8.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 184/127


Петък, 24 април 2009 г.
Договор за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО)

P6_TA(2009)0333

Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 24 април 2009 г. относно неразпространението и бъдещето на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО) (2008/2324(INI))

2010/C 184 E/26

Европейският парламент,

като взе предвид предложението за препоръка до Съвета на Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, и на Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE, относно неразпространението на ядрено оръжие и бъдещето на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО) (B6-0421/2008),

като взе предвид предстоящата през 2010 г. Конференция за преглед на страните по Договора за неразпространение на ядрено оръжие,

като взе предвид предходните си резолюции от 26 февруари 2004 г. (1), 10 март 2005 г. (2), 17 ноември 2005 г. (3), и 14 март 2007 г. (4) относно неразпространението на ядрено оръжие и ядреното разоръжаване,

като взе предвид своята резолюция от 5 юни 2008 г. относно изпълнението на Европейската стратегия за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) (5),

като взе предвид Стратегията на Европейския съюз против разпространението на оръжия за масово унищожение, приета от Европейския съвет на 12 декември 2003 г.,

като взе предвид декларацията на Съвета от 8 декември 2008 г. относно повишаването на международната сигурност, по-специално точки 6, 8 и 9 от нея, в които се изразява решимостта на ЕС за борба с разпространението на оръжия за масово унищожение и на техни носители,

като взе предвид ключовата роля на Групата на ядрените доставчици (Nuclear Suppliers Group – NSG) в контекста на неразпространението на ядрено оръжие,

като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН по въпросите на неразпространението на ядрено оръжие и ядреното разоръжаване, по-специално резолюция 1540 (2004),

като взе предвид Договора за пълна забрана на ядрените опити, всеобхватните споразумения за предпазни мерки на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и допълнителните протоколи към тях, Конвенцията за физическа защита на ядрените материали, Международната конвенция за предотвратяване на актове на ядрен тероризъм, Хагския кодекс на поведение срещу разпространението на балистични ракети, Договора за съкращаване на стратегическите въоръжения (СТАРТ 1), чийто срок на действие изтича през 2009 г. и Договора за съкращаване на стратегическите настъпателни потенциали (СНП),

като взе предвид доклада относно изпълнението на Европейската стратегия за сигурност, приет от Европейския съвет на 11 декември 2008 г.,

като взе предвид член 114, параграф 3, и член 90 от своя правилник,

като взе предвид доклада на Комисията по външни работи (A6-0234/2009),

А.

като подчертава необходимостта от по-нататъшно укрепване на трите стълба на ДНЯО, по-специално неразпространението, разоръжаването и сътрудничеството по въпросите на използването на ядрената енергия за граждански цели;

Б.

дълбоко загрижен от липсата на напредък в постигането на конкретни резултати (като например т.нар. „13 стъпки“) (6) с оглед изпълнение на целите на ДНЯО в съответствие с договореностите, постигнати на предходната Конференция за преглед, особено в настоящия момент, когато се появяват различни източници на заплаха, в това число нарастващото разпространение на ядрени технологии, възможността подобни технологии и радиоактивен материал да попаднат в ръцете на престъпни организации и терористи и нежеланието на притежаващите ядрени оръжия държави – страни по ДНЯО – да ограничат или унищожат своите ядрени арсенали и да престанат да се придържат към военната доктрина на ядрено възпиране;

В.

като има предвид, че разпространението на оръжия за масово унищожение и на техни носители, както сред държавни, така и сред недържавни субекти, представлява една от най-сериозните заплахи за международната стабилност и сигурност;

Г.

като припомня ангажимента на ЕС да използва всички инструменти на свое разположение за предотвратяване, възпиране, прекратяване и, ако е възможно, премахване на програмите за разпространение на ядрено оръжие, предизвикващи загриженост на глобално равнище, който беше ясно изразен в стратегията на ЕС против разпространението на оръжия за масово унищожение, приета от Европейския съвет на 12 декември 2003 г.;

Д.

като подчертава необходимост ЕС да ускори своите усилия за противодействие на каналите за разпространение на ядрено оръжие и тяхното финансиране, да санкционира действия, насочени към разпространение на ядрено оръжие, и да разработи мерки за предотвратяване на нематериалното прехвърляне на знания и ноу-хау, като използва всички налични инструменти, в това число многостранни споразумения и механизми за проверка, национални и координирани на международно равнище мерки за контрол върху износа, съвместни програми за намаляване на ядрената заплаха и политически и икономически лостове;

Е.

