащо придобиването на нови умения : Участниците ще получат базово обучение по ИКТ, активно търсене на работа, самооценка и базови умения по предприемачество.

- Професионално обучение Участващите в тази мярка ще преминат обучение по търсените понастоящем професионални умения. Теоретичното обучение ще бъде последвано от платен стаж (320 EUR месечно на участник). Около 24 % от работниците в целевата група ще вземат участие в тази мярка.

- Обучение за повишаване на квалификацията : Участниците ще преминат обучение в една от специалностите, преподавани в INEM (националната обществена служба по заетостта). Това обучение по план ще бъде по-кратко от обучението по професионални умения, тъй като участниците ще бъдат обучавани с цел затвърждаване или подобряване на вече съществуващи умения. На работниците ще се даде възможността за допълване на теоретичното обучение с период на платен стаж, въпреки че записването в този стаж няма да бъде задължително за участващите в мярката. Около 24 % от работниците в целевата група ще вземат участие в тази мярка.

- Обучение на квалифицирани работници в сферата на грижите : Налице е растящо търсене на квалифицирани работници в сферата на грижите в засегнатата от съкращенията територия. Съдържанието на обучението ще бъде обсъдено със социалните служби на местно ниво, с цел да се отговори по-добре на очакванията и нуждите на градовете. Обучението ще включва както теоретични занятия, така и практическо обучение на работното място. Последното ще бъде организирано в малки групи с цел по-добро проследяване на практическото обучение. Около 10 % от работниците в целевата група ще вземат участие в тази мярка.

- Обучение по личностно развитие и въведение в предприемачеството : Тези курсове са насочени към работници, чийто профил ги прави подходящи кандидати за средноуправленски постове или за предприемачество. Те ще преминат обучение по въпроси като бизнес- и лични ценности, успешно управление на промяната, маркетингът и иновациите като стратегия за растеж, емоционална интелигентност и пр. За работниците, които желаят да започнат собствен бизнес, ще бъдат предвидени специфични дейности по обучение, съчетаващи обичайно обучение (което обхваща елементи като планиране, провеждане на проучвания за осъществимост, изготвяне на бизнес планове и т.н.) с използването на симулационен софтуер, така че да се даде възможност на участниците да симулират процеси по вземане на решения, свързани със започването на бизнес.

Насърчаване на предприемачеството

- Напътстване по проекти и инициативи : Целта е развиване, създаване и предоставяне на насоки за жизнеспособни бизнес проекти или проекти за самостоятелна заетост. Наставниците ще се стремят също да намират възможности за самостоятелна заетост в рамките на окръга и извън него и да ги предлагат на участниците в мярката.

- Придружаване в създаването на собствен бизнес : С тази мярка се цели оказване на съдействие на съкратени работници, които възнамеряват да създадат собствен бизнес. Тя ще се състои в предоставяне на персонализирани услуги по наставничество през целия процес на започване на бизнес (разработване на бизнес идея, анализ на осъществимостта и оказване на съдействие за разработването на бизнес план) и съдействие за изпълняване на административните изисквания.

- Логистична и финансова подкрепа : Това е свързано с набиране на средства и оказване на съдействие за изпълнение на административните изисквания с цел успешно кандидатстване за ползване на стимулите за започване на бизнес. Настойниците също така ще проследяват икономическото развитие на бизнес инициативите, с цел да се предвидят бъдещите затруднения и да се предложат възможни решения.

Съдействие при засилено търсене на работа

- Съдействие при засилено търсене на работа : Това включва засилено търсене на работа, включително пасивно и активно изследване на възможностите за работа на местно и регионално ниво, по-специално нововъзникващите икономически дейности за самостоятелна заетост и възможностите за нови специалности в текстилния сектор. Ще бъде създаден уебсайт, предоставящ електронни средства в интернет за работниците, които ще им помогнат в търсенето на работа. Уебсайтът ще бъде структуриран в три раздела: обща информация, дейности по обучение и раздел с ограничен достъп с електронни средства в интернет, като симулационен софтуер за започване на бизнес.

Стимули

- Насърчаване на участието : С цел насърчаване на участието в тези мерки, работниците ще получат еднократна сума в размер от 350 EUR, при условие че вземат участие в предназначения за тях персонализиран пакет от мерки.

