10.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 58/3


СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 4 март 2010 година

относно препоръка на Съвета относно назначаването на заместник-председателя на Европейската централна банка

(CON/2010/19)

2010/C 58/03

Въведение и правно основание

На 24 февруари 2010 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от председателя на Европейския съвет за становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на заместник-председателя на Европейската централна банка.

Управителният съвет на ЕЦБ е компетентен да даде становище на основание член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Общи забележки

1.

Препоръката на Съвета, която е изпратена на Европейския съвет за решение, и по която се провеждат консултации с Европейския парламент и Управителния съвет на ЕЦБ, препоръчва назначаването на Vítor CONSTÂNCIO за заместник-председател на ЕЦБ за мандат от осем години, който започва от 1 юни 2010 г.

2.

Управителният съвет на ЕЦБ счита, че предложеният кандидат е лице с призната компетентност и професионален опит в областта на паричните и банковите въпроси, както се изисква в член 283, параграф 2 от Договора.

3.

Управителният съвет на ЕЦБ няма възражения спрямо препоръката на Съвета, Vítor CONSTÂNCIO да бъде назначен за заместник-председател на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 4 март 2010 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET