16.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 136/13


Кодекс на най-добри практики при провеждане на процедури на контрол на държавните помощи

2009/C 136/04

1.   ОБХВАТ И ЦЕЛ НА НАСТОЯЩИЯ КОДЕКС

1.

През 2005 г. Комисията прие План за действие за държавните помощи: По-малко и по-целенасочени държавни помощи: пътна карта за реформа на държавните помощи 2005—2009 г. (SAAP) (1), за да подобри ефективността, прозрачността, надеждността и предвидимостта на режима за държавни помощи, установен с договора за ЕО. Основана на принципа „по-малко и по-целенасочена държавна помощ“, главната цел на SAAP е да насърчи държавите-членки да намалят общите нива на помощи, като същевременно пренасочат държавни ресурси към хоризонтални цели от общ интерес. За да подкрепи тази цел, SAAP призовава към по-ефективни, опростени и предвидими процедури в областта на държавните помощи.

2.

Комисията желае отново да потвърди този ангажимент, като публикува настоящия Кодекс на най-добри практики, за да направи процедурите възможно най-продуктивни и ефикасни за всички заинтересовани страни. Кодексът е създаден на основата на опита, придобит при прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (2) и на вътрешните проучвания на Комисията относно продължителността на отделните етапи в процедурата за държавни помощи, обработката на жалби и инструментите за събиране на информация. Основната цел на настоящия кодекс е да предостави насоки за ежедневното прилагане на процедурите за държавни помощи, като същевременно изгражда дух на по-добро сътрудничество и взаимно разбирателство между службите на Комисията, органите на държавите-членки и правната и делова общност.

3.

Успешното подобряване на процедурите за държавни помощи изисква дисциплина за всички и съвместен ангажимент от страна както на Комисията, така и на държавите-членки. Комисията не може да носи отговорност за последствията от липса на сътрудничество от страна на държави-членки и заинтересовани страни, но в същото време ще работи за подобряване провеждането на своите разследвания и своя вътрешен процес на взимане на решения, за да осигури по-голяма прозрачност, предвидимост и ефективност на процедурите за държавни помощи.

4.

В съответствие със съвременната архитектура на държавните помощи този кодекс е последната част от пакет за опростяване, състоящ е от Известие на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои видове държавна помощ (3) и Известие на Комисията относно прилагането на законодателството в областта на държавните помощи от националните съдилища (4), допринасящ за по-предвидими и прозрачни процедури.

5.

Поради специфичността на отделен случай може обаче да е необходимо изменение на този кодекс или отклонение от него, в зависимост от конкретните обстоятелства (5).

6.

Специфичните характеристики на секторите на рибарството и аквакултурите и на дейностите в първичното производство, продажбата и преработването на селскостопански продукти също могат да оправдаят отклонение от кодекса.

2.   ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРАВОТО НА ОБЩНОСТТА

7.

Настоящият кодекс не е предназначен да представи пълен и изчерпателен обзор на съответните правни, тълкувателни и административни мерки, на които е подчинен контролът на държавните помощи в Общността. Той следва да се чете във връзка с основните правила за процедурите за държавни помощи и като допълнение към тях.

8.

Затова настоящият кодекс не създава и не променя права и задължения, както е посочено в Договора за създаване на Европейска общност, Регламент (ЕО) № 659/1999 и Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. (6) за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999, изменяни периодично и тълкувани от съдебната практика на съдилищата в Общността.

9.

Настоящият кодекс описва ежедневните най-добри практики, допринасящи за по-бързи, по-прозрачни и по-предвидими процедури за държавни помощи на всеки етап от разследването по случай, за който е постъпило или не е постъпило уведомление, или жалба.

3.   КОНТАКТИ, ПРЕДХОЖДАЩИ УВЕДОМЛЕНИЕТО

10.

