52008PC0810
[pic] | КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |

Брюксел, 3.12.2008

COM(2008) 810 окончателен

2008/0241 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

(Преработена)

{SEC(2008) 2933}{SEC(2008) 2934}

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Контекст на предложението

Основания и цели на предложението

Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) бе приета на 27 януари 2003 г. и влезе в сила на 13 февруари 2003 г. Държавите-членки бяха задължени да транспонират изискванията на директивата до 13 август 2004 г. От приемането на директивата не са се променили нито мотивите, нито доводите за събиране и рециклиране на ОЕЕО.

Причините, довели до предложението за преразглеждане на Директивата за ОЕЕО, са следните:

- Опитът от първите години от изпълнението на Директивата за ОЕЕО разкри наличието на технически, юридически и административни проблеми, изразяващи се в непредвидимо високи разходи от страна на участниците на пазара и администрациите, продължителна вреда върху околната среда, ниски равнища на иновация при събирането и третирането на отпадъци, липса на равнопоставеност или дори нарушение на конкуренцията, както и ненужна административна тежест.

- Комисията е ангажирана с развитието на по-добра регулаторна среда, която да бъде проста, разбираема, ефективна и лесна за прилагане. В съобщението на Комисията за изпълнение на Лисабонската програма на Общността „Стратегия за опростяването на регулаторната среда“ се предвижда Директивата за ОЕЕО да бъде преразгледана през 2008 г.

- В самата Директива за ОЕЕО се предвижда възможното преразглеждане на нейните разпоредби, основано на опита от прилагането ѝ. В директивата се предвижда Комисията да предложи нови задължителни целеви равнища за събиране на ОЕЕО до 31 декември 2008 г. и нови целеви равнища за оползотворяване и повторна употреба/рециклиране, в това число и в случай на необходимост за повторната употреба на цели уреди, както и целеви равнища за продуктите, попадащи в категория 8 от приложение IA.

Специфичните цели на преразглеждането на Директивата за ОЕЕО са следните:

- Намалени административни разходи посредством премахване на ненужната административна тежест, но без снижаване нивото на опазване на околната среда.

- Подобрена ефективност и изпълнение на директивата посредством по-стриктно спазване на разпоредбите и по-ниско ниво на избягване от отговорност.

- Понижено вредно въздействие върху околната среда чрез привеждането на събирането, третирането и оползотворяването на ОЕЕО към равнища на най-високи нетни ползи за обществото.

Общ контекст

Обстойният анализ, извършен като част от процеса на преразглеждане на ОЕЕО, доведе до открояването на следните проблеми, свързани с прилагането на Директивата за ОЕЕО:

- липсва яснота относно продуктите, обхванати от настоящата Директива за ОЕЕО, и тяхната категоризация, като съществуват различни интерпретации на настоящите разпоредби от страна на държавите-членки и други заинтересовани страни,

- понастоящем разделно се събира приблизително 65 % от електрическото и електронното оборудване (ЕЕО), пуснато на пазара, но по-малко от половината от това количество се третира и отчита съгласно изискванията на директивата; остатъкът е потенциално изложен на третиране в разрез с нормите и се изнася незаконно към трети страни, като сред тях има и страни, които не са членки на ОИСР. Това води до загуба на ценни вторични суровини и увеличава риска от освобождаване на опасни вещества в околната среда, в това число вещества с висок озоноразрушаващ потенциал и потенциал на глобално затопляне[1]. В допълнение към това текущите нива на събираемост, четири килограма за един жител на година от домакинства („универсален модел“), не отразява състоянието на икономиките на държавите-членки и по този начин води до по-ниски от оптималните нива на събираемост в някои държавите-членки и до твърде амбициозни целеви равнища за други държави-членки,

- понастоящем в Директива 2002/96/ЕО няма целеви равнища за повторна употреба на цели уреди,

- в Директива 2002/96/ЕО няма подробни правила за правоприлагане, което води до липса на прилагане на Директивата за ОЕЕО в някои държави-членки,

- различаващите се изисквания за регистрация на производителите в държавите-членки могат да доведат до необходимостта икономическите актьори да спазват 27 различни схеми за регистрация на производителите, което поражда ненужна административна тежест,

- проявления на третиране на ОЕЕО в разрез с нормите и незаконен износ на ОЕЕО извън ЕС.

Гореизброените проблеми няма да бъдат разрешени, докато не бъдат предприети необходимите действия.

Съществуващи разпоредби в областта на предложението

Актовете, които имат връзка с настоящото предложение, са самата Директива 2002/96/ЕО (с измененията) и свързаните с посочената директива решения, приети от Комисията.

Съвместимост с другите политики и цели на Съюза

Целите на преразгледаната директива са напълно съвместими с общите стратегии на Общността, в това число Лисабонската стратегия, стратегията за устойчиво развитие, пакета от мерки в областта на енергетиката и изменението на климата, 6-та програма за действие в областта на околната среда и нейния средносрочен преглед, интегрираната продуктова политика, тематичните стратегии за устойчиво използване на природните ресурси и за намаляване на отпадъците и рециклиране, пакетът за предлагане на продукти на пазара, неотдавнашната инициатива на Комисията за водещ пазар и предложената преработка на Регламента относно веществата, които разрушават озоновия слой.

Консултация със заинтересованите страни и оценка на въздействието

Консултация със заинтересованите страни

Методи на консултиране, основни целеви сектори и общ профил на участниците в консултацията

Беше осъществено мащабно събиране на данни и проучване за преразглеждането на Директивата за ОЕЕО. По време на целия процес на преразглеждане се осъществяваше постоянен обмен на информация между заинтересованите страни, беше организиран дискусионна група за малките и средните предприятия и бе положено началото на обществено онлайн допитване до заинтересованите страни. Тези консултации и проучвания спомогнаха за определяне и анализиране на значителен брой специфични варианти на политиката.

По време на консултациите, които се проведоха в рамките на преразглеждането, наред с други участие взеха държави-членки, неправителствени организации, производители на електрическо и електронно оборудване, потребители, секторът за разпространение и търговия на дребно, общини, оператори по третирането, оператори по рециклирането и оползотворяването, организации, заети с отговорността на производителя, както и отговорни лица за националните регистри на производителите.

Обобщение на отговорите и на начина, по който са взети предвид

Заинтересованите страни бяха приканени да дадат становището си относно вариантите на политиката, предложени с цел изясняване на приложното поле на Директивата за ОЕЕО, преразглеждане на целите за събиране и за повторна употреба/оползотворяване и рециклиране на ОЕЕО, регистрация на производителите и изисквания за третиране. Документът за общественото допитване, както и кратко обобщение на отговорите са публично достъпни. Тъй като становищата са свързани с предложените мерки, отговорите са взети предвид в тяхната цялост.

В периода от 11.4.2008 г. до 5.6.2008 г. бе проведено открито допитване по интернет. Комисията получи 168 отговора. Резултатите са достъпни на http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008_review/library .

Събиране и използване на експертни становища

Обхванати научни/експертни области

1. Събиране на информация от Bio Intelligence Service. Дейността се изрази в оценка на близо 132 документа за справка по ОЕЕО, които бяха достъпни онлайн заедно с обобщен доклад. В този доклад бе направен систематичен преглед на съдържанието на споменатите документи за справка, като същевременно бе представена оценка на вероятността от дублиране, противоречия и пропуски в знанията, имащи отношение към необходимата за преразглеждането информация. Резултатът имаше пряк принос за изпълнителите на проучванията и може да бъде открит на страницата на CIRCA http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008/library.

2. Бяха проведени четири научни изследвания, с цел подпомагане на преразглеждането; те допринесоха за увеличаване на разбирането на Европейската комисия относно изпълнението на директивата, за определяне на ключовите въпроси при преразглеждането, за допълване на необходимата информация за извършване на анализ на вариантите на политиката, по-специално развитието и опростяването на директивата в съгласие със Съобщението за по-добро регулиране. Засегнатите теми са задълженията за отговорност на производителя, управлението на ОЕЕО и въздействията върху иновацията и конкуренцията. Допълнителна информация за проучванията (име на проучването, изпълнител и дата) може да бъде намерена на http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/studies_weee_en.htm .

3. Като част от този договор за проучвания на 15 март 2007 г. бе организирана работна среща на заинтересованите експерти. Заключенията от работната среща и презентациите могат да бъдат намерени на страницата на CIRCA http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008_ws/home.

Използвана методология

Събирането на информация от страна на Bio Intelligence Service се изрази в систематичен преглед на съществуващата литература, което доведе до изготвяне на доклад. Останалите проучвания (от Университета на ООН, Ökopol, Arcadis/Ecolas) бяха научни изследвания. Част от научното изследване, осъществено от Университета на ООН, бе експертна работна среща и дискусионна група за малките и средните предприятия посредством мрежата от европейски информационни центрове.

Основни организации/експерти, с които са проведени консултации

AEA Technology, Службата за биологично разузнаване, Университет на Обединените нации и подизпълнители, Ökopol и подизпълнители, Ecolas и подизпълнители.

Обобщение на получените и използвани становища

Не бе споменато наличие на потенциално сериозни рискове с необратими последствия.

Препоръките от горепосочените проучвания са обобщени в кратките доклади за проучванията и са използвани неколкократно в оценката на въздействието на вариантите на политиката; текстът на оценката на въздействието се позовава на съответното проучване.

