3.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 238/18


Известие относно молба по член 30 от Директива 2004/17/ЕО — Удължаване на срока

Искане, отправено от държава-членка

2009/C 238/09

На 8 юли 2009 г. Комисията получи молба по член 30, параграф 4 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1).

Горепосоченото искане, отправено от Италианската република, се отнася до някои финансови услуги (вж. член 6, параграф 2, буква в), четвърто тире от Директива 2004/17/ЕО) в тази държава. Искането е публикувано в ОВ C 168, 21.7.2009 г., стр. 19. Първоначалният срок изтича на 9 октомври 2009 г.

Като се има предвид, че службите на Комисията трябва да получат и проучат допълнителна информация, и в съответствие с разпоредбите на член 30, параграф 6, второ изречение, срокът, с който разполага Комисията, за да вземе решение относно тази молба, се удължава с три месеца.

Следователно крайният срок изтича на 9 янури 2010 г.


(1)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.