Опитът на Комисията показва стойността на контактите, предхождащи уведомлението дори в случаи, които изглеждат стандартни. Тези контакти дават възможност на службите на Комисията и на държавата-членка, която ще подаде уведомлението, да обсъдят неформално и поверително правните и икономически аспекти на предложения проект преди подаване на уведомлението и по този начин да увеличат качеството и пълнотата на уведомлението. При това държавите-членки и службите на Комисията могат заедно да развият конструктивни предложения за изменение на проблематични аспекти от планираната мярка. Този етап проправя път за по-бързо разглеждане на уведомленията, когато бъдат формално представени на Комисията. Успешните етапи, предхождащи уведомленията, ще позволят на Комисията да приеме решения съгласно член 4, параграф 2, параграф 3 и параграф 4 от Регламент (ЕО) № 659/1999 в срок от два месеца от датата на уведомление (7).

11.

Контактите, предхождащи уведомлението, се препоръчват в случаите, когато особени новости или специфични черти оправдават неофициални предварителни обсъждания със службите на Комисията. Неофициални насоки ще бъдат давани винаги, когато държава-членка поиска това.

3.1.   Съдържание

12.

Етапът, предхождащ уведомлението, дава възможност за обсъждане и даване на насоки на държавата-членка, която се интересува от обхвата на предоставената в уведомлението информация, за да се осигури неговата пълнота още от датата на подаване. Ползотворният етап, предхождащ уведомлението, също така позволява обсъждане в открита и съзидателна атмосфера на основни теми, които планираната мярка повдига. Това е особено важно при проекти, които не могат да бъдат приети в този вид и следва да бъдат оттеглени или значително променени. Той може да съдържа и анализ на наличието на други правни основи или намиране на прецеденти от значение. В допълнение успешният етап, предхождащ уведомлението, ще позволи на службите на Комисията и на държавите-членки да разгледат ключови въпроси на конкуренцията, да изготвят икономически анализ и когато е необходимо да потърсят външна експертиза за установяване на съвместимостта на планирания проект с общия пазар. През този етап държавата-членка, подаваща уведомлението, може да поиска от службите на Комисията да отмени задължението за предоставяне на определена информация, предвидена във формуляра за уведомление, която при конкретните обстоятелства не е необходима за разглеждане на случая. Накрая, етапът, предхождащ уведомлението, е решаващ за определяне дали случаят може prima facie да се обработва съгласно опростената процедура (8).

3.2.   Обхват и времетраене

13.

За да бъде този етап конструктивен и ефективен, в интерес на въпросната държава-членка е да предостави на Комисията необходимата информация за оценка на планирания проект за държавна помощ въз основа на формуляр за проект на уведомление. С цел разглеждането на случая да протече по-гладко, контактите чрез електронни съобщения или конферентни разговори се предпочитат пред срещите. В рамките на две седмици след получаване на формуляра за проект на уведомление, службите на Комисията ще предприемат първи предварителен контакт.

14.

По принцип контактите, предхождащи уведомлението следва да продължават до 2 месеца и да бъдат последвани от пълно уведомление. В случай че тези контакти не доведат до желаните резултати, службите на Комисията могат да обяват етапа, предхождащ уведомлението, за закрит. Въпреки това поради факта, че времетраенето и формата на тези контакти зависят от сложността на конкретния случай, те могат да продължат няколко месеца. Затова Комисията препоръчва в случаи, които са особено сложни (например помощ за оздравяване, големи помощи за изследователски и развойни дейности, големи индивидуални помощи или особено големи или сложни схеми за помощи), държавите-членки да започват предварителни контакти колкото е възможно по-рано, за да бъдат възможни ползотворни дискусии.

15.

Според опита на Комисията включването на получателя на помощта в контактите, предхождащи уведомлението, е много полезно особено в случаите със значителни технически, финансови подробности и детайли, свързани с проекта. Затова Комисията препоръчва получателите на индивидуални помощи да се включват в предварителните контакти.

16.