Използвани методи за запознаване на обществеността с експертните стабовища

Публикуване на становищата на уебсайта със свободен достъп http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008_review/library

230

Оценка на въздействието

За целите на преразглеждането на директивата бяха оценени няколко варианта на политиката, между които вариантът за непредприемане на действия. Посочените варианти бяха оценени въз основа на тяхното икономическо, социално и екологично въздействие и въз основа на степента, в която допринасят за опростяване на регулаторната среда. Разгледаните варианти са свързани с две области: варианти за подобряване на ефективността на директивата за ОЕЕО и варианти за подобряване на нейната ефикасност.

- За подобряване на ефективността на директивата бяха разгледани следните варианти: минимални изисквания за проверки и привеждане в действие по отношение на третирането и превоза на отпадъци, целеви равнища за събиране за производителите, възлизащи на 85 % от ОЕЕО (това се равнява на 65 % от пуснатото на пазара ЕЕО, което вече се събира разделно), в това число ОЕЕО от стопански предприятия, събиране на най-значимите от екологична гледна точка потоци, ниво на събираемост, изразено като функция от пуснатото на пазара ЕЕО. Стигна се до заключението, че вариантите относно минималните изисквания за проверки, определящи целевите равнища на събираемост за производителите на 65 % от ЕЕО, пуснато на пазара през предходната година, дват оптимални екологични, икономически и социални резултати в посочената област. Оценката на въздействието показва, че нивото от 65 % отразява действителното състояние, тъй като това количество вече бива събирано разделно в държавите-членки на ЕС. Това ниво би включило почти всички едри и средни ОЕЕО, чието събиране е икономически изгодно. Според данните разходите по събирането на единица събран отпадък остават непроменени, докато екологичните ползи нарастват, тъй като все повече разделно събрани ОЕЕО ще бъдат третирани по подходящ начин.

- За подобряване на ефикасността на директивата бяха разгледани следните варианти: изясняване на приложното поле на директивата чрез използване на строго фиксиран списък с продукти, определяне на приложното поле на Директивата за ограничение на опасните вещества, като в директивата за ОЕЕО се прави позоваване съгласно член 175 от Договора за ЕО, разграничаване на категориите оборудване на оборудване от домакинства (B2C) и на оборудване от ползватели, различни от домакинства (B2B). В оценката на въздействието се стига до извода, че непредприемането на действие в тази област не е реализуем вариант и че приложното поле на Директивата за ОЕЕО може да бъде най-добре изяснено посредством комбинация от последните два варианта. Това ще се изрази както в положително въздействие върху околната среда и икономиката, така и в осигуряване на яснота за производителите, като по този начин ще се ограничи недобросъвестното поведение на пазара.

- Хармонизиране на правилата за регистрация на производителите и намаляване на ненужната административна тежест чрез създаване на функционално съвместими регистри на държавите-членки или на регистър на ниво ЕС, както и хармонизиране на изискванията за регистрация и за изготвяне на доклади. Счита се, че създаването на функционално съвместими регистри и хармонизирането на изискванията за регистрация са най-добрите варианти, като се имат предвид възникващите разходи и значителното намаляване на административната тежест.

- Обмисляна бе и възможността за включване на повторната употреба на цели уреди в целевото равнище за рециклиране и за определяне на ново целево равнище за медицинските изделия. И двата варианта са доказали своята приложимост по време на оценката на въздействието.

Предложението бе предмет на оценка на въздействието, предвидена в законодателната и работна програма на Комисята; тя е достъпна на …

Правни елементи на предложението

Обобщение на предложеното действие

За преразглеждането на Директивата за ОЕЕО са предложени следните основни действия:

Приложно поле на Директивата за ОЕЕО: предлага се приложения IA и IБ към Директива 2002/96/ЕО, определящи обхвата както на Директивата за ОЕЕО, така и на Директивата за ограничение на опасните вещества, да бъдат обединени в Директивата за ограничение на опасните вещества, която се основава на член 95 от Договора. Директивата за ОЕЕО, основана на член 175 от Договора за ЕО, ще се позовава на посоченото приложно поле.

Да се уточнят определенията: предлага се поясняване на разграничението между ОЕЕО от домакинства и ОЕЕО, различни от ОЕЕО от домакинства, като оборудването се класифицира като B2C или B2B чрез процедура по комитология. Посочените действия ще уточнят допълнително продуктите, които попадат в обхвата на Директивата за ОЕЕО, както и задълженията на производителите на различните видове оборудване, което ще допринесе за постигане на равнопоставеност.

Целеви равнища на събиране: предлага се ниво на събираемост от 65 % ОЕЕО (в това число оборудване B2B), определено като функция от средното количество ЕЕО, пуснато на пазара в предходните две години. Това целево равнище е отражение на количествата ОЕЕО, които вече се събират разделно в държавите-членки, и взема предвид колебанията в потреблението на ЕЕО в отделните държави-членки. Това би насърчило държавите-членки да постигнат своето оптимално ниво на събираемост на ОЕЕО. Предлаганото ниво на събираемост следва да бъде изпълнявано ежегодно от 2016 г. нататък Предлагат се някои възможности за гъвкавост при изпълнението на тези правила: възможност за преходни мерки за някои държави-членки и преразглеждане на нивото от страна на Европейския парламент и Съвета през 2012 г. въз основа на предложение от Комисията.

Целеви равнища на рециклиране: с оглед насърчаване на повторната употреба на цели ОЕЕО се предлага повторната употреба на цели уреди да се включи в увеличеното целево равнище (с 5 %) за рециклиране, съчетано с повторна употреба. Предлага се целевото равнище за рециклиране на медицински изделия (оборудване категория 8) да бъде установено на целевото равнище за инструменти за мониторинг и контрол (оборудване категория 9).

Регистрация на производителите: с оглед намаляване на административната тежест, свързана с прилагането на Директивата за ОЕЕО, се предлага да бъдат хармонизирани националните изисквания за регистрация и задълженията за производителите за изготвяне на доклади, като освен това между регистрите бъде постигната оперативна съвместимост.

Правоприлагане: с оглед намаляване на несъответствията в изпълнението на директивата и постигане на по-строг контрол над изпълнението ѝ се предлага за държавите-членки да бъдат определени минимални изисквания за проверки. Предлагат се минимални изисквания за мониторинг на превози на ОЕЕО.

Правно основание

Член 175 от Договора.

Принцип на субсидиарност

Принципът на субсидиарност се прилага дотолкова, доколкото предложението не попада в полето на изключителната компетентност на Общността.

Целите на предложението не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки поради следната(ите) причина(и).

Мерките за закрила на околната среда попадат в компетенциите както на Общността, така и на държавите-членки. Замърсяването в резултат на управление на ОЕЕО има трансграничен характер. Това важи в особено голяма сила за замърсяването на въздуха или водата и почвите в резултат от изгаряне, депониране или неправилно рециклиране на ОЕЕО. Целта да се подобри управлението на ОЕЕО не може да бъде ефективно постигната от държавите-членки, действащи поотделно, а изисква действия на общностно ниво. Също така наличието на различни национални политики относно управлението на ОЕЕО спъва ефективността на политиките за рециклиране. Освен това различните национални изисквания за регистрация и изготвяне на доклади за производителите водят до ненужна административна тежест. Поради тези причини следва да бъдат предприети действия на общностно ниво.

Действията, предприети от държавите-членки, действащи поотделно, биха довели до ниско равнище на закрила на околната среда и до по-голяма финансова и административна тежест за икономическите оператори.

Целите на предложението ще бъдат по-добре постигнати с действия на общностно ниво по следната(ите) причина(и):

Трансграничният характер на проблемите, във връзка с коитосе извършва преразглеждането на Директивата за ОЕЕО, ги прави пригодни за регулиране на ниво ЕС; хармонизирането на изискванията за производителите и властите в целия ЕС ще повиши икономическата ефективност, ще доведе до опростяване и ще спомогне за постигане на по-висока степан на закрила на околната среда в ЕС.

Показатели:

4. избягване на проблеми за вътрешния пазар чрез създаване на сигурност за икономическите оператори, попадащи в приложното поле на директивата, по отношение на значението на определенията и обхвата на Директивата за ОЕЕО;

5. постигане на оптимални резултати за околната среда чрез поставяне на минимални целеви равнища за събиране и рециклиране в целия ЕС;

6. намаляване на административната тежест чрез опростени процедури по регистрация и изготвяне на доклади от страна на фирми, извършващи търговска дейност в повече от една държава-членка;

7. по-ефективно прилагане на Директивата за ОЕЕО чрез укрепено правоприлагане и мониторинг на производителите и чрез спазване на изискванията за управление на отпадъци на ниво ЕС.

В Директива 2002/96/ЕО Съветът и Европейският парламент призовават за преразглеждане на целевите равнища за събиране на ОЕЕО, целевите равнища за рециклиране и оползотворяване на ОЕЕО, в това число и при необходимост за повторна употреба на цели уреди, както и за продукти, попадащи в категория 8 (медицински изделия). Това преразглеждане представлява неразделна част от развитието на по-добра регулаторна среда в ЕС. Очаква се поясняването на приложното поле и на някои определения в директивата, поставянето на цели и работата в посока на функционално съвместими системи за регистрация на потребителите да не може да бъде ефективно постигнато от държавите-членки, които действат самостоятелно.

