11.9.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 218/41


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността“

COM(2008) 762 окончателен — 2008/0214 (COD)

2009/C 218/08

На 5 декември 2008 г. Съветът реши, в съответствие с член 95 от Договора за създаване на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно

„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността“

На 2 декември 2008 г. Бюрото на Комитета възложи на специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ да подготви работата на Комитета по този въпрос.

Предвид неотложното естество на работата, на 451-ата си пленарна сесия на 25 и 26 февруари 2009 г. (заседание от 25 февруари 2009 г.) Европейският икономически и социален комитет реши да определи г-н HERNÁNDEZ BATALLER за главен докладчик и прие настоящото становище със 101 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“.

1.   Заключение

1.1

ЕИСК отново изразява подкрепата си за предложението на Комисията, като смята, че либерализацията на използването на радиочестотната лента 900 MHz изисква законодателна инициатива на равнището на Общността.

2.   Контекст

2.1

На 25 юли 2007 г. Комисията внесе предложение за Директива за отмяна на Директива 87/372/ЕИО (1), която имаше за цел да премахне запазването на радиочестотната лента 900 MHz за GSM в държавите-членки на ЕС, въведено с Директива 87/372/ЕИО на Съвета от 25 юни 1987 г. за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността.

2.2

Тази честотна лента е особено ценна, защото има добри характеристики на разпространение на сигналите, с които се покриват по-големи разстояния, отколкото в лентите на по-високи честоти, и се създава възможност за разширяване на съвременните гласови услуги, услуги по пренос на данни и мултимедийни услуги, така че да обхванат и по-слабо населените и селските райони.

2.3

Беше преценено, че целта на предложението е необходима за успеха на инициативата „i2010 – Европейско информационно общество за растеж и заетост (2), както и за засилване на конкуренцията чрез използването на радиочестотната лента 900 MHz за други технологии, за да се предложи на потребителите възможно най-голяма свобода на избор на услуги и технологии.

2.4

В съответствие с разпоредбите на Решение № 676/2002/ЕО Комисията даде на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT) мандат да определи минимално рестриктивни технически условия. Съгласно мандата бяха определени условия въз основа на принципа, че радиочестотната лента 900 MHz може да съществува успоредно с технологиите GSM и UMTS и е напълно съвместима с тях.

2.5

ЕИСК прие положително становище (3) по това предложение, като смята, че то ще насърчи иновациите и конкурентоспособността, ще засили конкуренцията на телекомуникационния пазар и ще разшири избора на потребителите.

2.6

В резултат на обсъжданията по време на законодателния процес, на 19 ноември 2008 г. Комисията представи ново предложение за Директива (4) за изменение на Директива 87/372/ЕИО.

3.   Предложение на Комисията

3.1

Директивата за GSM понастоящем изисква от държавите-членки да запазят целите радиочестотни ленти 890-915 и 935-960 MHz за GSM. Това ограничение не позволява тези радиочестотни ленти да бъдат използвани от други общоевропейски системи, освен GSM, способни да предоставят усъвършенствани оперативно съвместими гласови услуги, както и услуги за предаване на данни и мултимедийни услуги с голям преносен капацитет. Тези нови общоевропейски системи, като системата UMTS, предлагат възможности, надхвърлящи тези на GSM, и станаха практически осъществими благодарение на технологичното развитие през изтеклите 20 години от приемането на Директивата за GSM.

3.2

Тъй като либерализирането на използването на честотната лента 900 MHz би могло да доведе до нарушения на конкуренцията, по-специално когато на определени оператори на мобилни мрежи не е предоставен спектър в радиочестотната лента 900 MHz, е възможно те да бъдат поставени в неизгодно положение по отношение на разходите и ефективността спрямо операторите, които ще могат да предоставят услуги от трето поколение в тази лента.

3.3

В предложението се определя „GSM-системата“ като електронна съобщителна мрежа, която съответства на стандарта GSM, публикуван от Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията, и по специално на EN 301 502 и EN 301 511; и „UMTS-система“ като електронна съобщителна мрежа, която съответства на стандарта UMTS, публикуван от Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията, и по специално на EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 и EN 301 908-11.

3.4

По силата на регулаторната рамка за електронните съобщения, и по-специално съгласно Директива 2002/20/ЕO (5), държавите-членки могат да изменят и/или преразгледат правата за ползване на радиочестоти и по този начин притежават средствата, с които при необходимост да се справят с подобни възможни нарушения на конкуренцията. За тази цел те следва да осъществят необходимите мерки и да определят, по-конкретно, дали прилагането на предложената директива може да доведе до нарушаване на конкуренцията на съответните пазари на мобилна връзка.

4.   Общи бележки

4.1   ЕИСК отново изразява подкрепата си за предложението на Комисията, като смята, че либерализацията на използването на радиочестотната лента 900 MHz изисква законодателна инициатива на равнището на Общността.

4.1.1   Предложението ще позволи да се засили както конкуренцията на вътрешния пазар, така и икономическото, социално и териториално сближаване в Съюза, тъй като ще бъде възможно мрежите UMTS да се изграждат в градски, крайградски и селски райони успоредно с мрежите GSM/900/1800, като се използват подходящи отстояния между носещите честоти.

4.2   Фактът, че държавите-членки могат да използват „ex ante“ мерки, предвидени от регулаторната рамка на електронните съобщения, които позволяват да се преразгледат правата на използване и те да бъдат преразпределяни, за да се предотвратяват нарушения на конкуренцията, потвърждава целесъобразността на този вид мерки, както вече отбеляза ЕИСК по време на прегледа на рамката за електронните съобщения. С цел да се постигне изискваната прозрачност, ЕИСК припомня, че преди приемането на такъв вид мерки е необходимо да се предвидят периоди на публична консултация.

4.3   Определената в предложението схема трябва да бъде от полза за целия сектор на електронните съобщения в рамките на система на отворени и конкурентоспособни пазари, като ускори адаптацията на индустрията към структурните промени и насърчи благоприятна среда за инициативата и развитието на предприятията в целия ЕС и по-специално на малките и средните предприятия.

4.4   От друга страна, потребителите трябва също да извлекат полза от въвеждането на по-гъвкаво управление на наличния радиочестотен спектър за безжични електронни съобщения по принцип, съгласно подхода WAPECS (6), тъй като този подход, както подчерта ЕИСК, определя технологичната неутралност и неутралността по отношение на услугите като стратегически цели с оглед постигане на по-гъвкаво и ефективно използване на радиочестотния спектър.

4.5   Накрая ЕИСК се надява, че прилагането на предложението ще допринесе за насърчаване на заетостта, подобряване на условията на живот и труд, като позволи те да бъдат постепенно уеднаквени, адекватна социална защита, социален диалог и развитие на човешките ресурси за постигане на високо и устойчиво равнище на заетост.

Брюксел, 25 февруари 2009 година.

Председател

на Европейския икономически и социален комитет

Mario SEPI


(1)  Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността COM(2007) 367.

(2)  COM(2005) 229 окончателен.

(3)  Становище CESE „Отмяна на Директивата за GSM“, ОВ С 151 от 17.6.2008 г., стр. 25-27. Становище, прието на пленарната сесия на 16 и 17януари 2008 г. Докладчик: г-н Hernandez bataller.

(4)  „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността“ – COM(2008) 762 окончателен.

(5)  Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно лицензирането на електронните съобщителни мрежи и услуги. ОВ L 108, 24.4.2002, стр. 21.

(6)  Wireless Access Policy for Electronic Communications Services (Политика за безжичен достъп до електронни съобщителни услуги).