10.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 268/1


Съобщение на Комисията в контекста на изпълнението на Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно измервателните уреди (1)

(Публикуване на позоваванията на нормативните документи, съставени от Международната организация по законова метрология (OIML), и на списъка с частите в тях, които кореспондират на съществените изисквания (в съответствие с член 16, параграф 1 от директивата))

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 268/01

МI-002:   Газомери

във връзка с:

OIML R 137-1 2006

Съществени изисквания в MID (Приложения I и MI-002)

OIML R 137-1 (2006)

Забележка

Приложение I

 

 

1.1

5.3.1

Обхванато

1.2

7.4.15 таблица 6, A.1

Обхванато

1.3

7.3.5

Обхванато

1.3.1

5.1, A.4.2.1, A4.2.2

Обхванато

1.3.2

 

 

а) М1

а) М2

7.4.13, A.5.1, A.5.2

Обхванато

а) М3

 

Не се прилага

б)

7.4.13

Обхванато по отношение на газомери с тегло до 10 kg.

1.3.3

 

 

а) Е1

7.4.15, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.2, A.6.3, A.6.4, A.7.3, A.7.4, A.7.5

Обхванато

а) Е2

 

Не се прилага

а) Е3

 

Не се прилага

б)

7.4.15

Обхванато

1.3.4

7.4.15, A.7

Обхванато по отношение на промени в напрежението

1.4

 

 

1.4.1

5.3.1, 7.4, A.1

Обхванато по отношение на клас 0.5 или в случай че е спазена границата на максимално допустима грешка (МДГ) при прилагането на количествени влияния

1.4.2

A.4.2.1, A.4.2.2

Обхванато

2

 

Не се прилага

3

7.4.4

Обхванато

4

6.1.3

Обхванато

5

7.4.9

Обхванато

6

3.1.1, 6.5

Обхванато

7

 

 

7.1

3.1.4, 4.3.1

Обхванато

7.2

3

Обхванато

7.3

7.4.11

Обхванато по отношение на механични измервателни уреди

7.4

 

Не се прилага

7.5

3.1.1, 3.1.4

Обхванато

7.6

6.2.1, 7.3.5, 7.4.16, 4.2.4.x

Обхванато, освен по отношение на процедурата за изпитване

8

 

 

8.1

6.3.1, 4.3.4.2

Обхванато

8.2

4.3.14.3.3

Обхванато

8.3

7.4.16, 4.2.4, 4.3.4.1

Обхванато

8.4

4.3.1, 7.4.1.16

Обхванато

8.5

6.1.1

Обхванато

9

 

 

9.1

4.2.1

Обхванато, освен по отношение на информацията за допълнителните измервателни уреди

9.2

4.2.1

Обхванато

9.3

4.2

Обхванато по отношение на информацията за табелката на производителя

9.4

 

Не се прилага

9.5

6.2.2, 6.1.1

Обхванато

9.6

 

Не се прилага

9.7

4.1

Обхванато

9.8

4.2

Обхванато

10

 

 

10.1

6.1.1

Обхванато

10.2

6.1.1

Обхванато

10.3

2.1.10, 6.3

Обхванато

10.4

 

Не се прилага

10.5

3.1.5

Обхванато

11

 

 

11.1

 

Не се прилага

11.2

 

Не се прилага

12

 

Обхванато

Приложение МI-002

 

 

Определения

2.1.1, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.4, 2.4.4 и 7.4.11

Обхванато

1

7.3.5

Обхванато

1.1

5.2

Обхванато по отношение на клас 1.5, ако Qmax/Qmin ≥ 150

Обхванато по отношение на клас 1.0, ако Qmax/Qmin ≥ 20

1.2

 

Не е обхванато

1.3

5.1

Обхванато

1.4

5.1

Обхванато, освен по отношение на три температурни обхвата от OIML R137-1

1.5

4.2.4

Обхванато

2

 

 

2.1

5.3.3

Обхванато, освен по отношение на изискването относно грешките с един и същи знак в точка 2.1 от приложение МI-002

2.2

5.3.4

Обхванато, в случай че избраната температура е между 15 °C и 25 °C

3

 

 

3.1

 

 