Поради това предложението е в съответствие с принципа на субсидиарност.

Принцип на пропорционалност

Предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност поради следната(ите) причина(и).

В предложението се определят правните изисквания за хармонизирана стратегия на Общността за събиране и рециклиране на ОЕЕО, но същевременно на държавите-членки се дава възможността да изберат сами най-удачните национални мерки за постигане на целите на предложението. Понеже директивата се основава на член 175 от Договора, прилагането на допълнителни национални мерки е позволено. Мерките от предложеното преразглеждане на Директивата за ОЕЕО са насочени към трудностите, срещнати при изпълнението на Директива 2002/96/ЕО и към изрично набелязаните от Съвета и ЕП въпроси по отношение на преразглеждането.

Намаление на административната тежест:

- намалена административната тежест във връзка с регистрацията и изготвянето на доклади от производители, извършващи търговска дейност в повече от една държава-членка,

- приблизителните спестявания на разходи от хармонизирането на регистрацията и изготвянето на доклади възлизат на 66,3 милиона евро.

Избор на инструменти

Предложени инструменти: директива.

Други инструменти не биха били подходящи по следната(ите) причина(и):

Тъй като съгласно последните научни изследвания не са се променили нито причините за проблемите, нито доводите за събиране и рециклиране на ОЕЕО, предлаганата мярка е преразглеждане на съществуваща директива.

Отражение върху бюджета

Предложението няма отражение върху бюджета на Общността.

Допълнителна информация

Опростяване

Предложението предвижда опростяване на законодателството и опростяване на административните процедури за частни страни чрез:

- поясняване на приложното поле както на Директивата за ОЕЕО, така и на Директивата за ограничение на опасните вещества, предмет на които е един и същ вид оборудване,

- хармонизиране на формата и честотата по отношение на регистрацията и изготвянето на доклади от страна на производителите.

Предложението е включено в постоянната програма на Комисията за осъвременяване и опростяване на достиженията на правото на Европейската общност и в нейната работна и законодателна програма под референтен номер 2008/ENV/002.

Преразглеждане/редакция/клауза за автоматично прекратяване

Предложението включва клауза за преразглеждане.

Преработване

Предложението включва преработване.

Таблица на съответствията

От държавите-членки се изисква да представят на Комисията текста на националните разпоредби, с които се транспонира директивата, както и таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Подробно обяснение на предложението

Основните предложения за преработка на Директива 2002/96/ЕО са свързани с:

Член 2: Приложното поле на директивата се позовава на приложното поле на Директивата за ограничение на опасните вещества. Пояснява се кое оборудване не попада в обхвата на директивата.

Член 3: Определенията са адаптирани и са добавени нови определения, за да се увеличи правната сигурност и съгласуваността с други законодателни актове на Общността.

Член 7: Определяне на ниво на събираемост от 65 % за ОЕЕО като функция от количеството ЕЕО, пуснато на пазара през предходните две години. Това ниво на събираемост следва да бъде ежегодно достигано от производителите от 2016 г. нататък. Чрез процедурата по комитология за някои държави-членки може да бъде предвиден преходен режим в случай на трудности при постигане на това ниво, дължащи се на специфични национални обстоятелства. Предлага се през 2012 г. въз основа на доклад от Комисията Европейският парламент и Съветът да преразгледат нивото на събираемост, освен всичко друго и поради евентуалната необходимост от определяне на отделни нива на събираемост за охлаждащо и замразяващо оборудване.

Член 11: Променени са целевите равнища за оползотворяване и рециклиране, за да бъде включена повторната употреба на цели уреди и медицинските изделия.

Член 12: Когато е подходящо, държавите-членки следва да насърчават производителите да поемат всички разходи, възникващи за съоръженията за събиране на ОЕЕО от домакинствата.

Член 14: Позволява се безсрочно обозначаване на таксите за всички продукти в съгласие с принципите за устойчиво потребление и производство.

Член 16: С оглед намаляване на административната тежест се добавя нова разпоредба за хармонизиране на правилата за регистрация и изготвяне на доклади от страна на производителите в ЕС, включително чрез постигане на функционална съвместимост между националните регистри.

Член 20: Добавят се минимални изисквания за проверки с цел подобряване прилагането на Директивата за ОЕЕО на ниво ЕС.

Заличава се приложение I към Директива 2002/96/ЕО и се добавя ново приложение, с което се установяват минимални изисквания за мониторинг на превозите на ОЕЕО.

Приложения II, III и IV към Директива 2002/96/ЕО остават непроменени, тъй като те трябва да бъдат редовно актуализирани в съответствие с техническия и научния прогрес чрез процедурата по комитология.

2008/0241 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

(Преработка)

(Текст от значение за ЕИП)

ê 2002/96/EО (адаптиран)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията[2],

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[3],

като взеха предвид становището на Комитета на регионите[4],

като действаха в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора в светлината на общия проект, одобрен от Помирителния комитет на 8 ноември 2004 г.,

като имат предвид, че:

ò нов

(1) Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) трябва да бъде предмет на няколко съществени изменения[5]. С оглед постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

ê 2002/96/EО (адаптиран)

(2)(1) Целите на Ö политиката на Õ Общността в областта на околната среда са по-специално съхраняването, Ö опазването Õ предпазването и подобряването на качеството на околната среда, Ö опазване на Õ защита здравето на човека и рационалното и благоразумното използване на природните ресурси. Тази политика е основана на принципа на предпазливост и принципите за предприемане на превантивни мерки и принципите, че вредите върху околната среда следва приоритетно да се отстраняват при техния източник и че замърсителят следва да плаща.

(3)(2) Програмата на Общността за политика и действие по отношение на околната среда и устойчивото развитие (Петата програма на Общността за политика и действие в областта на околната среда и устойчивото развитие)[6] обявява, че постигането на устойчиво развитие изисква значителни промени в сегашния модел на развитие, производство, Ö потребление Õ консумация и поведение и препоръчва, inter alia , намаляване прекомернотоата Ö потребление Õ консумация на природни ресурси и Ö предотвратяване Õ превенция на замърсяването. Тя определя отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) като една от областите, които се цели да бъдат регулирани, по отношение прилагането на принципите на Ö предотвратяване Õ превенция, оползотворяване и безопасно Ö обезвреждане Õ изхвърляне на отпадъци.

ê 2002/96/EО (адаптиран)

ð нов

(3) Съобщението на Комисията от 30 юли 1996 г. за преглед на стратегията на Общността относно управлението на отпадъците заявява, че където не може да се избегне образуване на отпадъци, те следва да се използват отново или да се възстановят за материал или енергия.

(4) Съветът в своята Резолюция от 24 февруари 1997 г. относно стратегията на Общността за управление на отпадъците[7] настоява за нуждата от насърчаване оползотворяването на отпадъци с оглед намаляване количеството отпадъци за изхвърляне и запазване на природните ресурси, по-специално чрез повторна употреба, рециклиране, наторяване и оползотворяване на енергия от отпадъци и признава, че изборът на възможности при всеки отделен случай трябва да бъде съобразен с ефектите върху околната среда и икономиката, и че докато има напредък в науката и технологиите и се продължава да се работи върху анализа на цикъла на живот, повторното използване и оползотворяване се предпочитат, когато и доколкото те са най-добрите варианти за околната среда. Съветът също покани Комисията да разработи, колкото е възможно по скоро, подходяща последваща работа по проектите с приоритетна програми за отпадъци, включително за ОЕЕО.

(5) Европейският парламент в своята Резолюция от 14 ноември 1996 г.[8], изисква Комисията да предостави предложения за директиви относно отпадъците, включително отпадъци от електрическо и електронно оборудване, и да основе тези предложения на принципа за отговорността на производителя. Европейският парламент, в същата резолюция, изиска Съветът и Комисията да направят предложение за намаляване обема на отпадъците.

ò нов

(4) Настоящата директива допълва общото законодателство на ЕС в областта на управлението на отпадъците, като например Директива 2008/хх/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците[9]. Тя се позовава на определенията от Директивата, в това число определенията за отпадъци и общи операции по управление на отпадъци. Съгласно Директива 2008/хх/ЕО относно отпадъците определението за събиране включва предварителното сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци за целите на транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци. С директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г.[10] се установява рамка за определяне на изискванията за екологосъобразно проектиране за енергопотребяващите продукти и прави възможно приемането на специфични изисквания за екологосъобразно проектиране за енергопотребяващи продукти, които могат да бъдат предмет и на настоящата директива. Директива 2005/32/ЕО и приетите съгласно нея мерки за изпълнение не са в разрез със законодателството на Общността в областта на управлението на отпадъците. Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване[11] изисква забранените вещества за всяко електрическо и електронно оборудване в нейния обхват да бъдат заменени.

ê 2002/96/EО (адаптиран)

ð нов

(56) Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. за отпадъците[12] Ö Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците[13] Õ предвижда, че чрез отделни директиви може да се създават специални правила за определени случаи или допълващи тези в Директива Ö 2006/12/ЕО Õ 75/442/ЕИО за управление на определени категории отпадъци.

