11.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 44/171


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право“

COM(2010) 145 окончателен — 2010/0080 (COD)

2011/C 44/31

Главен докладчик: г-жа Candelas SÁNCHEZ MIGUEL

На 31 май 2010 г. Съветът и на 12 май 2010 г. Европейският парламент решиха, в съответствие с член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да се консултират с Европейския икономически и социален комитет относно

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право“

COM(2010) 145 окончателен — 2010/0080 COD.

На 25 май 2010 г. Бюрото на Европейския икономически и социален комитет възложи на специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“ да подготви работата на Комитета по този въпрос.

Предвид неотложното естество на работата, на 464-та си пленарна сесия, проведена на 14 и 15 юли 2010 г. (заседание от 15 юли 2010 г.), Европейският икономически и социален комитет реши да определи г-жа Candelas Sánchez Miguel за главен докладчик и прие настоящото становище със 135 гласа „за“, без гласове „против“ и 4 гласа „въздържал се“.

1.   Заключения

1.1   ЕИСК приветства предложените мерки за изменение на настоящия Регламент № 861/2006, тъй като са насочени към установяване на прозрачност във финансирането на събирането на данни и провеждането на научни консултации и подобряване на обективността на мерките, които се приемат в областта на общата политика в областта на рибарството (ОПОР). По време на обсъжданията относно реформата на ОПОР стана ясно, че е необходима солидна база данни, за да се гарантира съответстващо на реалните нужди прилагане на общата политика по рибарство, както и устойчива в икономически, социален и екологичен план политика.

1.2   Целта на новите разпоредби е да внесат яснота в системата за финансиране на събирането на данни и провеждането на научни консултации от интерес за ОПР. Освен това се разширява съдържанието на процеса на събиране на данни, като се регламентира управлението и използването на данните във връзка с правната сигурност на получената информация. Контролът на данните от страна на държавите-членки ще позволи целесъобразното им използване.

1.3   Що се отнася до финансиране на разходите за дейността на регионалните консултативни съвети (РКС), това финансиране няма да се ограничава както досега до подкрепа на етапа на тяхното създаване.

1.4   Освен това се предлага да се финансират разходите за участие на представителите на Консултативния комитет по рибарство и аквакултури (ККРА) в заседанията на Международния съвет за изследване на морето (МСИМ) и на Научно-техническия и икономически комитет по рибарство (НТИКР).

1.5   Що се отнася до административните процедури, свързани със заявленията за помощ и контрол на финансирането, е необходимо многогодишните програми на държавите-членки да бъдат изготвяни по-подробно и да бъдат одобрявани от Комисията за съответствие с бюджетната дисциплина на ЕС.

2.   Въведение

2.1   Целта на предложените изменения на Регламент (ЕО) № 861/2006 е да се поясни обхватът на финансираните мерки и най-вече да се подобри формулировката на някои членове, свързани с разходите относно мерките за контрол и тяхното прилагане.

2.2   Предложените изменения са в три посоки:

изменения, наложени от развитието на законодателната рамка;

изменения, които касаят приложното поле, така че да се гарантира, че съответстват на настоящите изисквания;

изменения, поясняващи действията, предвидени в този регламент, които трябва да предприемат държавите-членки при събирането на данни и провеждането на консултации относно ОПОР.

2.3   От друга страна, и в рамките на международните отношения в областта на ОПОР, се изяснява типологията на сътрудничеството (двустранно, регионално или многостранно).

2.4   Също така се приемат нови административни формалности относно заявленията и обработването на финансирането, като се пояснява начинът, по който създадените за целта органи следва да ги прилагат и да контролират изпълнението им.

3.   Бележки на ЕИСК

3.1   ЕИСК приветства предложенията за изменение на Регламент № 861/2006, тъй като включват правилата за последващото му развитие. Следва специално да се отбележи искането за данни и научни консултации относно състоянието на нашите морета и океани, както и на риболовните зони, за да може мерките, които се предприемат във връзка с политиката в областта на рибарството да бъдат солидно обосновани и да гарантират трайното използване на съществуващите ресурси.

3.2   Става въпрос не само да се увеличи прозрачността, но и да се подобри използването на финансирането, което да обхване повече случаи. Финансирането на събирането на данни и контрола върху използването им от държавите-членки ще доведат до превръщането на изследователската дейност във важен елемент от ОПОР и до устойчиво развитие на рибарството.

3.3   Съдържанието на предложението може да се разгледа в няколко аспекта:

3.3.1

Европейска рамка за събирането, управлението и използването на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с общата политика в областта на рибарството. Особеността на предложението се състои в това, че финансирането се отнася не само за държавите-членки и компетентните публични органи, но също и за частния сектор. В голяма степен се касае за признаване на участието на частния научен сектор, което днес става на практика, поради което считаме, че с включването му в правна норма се постига по-голяма прозрачност.

3.3.2

Международно сътрудничество с трети страни (регионални, двустранни и многостранни споразумения) в областта на събирането на данни и изготвянето на проучвания. Това означава запазването на научен контрол не само за нашите рибни ресурси, но също и за тези на другите региони, в които оперират корабите на ЕС, така че да се подобри научно-техническата оценка на техния сектор „Рибарство“ и контрола на риболовните дейности.

3.3.3

Финансиране на разходите за участие на представителите на ККРА в заседанията на РКС, МСИМ, НТИКР с цел да се улесни вземането на решения на възможно най-широка основа. Това финансиране е от особен интерес за ЕС. Комитетът счита, че следва да се даде възможност за по-голямо участие на посочените по-горе организации не само по отношение на участието им в събирането на данни, но също и в процеса на вземане на решения по риболовни въпроси, които са от тяхната компетентност и които са насочени към подобряване на ОПОР.

3.3.4

Процедури, приложими в областта на събирането, управлението и използването на данни. Целта на изменението на раздел 2 от регламента е да се хармонизира настоящата процедура на подаване на заявленията за финансиране с процедурата, използвана в многогодишните програми, които държавите-членки представят с одобрението на Комисията. По този начин крайният контрол върху използването ще бъде обвързан с общностните норми за мониторинг на разходите.

3.4   В заключение ЕИСК смята, че, въпреки че реформата на ОПОР все още не приключила, това предложение за изменение е целесъобразно, тъй като ще даде възможност за по-ранно възползване от благоприятните последствия от използването на научни и обективни данни при планирането на бъдещите мерки, които трябва да бъдат взети, след като бъде одобрена новата политика, а не да се чака до 2013 г. Във всички случаи активизирането и развитието на същите практики в трети страни ще има важни последици за състоянието на моретата и океаните.

Брюксел, 15 юли 2010 г.

Председател на Европейския икономически и социален комитет

Mario SEPI