13.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 36/1


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(2009/C 36/01)

Дата на приемане на решението

23.12.2008 г.

Помощ №

N 475/08

Държава-членка

Италия

Регион

Sardegna

Наименование (и/или име на получателя)

Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo

Правно основание

L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria 2008) — articolo 7, comma 1

DGR n. 31/12 del 27 maggio 2008, concernente «Legge regionale del 5 marzo 2008, n. 3 — articolo 7 comma 1 — Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo»

Вид мярка

Инвестиционна субсидия

Цел

Инвестиционна субсидия

Вид на помощта

Пряка безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: 2 милиона EUR

Интензитет

40 % от допустимите инвестиции и 50 % от допустимите инвестиции за райони в по-неблагоприятно положение. За млади селскостопански производители максималният интензитет се увеличава с 10 %

Продължителност

От датата на одобрение от Комисията до 31 декември 2010 г.

Икономически сектори

Селскостопански сектор

Име и адрес на органа, предоставящ помощта

Regione Autonoma Sardegna

Assessorato Agricoltura

Via Pessagno 4

Cagliari

Italia

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

23.12.2008 г.

Помощ №

N 643/08

Държава-членка

Ирландия

Регион

Наименование (и/или име на получателя)

Special measures relating to meat products of animal origin from pigs following a dioxin contamination in Ireland

Правно основание

The Central Fund (Permanent Provisions) Act, 1965

The Annual Appropriation Act

Вид мярка

Обезщетение за отстраняване на последствията от извънредни случаи (член 87, параграф 2, буква б) от Договора)

Цел

Обезщетение за преодоляване на сериозни затруднения в икономиката

Вид на помощта

Пряка субсидия

Бюджет

Около 170 милиона EUR

Интензитет

Максимално 100 %

Продължителност

До 31.3.2009 г.

Икономически сектори

Селско стопанство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/