(67) Количеството ОЕЕО, произведено в Общността, нараства бързо. ðС разрастването на пазара и с постоянното съкращаване на иновационните цикли се увеличава подмяната на оборудването, което превръща отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) в бързо растящ поток на отпадъци. Докато Директива 2002/95/ЕО относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (Директива за ограничение на опасните вещества) допринася ефективно за намаляване на опасните вещества в новото електрическо и електронно оборудване, опасни вещества от рода на живак, кадмий, олово, шествалентен хром и полихлорирани бифенили (PCB) и озоноразрушаващи вещества[14] ще продължат да присъстват в ОЕЕО години наред. ï Съставът на опасните компонентни в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО) е основна грижа при фазата на управление на отпадъците и рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване не се извършва в необходимата степен. ð Липсата на рециклиране ще доведе до загуба на ценни ресурси. ï

(8) Целта да се подобри управлението на ОЕЕО не може да бъде ефективно постигната от държавите-членки, действащи поотделно. По-специално различното прилагане на национално ниво на принципа за отговорността на производителя може да доведе до значителни несъответствия във финансовата тежест, която поемат икономическите оператори. Наличието на различни национални политики относно управлението на ОЕЕО спъва ефективността на политиките за рециклиране. Поради тази причина основния критерий се определя на ниво Общност.

ò нов

(7) Целта на настоящата директива е да даде своя принос за устойчивото производство и потребление основно чрез предотвратяване генерирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и в допълнение на това чрез повторната употреба, рециклирането и други форми на оползотворяване на такива отпадъци, така че да се намали обезвреждането на отпадъци и да се допринесе за ефективното използване на ресурсите. Тя също така цели да подобри функционирането по отношение на околната среда на операторите, които участват в жизнения цикъл на електрическото и електронното оборудване, т.е. производители, дистрибутори и потребители, и по-специално тези оператори, които пряко участват в събирането и третирането на отпадъците от електрическо и електронно оборудване. По-конкретно различното прилагане на национално ниво на принципа за отговорността на производителя може да доведе до значителни несъответствия във финансовата тежест, която се поема от икономическите оператори. Наличието на различни национални политики относно управлението на ОЕЕО спъва ефективността на политиките за рециклиране. Поради тази причина основният критерий се определя на ниво Общност.

(8) Тъй като целите на действията, които трябва да бъдат предприети, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно могат да бъдат постигнати в по-голяма степен на общностно равнище поради мащаба на проблема, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, заложен в посочения член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел,

ê 2002/96/EО (адаптиран)

ð нов

(9) Разпоредбите на настоящата директива се прилагат за продукти и производители, независимо от това по какъв начин извършват продажбата, включително дистанционна и електронна продажба. В тази връзка дотолкова, доколкото е приложимо, задълженията на производителите и разпространителите, които използват канали за дистанционна и електронна продажба, прилагат същата форма и се налагат по същия начин, с цел да се избегне увеличаването на други канали, които да поемат разноските по прилагането разпоредбите на настоящата директива относно ОЕЕО, при които оборудването се продава чрез дистанционна и електронна продажба.

(10) Настоящата директива се отнася за всяко електрическо и електронно оборудване, използвано от потребителите, и електрическо и електронно оборудване за Ö професионална Õ лична употреба. Настоящата директива се прилага, без да се накърнява законодателството на Общността относно безопасността и здравните изисквания, с които се защитават всички, които са в контакт с ОЕЕО, така както и специалното законодателство на Общността за управление на отпадъците, по-специално Ö Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори[15] Õ Директива 91/157/ЕИО на Съвета от 18 март 1991 г. относно батериите и акумулаторите, съдържащи някои опасни вещества[16] ð и законодателството на Общността в областта на разработването на продукти, по-специално Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и Директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ï

(11) Директива 91/157/ЕИО на Съвета следва да бъде ревизирана колкото е възможно по скоро, по-специално в светлината на настоящата директива.

(11)(12)Регулирането чрез настоящата директива на отговорността на производителя е едно от средствата за насърчаване на разработването и произвеждането на електрическо и електронно оборудване, при което напълно се взема предвид и се улеснява Ö неговата Õ тяхната поправка, възможно подобрение, повторна употреба, демонтиране и рециклиране.

(12)(13)С цел да се гарантират безопасността и здравето на хората, които разпространяват и които участват във връщането на ОЕЕО обратно, държавите-членки, в съответствие с националното и общностното законодателство и с това на Общността за безопасността и здравните изисквания, определят условията, при които Ö дистрибуторите Õ разпространителите могат да откажат обратно връщане.

( 14 ) Държавите-членки насърчават разработването и произвеждането на електрическо и електронно оборудване, при което са взети предвид и са улеснени разглобяването и оползотворяването, по-специално повторната употреба и рециклирането на ОЕЕО, техните компоненти и материали. Производителите не следва да пречат на повторно използване на електрическо и електронно оборудване чрез специфични характеристики на дизайна или производствените процеси, освен ако такива специфични характеристики на дизайна или производствените процеси представляват най-важната полза, например по отношение на защитата на околната среда и/или изискванията за безопасност.

(1315) Разделното събиране е предварително условие, за да се гарантира специалното Ö третиране Õ обработване и рециклиране на ОЕЕО, и е необходимо, за да се постигне избрано ниво на защита на човешкото здраве и околната среда в Общността. Потребителите следва активно да подпомагат постигането на успех при такова събиране и следва да бъдат насърчавани да връщат обратно отпадъци от електрическо и електронно оборудване. За тази цел следва да се поставят удобни съоръжения за връщане на ОЕЕО, включително обществени пунктове за събиране, където домакинствата да могат да връщат техните отпадъци Ö най-малко Õ безплатно. ðДистрибуторите играят важна роля със своя принос към успеха при събиране на ОЕЕО. ï

(1416) За да се постигнеат избраното ниво на защита и хармонизираните цели на Общността в областта на околната среда, държавите-членки приемат подходящите мерки с цел намаляване до минимум Ö обезвреждането Õ изхвърлянето на ОЕЕО като несортирани Ö битови Õ общински отпадъци и с цел да се постигне високо ниво на разделно събиране на ОЕЕО. За да се гарантира, че държавите-членки полагат усилия да създадат ефикасна система за събиране, от тях се изисква да постигнат високо ниво на събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, ð и по-конкретно на оборудване за охлаждане и замразяване, съдържащо озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, като се има предвид силното им въздействие върху околната среда и предвид задълженията, съдържащи се в Регламент (ЕО) 2037/2000 и Регламент (ЕО) 842/2006[17] ï от домакинствата. ð Данните от оценката на въздействието показват, че в момента разделно се събира 65 % от електрическото и електронното оборудване, пуснато на пазара, но повече от половината от събраното количество се третира по неподходящ начин или се изнася незаконно. Това води до загуба на ценни вторични суровини и до влошаване на качеството на околната среда. С оглед тези ефекти да бъдат избегнати е необходимо поставяне на амбициозни целеви равнища за събиране. ï

(1517) За да се гарантира избягване на разпръскване на замърсители в рециклираните материали или отпадъците, е належащо да се извършва специалноа Ö третиране Õ обработка на ОЕЕО. Таковаава Ö третиране Õ обработка е най-ефективното средство за гарантиране на съответствието с избраното ниво на защита на околната среда на Общността. Всяко учреждение и предприятие, което ð събира, ï рециклира и Ö третира Õ обработва, спазва минимум стандарти, за да предотврати отрицателното въздействие върху околната среда, което е резултат от Ö третиране Õ обработката на ОЕЕО. Използват се най-добрите налични техники за Ö третиране Õ обработка, оползотворяване и рециклиране, при условие че те гарантират човешкото здраве и висока защита на околната среда. Най-добрите налични техники за Ö третиране Õ обработка, оползотворяване и рециклиране могат да се определят допълнително в съответствие с процедурите на Директива Ö 2008/1/EО Õ 96/61/ЕО[18].

(1618) Ако е целесъобразно, се предпочита повторната употреба на ОЕЕО и техните компоненти, монтажни възли и резервни части. Когато повторната употреба не е за предпочитане, всички отпадъци от електрическо и електронно оборудване, които са разделно събрани, се изпращат за оползотворяване, по време на което се постига високо ниво на рециклиране и Ö оползотворяване Õ възстановяване. Като допълнение, производителите се насърчават да използват рециклирани материали в ново оборудване.

ò нов

(17) Оползотворяването, подготовката за повторна употреба и рециклирането на оборудването може да бъде счетено за една от целите, определени в член 7 от настоящата директива, само ако посоченото оползотворяване или подготовка за повторна употреба и рециклиране не е в противоречие с европейското и националното законодателство, приложимо към оборудването.

ê 2002/96/EО (адаптиран)

ð нов

(1819) Основният принцип по отношение на финансирането на управлението на ОЕЕО се урежда на ниво Общност и финансовите схеми следва да поддържат високо Ö ниво Õ степен на събираемост, така също и прилагането на принципа за отговорността на производителя.