Освен в случаите, които са напълно нови или сложни, в края на етапа, предхождащ уведомлението, службите на Комисията ще се опитват да предоставят на въпросната държава-членка неофициална предварителна оценка на проекта. Тази необвързваща оценка няма да представлява официална позиция на Комисията, а ще бъде неофициално упътване от страна на службите на Комисията относно пълнотата на проекта за уведомление и съвместимостта prima facie на планирания проект с общия пазар. При особено сложни случаи службите на Комисията могат да предоставят по искане на държавата- членка и писмени упътвания относно информацията, която следва да се предостави допълнително.

17.

Контактите, предхождащи уведомлението, се провеждат строго поверително. Обсъжданията се провеждат по желание и не засягат обработването и разследването на случая след официалното уведомление.

18.

За да повишат качеството на уведомленията, службите на Комисията ще се опитат да отговорят на исканията на държавите-членки за обучения. Комисията също ще поддържа редовни контакти с държавите-членки за обсъждане на по-нататъшни подобрения на процедурата за държавни помощи, особено по отношение на обхвата и съдържанието на използваните формуляри за уведомление.

4.   ВЗАИМНО СЪГЛАСУВАНО ПЛАНИРАНЕ

19.

В случаи, които са напълно нови, технически сложни или по друг начин са чувствителни или трябва да се разгледат с изключителна спешност, службите на Комисията ще предложат взаимно съгласувано планиране на държавата-членка, подаваща уведомлението, за да повишат прозрачността и предвидимостта на времетраенето на разследването на държавната помощ.

4.1.   Съдържание

20.

Взаимно съгласуваното планиране е форма на организирано сътрудничество между държавата-членка и службите на Комисията, което се основава на съвместно планиране и разбиране по отношение на възможното протичане на разследването и на очакваната времева рамка.

21.

В тази връзка службите на Комисията и държавата-членка, подаваща уведомлението, могат да се споразумеят за следното:

приоритетно обработване на случая срещу официално приемане от страна на държавата-членка на прекъсване на разследването (9) по други случаи, произлизащи от същата държава-членка, ако това е необходимо от гледна точка на планирането и ресурсите (10),

информацията, която държавата-членка и/или получателят трябва да предоставят, включително изследвания или външна експертиза или едностранно събиране на информация от службите на Комисията; и

вероятната форма и продължителност на оценката на случая от службите на Комисията след уведомлението.

22.

В отговор на усилията на държавата-членка за своевременно предоставяне на цялата необходима информация и както е определено в рамките на взаимно съгласуваното планиране, службите на Комисията ще се стремят да спазят взаимно съгласуваната времева рамка за по-нататъшно разследване на случая, освен ако информацията, предоставена от държавата-членка или заинтересовани страни не повдигне неочаквани въпроси.

4.2.   Обхват и времетраене

23.

Взаимно съгласуваното планиране по принцип ще се прилага само в случаи, които са напълно нови, технически сложни или по друг начин са чувствителни, така че в края на етапа, предхождащ уведомлението, службите на Комисията не могат да дадат ясна предварителна оценка на случая. В тези случаи взаимно съгласувано планиране ще се осъществи в края на етапа, предхождащ уведомлението, и ще бъде последвано от официалното уведомление.

24.

Службите на Комисията и въпросната държава-членка по искане на последната могат да се споразумеят за взаимно съгласувано планиране на по-нататъшната обработка на случая в началото на официалната процедура по разследване.

5.   ПРЕДВАРИТЕЛНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА МЕРКИТЕ, ЗА КОИТО Е ПОДАДЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ

5.1.   Искания за предоставяне на информация

25.

За да рационализират протичането на разследването, службите на Комисията ще се стремят да разделят по групи исканията за информация по време на етапа на предварително разглеждане. Затова по принцип ще има само едно обхватно искане за информация, което обикновено се изпраща в рамките на 4—6 седмици след датата на уведомлението. Освен ако не е договорено друго във взаимно съгласуваното планиране, етапът, предхождащ уведомлението, ще позволи на държавите-членки да представят пълно уведомление и това ще намали необходимостта от допълнителна информация. Комисията обаче може в последствие да повдигне въпроси най-вече по точки, повдигнати от отговорите на държавите-членки, въпреки че това не означава, че Комисията е изправена пред сериозни трудности при оценката на случая.