3.1.1

7.4.15

Обхванато

3.1.2

7.4.15

Обхванато

3.1.3

7.4.15, 2.2.10

Обхванато за първата клауза от изискването

3.2

7.4.8

Обхванато

4

 

 

4.1

 

 

4.1.1

7.4.9

Обхванато

4.1.2

7.4.9

Обхванато

4.2

 

 

4.2.1

7.4.9

Не е обхванато

4.2.2

7.4.9

Не е обхванато

5

 

 

5.1

6.4.2

Не е обхванато

5.2

6.4.4

Обхванато от една от алтернативите

5.3

6.1.2

Не е обхванато

5.4

3.4, 7.4.5

Обхванато

5.5

6.2.1

Обхванато

5.6

3.2, 7.4.5

Обхванато

6

4.1

Обхванато, в случай че се използват мерните единици kg или m3

Забележка:

В колона „Забележка“ се посочва съответствието между OIML R 137-1 и приложимото изискване в Директива 2004/22/ЕО.

Забележката „Обхванато“ означава, че:

изискването в OIML R 137-1 е идентично с това в MID; или

изискването в OIML R 137-1 е по-строго от това в MID; или

всички изисквания на OIML R 137-1 удовлетворяват изискванията на MID (дори ако MID допуска алтернативи),

в случай че изискването не е обхванато изцяло, се включва кратка обяснителна бележка относно това какво е обхванато.

Забележката „Не е обхванато“ означава, че изискванията на MID или са несъвместими с приложимото изискване на OIML R 137-1, или не са включени в OIML R 137-1.

Забележката „Не се прилага“ означава, че изискването от приложение I към MID е неприложимо по отношение на газомери.

МI-002:   Устройства за обемно преобразуване

във връзка с:

OIML R 140 2007

Директива 2004/22/ЕО

Съществени изисквания в приложение I и приложение MI-002

OIML R 140 (2007)

Забележка

Приложение I

 

 

1.1

T.2.6; T.3.4; 9.1.1

Обхванато

1.2

T.2.16; T.2.17.2; 9.1.2; A.1

Обхванато по отношение на смущенията

1.3

T.1.22; 7.1.3; A.2; A.4

Обхванато, при положение че производителят посочи цялата необходима информация

1.3.1

7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22

Обхванато

1.3.2 a)

 

 

M1

M2

7.1.3; A.4.4

Обхванато по отношение на вибрациите

M3

 

Не се прилага

1.3.2 б)

7.1.3.1; A.4.4

Обхванато по отношение на вибрациите

1.3.3 a)

 

 

E1

7.1.3; 10.2.8; A.4; A.4.5.a; A.4.5.b; A.4.6; A.4.7; A.4.8; A.4.11; A.4.12; A.4.13

Обхванато

E2

 

Не се прилага

E3

 

Не се прилага

1.3.3 б)

A.4

Обхванато, освен по отношение на кратките прекъсвания в захранването с постоянен ток

1.3.4

6.4.9; A.4; A.4.9; A.4.10

Обхванато, освен по отношение на колебания в мрежовата честота и магнитни полета с промишлени честоти

1.4

 

 

1.4.1

A.1; A.4

Обхванато в случай че е използван модуларен подход

1.4.2

A.4.3

Обхванато

2

 

Не се прилага

3

 

Не е обхванато

4

8.2.1.3; 8.6.1.3

Обхванато

5

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3

Обхванато

6

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3

Обхванато

7

 

 

7.1

7.6

Обхванато

7.2

7.3.4; 8.5; 8.6; 8.7

Обхванато

7.3

9.3.5; 9.3.6

Обхванато

7.4

 

Не се прилага

7.5

8.6.1.1; 8.6.1.2

Обхванато

7.6

9.3; 10.2.3

Обхванато, освен по отношение на процедурата за изпитване

8

 

 

8.1

7.1.1.1; 7.1.1.2; 7.3.2; 8.6.1.4; 8.6.1.5

Обхванато

8.2

7.6

Обхванато

8.3

7.6.2; 10.2.3

Обхванато, освен по отношение на поставеното върху уреда означение за идентификация на софтуера

8.4

7.6.2

Обхванато

8.5

7.1.4.6; 8.7.2

Не е обхванато

9

 

 

