12.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 236/177


Сряда, 16 юни 2010 г.
Европейска програма за наблюдение на Земята (ГМОСС) през периода 2011—2013 г. ***I

P7_TA(2010)0214

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.) (COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

2011/C 236 E/40

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2009)0223),

като взе предвид член 251, параграф 2 и член 157, параграф 3 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0037/2009),

като взе предвид съобщението на Комисията до Парламента и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

като взе предвид член 294, параграф 3 и член 189 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 януари 2010 г. (1),

след консултация с Комитета на регионите,

като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 5 май 2010 г., за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид член 55 от своя правилник,

като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на Комисията по бюджети и на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0161/2010),

1.

Приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.

Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.


Сряда, 16 юни 2010 г.
P7_TC1-COD(2009)0070

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 юни 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.)

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 911/2010.)