31.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/20


Изменения, направени от Франция на задълженията за обществена услуга, наложени на редовните полети между Рен и Мюлуз

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 134/09)

1.

Франция взе решение да промени задълженията за обществена услуга по отношение на редовните въздушни линии между летището на Рен (Saint-Jacques) и това на Базел-Мюлуз, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз C 52 от 2 март 2006 г., по силата на член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността.

2.

В точка 2 на горепосочените задължения за обществена услуга, задълженията по отношение на минималната честота се заменят със следните:

„През 220 дни годишно, с изключение на почивните дни, услугите трябва да бъдат използвани минимум за два двупосочни полета на ден, сутрин и вечер от понеделник до четвъртък, и един двупосочен полет в петък вечер.“.