насърчен от новите предложения за разоръжаване, като отправените от Хенри Кисинджър, Джордж П. Шулц, Уилям Дж. Пери и Сам Нън през януари 2007 г. и януари 2008 г. Примерната конвенция по въпросите на ядрените оръжия и Протокола Хирошима-Нагасаки, насърчавани в световен мащаб от граждански организации и политически лидери, и кампаниите от типа на „Глобална нула“, които заявяват, че един решителен начин да се гарантира предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие и постигане на сигурност в световен мащаб е предприемането на стъпки към унищожаване на ядрените оръжия;

Ж..

като приветства в тази връзка инициативите на френското и британското правителства за съкращаване на техните ядрени арсенали;

З.

силно насърчен, по-специално, от ясно очертания подход на президента на САЩ Обама към въпросите на ядрените оръжия от 5 април 2009 г. в Прага, от ангажимента му да осъществи напредък в ядреното разоръжаване и от визията му за един свят без ядрени оръжия; като приветства конструктивното сътрудничество между САЩ и Русия за подновяване на споразуменията по СТАРТ, за сваляне на балистичните ракети на САЩ и Русия от състояние на постоянна бойна готовност и за драстично съкращаване на запасите на САЩ от ядрени оръжия и материали; като приветства решението на САЩ да участва пълноценно в процеса E3 + 3 с Иран; като приветства ратифицирането от страна на САЩ на Допълнителния протокол към всеобхватните споразумения за предпазни мерки на МААЕ като положителна стъпка за укрепване на доверието; като приветства горещо намерението на президента Обама да приключи процедурата по ратифицирането от страна на САЩ на Договора за пълна забрана на ядрените опити и да започне преговори за договор относно преустановяване на търговията със специални делящи се материали;

И.

като подчертава необходимостта от тясна координация и сътрудничество между Европейския съюз и неговите партньори, в това число по-специално Съединените щати и Русия, с оглед обновяване и укрепване на режима за неразпространение на ядреното оръжие;

Й.

като подчертава, че укрепването на ДНЯО като крайъгълен камък на глобалния режим на неразпространение е от жизнено важно значение и като признава, че са неотложно необходими смело политическо ръководство и поредица от прогресивни и последователни стъпки, така че да бъде потвърдена валидността на ДНЯО и да бъдат укрепени споразуменията, договорите и агенциите, изграждащи съществуващия режим за неразпространение и разоръжаване, в това число по-специално Договорът за пълна забрана на ядрените опити и МААЕ;

К.

като приветства, в тази връзка, съвместната британско-норвежка инициатива, целяща извършването на оценка на осъществимостта на евентуалното демонтиране на ядрените оръжия и свързаните с това процедури за проверка, както и установяването на ясни процедурни стъпки в тази насока; като счита тази инициатива за много положителна за ЕС, НАТО и други съответни участници;

Л.

като приветства писмото от 5 декември 2008 г. на френското председателство на ЕС до генералния секретар на ООН Бан Ки Мун по въпросите на разоръжаването, в което се очертават предложенията на ЕС за разоръжаване, приети от Европейския съвет през декември 2008 г.;

М.

като приветства речта от 9 декември 2008 г. на Хавиер Солана, Върховен представител на ЕС за Общата външна политика и политика на сигурност, в рамките на конференция на тема „Мир и разоръжаване: свят без ядрени оръжия“, в която той приветства факта, че въпросът за ядреното разоръжаване отново е заел челно място в международния дневен ред и подчерта необходимостта ЕС да направи въпроса за неразпространението на ядрените оръжия част от цялостната си политика;

Н.

като приветства речта, произнесена от президента на САЩ Обама на 5 април 2009 г. в Прага, в която той заяви, че САЩ имат морална отговорност да водят кампания за освобождаване на света от всички ядрени оръжия - въпреки признанието му, че тази цел може да не бъде постигната, докато той е жив - и в която той подчерта необходимостта от засилване на ДНЯО като основа за сътрудничество и за постепенно решение; като има предвид, че новата администрация на САЩ следва изцяло да включи Европейския съюз в тази кампания и особено в световната среща, планирана за 2009 г., на която да се разгледа въпроса за заплахата от ядрени оръжия;

О.

като подчертава придаването на общ характер на включването на „клаузи за неразпространение“ в текстовете на споразуменията, сключвани между ЕС и трети държави от 2003 г. насам;

П.

като има предвид подкрепените от ЕС инициативи за неразпространение и разоръжаване извън рамката на ООН, като например Инициативата за сигурност относно неразпространението (ИСН) и Инициативата на Г8 за глобално партньорство;

Р.

като приветства факта, че Комисията разполага със статут на наблюдател в рамките на Групата на ядрените доставчици и в рамките на Конференцията за преглед на ДНЯО и че секретариатът на Съвета също така участва в конференцията за преглед на ДНЯО, или като част от делегацията на ЕО, или съвместно с председателството на ЕС;

1.