9.1

7.5.1; 7.5.2; 7.1.1.2

Обхванато по отношение на данните върху информационната табелка

9.2

 

Не се прилага

9.3

7.5.1; 10.2.3; 10.2.8.2

Обхванато

9.4

 

Не се прилага

9.5

8.2.1.2; 7.1.4.1

Обхванато

9.6

 

Не се прилага

9.7

5.1

Обхванато

9.8

7.5.1

Обхванато

10

 

 

10.1

8.2.1.1

Обхванато

10.2

7.1.4.1; 7.1.4.3; 8.2.1.1

Обхванато

10.3

T.1.5; 8.3; 8.4

Обхванато

10.4

 

Не се прилага

10.5

 

Обхванато, при положение че устройството за обемно преобразуване разполага с локален индикатор

11

 

 

11.1

 

Не се прилага

11.2

7.1.4.6; 8.7.2; 9.1.5

Обхванато

12

 

Обхванато

Приложение МI-002

 

 

Определения

1.1; 2; 6.3; 7.3; 8.5; 8.6

Обхванато

Газомер

Преобразуващо устройство

Минимален дебит

Максимален дебит

Преходен дебит

Претоварен дебит

Базови параметри

T.1.9; T.1.12; 7.3.2.1; T.1.14; 7.3.1

Обхванато

1

7.1.2.1; 8.6.1.1; 9.3.6

Не е обхванато

1.1

 

Не се прилага

1.2

 

Не е обхванато

1.3

7.3; 7.5.1

Обхванато

1.4

7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22

Обхванато

1.5

7.1.3; A.4; A.4.9; A.4.10; T.1.22

Обхванато

2

 

 

2.1

 

Не се прилага

2.2

 

Не се прилага

3

 

 

3.1

 

 

3.1.1

T.2.17.2; T.2.17.4; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.4

Обхванато

3.1.2

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3.6

Обхванато

3.1.3

T.2.17.2

Обхванато

3.2

 

Не се прилага

4

 

 

4.1

 

 

4.1.1

 

Не се прилага

4.1.2

 

Не се прилага

4.2

 

 

4.2.1

 

Не се прилага

4.2.2

 

Не се прилага

5

 

 

5.1

9.2.1

Не е обхванато

5.2

9.2.2

Обхванато по отношение на акумулаторни батерии със срок на експлоатация 5 години

5.3

 

Не се прилага

5.4

 

Не се прилага

5.5

 

Не се прилага

5.6

 

Не се прилага

6

5.1

Обхванато, освен по отношение на случаите, в които масата е изразена в тонове

7

7.3.1; 10.2.2

Обхванато

8

6.3.3

Обхванато, при положение че температурата на околната среда се поддържа в рамките на ± 3 °C при референтни условия и освен по отношение на клас C от OIML R 140

9

 

 

9.1

9.3.6

Обхванато

9.2

7.1.4; 8.2; 8.7.1

Обхванато само по отношение на параметрите и при положение че устройството за обемно преобразуване разполага с локален индикатор

Забележка:

В колона „Бележка“ се посочва съответствието между MID и OIML R 140 и приложимите изисквания в Директива 2004/22/ЕО.

Забележката „Обхванато“ означава, че:

изискването в OIML R 140 е идентично с това в MID; или

изискването в OIML R 140 е по-строго от това в MID; или

всички изисквания на OIML R 140 удовлетворяват изискванията на MID (дори ако MID допуска алтернативи),

в случай че изискването не е обхванато изцяло, се включва кратка обяснителна бележка относно това какво е обхванато.

Забележката „Не е обхванато“ означава, че изискванията на MID или са несъвместими с приложимото изискване на OIML R 140 или не са включени в OIML R 140.

Забележката „Не се прилага“ означава, че изискването от приложение I към MID е неприложимо по отношение на устройства за обемно преобразуване.