26.

Ако държавата-членка не предостави исканата информация в определения краен срок, след едно напомняне обикновено ще се прилага член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 659/1999 и на държавата-членка ще бъде съобщено, че уведомлението се счита за оттеглено. Официалните процедури по разследване ще се откриват по правило, когато необходимите условия са спазени, обикновено най-много след два тура от въпроси.

5.2.   Съгласувано прекъсване на предварителното разследване

27.

В някои случаи ходът на предварителното разследване може да бъде прекъснат, ако държавата-членка поиска да промени своя проект и да го приведе в съответствие с правилата за държавна помощ или по други причини по общо съгласие. Прекъсването се дава за предварително договорен период. Ако държавата-членка не представи пълен, prima facie съвместим проект в края на периода на прекъсване, Комисията ще поднови процедурата от състоянието, в което тя е била прекъсната. Въпросната държава-членка ще бъде информирана, че уведомлението се счита за оттеглено или че официалната процедура по разследване е открита незабавно в случай на сериозни съмнения.

5.3.   Контакти във връзка със ситуацията към момента

28.

По тяхна молба държавите-членки ще бъдат информирани за ситуацията към момента по протичащо предварително разследване. Държавите-членки се приканват да включат в тези контакти получателя на индивидуалната помощ.

6.   ЕТАПЪТ НА ОФИЦИАЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ

29.

Поради общата сложност на случаите, подлежащи на официално разследване, Комисията се ангажира да повиши прозрачността, предвидимостта и ефективността на този етап като въпрос с изключителен приоритет, за да подпомогне правилното взимане на решения с оглед на нуждите на съвременния бизнес. Затова Комисията ще подобри провеждането на официални разследвания чрез ефективно използване на всички процедурни средства, налични съгласно Регламент (ЕО) № 659/1999.

6.1.   Публикуване на решението и пояснително резюме

30.

Когато въпросната държава-членка не поиска поверителната информация да бъде заличена, Комисията ще се стреми да публикува решението си за откриване на официална процедура по разследване, включително пояснително резюме, в срок от два месеца от датата на приемане на решението.

31.

Когато има несъгласие относно въпроси, свързани с поверителността, Комисията ще прилага принципите на своето Съобщение от 1 декември 2003 г. относно професионалната тайна при решенията за държавна помощ (11) и ще се стреми да пристъпи към публикуване на решението в рамките на най-краткия възможен срок след приемането му. Същото ще се прилага при публикуването на окончателните решения.

32.

За да подобрят прозрачността на процедурата, държавата-членка, получателят и другите заинтересовани страни (особено потенциални жалбоподатели) ще бъдат информирани за всички закъснения, предизвикани от несъгласия във връзка с поверителността.

6.2.   Мнения на заинтересовани страни

33.

Съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 659/1999 заинтересованите страни трябва да представят своето мнение в срок, който не трябва да надвишава един месец след публикуването на решението за откриване на официална процедура по разследване. Този срок по принцип не се удължава и службите на Комисията няма да приемат закъсняло подаване на информация от заинтересовани страни, включително получателя на помощта (12). Удължаване се допуска само в изключителни и оправдани случаи, като предоставяне на изключително обемна фактическа информация или след контакт между службите на Комисията и въпросната заинтересована страна.

34.

