17.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 51/35


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменено предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни“

(кодифициран текст)

COM(2010) 388 окончателен — 2008/0173 (COD)

2011/C 51/06

На 9 септември 2010 г. Европейският парламент реши, в съответствие с член 50, параграфи 1 и 2, буква ж) и член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), да се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно:

Изменено предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни

COM(2010) 388 окончателен — 2008/0173 (COD).

След като прецени, че съдържанието на предложението е напълно задоволително и не изисква никакъв коментар от негова страна, на 466-та си пленарна сесия, проведена на 21 октомври 2010 г., Европейският икономически и социален комитет реши със 123 гласа „за“, и 2 гласа „въздържал се“ да приеме положително становище по предложения текст.

Брюксел, 21 октомври 2010 г.

Председател на Европейския икономически и социален комитет

Staffan NILSSON