15.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 9/5


Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение дадено на неговата среща на 17 септември 2007 г. относно проекторешение, свързано с дело COMP/B-1/37.966 — Distrigaz

(2008/C 9/03)

1.

Членовете на Консултативния комитет споделят опасенията на Комисията, изразени в предварителната оценка, във връзка с дългосрочните договори на Distrigas за доставка на природен газ, които лишават други доставчици от достъп до пазара.

2.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласие, че въпросните практики биха могли да повлияят върху търговията между държавите-членки.

3.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласие, че ангажиментите, предложени от Distrigas, са достатъчни, за да отговорят на опасенията, изразени от Комисията в предварителната й оценка.

4.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласие, че ангажиментите, предложени от Distrigas, са в границите на уместното и необходимото за да се гарантира, че алтернативните доставчици на газ няма да се сблъскват с пречки за влизане на пазара, дължащи се на изключване от съответните пазари.

5.

Членовете на Консултативния комитет изразяват съгласието си ангажиментите да бъдат задължителни за Distrigas до 31 декември 2010 г.

6.

Членовете на Консултативния комитет възнамеряват да препоръчат публикуването на своето становище в Официалния вестник на Европейския съюз.