За да се подобри фактическата основа на разследването на особено сложни случаи, службите на Комисията може да изпратят копие от решението за откриване на официална процедура по разследване на определени заинтересовани страни и да ги поканят да представят мнение по конкретни въпроси от случая (13). Сътрудничеството на заинтересованите страни в тази връзка е напълно доброволно, но ако заинтересована страна избере да предостави мнения, в неин интерес е да подаде тези мнения своевременно, така че Комисията да може да ги вземе под внимание. Затова Комисията ще покани заинтересованите страни да представят мненията си в срок от един месец от датата, на която до тях е изпратено копие на решението. След този срок Комисията няма да изчаква представяне на мнения. За да се спази еднакво отношение към всички заинтересовани страни, Комисията ще изпрати същата покана за мнение на получателя на помощта. За да спази правото на държавата-членка на защита, Комисията ще препрати на държавата-членка неповерителна версия на всички мнения, получени от заинтересовани страни и ще покани държавата-членка да отговори в срок от един месец.

35.

За да се осигури предаване на всички мнения на заинтересовани страни на въпросната държава-членка по най-бърз начин, държавите-членки ще бъдат поканени да приемат, доколкото е възможно, предаването на мненията на заинтересовани страни на оригиналния език, на който са написани. Ако държавата-членка поиска, службите на Комисията ще осигурят превод, което може да се отрази на бързината на процедурите.

36.

Държавите-членки ще бъдат информирани и за липсата на мнения на заинтересовани страни.

6.3.   Мнения на държавите-членки

37.

За да се осигури навременно приключване на официалната процедура по разследване, Комисията ще следи отблизо за изпълнението на всички крайни срокове, приложими към тази фаза съгласно Регламент (ЕО) № 659/1999. Ако държава-членка не представи своето мнение при решението на Комисията за откриване на процедура и в отговор на мнения на заинтересовани страни в срок от един месец, както е посочено в член 6, параграф 1 от Процедурния регламент, службите на Комисията незабавно ще изпратят напомняне, като дадат на държавата-членка допълнителен срок от един месец и я информират, че друго удължаване на срока няма да бъде разрешено, освен при изключителни обстоятелства. При отсъствие на отговор от въпросната държава-членка, Комисията ще вземе решение въз основа на информация, която е на нейно разположение, в съответствие с член 7, параграф 7 и член 13, параграф 1 от Процедурния регламент.

38.

В случай на неправомерна помощ и при отсъствие на мнение на държавата-членка относно решението за откриване, Комисията, в съответствие с член 10 от Процедурния регламент, ще пристъпи към издаване на разпореждане за информация. Ако държавата-членка не отговори на това разпореждане в определения в него срок, Комисията ще вземе решение на базата на информацията, която е на нейно разположение.

6.4.   Искане на допълнителни сведения

39.

Не може да се изключи, че при особено сложни случаи информацията, предоставена от държавата-членка в отговор на решението за откриване на официалната процедура по разследване, може да изисква от службите на Комисията да изпратят искане за допълнителни сведения. На държавата-членка ще се даде срок от един месец за отговор.

40.

Ако държавата-членка не отговори в определения срок, службите на Комисията незабавно ще изпратят напомняне, в което се определя краен срок от 15 работни дни и се съобщава на въпросната държава-членка, че след това Комисията ще вземе решение на базата на информацията, която е на нейно разположение, или ще издаде разпореждане за информация в случай на неправомерна помощ.

6.5.   Обосновано прекъсване на официалното разследване

41.

Само при изключителни обстоятелства и по взаимно съгласие между службите на Комисията и съответните държавите-членки, официалното разследване може да бъде прекъснато. Прекъсване може да има, например ако държава-членка официално го поиска, за да приведе проекта си в съответствие с правилата за държавна помощ, или в случай когато е налице висящ съдебен спор пред съдилища на Общността по подобни въпроси, чийто изход би могъл да има влияние върху оценката на случая.

42.

Прекъсване обикновено се разрешава само веднъж и за период, предварително съгласуван между службите на Комисията и държавата-членка.

6.6.   Приемане на окончателно решение и оправдано удължаване на официалното разследване

43.