- Помощи за мобилност: Работниците, които участват в мерките, ще получат до 500 EUR финансиране към разходите си за пътуване. Поради липсата на подходящ обществен транспорт между градовете на местно ниво, участниците ще трябва да използват собствени превозни средства, за да се придвижват от своя град на пребиваване до града, в който ще се провеждат мерките.

- Стимули при пренасочване : Месечна субсидия в размер от 350 EUR за максимален период от седем месеца ще бъде отпускана на работници, които се завръщат на пазара на труда като служители или като самостоятелно заети лица.

- Помощ за започване на бизнес : Работниците, които започват свой собствен бизнес, ще получат до 3 000 EUR за покриване на началните разходи.

25. С разходите по прилагането на ЕФПГ, които са включени в заявлението в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, се обезпечават дейностите по управление и упражняване на контрол, а също и тези по предоставянето на информация и по реклама.

26. Персонализираните услуги, представени от испанските органи, представляват активни мерки на пазара на труда в обхвата на правомерните действия по член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Испанските органи изчисляват общия размер на разходите за тези услуги на 3 028 409 EUR, като този на разходите за прилагане на ЕФПГ е 140 000 EUR (=4,42 % от цялата сума). Общият размер на поисканото по линия на ЕФПГ участие възлиза на 2 059 466 EUR (65 % общия размер на разходите).

Дейности | Очакван брой работници в целевата група | Очаквани разходи на работник в целевата група (в евро) | Общо разходи (ЕФПГ и национално съфинансиране) (в евро) |

Персонализирани услуги (член 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006) |

1. Подготвителни дейности и придружаване. 1.1 Среща за запознаване с мерките (Servico de acogida) | 350 | 116 | 40 600 |

1.2. Ориентиране (Servicio de orientación) | 350 | 574 | 200 900 |

2. Обучение 2.1. Основно обучение (Cursos básicos) | 210 | 571 | 119 910 |

2.2 Професионално обучение (Formación e inserción laboral) | 84 | 5085 | 427 140 |

2.3 Обучение за повишаване на квалификацията (Formación para el empleo) | 84 | 3208 | 269 472 |

2.4 Обучение на квалифицирани работници в сферата на грижите (Talleres sociales) | 36 | 2292 | 82 512 |

2.5 Обучение по личностно развитие и въведение в предприемачеството (Formación en competencias transversales) | 95 | 1895 | 180 025 |

2.6 Стажове | 96 | 900 | 86 400 |

3. Насърчаване на предприемачеството 3.1 Наставничество по проекти и инициативи (Servicio de proyectos e iniciativas) | 100 | 1760 | 176 000 |

3.2 Придружаване в създаването на собствен бизнес (Servicio de asesoría al emprendedor) | 60 | 2920 | 175 200 |

3.3 Логистична и финансова подкрепа (Servicio logístico y financiero) | 40 | 4730 | 189 200 |

4. Съдействие при засилено търсене на работа (Servicio de apoyo a la inserción) | 350 | 1273 | 445 550 |

5. Стимули 5.1. Стимули за участие (Incentivos a la participación) | 350 | 350 | 122 500 |

5.2. Помощи за мобилност (Ayudas a la movilidad) | 100 | 500 | 50 000 |

5.3 Стимули при пренасочване (Incentivos a la colocación) | 140 | 2450 | 343 000 |

5.4 Подкрепа при започването на бизнес: (Ayudas a la creación de empresas) | 40 | 3000 | 120 000 |

Междинен сбор „Персонализирани услуги“ | 3 028 409 |

Разходи за прилагането на ЕФПГ (член 3, трети параграф от Регламент (ЕО) № 1927/2006) |

Управление | 60 000 |

Дейности по предоставяне на информация и реклама | 40 000 |

Дейности по упражняване на контрол | 40 000 |

Междинен сбор „Разходи за прилагането на ЕФПГ“ | 140 000 |

Общо очаквани разходи | 3 168 409 |

Участие по линия на ЕФПГ (65 % от общия размер на разходите) | 2 059 466 |

27. Испанските власти потвърдиха, че описаните по-горе мерки са допълващи спрямо дейностите, финансирани от структурните фондове, и че са предприети мерки, с цел да се избегне двойното финансиране.