(1920) Ползвателите на електрическо и електронно оборудване от домакинствата следва да имат възможност да връщат обратно ОЕЕО безплатно. Следователно Ппроизводителите следва да финансират ð най-малко ï събирането от съоръженията за събиране, както и Ö третирането Õ обработката, оползотворяването и Ö обезвреждането Õ изхвърлянето на ОЕЕО. ð Държавите-членки следва да насърчат производителите да поемат под своя пълна отговорност събирането на ОЕЕО, по-конкретно чрез финансиране на събирането на ОЕЕО по цялата верига на управление на отпадъците, в това число от домакинствата, с цел да се предотврати третирането на разделно събраните ОЕЕО по начин, който не е оптимален, или незаконния им износ, да се постигне равнопоставеност чрез хармонизиране на финансирането от страна производителите в целия ЕС, да се прехвърлят разходите за събиране на тези отпадъци от общите данъкоплатци към потребителите на ЕЕО и да се приравни финансирането към принципа „замърсителят плаща“. ï За да има максимален ефект от принципа за отговорност на производителя, всеки производител следва да е отговорен за финансиране на управлението на отпадъците от неговата собствена продукция. Производителят следва да може да избира да изпълни това задължение или сам, или чрез обща схема за събиране. Всеки производител, който разпространява на пазара продукти, осигурява финансови гаранции, за да предотврати тежестта на разходите за управление на ОЕЕО от продукти, чиито производители вече не са на пазара, да премине върху обществото или останалите производители. Отговорността за финансиране на управлението на стари отпадъци се разпределя между всички съществуващи производители в Ö колективни схеми за финансиране Õ общата финансова схема, при в които всички производители, съществуващи на пазара Ö при възникването на разходите Õ, когато правят разходи и дават своя дял пропорционално. Общите финансови схеми Ö Колективните схеми за финансиране Õ не следва да водят до игнориране на малките производители, вносителите и новите участници. По време на преходния период, при пускане в продажбата на нови продукти, производителите могат да представят на купувачите, на доброволни начала, разходите по събирането, обработката и изхвърлянето на отпадъците от миналото, от гледна точка на въздействието върху околната среда. Производителите, ползващи се от условията на тази разпоредба, гарантират, че упоменатите разходи не надвишават действително понесените разходи.

(20) ð При пускане в продажба на нови продукти производителите могат да представят на купувачите, на доброволни начала, разходите по събирането, третирането и изхвърлянето по екологосъобразен начин на ОЕЕО. Това е съобразено с Плана за действие за устойчиво потребление и производство и за устойчива промишлена политика, в частност по отношение на по-разумното потребление и зелените обществени поръчки. ï

(21) Информация за потребителите относно изискванията да не се Ö обезвреждат Õ изхвърлят ОЕЕО като несортирани Ö битови Õ общински отпадъци и разделното събиране на ОЕЕО, и относно системите за събиране и тяхната роля при управлението на ОЕЕО, е необходима за успеха при събирането на ОЕЕО. Такава информация предполага подходящо маркиране на електрическото и на електронното оборудване, което може да бъде поставено в кофи за боклук или подобни средства за събиране на Ö битови Õ отпадъци в общините.

(22) Осигуряването от страна на производителите на информация за идентификацията на компонентите и материалите е важно за улесняване управлението, и по-специално Ö третирането Õ обработката и оползотворяването или /рециклирането на ОЕЕО.

(23) Държавите-членки гарантират, че инфраструктурата за извършване на Ö проверки Õ инспекции и мониторинг позволява да се извършва контрол за надлежното прилагане на настоящата директива, като се има предвид, inter alia , Препоръка 2001/331/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно определяне на минимални критерии за екологични инспекции в държавите-членки[19].

(24) За да се наблюдава постигането на целите на настоящата директива, е необходима информация относно теглото, или ако това не е възможно, относно броя на електрическото и на електронното оборудване, пуснато на пазара в Общността, и Ö нивото на събираемост Õ степента на събиране, повторна употреба (включително възможно повторното използване на целия уред, оползотворяването или /рециклирането и износа на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, събрани в съответствие с настоящата директива.

(25) Чрез постигане на споразумение между компетентния орган и заинтересованите икономически сектори, държавите-членки могат да решат да не прилагат определени разпоредби на настоящата директива, при условие че се спазят съответните изисквания.

(26) Адаптирането към научния и техническия прогрес на определени разпоредби от директивата, на списъка с продукти, попадащи в категориите, посочени в приложение I А, на селективната обработка на материали и компоненти на ОЕЕО, на техническите изисквания за ð събиране, ï съхраняване и Ö третиране Õ обработка на ОЕЕО и на символите за маркиране на ЕЕО, се извършва от Комисията съгласно процедурата на комитета.

(27) Мерките, необходими за изпълнение на настоящата директива, се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно определяне процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията[20]. ðНа Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за адаптиране на приложенията и за приемане на правила за мониторинга на привеждането в съответствие. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2002/96/ЕО, inter alia чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО. ï

ò нов

(28) Задължението за транспониране на настоящата директива в националното право трябва да бъде ограничено до разпоредбите, които представляват изменение по същество в сравнение с предходните директиви. Задължението за транспониране на разпоредбите, които не са изменени, произтича от предходните директиви.

(29) Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки по отношение на сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, посочени в приложение V, част Б.

ê 2002/96/EО

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ê 2002/96/EО

Член 1

ò нов

Предмет

Настоящата директива определя мерки за закрила на околната среда и здравето на човека чрез предотвратяване и намаляване на вредните въздействия от генерирането и управлението на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, както и чрез намаляване на общите въздействия от използването на ресурсите и повишаване на ефикасността от такова използване.

ê 2002/96/EО

ð нов

Цели

Целта на настоящата директива е, като основен приоритет, предотвратяването на образуване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и в допълнение на това, повторната употреба, рециклирането и други форми на оползотворяване на такива отпадъци, така че да се намали изхвърлянето на отпадъци. Тя също цели да подобри функционирането на операторите по отношение на околната среда, които участват в жизнения цикъл на електрическото и електронното оборудване, т.е. производители, разпространители и потребители, и по-специално тези оператори, които директно участват в обработката на отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

Член 2

Приложно поле

1. Настоящата директива се прилага за електрическо и електронно оборудване, попадащои в категориите, изброени в ð приложение I ï приложение I А ð от Директива 20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение на опасните вещества). ï , при условие че съответният уред не е част от друг вид уред, който не попада в приложното поле на настоящата директива.

2. Настоящата директива се прилага, без да се засягат ð изискванията на ï законодателството на Общността относно безопасността и здравето и здравните изисквания , ð относно химикалите, и по-конкретно Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и ï и специалното законодателство на Общността относно управлението на отпадъците ð или разработването на продукти ï .

ê 2002/96/EО (адаптиран)

ð нов

3. Ö Настоящата директива не се прилага за следните видове оборудване: Õ

а) Уредите Ö Оборудване Õ , коеито е са ð необходимо за ï свързани със защитата на основните интереси на сигурността на държавите-членки, в това число оръжия, амуниции и други военни материали, са изключени от приложното поле на настоящата директива. Това обаче не важи за продукти, които не са предназначени специални Ö изключително за Õ военни цели.

Ö б) Оборудване, което е конкретно проектирано като част от оборудване, което не попада в приложното поле на настоящата директива Õ ð и може да изпълнява своите функции само ако е част от посоченото оборудване. ï

ò нов

ð в) Оборудване, което не е предназначено за пускане на пазара като отделна функционална или търговска единица. ï

ê 2002/96/EО (адаптиран)

Ö г) Електрически лампи с нажежаема жичка Õ

Ö д) Имплантирани и замърсени медицински изделия. Õ

ò нов

4. ОЕЕО се класифицират като отпадъци от домакинства или отпадъци от ползватели, различни от домакинствата. Определя се класифицирането на видовете ОЕЕО в посочените категории. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3. Настоящата класификация се основава освен всичко друго и на оценка на дела от оборудването, продадено на домакинства или предприятия.

ê 2002/96/EО (адаптиран)

ð нов

Член 3

Определения

По смисъла на настоящата директива се използват следните определения:

а) „електрическо и електронно оборудване“ или „ЕЕО“ означава уреди, които са зависимият от електрически ток или електромагнитно поле, за да функционират работят правилно, както и уреди за генериране, трансфер и измерване на такъв ток и полета, попадащи в категориите, посочени в ð приложение I ï приложение I А ð от Директива 20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение на опасните вещества) ï , и разработени за употреба с напрежение не по-вече от 1000 волта за променлив ток и 1500 волта за постоянен ток;

б) „отпадъци от електрическо и електронно оборудване“ или „ОЕЕО“ означава електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на член Ö 3, параграф 1 от Директива 2008/хх/ЕО относно отпадъците Õ , буква а) от Директива 75/442/ЕИО, включително всички компоненти, монтажни връзки и резервни части, които са част от продукта по време на бракуването;

в) „предотвратяване“ ð означава предотвратяване по смисъла на член 3, параграф 12 от Директива 2008/хх/ЕО относно отпадъците; ï мерки, чрез които се намаляват количеството и вредността за околната среда на ОЕЕО и на материали и вещества, които се съдържат в тях;

г) „повторна употреба“ означава ð повторна употреба по смисъла на член 3, параграф 13 от Директива 2008/хх/ЕО относно отпадъците ï всяка операция, с която ОЕЕО или техни компоненти се използват повторно за същата цел, за която са били предназначени, включително продължителната употреба на уредите или техните компоненти, които са върнати в пунктовете за събиране, на разпространителите, на тези, които ги рециклират, или на производителите;

ò нов

д) „подготовка за повторна употреба“ означава подготовка за повторна употреба по смисъла на член 3, параграф 16 от Директива 2008/хх/ЕО относно отпадъците;

ê 2002/96/EО (адаптиран)

