52010DC0655

/* COM/2010/0655 окончателен */ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ Мониторинг на емисиите на CO2 на новите леки автомобили в ЕС: данни за 2009 г.


[pic] | ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ |

Брюксел, 10.11.2010

COM(2010) 655 окончателен

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТАДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

Мониторинг на емисиите на CO 2 на новите леки автомобили в ЕС: данни за 2009 г.

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТАДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

Мониторинг на емисиите на CO 2 на новите леки автомобили в ЕС: данни за 2009 г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Съгласно член 9 от Решение 1753/2000/ЕО[1], Европейската комисия трябва да представя на Европейския парламент и на Съвета ежегодни доклади, въз основа на мониторинговите данни, представени от държавите-членки. Настоящият доклад се отнася за мониторинговите данни за 2009 г.

От 2010 г. мониторингът и отчитането съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009[2] заменят отчитането въз основа на Решение 1753/2000, тъй като въпросното решение се отменя с посочения регламент.

2. ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТТА НА НОВИТЕ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

2.1. Качество и обработка на данните

Всички държави-членки са предоставили данни за 2009 г. относно регистрациите на нови леки автомобили. По отношение на данните за няколко държави-членки се наложи допълнителна ръчна обработка, поради отчитането на други освен съгласуваните видове горива, посочването на непознати превозни средства, въвеждането на корекционен коефициент и други несъответствия в данните. По тези въпроси бяха взети мерки в процеса на оценка на данните и те бяха успешно решени, без значима загуба на информация. При анализа на времевите серии от данни следва да се внимава, тъй като в стойностите за някои години не са включени данни по отношение на всички държави-членки на ЕС, както може да се види от таблиците в раздел 3. Въпреки положените усилия за постигане на последователност на данните във времевите серии, възможно е да има някои прекъсвания на последователността в отчетените тенденции, дължащи се на настъпили подобрения в методиката и в самия мониторинг.

В сравнение с данните от докладите за предходни години, обобщените данни в настоящия доклад обхващат всички видове горива (докато преди бяха докладвани само данни, обхващащи бензиновите и дизеловите горива), а освен това, за разлика от предишните доклади, стойностите на средните специфичните емисии на CO2 не са поправени с 0,7 %. Тази поправка с 0,7 % се използваше, за да се отчете напредъкът, постигнат от асоциациите на производителите на автомобили в Европа (ACEA), Япония (JAMA) и Република Корея (KAMA), с цел да се компенсира изменение в измервателната процедура, въведено след поемането на доброволни ангажименти от тези асоциации[3]. Тези ангажименти сега са заместени от целите, предвидени в Регламент (ЕО) № 443/2009. С оглед да има приемственост с данните от предходните доклади, данните, групирани за отделните асоциации на производители на автомобили продължават да бъдат представяни.

За втори път в мониторинговия доклад са включени данни и за използващите алтернативни горива автомобили (AFV), поради техния нарастващ пазарен дял и подобреното качество на съответните данни. Това включва автомобили, попадащи в следните категории според използваното гориво: за втечнен нефтен газ (LPG), за природен газ (NG), електрически автомобили, за водородни горива, двугоривни, за бензин и биоетанол, за бензин и втечнен нефтен газ, за бензин и природен газ, както и за автомобили, докладвани в категорията „други“.

2.2. Средни специфични емисии на CO 2 на новите леки автомобили

Средните специфични емисии на СО2 на новите леки автомобили, регистрирани в Европейския съюз, през 2009 г. са възлезли на 145,7 g CO2/km. Това представлява намаляване с 5,1 % или съответно 7,9 g CO2/km в сравнение с предходната година (153,6 g CO2/km през 2008 г.), което е най-голямото относително намаляване на средните специфични емисии от въвеждането на схемата за мониторинг насам. Част от намаляването би могла да се дължи на финансовата и икономическата криза, както и на схемите за субсидиране на закупуването на нов автомобил, прилагани в няколко държави-членки. Данните сочат също, че е имало известно намаляване на автомобилния парк, като през 2009 г. средната мощност, средната маса и работният обем на двигателя са намалели незначително. През 2009 г. при дизеловите автомобили има подобрение с почти 6 грама, при бензиновите автомобили подобрението е почти с 9 грама, а при AFV — с малко над 11 грама. Разликата между новите дизелови и новите бензинови автомобили намаля до около 2,3 грама. Заслужава да се отбележи, че преди 10 години имаше разлика от над 17 грама между новите бензинови и новите дизелови автомобили.

През 2009 г. делът на новите бензинови автомобили надхвърли този на дизеловите. Делът на AFV се повиши чувствително през същата година. Това до голяма степен се дължи на нарасналия брой автомобили на бензин и втечнен нефтен газ, регистрирани в Италия, равняващ се на 92,8 % от всички нови леки автомобили на бензин и втечнен нефтен газ, регистрирани в ЕС-27.