Отправя до Съвета следните препоръки:

а)

да преразгледа и актуализира Обща позиция на Съвета 2005/329/ОВППС от 25 април 2005 г. относно Конференцията за преглед на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие през 2005 г. (7), която предстои да бъде подкрепена по време на заседанието на Европейския съвет през декември 2008 г., като подготовка за успешното приключване на Конференцията за преглед през 2010 г., която ще укрепи допълнително трите съществуващи стълба на ДНЯО; да се ангажира с целта евентуално пълно ядрено разоръжаване, посочена в предложението за конвенция по въпросите на ядрените оръжия;

б)

да повиши своите усилия, за да гарантира всеобщ характер и ефективно прилагане на нормите и инструментите на неразпространение, по-специално посредством подобряване на средствата за проверка;

в)

да подкрепя активно, в сътрудничество със своите партньори, конкретни предложения за поставяне под контрола на МААЕ на производството, използването и преработването на всичкото ядрено гориво, включително създаването на международна банка за гориво; в допълнение, да подкрепя други инициативи за придаване на многостранен характер на цикъла на ядреното гориво, целящи използването на ядрената енергия за мирни цели, като с оглед на това отчита, че Парламентът приветства готовността на Съвета и Комисията да предоставят до 25 000 000 EUR за създаването на международна банка за гориво под контрола на МААЕ и желае да види своевременното одобрение на общите действия по тези въпроси;

г)

да подкрепя по-нататъшните усилия а засилване на мандата на МААЕ, включително придаването на общ характер на допълнителните протоколи към споразуменията за предпазни мерки на МААЕ, както и за други мерки за укрепване на доверието; да гарантира предоставянето на достатъчни финансови средства на тази организация, така че тя да може да изпълнява своите жизнено важни задачи, като осигурява безопасността на ядрените дейности;

д)

да отбележи съществен напредък във връзка с Инициативата на Г8 за глобално партньорство, Инициативата за сигурност срещу разпространението и Инициативата за намаляване на глобалната заплаха, както и да полага усилия за по-бързо влизане в сила на Договора за пълна забрана на ядрените опити;

е)

да задълбочи диалога с новата администрация на САЩ и с всички ядрени сили с цел изпълнение на обща програма, насочена към прогресивно намаляване на запасите от ядрени бойни глави; по-специално, да подкрепи предприеманите от страна на САЩ и Русия мерки за значително намаляване на техните ядрени оръжия в съответствие с договореностите по СТАРТ 1 и СНП; да оказва натиск за ратифициране на Договора за пълна забрана на ядрените опити и за подновяване на споразумението СТАРТ;

ж)

да разработи стратегии в рамките на Конференцията за преглед през 2010 г., насочени към постигане на споразумение по договор за прекратяване на производството на делящи се материали за оръжейни цели, като договорът бъде изработен по начин, който изключва дискриминация, тоест така постигнатото споразумение да изисква не само държави, непритежаващи ядрени оръжия, или държави, понастоящем намиращи се извън обхвата на Договора за неразпространение на ядрено оръжие, но също така и петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, всички от които разполагат с ядрено оръжие, да се откажат от производството на делящи се материали за оръжейни цели и да демонтират всички съществуващи инсталации за производство на делящи се материали за такива цели;

з)

да оказва цялостна подкрепа за подобряване на средствата и начините за проверка на спазването на всички налични инструменти по въпроса за неразпространението;

и)

да изиска извършването на оценка на ефективността на включването на клаузи за неразпространение на оръжия за масово унищожение в споразуменията между ЕС и трети държави;

й)

да информира редовно Парламента относно всички подготвителни заседания в навечерието на Конференцията за преглед на ДНЯО през 2010 г. и да отчита надлежно неговите възгледи по въпросите на неразпространението и разоръжаването във връзка с тази конференция;

2.

Възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и, за сведение, на Комисията, генералния секретар на ООН, председателя на Конференцията за преглед на ДНЯО през 2010 г., парламентите на държавите-членки на ЕС, движенията „Парламентаристи за неразпространение на ядрените оръжия и разоръжаване“ и „Кметове за мир“.


(1)  ОВ C 98 E, 23.4.2004, стр. 152.

(2)  ОВ C 320 E, 15.12.2005 г., стр. 253.

(3)  ОВ C 280E, 18.11.2006 г., стр. 453.

(4)  ОВ C 301 E, 13.12.2007 г., стp.146.

(5)  Приети текстове, P6_TA(2008)0255.

(6)  Организация на обединените нации: Конференция за преглед на страните по Договора за неразпространение на ядрено оръжие през 2000 г., NPT/CONF.2000/28 (Част I и II).

(7)  ОВ L 106, 27.4.2005 г., стр. 32.