22.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 103/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 31 март 2010 година

относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит

(CON/2010/28)

2010/C 103/01

На 8 март 2010 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит (1) (наричан по-долу „предложения регламент“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като националните централни банки (НЦБ) подпомагат или допринасят за съставянето на статистика съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (2). Освен това те отчитат статистиката на държавните финанси пред ЕЦБ за целите на изпълнението на задачите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), посочени в член 127, параграф 5 от Договора. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки

ЕЦБ подкрепя предложения регламент като изключително важна стъпка към подобряване качеството на статистическите данни, уредено в Регламент (ЕО) № 479/2009.

Специфични забележки

ЕЦБ подчертава, че е от изключителна важност държавите-членки да предоставят на Комисията (Евростат) достъп до цялата информация, която се изисква от Комисията за оценка на качеството на данните. ЕЦБ също така счита, че за тази цел добавянето на списък, по-подробен от този, предложен в член 8, параграф 2, би било от полза, за да стане по-ясно и сигурно какъв вид информация може да бъде поискана. Трябва да е ясно, че списъкът не е изчерпателен.

В същия ред на мисли ЕЦБ счита, че въвеждането на примери в член 11, параграф 3 може да поясни кога се изискват методологически посещения. Чести и значителни преразглеждания на данни, непрекъснати необяснени корекции салда-потоци, и нерешени проблеми от методологическо естество, могат да дадат основание за загриженост и така да оправдаят методологически посещения, които ЕЦБ счита за отлично средство за подобряване на качеството на данните. Разбира се, разпоредбите на Регламент (ЕО) № 479/2009, касаещи тези посещения, както и другите разпоредби, целящи подобряване на качеството на данните, могат да бъдат истински ефективни само, когато се прилагат цялостно.

Освен това ЕЦБ счита, че определението на „държавен дефицит (излишък)“ в Регламент (ЕО) № 479/2009 следва да бъде съгласувано с международните статистически стандарти. Ето защо ЕЦБ предлага за процедурата при прекомерен дефицит да се използва „дефицит“ (B.9) от националните сметки, както в предходните години на тази процедура. Това би имало допълнителното предимство от увеличаване на прозрачността на процеса на отчитане, тъй като като се изключи сетълмента по суапови споразумения и споразумения за лихвен форуърд от дефицита, използван за ППД, данните за дефицита стават по-малко податливи на манипулации, извършвани чрез сложни финансови транзакции.

За да се подобри качеството на данните, ЕЦБ би искала също така да се гарантира, че съставянето на планираните данни се основава на най-актуалната налична информация, като се използват месечните и тримесечни резултати, когато те са налични. В идеалния случай, качеството на тези планирани данни също следва да бъде внимателно проверявано.

Освен това, ЕЦБ счита, че на Комисията следва да се предостави повече време за оценяване на актуалните данни и предпочита удължаване на посочения в член 14 срок с една седмица на четири седмици. Удължаването на този срок също така изисква по-ранно предаване на данни от държавите-членки, за да не се пречи на административните процеси (включително, например, изготвянето на доклади за сближаване), в които се използват тези данни. Поради това ЕЦБ предлага за в бъдеще сроковете за отчитане да се изместят напред във времето. Тъй като на ЕЦБ е известно, че понастоящем се обсъжда изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (3) (т.е. програмата за предаване на данни по Европейската система от сметки (ESA)), съответните срокове следва да бъдат съгласувани, за да се избегнат проблеми със съответствието.

Накрая, ЕЦБ счита за важно националните статистически органи да имат достъп до информацията, необходима за да се осигури, че отчетените данни отговарят на член 1 от Регламент (ЕО) № 479/2009 и на основните счетоводни правила на ESA 95.

В случаите, когато ЕЦБ препоръчва изменения на предложения регламент, в приложението са представени конкретни предложения за изменения, придружени от обяснителен текст.

Съставено във Франкфурт на Майн на 31 март 2010 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 53 окончателен.

(2)  ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения за изменения

Текст, предложен от Комисията

Изменения, предложени от ЕЦБ (1)

Изменение 1

Член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 479/2009

Член 8

„2.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) възможно най-бързо достъп до всичката информация, поискана за целите на оценката на качеството на данните, включително и до статистическа информация, като данни от национални сметки, списъци, нотификационни таблици, използвани при процедурата при прекомерен дефицит, допълнителни въпросници и разяснения, свързани с нотификацията.

Форматът на въпросниците се определя от Комисията (Евростат) след консултации с Комитета по паричната и финансовата статистика и статистиката за платежния баланс (наричан по-долу „CMFB“).“

Член 8

„2.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) възможно най-бързо достъп до всичката статистическа и бюджетна информация, поискана за целите на оценката на качеството на данните..

Статистическа и бюджетна информация означава по-конкретно:

а)

данни от национални сметки;

б)

списъци;

в)

нотификационни таблици, използвани при процедурата при прекомерен дефицит (ППД);

г)

допълнителни въпросници и разяснения, свързани с нотификациите при ППД;

д)

информация от сметната палата/министерство на финансите/съответен регионален орган за изпълнение на държавен и регионален бюджет;

е)

сметки на извънбюджетни организации/организации с нестопанска цел и други подобни организации, които са част от сектора „Държавно управление“ в националните сметки;

ж)

сметки на социалноосигурителни фондове;

з)

въпросници на органи на местното държавно управление.

