15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 41/8


ИЗВЕСТИЕ ДО ВНОСИТЕЛИТЕ

Внос в Общността на текстилни продукти от Бангладеш

(2008/C 41/06)

Европейската комисия уведомява операторите от Общността, че съществуват основателни подозрения относно произхода на текстилни продукти от глави 61 и 62 по ХС от Бангладеш, за които е поискано преференциално третиране по линия на Общата система за преференции (GSP).

В рамките на мисия на Общността за административно и следователско сътрудничество, извършена в Бангладеш с помощта на местните власти, бе установено, че значителна част от сертификатите за произход — форма А, са били или подправени, или издадени на основата на подправена или подвеждаща информация.

По тази причина на операторите от Общността, които декларират и/или представят писмено доказателство за произход за вноса на текстилни продукти от глави 61 и 62 по ХС, се препоръчва да вземат всички необходими предпазни мерки, тъй като допускането до свободно обращение на въпросните стоки може да породи митническо задължение и да доведе до измама в ущърб на финансовите интереси на Общността.

Настоящото известие замества Известие до вносителите — Текстилни продукти, внасяни в Общността от Бангладеш по линия на Общата система за преференции (GSP), публикувано в ОВ С 119 от 30.4.1999 г., което напомни на вносителите за необходимостта от неотслабващо внимание по отношение на сертификатите за произход — форма А.