1.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 149/1


ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 25 юни 2009 година

до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska

(ЕЦБ/2009/14)

2009/C 149/01

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“) и по-специално член 27.1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки се проверяват от независими външни одитори, препоръчани от Управителния съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(2)

Съгласно член 1 от Решение 2008/608/ЕО на Съвета от 8 юли 2008 г. в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора относно приемането на единната валута от страна на Словакия на 1 януари 2009 г. (1), Словакия прие единната валута на 1 януари 2009 г.

(3)

Съгласно член 38 от Закона за Národná banka Slovenska, от 1януари 2009 г. отчетите на Národná banka Slovenska се проверяват в съответствие с член 27.1 от Устава на ЕСЦБ.

(4)

Národná banka Slovenska избра Deloitte Audit s.r.o. за свой външен одитор за финансовата година 2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

Препоръчва се назначаването на Deloitte Audit s.r.o. за външен одитор на Národná banka Slovenska за финансовата година 2009.

Съставено във Франкфурт на Майн на 25 юни 2009 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 195, 24.7.2008 г., стр. 24.