МI-007:   Таксиметрови апарати

във връзка с:

OIML R 21 2007

Съществени изисквания в приложение I и приложение MI-007

OIML R 21 (2007)

Забележка

Приложение I

 

 

1.1

2.4.5.4; 2.5.5

Обхванато

1.2

A.5.4.5

Обхванато

1.3

3.5.2

Обхванато

1.3.1

3.5.1; 5.1.2

Обхванато

1.3.2 a)

 

 

M1:

 

Не се прилага

M2:

 

Не се прилага

M3:

A.5.4.4

Обхванато

1.3.2 б)

 

Обхванато

1.3.3 a)

 

 

E1

 

Не се прилага

E2

 

Не се прилага

E3

A.5.4.3; A.5.4.5 A.5.4.6; A.5.4.7

Обхванато по отношение на случаите, в които силата на полето е равна на 24 V/m

1.3.3 б)

Приложение А

Обхванато

1.3.4

Приложение А

Обхванато

1.4

 

 

1.4.1

A.5.1

Обхванато

1.4.2

5.1.2

Обхванато

2

7.5

Обхванато

3

5.2.6

Обхванато

4

 

Обхванато

5

4.1

Обхванато

6

3.3

Обхванато

7

 

 

7.1

4.2.1

Обхванато

7.2

4.1; 4.9.1

Обхванато

7.3

 

Не се прилага

7.4

 

Не се прилага

7.5

4.1

Обхванато

7.6

4.2.3; 4.11

Обхванато по отношение на случаите, в които процедурата за изпитване е описана в наръчника за употреба

8

 

 

8.1

5.2.3.2

Обхванато

8.2

4.2.5

Обхванато

8.3

4.11.2.

Обхванато

8.4

4.10

Обхванато

8.5

 

Не се прилага

9

 

 

9.1

4.12; 4.12.1

Обхванато

9.2

 

Не се прилага

9.3

 

Не е обхванато

9.4

 

Не се прилага

9.5

 

Не се прилага

9.6

 

Не се прилага

9.7

3.4; 4.9.1

Обхванато

9.8

4.12.2

Обхванато

10

 

 

10.1

4.9.1

Обхванато

10.2

4.9.1

Обхванато

10.3

4.9.2

Обхванато

10.4

4.9.1

Обхванато

10.5

 

Не се прилага

11

 

 

11.1

 

Не се прилага

11.2

 

Не се прилага

12

4.2.3

Обхванато

Приложение МI-007

 

 

Определения

 

 

Таксиметров апарат

2.1.1

Обхванато

Превозна цена

2.3.1.1

Обхванато

Кръстосано изчисление на скоростта

2.3.1.2

Обхванато

Режим на стандартно изчисление „S“ (прилагане на единична тарифа)

2.3.1.3.1

Обхванато

Режим на нормално изчисление „D“ (прилагане на двойна тарифа)

2.3.1.3.2

Обхванато

Работни режими

2.3.3; 2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3

Обхванато

1

3.1

Обхванато

2

2.3.3.2; 2.3.3.3; 3.1

Обхванато

3

4.3

Обхванато

4

5.2.3; 4.2.2

Обхванато

5

4.2.3; 4.2.5

Обхванато

6.1

A.5.4.4

Обхванато

6.2

3.5.1; 3.5.2

Обхванато

7

3.2.1.1

Обхванато

8

 

 

8.1

Виж отговора към приложение I § 1.3.3

Обхванато

8.2

5.1.3

Обхванато

9

5.2.5

Обхванато

10

3.1

Обхванато

11

4.5.3.б)

Обхванато

12

4.5.4

Обхванато

13

4.9.1

Обхванато

14.1

4.2.4

Обхванато

14.2

4.2.5

Обхванато по отношение на случаите, в които точка 4.2.5.i от OIML R 21:2007 е със задължителна сила

14.3

Виж отговора към приложение I § 8.3

Обхванато

15.1

4.7

Обхванато

15.2

4.7

Обхванато

15.3

4.9.1

Обхванато

16

4.8

Обхванато

17

4.1; 4.14.1

Обхванато

18

5.2.4; 3.2.1.1

Обхванато

19

4.14.1; 4.2.1

Обхванато

20

4.2.1

Обхванато

21

3.3

Обхванато

22

3.7

Обхванато

23

3.4

Обхванато

Забележка:

В колона „Забележка“ се посочва съответствието между OIML R 21 и съответните изисквания на Директива 2004/22/ЕО.

Забележката „Обхванато“ означава, че:

изискването на OIML R 21 е идентично с това на MID; или

изискването на OIML R 21 е по-строго от това на MID; или

всички изисквания на OIML R 21 удовлетворяват изискванията на MID (дори ако MID допуска алтернативи),

в случай, че изискването не е обхванато изцяло, се включва кратка обяснителна бележка относно това какво е обхванато.