По силата на член 7, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 659/1999, Комисията доколкото е възможно се стреми да приеме решение в срок от 18 месеца от датата на откриване на процедурата. Този срок може да бъде удължен чрез общо споразумение между Комисията и съответната държава-членка. Официално удължаване на продължителността на разследването може да бъде подходящо и в случаи, които се отнасят до нови проекти или които повдигат нови правни въпроси.

44.

За да се осигури ефективно изпълнение на член 7, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 659/1999, Комисията ще се стреми да приеме окончателно решение не по-късно от 4 месеца след предаване на последните сведения от държавата-членка или след изтичане на последния краен срок, без да са получени сведения.

7.   ЖАЛБИ

45.

Ефективното и прозрачно обработване от службите на Комисията на подадените жалби е от съществено значение за всички заинтересовани страни в процедурите за държавни помощи. Затова Комисията предлага следните най-добри практики, създадени да дадат своя принос към тази обща цел.

7.1.   Формуляр за жалба

46.

Службите на Комисията систематично ще приканват жалбоподателите да използват новия формуляр за жалба, намиращ се на уебстраницата на ГД „Конкуренция“ (http://ec.europa.eu/comm/competition/forms/sa_complaint_en.html), и едновременно да подават неповерителна версия на жалбата. Подаването на изцяло попълнени формуляри ще позволи на жалбоподателите да повишат качеството на своите жалби.

7.2.   Приблизителни срокове и изход на разследването по жалба

47.

Комисията ще положи всички усилия да разследва подадена жалба в рамките на приблизителен срок от 12 месеца от нейното получаване. Този срок не представлява обвързващо задължение. В зависимост от обстоятелствата при отделния случай, евентуалната необходимост да се изиска допълнителна информация от жалбоподателя, държавата-членка или заинтересовани страни може да удължи разследването на жалбата.

48.

Комисията може да присъжда различни степени на приоритет на подадените жалби (14) в зависимост, например, от мащаба на предпологаемото нарушение, размера на получателя, засегнатия икономическия сектор или наличието на други подобни жалби. С оглед на работното си натоварване и на правото си да определя приоритети за разследванията (15), тя може да отложи обработването на мярка, която не е приоритет. По принцип в срок от 12 месеца Комисията ще се стреми да:

а)

приеме решение относно приоритетни случаи съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 659/1999 и копие от него ще бъде адресирано до жалбоподателя;

б)

изпрати първоначално административно писмо до жалбоподателя, излагайки предварителната си гледна точка по случай, който не представлява приоритет. Административното писмо не е официална позиция на Комисията, а само предварително мнение на службите на Комисията, основаващо се на наличната информация и в изчакване на допълнителни коментари, които жалбоподателят би могъл да изкаже в срок от един месец от датата на писмото. Ако в определения срок не бъдат представени допълнителни коментари, жалбата ще се счита за оттеглена.

49.

С оглед на прозрачността службите на Комисията ще положат всички усилия да информират жалбоподателя за приоритетния статус на неговата молба в срок от два месеца от датата на получаване на жалбата. В случай на необоснована жалба службите на Комисията ще информират жалбоподателя в срок от два месеца от получаването на жалбата, че не съществуват достатъчно основания за разглеждане на случая и че жалбата ще се счита за оттеглена, ако в срок от един месец не бъдат представени допълнителни съществени сведения. Когато жалбата се отнася за одобрена помощ, службите на Комисията ще се стремят да отговорят на жалбоподателя в срок от 2 месеца от получаването на жалбата.

50.

В случай на неправомерна помощ на жалбоподателите ще се напомни за възможността да заведат иск в националните съдилища, които могат да наредят прекратяването или възстановяването на такава помощ (16).

51.

Когато е необходимо, неповерителна версия на жалбата ще се предава на въпросната държава-членка за мнение. Държавите-членки и жалбоподателите ще бъдат редовно информирани за закриването или друг етап от обработката на жалба. В замяна на това държавите-членки ще бъдат приканени да спазват сроковете за подаване на мнения и представяне на информация по жалбите, които са им предадени. Те ще бъдат също приканени да приемат, доколкото е възможно, предаването на жалби на техния оригинален език. Ако държавата-членка поиска, службите на Комисията ще осигурят превод, което може да се отрази на бързината на процедурите.

