22.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 349/43


Сряда, 10 март 2010 г.
Единната зона за плащания в евро

P7_TA(2010)0057

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2010 г. относно въвеждането на Единната зона за плащания в евро (ЕЗПЕ)

2010/C 349 E/09

Европейският парламент,

като взе предвид съвместното изявление на Комисията и на Европейската централна банка от 4 май 2006 г. относно Единната зона за плащания в евро (ЕЗПЕ),

като взе предвид специален документ № 71 на Европейската централна банка от август 2007 г. относно икономическите последици от Единната зона за плащания в евро,

като взе предвид Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар (1) (Директива за платежните услуги),

като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2009 г. относно въвеждането на Единната зона за плащания в евро (2),

като взе предвид съвместното изявление на Европейската комисия и на Европейската централна банка от 24 март 2009 г., в което се изясняват определени принципи в основата на бъдещия бизнес модел на схемата за директен дебит на ЕЗПЕ,

като взе предвид второто проучване на Комисията относно готовността и преминаването на публичните администрации към ЕЗПЕ от 22 юли 2009 г.,

като взе предвид съобщението на Комисията от 10 септември 2009 г.: Завършване на единната зона за плащания в евро: програма за периода 2009—2012 г. (COM(2009)0471),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (3),

като взе предвид работния документ на Комисията от 30 октомври 2009 г.: Приложимост на член 81 от Договора за ЕО към многостранни междубанкови плащания в схемата за директен дебит на ЕЗПЕ (SEC(2009)1472),

като взе предвид втория годишен доклад на Комисията относно преминаването към ЕЗПЕ през 2009 г. от 9 ноември 2009 г.,

като взе предвид заключенията на Съвета относно ЕЗПЕ от 2 декември 2009 г.,

като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.

като има предвид, че Единната зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) е замислена като обединен пазар за платежни услуги, който е обект на ефективна конкуренция и където няма разлика между трансгранични и национални плащания в евро;

Б.

като има предвид, че ЕЗПЕ е не само саморегулираща се инициатива на Европейския съвет в областта на плащанията, но също и важна инициатива на публичната политика, която утвърждава Икономическия и паричен съвет и бъдещата Стратегия на ЕС 2020, като има предвид, че SEPA се подкрепя от Директивата за платежните услуги, която осигурява необходимата хармонизирана правна рамка; и като има предвид, че поради това успехът на ЕЗПЕ е въпрос от особен интерес за Парламента;

В.

като има предвид, че понастоящем решенията по отношение на ЕЗПЕ се вземат по преценка на Европейския съвет в областта на плащанията, където решенията относно продуктите на ЕЗПЕ се вземат само от банките, като се пренебрегват исканията на крайните потребители;

Г.

като има предвид, че преминаването към ЕЗПЕ започна официално на 28 януари 2008 г. с въвеждането на платежния инструмент на ЕЗПЕ за кредитни преводи, докато рамката на ЕЗПЕ относно картите е в сила от 1 януари 2008 г., а схемата на ЕЗПЕ за директен дебит започна да действа на 2 ноември 2009 г.;

Д.

като има предвид загрижеността, изразена от потребителите във връзка с необходимостта продуктите на ЕЗПЕ да отговарят на настоящите нужди на крайните потребители, особено по отношение на проверяването на мандатите за директен дебит, и като има предвид, че е желателно да бъде постигнат напредък в уреждането на този въпрос;

Е.

като има предвид, че не е определен правнообвързващ краен срок за преминаване към инструменти на ЕЗПЕ и като има предвид, че преобладаващото мнозинство от участниците в публична консултация, проведена от Комисията, са подкрепили идеята за определяне на такъв краен срок с цел насърчаване на преминаването към ЕЗПЕ;

Ж.

като има предвид, че номинираният за член на Комисията, отговарящ за вътрешния пазар и услугите, заяви в своите писмени отговори на въпросника на Парламента, че възнамерява да предложи приемането на законодателна инициатива за определяне на един или повече крайни срокове за преминаване към продукти на ЕЗПЕ за директен дебит и кредитни преводи, както и инициатива за подобряване на управлението;

З.

като има предвид, че преминаването към ЕЗПЕ е доста бавно: през август 2009 г. само 4,5o% от общия обем операции са били извършени посредством механизма за кредитни преводи на ЕЗПЕ, и като има предвид, че първоначално предвиденият краен срок за миграция на критична маса за кредитния превод (SCT), за схемата за директен дебит (SDD) и за плащанията с карта – края на 2010 г., е вече нереалистичен;

И.

като има предвид, че преминаването на публичните администрации към инструментите на ЕЗПЕ изостава от очакванията в повечето държави-членки, въпреки че тези органи би трябвало да играят ролята на катализатор за достигане на критичната маса, необходима за ускоряване на преминаването към ЕЗПЕ;

Й.

като има предвид значението на участието на всички съответни заинтересовани страни – законодатели, банков сектор и потребители на услуги за плащания – в изграждането на ЕЗПЕ;

К.

като има предвид, че използването на инструменти на ЕЗПЕ единствено за презгранични платежни операции няма да доведе до успех на проекта за ЕЗПЕ, тъй като фрагментацията ще продължи да съществува и очакваните ползи за банковия сектор, както и за неговите клиенти, не биха могли да се реализират;

Л.