ð нов

ед) „рециклиране“ означава ð рециклиране по смисъла на член 3, параграф 17 от Директива 2008/хх/ЕО относно отпадъците ï преработка в производствен процес на отпадъчните материали за тяхната първоначална цел или за друга цел, но без оползотворяване на енергия, което означава използване на запалими отпадъци като средство за генериране на енергия чрез пряко изгаряне със или без използването на други отпадъци, но с оползотворяване на топлина;

же) „оползотворяване“ означава ð оползотворяване по смисъла на член 3, параграф 15 от Директива 2008/хх/ЕО относно отпадъците ï всяка от приложимите операции, описани в приложение II Б към Директива 75/442/ЕИО;

же) „изхвърлянеÖ обезвреждане Õ “ означава ð обезвреждане по смисъла на член 3, параграф 19 от Директива 2008/хх/ЕО относно отпадъците ï всяка от приложимите операции, описани в приложение II А към Директива 75/442/ЕИО;

из) „обработване Ö третиране Õ“ означава ð третиране по смисъла на член 3, параграф 14 от Директива 2008/хх/ЕО относно отпадъците ï всички дейности, извършвани след като всички ОЕЕО са били предадени в съответното съоръжение за почистване, разглобяване, раздробяване, оползотворяване и подготовка за изхвърляне и всякакви други операции, извършвани за оползотворяване и/или изхвърляне на ОЕЕО;

йи) „производител“ означава е всяко физическо или юридическо лице, което, независимо от начина на продажба, включително чрез средствата за Ö комуникация от разстояние Õ дистанционни съобщения в съответствие с Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние[21]:

i) произвежда и продава електрическо и електронно оборудване със ð под своето име или търговска марка или възлага разработването и производството на електрическо и електронно оборудване под своето име или търговска марка ï своя запазена марка,

ii) препродава със своя запазена марка оборудване Ö под своето име или търговска марка Õ , произведено от друг доставчик, като прекупвачът не се счита за „производител“, ако запазената марка на производителя е поставена върху оборудването, както е посочено в подточка i), или

iii) ð е установено в Общността и пуска на общностния пазар ï внася или изнася електрическо и електронно оборудване ð от трета страна ï Ö като част от професионалната си дейност Õ за професионални нужди в държава-членка.

Този, който изключително осигурява изключително само финансиране съгласно и във връзка с някакво финансово споразумение, не се счита за „производител“, освен ако същият не действа като производител по смисъла на някоя от подточки от i)— до iii);

кй) „Ö дистрибутор Õразпространител“ означава всяко ð физическо или юридическо ï лице ð от снабдителната верига, което предлага на пазара електрическо и електронно оборудване; ï което осигурява електрическо и електронно оборудване с търговска цел на лицето, което ще ги използва;

лк) „отпадъци от електрическо и електронно оборудване от домакинства“ означава ОЕЕО отпадъци от електрическо и електронно оборудване, които Ö произлизат Õ идват от домакинства, както и от търговски, Ö промишлени, Õ институционални и други източници, които поради своите качества и количество са подобни на тези от домакинствата;

ò нов

м) „опасни отпадъци“ означава опасни отпадъци по смисъла на член 3, параграф 2 от Директива 2008/ХХ/ЕО относно отпадъците.

ê 2002/96/EО

ð нов

л) „опасни вещества и препарати“ означава всяко вещество или препарат, което се счита за опасно съгласно Директива 67/548/ЕИО на Съвета[22] или Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[23];

нм) „финансово споразумение“ означава всеки договор или споразумение за заем, лизинг, наем или продажба с отсрочено плащане относно всяко оборудване, независимо дали условията на този договор или споразумение или на всеки допълнителен договор или споразумение предвиждат, че прехвърлянето на собствеността върху на това оборудване ще се състои или може да се състои.

ò нов

о) „предлагане на пазара“ означава всяка възмездна или безвъзмездна доставка на продукт за разпространение, потребление или употреба на пазара на Общността като част от дадена търговска дейност;

п) „пускане на пазара“ означава предлагането на даден продукт на пазара на Общността за пръв път;

р) „отделяне“ означава ръчна, механична, химична или металургична обработка, в резултат на която в края на процеса на третиране опасните вещества, препарати и компоненти се събират в разграничим поток или в разграничима част от поток. Вещество, препарат или компонент са разграничими, ако могат да бъдат наблюдавани, за да се удостовери екологосъобразното им третиране.

с) „събиране“ означава събиране по смисъла на член 3, параграф 10 от Директива 2008/хх/ЕО относно отпадъците.

т) „разделно събиране“ означава разделно събиране по смисъла на член 3, параграф 11 от Директива 2008/хх/ЕО относно отпадъците.

ê 2002/96/EО (адаптиран)

ð нов

Член 4

Разработване на продукта

Държавите-членки ð , в съгласие със законодателството на Общността в областта на продуктите, в това число Директива 2005/32/ЕО за екодизайн ï насърчават ð мерките в подкрепа на ï разработването и Ö производството Õ произвеждането на електрическо и електронно оборудване, ð в частност с оглед улесняване на ï при което са взети предвид и са улеснени Ö повторната употреба Õ разглобяването и оползотворяването, по-специално повторната употреба и рециклирането на ОЕЕО, техните компоненти и материали. ðПосочените мерки са с оглед правилното функциониране на вътрешния пазар. ï В този смисъл държавите-членки предприемат подходящите мерки, така че производителите да не попречат на Ö повторната употреба Õ повторното използване на ОЕЕО чрез специфични характеристики на Ö проектите Õ дизайна или производствените процеси, освен ако такива специфични характеристики на Ö проектите Õ дизайна или на производствените процеси не представляват най-важната полза, например по отношение на защитата на околната среда и/или изискванията за безопасност.

Член 5

Разделно събиране

1. Държавите-членки предприемат подходящите мерки, за да намалят до минимум изхвърлянето Ö обезвреждането Õ на ОЕЕО като ð под формата на ï неразделени общински отпадъци и да постигнат високо ниво на разделно събиране на ОЕЕО ð , в частност и на първо място на оборудване за охлаждане и замразяване, съдържащо озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове ï .

2. За ОЕЕО от домакинствата държавите-членки гарантират, че до 13 август 2005 г.:

а) са Ö създадени системи Õ поставени удобни съоръжения, които позволяват на крайните държатели и Ö дистрибуторите Õ разпространители да връщат такива отпадъци Ö най-малко Õ безплатно. Държавите-членки гарантират наличността и достъпа до необходимите съоръжения за събиране, взимайки предвид по-специално гъстотата на населението;

б) когато се предоставя нов продукт, Ö дистрибуторите Õ разпространителите са отговорни да гарантират, че този отпадък може да се върне обратно на Ö дистрибутора Õ разпространителя безплатно въз основа на принципа на взаимност, доколкото оборудването е от сходен вид и изпълнява същите функции като предоставеното оборудване. Държавите-членки могат да се отклонят от тази разпоредба, при условие че гарантират, че връщането обратно на ОЕЕО не е по-сложно за крайния държател и при условие че тези системи остават безплатни за него. Държавите-членки, които използват тази разпоредба, съобщават на Комисията за това;

б) без да нарушава разпоредбите на букви а) и б), производителят има право да създаде и действа по индивидуална и/или обща система за обратно връщане на ОЕЕО от домакинствата, при условие че тези системи следват целите на настоящата директива;

г) вземайки предвид безопасността и здравните стандарти на национално ниво и ниво Общност, може да се откаже връщането по букви а) и б) на ОЕЕО, което представлява риск за здравето и безопасността на лицата, които работят с него, поради наличие на вредни примеси. Държавите-членки постигат определени споразумения за такъв вид ОЕЕО.

Държавите-членки могат да обезпечат постигането на такива специфични споразумения за връщане на ОЕЕО съгласно букви а) и б), ако оборудването не съдържа основните компоненти или ако оборудването съдържа отпадъци, различни от ОЕЕО.

3. В случай на ОЕЕО, различни от ОЕЕО от домакинства, и без да се нарушава член 139, държавите-членки гарантират, че производителите или трети страни, действащи от тяхно име, осигуряват събирането на такива отпадъци.

4. Държавите-членки гарантират, че всички ОЕЕО, събрани съгласно по-горните параграфи 1, 2 и 3, се транспортират до съоръженията за обработка, за които има разрешение съгласно член 6, освен ако тези устройства са повторно използвани като цяло. Държавите-членки гарантират, че предвиденото повторно използване не води до заобикаляне на настоящата директива, по-специално по отношение на членове 6 и 7. Събирането и транспортирането на разделно събрани ОЕЕО се извършва по начин, който оптимизира повторната употреба и рециклирането на тези компоненти или цели устройства, които могат да се рециклират или използват повторно.

ò нов

Член 6

Обезвреждане и транспортиране на събраните ОЕЕО

1. Държавите-членки въвеждат забрана за обезвреждането на нетретирани разделно събрани ОЕЕО.

2 Държавите-членки правят необходимото, за да осигурят събирането и транспортирането на разделно събрани ОЕЕО по начин, който оптимизира повторната употреба и рециклирането, както и ограничаването на опасните вещества.

ò нов

Член 7

Ниво на събираемост

1. Независимо от разпоредбите на член 5, параграф 1, държавите-членки осигуряват постигането от страна на производителите или трети лица, действащи от тяхно име, на минимално ниво на събираемост от 65 %. Нивото на събираемост се изчислява въз основа на общото тегло на ОЕЕО, събрани в съответствие с членове 5 и 6 през дадена година, изразено като процент от средното теглото на електрическото и електронното оборудване, пуснато на пазара на посочената държава-членка през двете предходни години от 2016 г. нататък.