Форматът на въпросниците се определя от Комисията (Евростат) след консултации с Комитета по паричната и финансовата статистика и статистиката за платежния баланс ( CMFB).“

Обяснение

Предложеният регламент следва да поясни, че поисканата информация може да е статистическа и бюджетна по своя характер и за по-голяма яснота и прозрачност, да даде примери за такъв вид информация.

Изменение 2

Член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 479/2009

Член 11

„3.   Методологическите посещения са предназначени за наблюдаване на процедурите и проверка на сметките, които потвърждават отчетените актуални данни, и за извеждането на подробни заключения за качеството на отчетените данни, както е определено в член 8, параграф 1.

Методологически посещения се предприемат само в изключителни случаи, когато ясно са установени значителни рискове или проблеми по отношение на качеството на данните.“

Член 11

„3.   Методологическите посещения са предназначени за наблюдаване на процедурите и проверка на сметките, които потвърждават отчетените актуални данни, и за извеждането на подробни заключения за качеството на отчетените данни, както е определено в член 8, параграф 1.

Методологически посещения се предприемат само в изключителни случаи, когато ясно са установени значителни рискове или проблеми по отношение на качеството на данните, като например чести и значителни преразглеждания на данни, непрекъснати необяснени корекции салда-потоци, или нерешени проблеми, засягащи методологически въпроси.

Обяснение

ЕЦБ предлага да се посочи неизчерпателно кои са изключителните случаи, които биха наложили методологическо посещение.


Съществуващ текст

Изменения, предложени от ЕЦБ

Изменение 3

Член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 479/2009

„3.   „Държавен дефицит (излишък)“ означава нетно взимане на заем (нетно отпускане на заем) (EDP B.9) на сектора „държавно управление“ (S.13), както е определено в ЕSA 95. Лихвата, включена в държавния дефицит, е лихвата (EDP D.41), както е определена в ЕSA 95.“

„3.   „Държавен дефицит (излишък)“ означава нетно взимане на заем (нетно отпускане на заем) ( B.9) на сектора „държавно управление“ (S.13), както е определено в ЕSA 95. Лихвата, включена в държавния дефицит, е лихвата ( D.41), както е определена в ЕSA 95.“

Обяснение

Както е обяснено в специфичните забележки, ЕЦБ предлага подобряване на прозрачността на отчетния процес чрез използването на националните сметки за дефицит (B.9) за целите на процедурата при прекомерен дефицит.

Изменение 4

Член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2009

„1.   Данните за нивото на планирания държавен дефицит и дълг означава данните, изготвени за текущата година от държавите-членки. Те са най-актуалните официални прогнози, в които са съобразени последните бюджетни решения и икономически развития и перспективи. Данните следва да бъдат изготвени във възможно най-кратък срок преди крайния срок за отчитане.“

„1.   Данните за нивото на планирания държавен дефицит и дълг означава данните, изготвени за текущата година от държавите-членки. Те са най-актуалните официални прогнози, в които са съобразени последните бюджетни решения и икономически развития и перспективи, както и месечните и тримесечните резултати. Данните следва да бъдат изготвени във възможно най-кратък срок преди крайния срок за отчитане.“

Обяснение

ЕЦБ счита, че качеството на планираните данни ще се подобри, ако те се базират на най-актуалната налична информация.

Изменение 5

Член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2009

„1.   В рамките на три седмици след посочения в член 3, параграф 1 краен срок за отчитането или след посочените в член 6, параграф 1 преразглеждания, Комисията (Евростат) предоставя данните за актуалния държавен дефицит и дълг за целите на прилагането на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит. Предоставянето на данните се извършва чрез публикуване.“

„1.   В рамките на четири седмици след посочения в член 3, параграф 1 краен срок за отчитането или след посочените в член 6, параграф 1 преразглеждания, Комисията (Евростат) предоставя данните за актуалния държавен дефицит и дълг за целите на прилагането на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит. Предоставянето на данните се извършва чрез публикуване.“

Обяснение

ЕЦБ би искала да предложи леко удължаване на срока с цел предоставяне на Комисията на повече време за правилна оценка на качеството на отчитаните от държавите-членки актуални данни.

Изменение 6

Член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2009

„1.   Държавите-членки гарантират, че отчитаните пред Комисията (Евростат) актуални данни се предоставят в съответствие с принципите, установени в член 10 от Регламент (ЕО) № 322/97. В тази връзка националните статистически органи отговарят за осигуряване на съответствието на отчетените данни с член 1, от настоящия Регламент както и с основните счетоводни правила на ESA 95.“

„1.   Държавите-членки гарантират, че отчитаните пред Комисията (Евростат) актуални данни се предоставят в съответствие с принципите, установени в член 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009. В тази връзка националните статистически органи отговарят за осигуряване на съответствието на отчетените данни с член 1, от настоящия Регламент както и с основните счетоводни правила на ESA 95. Държавите-членки осигуряват, че на националните статистически органи е предоставен достъп до цялата релевантна информация, необходима за изпълнението на тази задача.

Обяснение

На националните статистически органи следва да се предостави достъп до необходимата информация, за да се осигури че отчетените данни отговарят на член 1 от регламента и на основните счетоводни правила на ESA 95. Този въпрос също така е разгледан в Становище CON/2010/17 на ЕЦБ от 23 февруари 2010 г. относно създаването на гръцка статистическа система и независим статистически орган  (2).


(1)  Удебеленият шрифт се отнася за нов текст, който ЕЦБ предлага да бъде добавен. Зачертаването в текста се отнася за текст, който ЕЦБ предлага да бъде заличен.

(2)  Публикувано на уебсайта на ЕЦБ: http://www.ecb.europa.eu