1.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 87/76


Сряда, 11 март 2009 г.
Постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи

P6_TA(2009)0119

Резолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи (2008/2240(INI))

2010/C 87 E/14

Европейският парламент,

като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юли 2008 г.„Постигане на по-екологосъобразен транспорт“ (СOM(2008)0433),

като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юли 2008 г.„Стратегия за прилагане на интернализация на външните разходи“ (СOM(2008)0435),

като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юли 2008 г.„Мерки за намаляване на шума по отношение съществуващия железопътен парк“ (СOM(2008)0432),

като взе предвид своята резолюция от 12 юли 2007 г.„Нека Европа продължава да се движи — устойчива мобилност за нашия континент“ (1),

като взе предвид своята резолюция от 11 март 2008 г. относно устойчивата европейска транспортна политика, предвид европейските политики в областта на енергетиката и околната среда (2),

като взе предвид член 45 от своя правилник,

като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм (A6-0055/2009),

A.

като има предвид целите на Европейския съюз за намаляване с 20 % на емисиите на парникови газове, за достигане на дял от 20 % за възобновяемите енергийни източници и за намаляване на потреблението на енергия с 20 % - всички до 2020 г.;

Б.

като има предвид, че за изграждането на екологичен транспорт Комисията е представила редица предложения във връзка с борбата срещу измененията на климата, едно съобщение за интернализация на външните разходи за всички видове транспорт, едно съобщение за намаляване на шума в железопътния транспорт, както и едно конкретно законодателно предложение за преразглеждане на таксите, заплащани от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури;

В.

като има предвид, че в член 11, трети и четвърти параграфи от Директива „Евровинетка“ (3) във версията след изменението ѝ през 2006 г. е предвидено, че: „Не по-късно от 10 юни 2008 г. Комисията след проучване на всички становища, включващи разходи, свързани с околна среда, шум, задръствания и здравеопазване, представя общо приложим, прозрачен и понятен модел за оценка на всички външни разходи, който да служи като база за бъдещи калкулации на инфраструктурните такси. Този модел трябва да се придружава от анализ на влиянието от интернализацията на външните разходи за всички видове транспорт и стратегия за поетапно въвеждане на модел за всички видове транспорт. Докладът и моделът се придружават при необходимост от предложения до Европейския парламент и Съвета за по-нататъшно преразглеждане на тази Директива;

Г.

като има предвид, че интернализацията на външните разходи трябва да бъде включено в една по-цялостна политика за насърчаване на интермодалността и на устойчивата транспортна система и че тази политика трябва също да включва насърчаване на изследователската дейност, финансиране на инфраструктурата, отваряне на пазари и стандартизация; като има предвид, при все това, че тези ценови стимули няма да бъдат достатъчни сами по себе си, за да променят поведението на потребителите, ако не са налице необходимите алтернативи (по-чисти автомобили, алтернативни видове транспорт и др.);

Д.

като има предвид, че Комисията представя по убедителен начин вредното въздействие на шума от железопътния транспорт върху здравето на населението, но като основен елемент от своята инициатива за намаляване на шума от железопътния транспорт посочва само изискването за преоборудване на товарните вагони с безшумни спирачки“;

Постигане на по-екологосъобразен транспорт

1.

Приветства съобщението на Комисията за по-екологосъобразен транспорт като важна първа крачка към подробен анализ, водещ към по-висока степен на съобразеност на различните видове транспорт с околната среда, както и като признаване на важността и необходимостта от повишаване на ефикасността на транспорта в контекста на борбата срещу изменението на климата;

2.

Подчертава голямата полза от мобилността за качеството на живот на гражданите, за растежа и заетостта в Европейския съюз, за социално-икономическото и териториалното сближаване, за търговията с трети страни, както и за предприятията и работниците и служителите, които извършват пряка или непряка дейност в транспортния сектор, и за логистиката;

3.

Признава, че наред с положителното въздействие и наложителния характер за икономическото развитие и за икономическото и социално сближаване в Европейския съюз, мобилността има и отрицателно въздействие върху природата и човека и затова подкрепя продължаването от страна на европейската транспортна политика на изграждане на транспортен сектор, съобразен в по-висока степен с околната среда, така че да бъде отстранено или поне намалено отрицателното въздействие на транспорта, предвид основателните интереси на гражданите и предприятията по отношение на мобилността, в съответствие с целите на Съюза в областта на борбата срещу глобалното затопляне, определени за 2020 г.;

4.

Приветства факта, че Комисията в своето съобщение е представила „инвентарен списък“ на досега проведените мерки от страна на Европейския съюз, насочени към устойчива транспортна политика;

5.

Изразява съжаление, че Комисията не е представила цялостна концепция за съобразен в по-висока степен с околната среда транспорт, т. е. концепция, която да обхваща всички транспортни сектори, но установява, че Комисията вече е поела следните предварителни инициативи, които следва в крайна сметка да доведат до всеобхватна стратегия за интернализация на външните разходи за всички видове транспорт; а досега само

приела е частична концепция, изложена в наръчник за оценка на външните разходи в транспорта, както и за интернализацията на външните разходи в някои части на транспортния сектор (вж. „Наръчник за оценка на външните разходи в транспортния сектор“),

представила е предложение за изменение на Директива 1999/62/ЕО (Директива „Евровинетка“) относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури, чиято цел е да позволи на държавите-членки да налагат такси за външни разходи, предизвикани от тежкотоварни автомобили, в съответствие с член 11 на същата директива,

предложила е облагане с данък на външните разходи, предизвикани от шума от железопътния транспорт посредством инфраструктурни такси, степенувани според нивото на шума;

6.

