52010DC0078
[pic] | ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ |

Брюксел, 5.3.2010

COM(2010)78 окончателен

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

По-висока степен на ангажираност за постигането на равенство между жените и мъжете Харта на жените

Декларация на Европейската комисия по случай Международния ден на жената през 2010 г. и за отбелязване на 15-тата годишнина от приемането на Декларацията и Платформата за действие от Световната конференция на ООН за жените в Пекин и 30-тата годишнина на Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

По-висока степен на ангажираност за постигането на равенство между жените и мъжете Харта на жените

Декларация на Европейската комисия по случай Международния ден на жената през 2010 г. и за отбелязване на 15-тата годишнина от приемането на Декларацията и Платформата за действие от Световната конференция на ООН за жените в Пекин и 30-тата годишнина на Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените

Въведение

Равенството между жените и мъжете е основно право, заложено в член 2 от Договора за Европейския съюз и в Хартата на основните права на Европейския съюз. То е и сред споделените ценности, на които е основан Европейският съюз.

Икономическото и социалното сближаване, устойчивият растеж и конкурентоспособността, както и преодоляването на демографските проблеми, зависят от действителната равнопоставеност на двата пола.

През последните десетилетия Европа постигна забележителен напредък в посока на постигането на равенство между мъжете и жените: тя се ангажира да работи сериозно по този въпрос, положи началото на едно действително работещо партньорство и обедини своите ресурси и средства – правни, политически и финансови - в полза на промяната. Днес завършващите университети са по-често момичета, отколкото момчета. Днес жените са по-многобройни от когато и да е преди на пазара на труда на ЕС. Днес Европа използва по-успешно наличните таланти и умения на своите граждани.

При все това остават препятствия пред действителното равенство.

По случай 15-тата годишнина от Световната конференция на ООН за жените в Пекин подчертаваме отново и потвърждаваме ангажираността на Европейската комисия за постигане на действително равенство между жените и мъжете. Възнамеряваме да постигнем това като през целия си мандат, във всички наши политики, наблягаме на аспектите, свързани с равностойното третиране на половете и посредством изготвяне на конкретни мерки за насърчаване на равностойното третиране на половете. Ангажираме се да вложим необходимите ресурси за постигането на тази цел.

По-специално дейностите по време на мандата на настоящата Европейска комисия ще бъдат основани на следните принципи за равенство между мъжете и жените:

Равна степен на икономическа независимост

Житейският избор и икономическата независимост на много от жените са предопределени от дискриминацията, стереотипите в образованието, сегрегацията на пазара на труда, несигурните условия на труд, полагането на труд на съкратено работно време не по собствен избор и небалансираното разпределение на отговорността за грижите за семейството между половете.

Ние препотвърждаваме ангажираността си да осигурим пълна реализация на потенциала у жените и пълноценно използване на техните умения, да улесним постигането на по-висока степен на равнопоставеност на половете на пазара на труда и повече качествени работни места за жените. Решени сме да насърчаваме равенството на половете посредством стратегията „Европа 2020“, да предвидим количествени критерии в случаите, в които е целесъобразно, както и да насърчаваме създаването на реални възможности за равновесие между професионалния и личния живот едновременно и за двата пола.

Равностойно заплащане за еднакъв и равностоен труд

Доходът за час труд на жените в Европейския съюз все още е средно с 18 % по-нисък от този на мъжете. При натрупването на трудовия си стаж и след пенсионирането си те разполагат с по-ограничени ресурси, срещат повече трудности при достъпа до финансови средства и по този начин биват засегнати в по-висока степен от мъжете от всички форми на бедност, включително и когато работят.

Ние потвърждаваме отново ангажираността си за целенасочена мобилизация на всички средства – законодателни и незаконодателни, за да бъде преодоляно съществуващото между половете различие в заплащането. Различието в заплащането на двата пола е пасив, който Европа не може да си позволи. Заедно с 27-те държави-членки на ЕС ние ще работим за значителното съкращаване на това различие в Европейския съюз до края на мандата на настоящата Европейска комисия.