Забележката „Не е обхванато“ означава, че изискванията на MID или са несъвместими със съответното изискване на OIML R 21, или не са включени в OIML R 21.

Забележката „Не се прилага“ означава, че изискването от приложение I към MID е неприложимо по отношение на таксиметрови апарати.

МI-008 ГЛАВА II:   Обемни мерки за дозиране

във връзка с:

OIML R 138 2007

Основни изисквания в MID (приложение I и глава II от приложение MI-008)

OIML R 138 (2007)

Забележка

Приложение I

 

 

1.1

5.1

Обхванато

1.2

 

Не се прилага

1.3

 

Не се прилага

1.3.1

 

Не се прилага

1.3.2 a)

 

Не се прилага

1.3.2 б)

 

Не се прилага

1.3.3 a)

 

Не се прилага

1.3.3 б)

 

Не се прилага

1.3.4

 

Не се прилага

1.4

 

 

1.4.1

 

Не се прилага

1.4.2

 

Не се прилага

2

 

Не е обхванато

3

 

Не е обхванато

4

4.4

Обхванато

5

4.2

Обхванато

6

 

Не е обхванато

7

 

 

7.1

 

Не е обхванато

7.2

4.2

Обхванато

7.3

 

Не се прилага

7.4

 

Не се прилага

7.5

4.2

Обхванато

7.6

 

Не се прилага

8

 

 

8.1

 

Не се прилага

8.2

 

Не се прилага

8.3

 

Не се прилага

8.4

 

Не се прилага

8.5

 

Не се прилага

9

 

 

9.1

5.2.4; 5.2.1; 5.2.5

Обхванато по отношение на случаите, в които референтната температура е 20 °C

9.2

 

Не се прилага

9.3

 

Не се прилага

9.4

 

Не се прилага

9.5

 

Не се прилага

9.6

5.2.1

Обхванато

9.7

3

Обхванато, ако се използват мерните единици по SI

9.8

5.2.1

Обхванато

10

 

 

10.1

 

Не се прилага

10.2

5.2.1

Обхванато

10.3

 

Не се прилага

10.4

 

Не се прилага

10.5

 

Не се прилага

11

 

 

11.1

 

Не се прилага

11.2

 

Не се прилага

12

 

Обхванато

Приложение MI-008, Глава II

 

 

Определения

 

 

Обемна мярка за дозиране

2.2

Обхванато

Линейна мярка

2.9

Обхванато по отношение на случаите, в които еталонът е линия

Обемна мярка

2.7

Обхванато

Мярка при преливане

2.2

Обхванато

Обем

2.7; 2.5; 2.9; 4.6.1

Обхванато

1

 

 

1.1

5.2.5

Обхванато по отношение на случаите, в които референтната температура е 20 °C

1.2

4.5

Обхванато

2

5.1.1; 4.1.1

Обхванато

3

4.2

Обхванато

4

 

 

4.1

4.4

Обхванато

4.2

 

Не е обхванато

5

 

 

5.1

5.2.1

Обхванато

5.2

5.2.2

Обхванато по отношение на случаите, в които са обозначени най-много три лесно различими дози

5.3

4.2; 5.2.2

Обхванато

Забележка:

В колона „Забележка“ е посочено съответствието между OIML R 138 и съответните изисквания на Директива 2004/22/ЕО.

Забележката „Обхванато“ означава, че:

изискването на OIML R 138 е идентично с това на MID; или

изискването на OIML R 138 е по-строго от това на MID; или

всички изисквания на OIML R 138 удовлетворяват изискванията на MID (дори ако MID допуска алтернативи),

в случай че изискването не е обхванато изцяло, се включва кратка обяснителна бележка относно това какво е обхванато.

Забележката „Не е обхванато“ означава, че изискванията на MID или са несъвместими със съответното изискване на OIML R 138, или не са включени в OIML R 138.

Забележката „Не се прилага“ означава, че изискването от приложение I към MID е неприложимо по отношение на обемни мерки за дозиране.


(1)  ОВ L 135, 30.4.2004 г.