Таблица 1: Средни специфични емисии на CO2 на новите леки автомобили, според вида на използваното гориво (данни за ЕС-27)

Всички видове горива | 1347 | 1356 | 1372 | 1379 | 1373 | 1337 |

Бензинови горива | 1237 | 1235 | 1238 | 1235 | 1228 | 1206 |

Дизел | 1463 | 1479 | 1501 | 1510 | 1508 | 1498 |

Алтернативни горива | 1415 | 1404 | 1392 | 1271 | 1237 | 1169 |

2.4. Мониторингови данни за автомобилите, идващи от отделните асоциации на производители на автомобили

С оглед да има приемственост с данните от предходните доклади, в настоящия раздел са представени данни, групирани за отделните асоциации на производители на автомобили. През 2009 г. средните специфични емисии на CO2 са намалели при новите леки автомобили, произведени в рамките на всяка асоциация. В сравнение с данните за 2008 г., намаляването, постигнато в рамките на асоциацията на европейските производители (ACEA) е с 7,3 грама, при асоциацията на японските производители (JAMA) — с 11,2 грама, при асоциацията на корейските производители (КАМА) — съответно с 9,7 грама, а при други производители — средно с 18,4 грама. И при KAMA, и при JAMA през 2009 г. се наблюдават по-ниски средни емисии при новите леки автомобили в сравнение с ACEA, докато през 2007 г. се наблюдаваше точно обратното.

Таблица 7: Средни специфични емисии на CO2 от новите леки автомобили, произведени в рамките на разглежданите асоциации

VOLKSWAGEN | 1 396 | 131 | 150,7 | 1 595 889 |

FORD | 1 268 | 125 | 139,7 | 1 249 195 |

FIAT | 1 134 | 119 | 130,1 | 1 206 362 |

RENAULT | 1 308 | 127 | 137,7 | 1 079 984 |

PEUGEOT | 1 292 | 126 | 133,6 | 966 013 |

CITROEN | 1 328 | 128 | 137,9 | 850 753 |

OPEL | 1 329 | 128 | 147,6 | 802 686 |

TOYOTA | 1 277 | 126 | 131,7 | 691 518 |

BMW | 1 526 | 137 | 151,2 | 680 768 |

DAIMLER | 1 487 | 135 | 166,8 | 666 341 |

AUDI | 1 605 | 141 | 160,2 | 586 764 |

SKODA | 1 266 | 125 | 147,9 | 446 671 |

NISSAN | 1 348 | 129 | 154,3 | 359 094 |

HYUNDAI | 1 245 | 124 | 137,8 | 322 432 |

SEAT | 1 253 | 125 | 140,1 | 307 811 |

KIA | 1 384 | 131 | 145,9 | 240 986 |

VAUXHALL | 1 321 | 128 | 151,9 | 233 400 |

HONDA | 1 354 | 129 | 147,3 | 231 810 |

DACIA | 1 182 | 121 | 151,9 | 226 618 |

MAZDA | 1 251 | 124 | 149,5 | 199 299 |

От всички производителите, които през 2009 г. имат регистрирани над 10 000 броя автомобили в Европейския съюз, един вече е успял да постигне напълно целта, определена за 2015 г.:MARUTI (средна маса: 932 kg, цел за специфичните емисии: 110 gCO2/km, средни специфични емисии през 2009 г.: 104 gCO2/km, регистрации през 2009 г.: 14 095).

[1] Решение 1753/2000/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за разработване на схема за мониторинг на средните специфични емисии на СО2 от нови леки автомобили, ОВ L 202, 10.8.2000 г.

[2] Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили, ОВ L 140, 5.6.2009 г.

[3] Повече информация във връзка с поправката от 0,7 % може да се намери в документите с номера COM(2002) 693 окончателен и COM(2004) 78 окончателен.

[4]

ЕС-15 включва Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Испания, Швеция и Обединеното кралство (без Северна Ирландия).

ЕС-10 включва Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, Унгария и Чешката република.

ЕС-12 включва страните от ЕС-10, България и Румъния.

ЕС-25 включва страните от ЕС-15 и ЕС-10.

ЕС-27 включва страните от ЕС-15 и ЕС-12.

[5] „Други“ включва новите леки автомобили с неидентифициран произход (т.е. леките автомобили, за които държавите-членки не са докладвали правилно изискваната информация).

[6] Общ брой на регистрираните нови леки автомобили, съгласно докладваните данни от държавите-членки на ЕС.

[7] http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_monitoring.htm

[8] Цел за специфичните емисии въз основа на формулата от приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009.