Равнопоставеност в управлението

Жените все още не разполагат с пълен достъп до участие в упражняването на властта и вземането на решения. Равностойното представяне на половете в процесите на вземане на решения, както в политическия и икономическия живот, така и в държавния и частния сектор, ще помогне на Европа за изготвянето на по-ефективни политики, за развитието на общество, основано на знанието и на разбирането на необходимостта от равнопоставеност на половете, и ще създаде по-здрава и просперираща демократична среда.

Потвърждаваме решимостта си да преследваме целта за по-справедливо представяне на жените и мъжете на ръководни постове в публичната сфера и в икономиката. Възнамеряваме да използваме пълния спектър от правомощията си, включително и насърчителни мерки на Съюза, за да насърчаваме по-широкото представяне на жените на отговорни постове.

На ниво Комисия се ангажираме да направим всичко, което е по силите ни, за подобряването на равностойното представяне на половете в рамките на Комисията.

Достойнство, неприкосновеност на личността и предотвратяване на насилието на полова основа

Възможността жените във всяка възраст да се ползват с пълния спектър основни права е неотменна, съставна и неделима част от универсалните права на човека и е от основно значение за напредъка на жените от всички възрастови групи, за мира, сигурността и развитието. Насилието на полова основа, включително вредните обичайни или традиционни практики, съставлява нарушение на основните права, по-специално човешкото достойнство, правото на живот и правото на неприкосновеност на личността. Подобно престъпване на правата възпрепятства упражняването на личен житейски избор.

Потвърждаваме отново ангажираността си да гарантираме, че спазването на основните права е от централно значение в нашата дейност. Възнамеряваме да полагаме усилия за премахване на неравенството между половете при достъпа до здравеопазване и по отношение на последиците за здравето.

Европа не може да толерира насилието на полова основа. Ние ще увеличим усилията си за изкореняване на всички форми на насилие и за оказване на помощ на жертвите на насилие. Ще създадем всеобхватна и ефикасна рамка за политика за борба срещу насилието, основано на пола. В рамките на нашите правомощия ще засилим действията си за изкореняване на практиките за генитално осакатяване на жени и другите прояви на насилие, включително със средствата на наказателното право.

равнопоставеност на половете отвъд границите на Съюза

Амбициите ни не спират до границите на Съюза. Равностойното третиране на половете трябва да бъде неразделна част и от външните ни политики, така че да се спомага за укрепването на социалната и икономическа независимост и напредъка на жените и мъжете по целия свят. ЕС е ангажиран с насърчаването на равностойното третиране на половете във всякакъв контекст, включително и в страните, преживяващи или претърпели конфликти. Намаляването на неравенството между половете, действията срещу насилието, основано на пола, и утвърждаването на правата на жените са от основно значение за развитието на устойчиви и демократични общества.

Потвърждаваме ангажимента си да преследваме неотменно целта за равностойно третиране на половете в отношенията ни с държавите извън ЕС, за засилване на съзнанието относно правата на жените и прилагане на наличните международни инструменти. Ние ще насърчаваме и укрепваме сътрудничеството с международните и регионалните организации за постигане на по-висока степен на равнопоставеност на половете, като използваме пълноценно целия наличен набор от инструменти и средства. Също така ще оказваме подкрепа едновременно на правителствените и неправителствените действащи лица в усилията им за насърчаване на равнопоставеността на половете в държавите партньори.

Заявяваме готовността си да работим за постигането на равнопоставеност на половете в партньорство с всички заинтересовани страни, включително гражданското общество, на национално, европейско и международно равнище, и по-специално по прилагането на принципите, заложени в настоящата харта. През 2010 г. ще представим нова стратегия за равенството между жените и мъжете за срока на мандата на настоящата Европейска комисия и редовно ще изготвяме отчети за нейното изпълнение.

Потвърждаваме личната си и колективна ангажираност със създаването на една Европа, отличаваща се с равенство между жените и мъжете и предлагаща по-добър живот и устойчиво бъдеще за всички.