2. За държавите-членки, изпитващи затруднения при удовлетворяване на посочените изисквания в резултат на специфични национални обстоятелства, могат да бъдат предвидени преходни разпоредби в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2.

3. Създава се общовалидна методология за изчисляване на общото тегло на електрическото и електронното оборудване, пуснато на националния пазар.

Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

4. Най-късно до 31 декември 2012 г. Европейският парламент и Съветът преразглеждат нивото на събираемост и крайния срок, посочени в параграф 1, с оглед също така и на поставяне на евентуална отделна цел за събиране на оборудване за охлаждане и замразяване въз основа на доклад от Комисията, придружен, ако е целесъобразно, от предложение.

ê 2002/96/EО (адаптиран)

ð нов

5. Без да се засяга параграф 1, държавите-членки гарантират, че най-късно до 31 декември 2006 г. следва да се постигне степен на разделно събиране на ОЕЕО от минимум четири килограма средно за един жител на година.

Европейският парламент и Съветът, по предложение на Комисията и вземайки предвид техническия и икономически опит, натрупан от държавите-членки, определят нова задължителна цел до 31 декември 2008 г. Тя може да представлява процент от количествата електрическо и електронно оборудване, продадени на домакинствата през предходните години.

ê 2002/96/EО (адаптиран)

ð нов

Член 86

Ö Третиране Õ Обработка

1. Държавите-членки гарантират, че ð всички разделно събрани ОЕЕО се третират. ï

2. ð Освен подготовка за повторна употреба ï Ö третирането включва най-малко отстраняване на всички течности и селективно третиране в съответствие с приложение II към настоящата директива.

3. Държавите-членки гарантират, че производителите или трети лица, действащи от тяхно име, създават системи, позволяващи Õ ð оползотворяването ï Ö на ОЕЕО с помощта на най-добрите налични техники. Системите могат да бъдат създадени от производителите самостоятелно и/или колективно. Държавите-членки гарантират, че всяка организация или предприятие, извършващи операции по събиране или третиране, съхранява и третира ОЕЕО при спазване на техническите изисквания, изложени в приложение III. Õ производителите или трети страни, действащи от тяхно име, в съответствие със законодателството създават системи, чрез които се осигурява обработката на ОЕЕО чрез използване на най-добри налични техники за обработка, оползотворяване и рециклиране. Системите могат да бъдат създадени от производителите индивидуално и/или колективно. За да се гарантира съответствие с член 4 от Директива 75/442/ЕИО, обработването включва минимум отстраняване на всички течности и селективна обработка в съответствие с приложение II към настоящата директива.

ê 2008/34/EО Чл. 1, параграф 1 (адаптиран)

4. Приложение II може да бъде изменено с цел да се въведат други технологии за Ö третиране Õ обработка, осигуряващи същото ниво на защита на човешкото здраве и на околната среда.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 184, параграф 3. ÖКомисията прави преимуществена преценка на необходимостта от изменение на точките относно платките с печатна схема на мобилните телефони. Õ

ê 2002/96/EО (адаптиран)

5. За целите на защитата на околната среда държавите-членки могат да създадат минималниум стандарти за качество на Ö третирането Õ обработката на събраните ОЕЕО.

Държавите-членки, които изберат такива стандарти за качество, съобщават за това на Комисията, която публикува тези стандарти.

Ö 6. Държавите-членки насърчават фирмите или предприятията, които извършват третиране, да въвеждат сертифицирани системи за управление на околната среда в съответствие с Регламент (ЕО) № Õ Ö хх/20хх Õ № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. Ö за допускане на доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околната среда и одит (EMAS). Õ

ÖЧлен 9 Õ

Ö Разрешителни и проверки Õ

ê 2002/96/EО, Чл. 6 (адаптиран)

21. Държавите-членки гарантират, че всяка организация или предприятие, които извършват Ö операции по третиране Õ обработка, са получили разрешително от компетентните органи в съответствие с Ö член 23 от Директива 2008/хх/ЕО относно отпадъците Õ. членове 9 и 10 от Директива 75/442/ЕИО.

2. Дерогацията от разрешителното, което се изисква съобразно член Ö 24, буква б) от Директива 2008/хх/ЕО относно отпадъците Õ 11, параграф 1, буква б) от Директива 75/442/ЕИО, може да се прилага за дейности по оползотворяване на ОЕЕО, ако проверката се извърши от компетентния орган преди регистрацията, за да се гарантира съответствие с член Ö 13 от Директива 2008/хх/ЕО относно отпадъците Õ 4 от Директива 75/442/ЕИО.

При проверката се прави преглед на следното:

а) вида и количествата отпадъци, които следва да се Ö третират Õ обработват;

б) основните технически изисквания, които следва да се спазват;

в) предварителните мерки за безопасност, които следва да се вземат.

Проверката се извършва най-малко един път в годината и резултатите се съобщават на Комисията от държавите-членки.

3. Държавите-членки гарантират, че организациите и предприятията, извършващи обработката, съхраняват и обработват ОЕЕО при спазване на техническите изисквания, определени в приложение III.

43. Държавите-членки гарантират, че разрешителното или регистрацията, посочени в параграфи Ö 1 и Õ 2, включват всички условия, необходими за постигане на съответствие с изискванията на параграфи 1 Ö член 8, параграфи 2, 3 и 5 Õ и 3 за постигане на целите на оползотворяването, посочени в член 117.

Ö Член 10 Õ

Ö Превози на ОЕЕО Õ

ê 2002/96/EО, Чл. 6 (адаптиран)

ð нов

15. Действията по Ö Операцията по третиране Õ обработка може също така да бъдеат предприетаи от външни за държавите-членки или Общността страни, при условие че Ö превозът Õ транспортирането на ОЕЕО е в съответствие с Ö Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци[24] Õ Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 г. относно наблюдаването и контрола на превозите на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност[25].

2. ОЕЕО, изнесени от Общността в съответствие с Ö Регламент (EО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци Õ Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета, Ö и Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията от 29 ноември 2007 година относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага[26] Õ Регламент (ЕО) № 1420/1999 на Съвета [27] от 29 април 1999 г. за определяне на общи правила и процедури, които да се прилагат за експедициите на определени типове отпадъци в определени страни, които не са членки на ОИСР и Регламент (ЕО) № 1547/1999 на Комисията[28] от 12 юли 1999 г. за определяне на процедури за контрол съгласно Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета, които се прилагат за експедицията на определени видове отпадъци до определени страни, за които не се прилага окончателният вариант на Решение С (92)39 на ОИСР, се следят относно спазването на задълженията и целите, посочени в член 117, параграфи 1 и 2 от настоящата директива, само ако износителят може да докаже, че ð третирането ï операциите по оползотворяване, повторна употреба и/или рециклиране сеа се извършилои при условия, еквивалентни на изискванията на настоящата директива.

6. Държавите-членки насърчават организациите и предприятията, които извършват обработка, да въвеждат сертифицирани системи за управление на околната среда в съответствие с Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. за допускане на доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околната среда и одит (EMAS)[29].

ò нов

3. Определят се подробни правила за привеждането в сила на параграфи 1 и 2, по-конкретно критерии за оценка на еквивалентните условия.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

ê 2002/96/EО (адаптиран)

ð нов

Член 117

Ö Целеви равнища за Õ оползотворяване

1. Държавите-членки гарантират, че производителите и трети лица, действащи от тяхно име, създават системи, индивидуално или колективно, в съответствие със законодателството но Общността, с които осигуряват оползотворяването на ОЕЕО, които са събрани разделно в съответствие с член 5. Държавите-членки дават приоритет на повторната употреба на целите уреди. До датата, посочена в параграф 4, тези уреди не се вземат предвид при определяне на целите, залегнали в параграф 2.

12. Относно ð всички ï ОЕЕО, ð събрани разделно и ï изпратени определени за Ö третиране Õ обработка в съответствие с членове 8, 9 и 10 6 ð или за подготовка за повторна употреба, ï държавите-членки гарантират, че до 31 декември ð 2011 г. ï2006 г. производителите са постигнали ð най-малко ï следните цели:

а) за ОЕЕО, попадащи в категории 1 и 10 на от приложение I A ð към Директива 20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение на опасните вещества) ï ,

8. ð се оползотворяват 85 % ï степента на оползотворяване е увеличена до минимум 80 % от средното тегло за уред, и

9. ð 80 % се подготвят за повторна употреба и се рециклират; ï повторно използваните и рециклирани компоненти, материали и вещества се увеличават на минимум 75 % от средното тегло за един уред;

б) за ОЕЕО, попадащи в категории 3 и 4 на от приложение I A ð към Директива 20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение на опасните вещества) ï ,

10. ð се оползотворяват 80 % ï степента на оползотворяване е увеличена до минимум 75 % от средното тегло за уред, и

11. ð 70 % се подготвят за повторна употреба и се рециклират; ï повторно използваните и рециклирани компоненти, материали и вещества се увеличават на минимум 65 % от средното тегло за един уред;

в) за ОЕЕО, попадащи в категории 2, 5, 6 и 7, ð 8 ï и 9 от на приложение I A ð към Директива 20хх/хх/ЕО (Директива за ограничение на опасните вещества) ï ,

12. ð се оползотворяват 75 % ï степента на оползотворяване е увеличена до минимум 70 % от средното тегло за уред, и

13. ð 55 % се подготвят за повторна употреба и се рециклират; ï повторно използваните и рециклирани компоненти, материали и вещества се увеличават на минимум 50 % от средното тегло за един уред;

г) за газоразрядни лампи ð — 85 % се подготвят за повторна употреба и се рециклират. ï степента на компонентите, материалите и веществата, които са повторно използвани или рециклирани, достига минимум 80 % от теглото на лампите.