28. Основните цели на оперативните програми на ЕСФ за периода 2007—2013 г. за Comunidad Valenciana са насърчаване на ученето през целия живот сред работниците и намаляване на риска от ранно отпадане от училище, като вниманието е насочено върху най-уязвимите хора и хората в риск от социално изключване – основно млади работници или тези над 45 години, жените и хората с увреждания, докато мерките по ЕФПГ ще бъдат насочени към съкратените работници в области, които са с висока степен на специализация в производството на текстил и текстилни изделия, без да се прилагат ограничения въз основа на възраст, образование и т.н.

29. С непрекъснатото наблюдение на дейностите по ЕСФ и ЕФПГ, които имат сходни цели, и на засегнатите работници ще се избегне каквото и да е застъпване между мерките по двата фонда.

Дата(и), на която/които е започнало или предстои да започне предоставянето на персонализираните услуги на засегнатите работници

30. Датата, на която Испания започна да предоставя на засегнатите работници персонализираните услуги, включени в съгласувания пакет, който е предложен за съфинансиране по линия на ЕФПГ, е 15 юни 2010 г. Следователно тази дата представлява началото на периода, в който разходите за евентуално подпомагане, което може да бъде отпуснато по ЕФПГ, се считат за приемливи.

Процедури за провеждане на консултации със социалните партньори

31. Беше потърсено мнението на социалните партньори по време на подготовката на съгласувания пакет от мерки. Предложеното заявление бе обсъдено на срещите, проведени на 28 януари 2010 г. и на 24 февруари 2010 г. със социалните партньори: SERVEF (държавната служба по труда на автономното правителство); организациите на работодателите: CIERVAL и ATEVAL; основните профсъюзи — UGT и CCOO; и представители на градските съвети на Ontinyent и Alcoi. По време на първата срещата проектът беше представен на социалните партньори и бяха съставени управителен съвет и технически комитет. По време на втората среща беше съставен план за действие за всеки комитет и бяха разпределени ролите и задачите.

32. Испанските органи потвърдиха, че са спазени изискванията, установени в националното и общностното законодателство относно масовите съкращения.

Информация за дейностите, които са задължителни по силата на националното законодателство или колективните споразумения

33. Що се отнася до критериите, установени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, в своето заявление испанските органи:

- потвърдиха, че финансовото участие от страна на ЕФПГ не замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или колективните споразумения;

- доказаха, че дейностите осигуряват подкрепа за отделни работници и не се използват за преструктуриране на предприятия или отрасли;

- потвърдиха, че правомерните дейности, посочени по-горе, не получават помощ по други финансови инструменти на Общността.

Системи за управление и контрол

34. Испания уведоми Комисията, че финансовото участие ще бъде управлявано и контролирано от същите органи, които управляват и контролират ЕСФ. Главната дирекция по икономическите въпроси на регионалното министерство на финансите и заетостта на Comunidad Valenciana ще бъде междинното звено за управляващия орган.

Финансиране

35. Въз основа на подаденото от Испания заявление предложеното участие по линия на ЕФПГ в съгласувания пакет от персонализирани услуги възлиза на 2 059 466 евро, което представлява 65 % от общия размер на разходите. Сумата, предложена от Комисията за отпускане по фонда, е основана на предоставената от Испания информация.

36. Като отчита максималния възможен размер на финансово участие от страна на ЕФПГ в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, както и съществуващия марж за преразпределяне на бюджетните кредити, Комисията предлага да се мобилизират средства от ЕФПГ за цялата горепосочена сума, които да се предоставят по функция 1а от финансовата рамка.

37. Предложеният размер на финансовото участие ще позволи над 25 % от максималната годишна сума, набелязана за ЕФПГ, да остане на разположение за разпределение през последните четири месеца на годината съгласно изискването в член 12, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

38. С представянето на настоящото предложение за мобилизиране на ЕФПГ Комисията започва опростената тристранна процедура съгласно изискванията по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., за да се осигури съгласието на двете подразделения на бюджетния орган относно необходимостта от използване на ЕФПГ и размера на необходимите средства. Комисията приканва клона на бюджетния орган, който пръв постигне съгласие на подходящо политическо равнище по проекта на предложение за мобилизирането, да информира другия клон и Комисията за своите намерения. В случай на несъгласие от страна на някой от двата клона на бюджетния орган ще бъде свикана официална тристранна среща.