Затова призовава Комисията да разработи за всички видове транспорт необходимите мерки и инструменти за изграждане на транспорт, съобразен в по-висока степен с околната среда, като бъдат взети предвид международните конвенции в сила и вече приетите мерки в различните транспортни сектори; да извърши във връзка с тези предложения научно обосновани изследвания за оценка на въздействието на отделните мерки и за тяхното отражение върху конкуренцията между отделните видове транспорт, както и върху разходите за мобилността и конкурентоспособността; и след това да представи обоснована по този начин цялостна концепция за изграждане на по-екологосъобразен транспорт, съдържаща конкретни законодателни предложения;

Интернализация на външните разходи

7.

Отбелязва, че Комисията в своето съобщение относно стратегията за прилагане на интернализация на външните разходи не е изпълнила поставената от Парламента и Съвета задача съгласно член 11 изменената Директива „Евровинетка“, тъй като Комисията – както тя самата признава – не е разработила и представила общо приложим, прозрачен и разбираем модел за оценка на всички външни разходи, тъй като не е изготвила анализ на въздействието за всички видове транспорт и е представила конкретно само за тежкотоварни автомобили първа стъпка към стратегия за постепенно въвеждане на модела за всички видове транспорт;

8.

Отбелязва, че Комисията в своето съобщение изчерпателно насочва вниманието към публикувания през януари 2008 г. наръчник за изчисляване на външните разходи в което са обобщени най-новите научни познания по отношение на изчисляването на външните разходи в транспортния сектор;

9.

Отбелязва, че Комисията в своето съобщение е представила научно обосновани аргументи за разпределението на отделни външни разходи върху различните видове транспорт и е приела т. нар. „прагматичен подход на базата на средните разходи“; като цяло подкрепя метода на Комисията на определяне на пределните социални разходи в съответствие с Бялата книга относно транспорта от 2001 г.;

10.

Отбелязва, че в своето съобщение и в предложението за директива за изменение на Директива 1999/62/ЕО (Директива „Евровинетка“) Комисията обръща изрично внимание на принципа „замърсителят плаща“, предвиден в член 175, параграф 5 на Договора; призовава обаче Комисията, при по-нататъшни стъпки по отношение на интернализацията на външните разходи, да взема предвид всички вече съществуващи форми на превръщане на външни разходи във вътрешни, като например данък върху минералните масла и такси за ползване на пътищата;

11.

Призовава Комисията, когато представя нови предложения за съобразен в по-висока степен с околната среда транспортен сектор да включва оценки на въздействието на конкуренцията между отделните видове транспорт и на свързаното с това въздействие върху обществото и околната среда, както беше направено с предложението за преразглеждане на Директива 1999/62/ЕО (Директива „Евровинетка“) и да включи разходите за мобилност и конкурентоспособността;

12.

Изразява съжаление във връзка с факта, че Комисията не е предложила мерки за ограничаване на въздействието от увеличаването на периферните райони вследствие на разширяването на ЕС и че тя не е предвидила евентуалните последици от неговото прилагане, по-специално в държавите-членки, в които има пречки от географски характер, и в държавите-членки, в които все още няма алтернативи в рамките на комбинирания транспорт; поради това призовава Комисията да преодолее тези недостатъци като част от предстоящия преглед на трансевропейските транспортни мрежи;

13.

За тази цел насърчава Комисията да представи допълнително предложение за коридори за мобилност чрез комбиниран транспорт („зелени коридори“) като част от прегледа на трансевропейските транспортни мрежи, като тежестите, наложени от настоящото предложение, се компенсират чрез създаване на възможност за безпрепятствен достъп и мобилност;

14.

Изисква незабавно от Комисията на първо място конкретни предложения за всички видове транспорт и на второ място ефективно изпълнение на задачата, произтичаща от член 11 от изменената Директива „Евровинетка“ от 2006 г. чрез представяне на цялостна концепция за изчисление и разпределение на външните разходи и оценка на тяхното въздействие на базата на разбираем модел;

Намаляване на шума от железопътния транспорт

15.

Признава, че Комисията в своето съобщение относно мерките за намаляване на шума по отношение съществуващия железопътен парк е отговорила на необходимостта от намаляване на шумовото натоварване на населението в близост до железопътните мрежи, най-вече причинявано от товарните вагони;

16.

Подчертава, че преоборудването на вагоните на разумна цена предполага преодоляване на съществуващите технически пречки, както и премахването на свързаните със съответните сертификати административни тежести във възможно най-кратък срок и преди приемането на каквито и да е обвързващи законодателни мерки;

17.

Призовава Комисията да изготви предложение за директива, с която се въвеждат такси за достъп до трасето за локомотиви и вагони според степента на шумовото натоварване, за да може възможно най-бързо да създаде стимули и за железопътните дружества за своевременното преоборудване на техния парк с превозни средства с незначителни шумови емисии чрез заменяне на спирачните калодки; счита, че ако и доколкото това е необходимо, могат да бъдат обмислени мерки в краткосрочен план, както и че нито една законодателна мярка не следва да оказва отрицателно въздействие върху железопътния транспорт в интермодалната конкуренция;

18.

Очаква от Комисията в своето предложение да намери практичен подход, който чрез целевото разпределяне на приходите да гарантира, че преоборудването от този тип няма да се ограничи само до вагоните, принадлежащи към парка на железопътни превозвачи, но ще обхване също и вагоните, собственост на други дружества, при задвижването им в композиция на железопътно предприятие;

*

* *

19.

Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.


(1)  ОВ C 175E, 10.7.2008 г., стр. 556.

(2)  Приети текстове, P6_TA(2008)0087.

(3)  Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (ОВ L 187, 20.7.1999 г., стр. 42).