като има предвид, че Регламент (ЕО) № 924/2009 предвижда правна сигурност относно прилагането на многостранни обменни такси (МОТ) по време на преходен период до 31 октомври 2012 г., през който секторът следва да разработи и постигне съгласие по общ, дългосрочен бизнес модел за функционирането на преките дебити в рамките на ЕЗПЕ, който да е в съответствие с правото на ЕО в областта на конкуренцията и регулаторната рамка на Общността;

М.

като има предвид, че през март 2009 г. Комисията и Европейската централна банка посочиха, че не се очертава ясна и убедителна причина за съществуването на МОТ на трансакция след 31 октомври 2012 г., и като има предвид, че Комисията проведе публична консултация относно приложимостта на член 81 от Договора за ЕО към многостранни междубанкови плащания в схемата за директен дебит на ЕЗПЕ;

Н.

като има предвид, че въпросът за прилагането на МОТ следва да бъде решен окончателно с оглед на решение на ЕС относно картите, основано на уредбата относно картите в рамките на ЕЗПЕ;

О.

като има предвид, че във всички държави-членки следва да бъде гарантирано оставането в сила на действащите мандати за директни дебити, тъй като задължението за подписване на нови мандати при преминаване от национални схеми за директен дебит към схемата за директен дебит в рамките на ЕЗПЕ би било обременяващо; като има предвид обаче, че поддържането на тези мандати не допринася за ранното въвеждане на схемата за директен дебит в рамките на ЕЗПЕ освен ако не бъде намерено решение за прехвърлянето им;

1.

Подчертава продължаващата си подкрепа за създаването на ЕЗПЕ, която е обект на ефективна конкуренция и при която няма разлика между презгранични и национални плащания в евро;

2.

Изразява съжаление относно липсата на почти всякакъв напредък по отношение на въпросите, повдигнати в резолюцията на Парламента относно въвеждането на ЕЗПЕ от 12 март 2009 г. в периода след приемането й, и призовава всички заинтересовани страни да се включат и да допринесат за създаването на ЕЗПЕ;

3.

Приветства пътната карта за ЕЗПЕ, приета от Комисията през септември 2009 г. и напълно подкрепя предвидените в нея действия в шест приоритетни области (насърчаване на прехода, повишаване на осведомеността относно ЕЗПЕ и насърчаване на продажбите на продуктите на ЕЗПЕ, създаване на стабилна правна среда за ЕЗПЕ и по-строго спазване на стандартите на ЕЗПЕ, насърчаване на нововъведенията; осигуряване на необходимата стандартизация, оперативна съвместимост и сигурност; внасяне на яснота и подобряване на управлението на ЕЗПЕ);

4.

Отново призовава Комисията да определи ясен, подходящ и задължителен краен срок за преминаване към инструменти на ЕЗПЕ, който не следва да бъде по-късно от 31 декември 2012 г., като след този срок всички плащания в евро ще трябва да се извършват при използване на стандартите на ЕЗПЕ;

5.

Призовава Европейския съвет в областта на плащанията да вземе под внимание исканията на крайните потребители и да измени правилниците си съответно с това;

6.

Напълно подкрепя намерението на Комисията за насърчаване на процеса на преминаване към ЕЗПЕ в публичната администрация чрез съставяне на интегрирани и синхронизирани национални планове за преминаване към SEPA; в тази връзка приветства усилията на Комисията за наблюдаване и публикуване на данни за готовността на публичните администрации на държавите-членки за преминаване към ЕЗПЕ, и призовава държавите-членки да участват в тези проучвания;

7.

Призовава Комисията да изясни окончателно, не по-късно от 30 септември 2010 г. и въз основа на резултатите от проведените консултации както и с участието на всички заинтересовани страни, въпроса за хармонизиран дългосрочен икономически модел за преки дебити в рамките на ЕЗПЕ, който да е приложим навсякъде в Европа, икономически ефективен и удобен за крайните потребители; настоява този модел да бъде разработен в тясно сътрудничество между сектора за платежни услуги и Комисията в съответствие с правото на ЕО в областта на конкуренцията и регулаторната рамка на Общността;

8.

Призовава всички заинтересовани страни да подкрепят създаването на схема за Европейска карта под формата на нова допълваща схема, на обединение между съществуващи схеми или на разширение на съществуваща схема; в тази връзка отново призовава Комисията да изясни по-подробно въпроса за МОТ за картови плащания, и призовава сектора да намери правилни решения, в тясно сътрудничество с Комисията, в съответствие с правото на ЕО в областта на конкуренцията и регулаторната рамка на Общността;

9.

Призовава държавите-членки да гарантират продължаването на правната сила на действащите мандати за директни дебити в схемата за директен дебит в рамките на ЕЗПЕ; подчертава, че преминаването от съществуващите схеми за директен дебит към схемата за директни дебити в рамките на ЕЗПЕ не трябва по никакъв начин да обременява потребителите;

10.

Настоява потребителите да бъдат ясно информирани относно разликите между предишната и новата схема;

11.

Настоява Комисията да наблюдава преминаването към инструментите на ЕЗПЕ и да гарантира, че то не води до по-скъпа система за плащания за гражданите на ЕС;

12.

Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската централна банка и правителствата и парламентите на държавите-членки.


(1)  ОВ L 319, 05.12.2007 г., стр. 1.

(2)  Приети текстове, P6_TA(2009)0139.

(3)  ОВ L 266, 09.10.2009 г., стр. 11.