8.   ВЪТРЕШНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

52.

Комисията поема ангажимента да рационализира и подобри своя вътрешен процес на вземане на решения, за да допринесе за цялостно съкращаване на процедурите, свързани с държавните помощи.

53.

За тази цел вътрешните процедури за вземане на решения ще се прилагат колкото е възможно по-ефективно. Комисията също ще разгледа вътрешната правна рамка, която се прилага в момента, за да оптимизира процедурите си за вземане на решения.

54.

Службите на Комисията редовно ще преразглеждат своята вътрешна практика за вземане на решения и, ако е необходимо, ще я променят.

9.   БЪДЕЩО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

55.

Процедурните най-добри практики могат да бъдат ефективни, само ако се основават на съвместен ангажимент на Комисията и държавите-членки съвестно да провеждат разследванията по държавните помощи, да спазват определените срокове и така да осигурят необходимата прозрачност и предвидимост на процедурите. Този кодекс и най-добрите практики, които той съдържа, са първият принос към този съвместен ангажимент.

56.

Комисията ще прилага този кодекс за мерки, за които е постъпило уведомление, или за случаи, които по друг начин са представени на вниманието на Комисията, от 1 септември 2009 г.

57.

Кодексът може да бъде изменян, за да се отразят промените в правните, тълкувателните и административните мерки или вследствие на съдебната практика на европейските съдилища, които са в основата на процедурите по държавни помощи, или в резултат на опита, натрупан при неговото прилагане. Комисията възнамерява да продължи да участва редовно в диалог с държавите-членки и другите заинтересовани лица относно натрупания опит в прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 като цяло и на този кодекс на най-добри практики в частност.


(1)  COM(2005) 107 окончателен.

(2)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(3)  Виж стр. 3 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  ОВ C 85, 9.4.2009 г., стр. 1.

(5)  В контекста на банковата криза от 2008 г. Комисията предприе съответните стъпки за осигуряване на бързо приемане на решения при пълно уведомление, когато е необходимо в рамките на 24 часа и през почивните дни. Вж. Съобщение на Комисията — Прилагане на правила за държавна помощ към мерки, взети във връзка с финансовите институции в контекста на настоящата световна финансова криза (ОВ C 270, 25.10.2008 г., стр. 8). Относно реалната икономика вж. Съобщение на Комисията — Временна общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза (ОВ C 83, 7.4.2009 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1.

(7)  Този срок не може да бъде спазен, когато службите на Комисията са длъжни да издадат няколко искания за информация поради непълни уведомления.

(8)  Вж. Известие на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на някои видове държавна помощ.

(9)  Вж. член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 659/1999.

(10)  Например в случаите, когато финансовите институции на Европейския съюз действат като набирателен фонд.

(11)  ОВ C 297, 9.12.2003 г., стр. 6.

(12)  Без да се засягат разпоредбите на член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 659/1999.

(13)  В съответствие със съдебната практика Комисията има право да изпрати решението за откриване на формална процедура по разследване на определени трети страни; вж. например Дело T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, Сборник, 2004 г., стр. II-2717, параграф 195; T-198/01R, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, Сборник, 2002 г., стр. II-2153; Обединени дела C-74/00 P и C-75/00 P, Falck Spa and others/Commission, Сборник, 2002 г., стр. I-7869, параграф 83.

(14)  Дело C-119/97 Ufex и други/Commission, Сборник, 1999 г., стр. I-1341, параграф 88.

(15)  Дело T-475/04, Bouygues SA/Commission, Сборник, 2007 г., стр. II-2097, параграфи 158 и 159.

(16)  Вж. Известие на Комисията относно прилагането на законодателството в областта на държавните помощи от националните съдилища.