39. Отделно от това Комисията представя искане за прехвърляне, за да бъдат вписани в бюджета за 2010 г. специални бюджетни кредити за поети задължения и специални бюджетни кредити за плащания съгласно изискването по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Усвояване на бюджетните кредити за плащания

40. При сегашното състояние на прилагане може да се предвиди, че бюджетните кредити за плащания, които са на разположение през 2010 г. по бюджетен ред 01.0404 „Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации — Програма за предприемачество и иновации“, няма да бъдат напълно използвани през тази година.

41. Този ред покрива разходи във връзка с прилагането на финансовия инструмент по тази програма, чиято основна цел е улесняване на достъпа на МСП до финансиране. Съществува известен период от време между преводите по доверителните сметки, управлявани от Европейския инвестиционен фонд, и плащанията към бенефициерите. Финансовата криза има значително въздействие върху прогнозите по отношение на плащанията за 2010 г. Поради това, за да се избегне прекомерният излишък по доверителните сметки, методологията за изчисляване на бюджетните кредити за плащания беше преразгледана, като се взеха предвид очакваните плащания. Поради това сумата от 2 059 466 EUR може да се предостави за прехвърляне.

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles, подадено от Испания)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетна дисциплина и добро финансово управление[13], и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията[14], и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия[15],

като имат предвид, че:

(1) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-нататък „ЕФПГ“) беше създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, които са съкратени в резултат на значими структурни промени в моделите на световната търговия поради глобализацията, и да ги подпомага при повторната им интеграция на пазара на труда.

(2) Обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепата за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза.

(3) Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизирането на ЕФПГ в рамките на годишен таван от 500 млн. евро.

(4) На 22 март 2010 г. Испания подаде заявление за мобилизиране на ЕФПГ по отношение на съкращения в 143 предприятия, развиващи своята дейност в разделение 23 („Производство на изделия от други неметални минерални суровини“) от NACE Revision 2 в един регион на ниво NUTS II, а именно Comunidad Valenciana (ES52), и предостави допълнителни данни, последните от които — на 17 юни 2010 г. Заявлението отговаря на изискванията за определянето на финансовото участие, установени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. По тази причина Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 2 059 466 евро.

(5) Поради това ЕФПГ следва да бъде мобилизиран за предоставянето на финансово участие за подаденото от Испания заявление,

РЕШИХА:

Член 1

За общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизира за отпускане на сумата от 2 059 466 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз .

Съставено в Брюксел/Страсбург на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

[1] ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

[2] OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

[3] Регламент (EО) 1893/2006 от 20.12.2006 г. (ОВ L 393 от 30.12.2006 г., стр.1).

[4] В съответствие с член 3, трети параграф от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

[5] Comersan S.A., Manterol S.A., Murkoc Servicios S.L., Rasilan S.A. Textiles Athenea S.A., Vicente Barceló Vaño S.L. и Peivor S.L.

[6] Общата сума не съвпада напълно поради закръгляването.

[7] Категориите се основават на Международната стандартна класификация на образованието (ISCED-97).

[8] Общата сума не съвпада напълно поради закръгляването.

[9] Този консорциум е съставен от кметовете на Villena, Novelda, Salinas, La Algueña, Aspe и Monforte de Cid и представител на партньорството на общините на Vinalopó Valley; профсъюзите и бизнес организациите на местно ниво.

[10] Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV), Comisiones Obreras del País Valenciano (CC.OO.-PV), Federación del Metal, Madera y Afines de la FIA del País Valenciano (UGT-UGT-PV) и Federación de Industrias del Textil, Piel, Químicas y Afines de Comisiones Obreras (FITEQA-CC.OO.-PV).

[11] Albaida, Ontinyent, Cocentaina, Muro d'Alcoi и Alcoi.

[12] Заявление EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana Natural Stone.

[13] ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

[14] ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

[15] ОВ C […], […] г., стр. […].