ò нов

2. Посочените целеви равнища се изчисляват като процент от теглото на разделно събраните ОЕЕО, които са изпратени към съоръжения за оползотворяване.

ê 2002/96/EО (адаптиран)

3. Държавите-членки гарантират, че за определяне на тези целеви равнища производителите или третите страни, действащи от тяхно име, запазват данни относно масата на от ОЕЕО, техните компоненти, материали и вещества, когато те влизат и излизат от съоръженията за Ö третиране Õ обработка и/или когато влизат в съоръжениятае за оползотворяване или рециклиране.

ê 2008/34/EО Чл. 1, параграф 2

Установяват се подробни правила за мониторинг на спазването от страна на държавите-членки на целите, посочени в параграф 2, включително спецификации относно материалите. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.

ê 2002/96/EО (адаптиран)

ð нов

4. Европейският парламент и Съветът, действащи по предложение на Комисията, поставят нови цели за оползотворяване и повторна употреба/рециклиране, включително повторната употреба на уредите, когато е целесъобразно, както и на продукти, попадащи в категория 8 от приложение I A, до 31 декември 2008 г. Това се прави като се вземат предвид ползите за околната среда от електрическо и електронно оборудване, които са в употреба, такива като подобряване ефективността на ресурсите в резултат на развитието в областта на материалите и технологиите. Техническият прогрес при повторната употреба, оползотворяването и рециклирането, продуктите и материалите, както и опитът, натрупан от държавите-членки и промишлеността, също се вземат предвид.

45. Държавите-членки насърчават разработването на нови технологии за оползотворяване, рециклиране и Ö третиране Õ обработка.

Член 128

Финансиране Ö във връзка с Õ по отношение на ОЕЕО от домакинствата

1. Държавите-членки гарантират, че до 13 август 2005 г. производителите осигуряват най-малко финансиране за събирането, Ö третирането Õ обработката, оползотворяването и екологосъобразноичното Ö обезвреждане Õ изхвърляне на ОЕЕО от домакинствата, поставени в съоръженията за събиране, предоставени в съответствие с член 5, параграф 2. Държавите-членки насърчават производителите да финансират всички разходи, които възникват за съоръжения за събирането на ОЕЕО от домакинствата.

2. За продукти, пуснати на пазара след 13 август 2005 г., всеки производител носи отговорност за финансирането на дейностите, посочени в параграф 1 и отнасящи се до отпадъците от продуктите, които той те произвеждат. Производителите могат да изберат да изпълнят това задължение индивидуално или чрез Ö колективна Õ обща схема за събиране.

Държавите-членки гарантират, че при пускане на продукт на пазара всеки производител осигурява гаранция, която показва, че управлението на ОЕЕО ще бъде финансирано и че производителите ясно са маркирали своите техните продукти в съответствие с член 151, параграф 2. Тази гаранция е за това, че дейностите, посочени в параграф 1, отнасящи се до тези продукти, ще бъдат финансирани. Гаранцията може да има формата на участие на производителя в подходящите схеми за финансиране на управлението на ОЕЕО, застраховка за рециклиране или блокиране на банкова сметка.

Разходите по събирането, обработката и изхвърлянето, съобразени с околната следа, не се показват отделно на купувачите по време на продажбата на новите продукти.

3. Отговорността за покриване на разходите по управление на ОЕЕО от продукти, пуснати на пазара преди 13 август 2005 г. датата, посочена в параграф 1 („стари отпадъци“), се поема от една или повече системи, които всички производители, съществуващи на пазара, когато Ö възникват Õ се появят съответните разходи, поддържат пропорционално, т.е. съответно на своя техния дял на пазара в зависимост от вида на оборудването.

Държавите-членки гарантират, че за преходния период от 8 години (10 години за категория 1 от приложение I A) след влизането в сила на настоящата директива производителите могат да показват на купувачите разходите за събиране, обработка и изхвърляне по начин, благоприятен за околната среда, по време на продажбата на нови продукти. Упоменатите разходи не следва да превишават действителните разходи.

4. Държавите-членки гарантират, че производителите, поддържащи електрическо и електронно оборудване чрез дистанционна комуникация също спазват изискванията, определени в настоящия член, по отношение на оборудване, предоставено в държавата-членка, в която пребивава купувачът на това оборудване.

ê 2003/108/EО Чл. 1 (адаптиран)

Член 139

Финансиране във връзка с ОЕЕО от страна на Ö ползватели Õ потребители, различни от частните домакинства

1. Държавите-членки гарантират, че до 13 август 2005 г. финансирането на разходите за събирането, Ö третирането Õ обработката, повторната употреба, Ö оползотворяването Õ възстановяването и Ö екологосъобразното обезвреждане Õ рециклирането и разумното изхвърляне на ОЕЕО, пуснато на пазара преди 13 август 2005 г., от Ö ползватели Õ потребители, различни от частните домакинства, се поема от производителите.

Държавите-членки гарантират, че до 13 август 2005 г. за ОЕЕО от продукти, пуснати на пазара преди 13 август 2005 г. (исторически отпадъци), финансирането на разходите за управление е такова, както е определено в третата и четвъртата алинея.

За историческите Ö старите Õ отпадъци, които се заместват с нови еквивалентни продукти или с нови продукти, изпълняващи същата функция, финансирането на разходите се обезпечава от производителите на такива продукти при доставката им. Възможно е във вид на алтернативно решение държавите-членки да Ö предвидят Õ обезпечат Ö ползвателите Õ потребителите, различни от частните домакинства, също да бъдат принудени да поемат частична или пълна отговорност за такова финансиране.

Финансирането на разходите за останалите Ö стари Õ исторически отпадъци се обезпечава от Ö ползвателите Õ потребителите, различни от частните домакинства.

2. Възможно е производителите и Ö ползвателите Õ потребителите, различни от частните домакинства, без да се накърнява настоящата директива, да сключат споразумения, в които да са формулирани други методи за финансиране.

ê 2002/96/EО (адаптиран)

ð нов

Член 1410

Информация за Ö ползвателите Õ потребителите

1. ð Държавите-членки осигуряват правото на производителите да представят на купувачите в момента на продажбата на нови продукти разходите за събиране, третиране и обезвреждане по екологосъобразен начин. Упоменатите разходи не следва да превишават действителните разходи. ï

21. Държавите-членки гарантират, че Ö ползвателите Õ потребителите на електрическо и електронно оборудване в домакинствата получават необходимата информация за:

а) изискванията да не се изхвърлят ОЕЕО Ö да не се обезвреждат Õ като несортирани общински отпадъци и за разделното събиране на такива ОЕЕО;

б) системите за връщане и събиране, които са на разположение;

в) тяхната роля при повторната употреба, рециклирането и други форми на оползотворяване на ОЕЕО;

г) възможното влияние върху околната среда и здравето на човека като резултат от присъствието на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване;

д) значението на символите, показани в приложение IV.

32. Държавите-членки приемат подходящите мерки, така че потребителите да участват в събирането на ОЕЕО и за насърчаването им да улеснят процеса на повторна употреба, Ö третиране Õ обработка и оползотворяване.

43. С оглед минимизиране Ö на обезвреждането Õ изхвърлянето на ОЕЕО като несортирани общински отпадъци и улесняване на тяхното разделно събиране държавите-членки гарантират, че производителите поставят подходящата маркировка ð — в съответствие с Европейски стандарт EN 50419[30] — ï върху електрическото и електронното оборудване, пуснато на пазара след 13 август 2005 г. със символа, показан в приложение IV. В изключителни случаи, когато това е необходимо поради размера или функциите на продукта, символът се напечатва върху опаковката, върху инструкциите за употреба и върху гаранционната карта на електрическото и електронното оборудване.

54. Държавите-членки могат да изискат част от или цялата информация, посочена в параграфи 2—4от 2 до 3, да бъде предоставена от производителите и/или разпространителите в инструкциите за употреба или на мястото на продажбата.

Член 1511

Информация за съоръженията за Ö третиране Õ обработка

1. С цел да се улесни ð подготовката за ï повторнаото Ö употреба и Õ използване, правилното и Ö екологосъобразно третиране Õ съобразено с околната среда обработване на ОЕЕО, включително поддръжката, подобряването, подновяването и рециклирането, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че производителите осигуряват информация за Ö повторна употреба и третиране Õ обработката и рециклирането за всички видове ново ЕЕО, пуснато на пазара, в периода от една година след пускането на пазара на оборудването. Информацията показва, доколкото това е необходимо, за да могат центровете за повторнао Ö употреба Õ използване и съоръженията за Ö третиране Õ обработка и рециклиране да постигнат съответствие с разпоредбите на настоящата директива, различните компоненти и материали в ЕЕО, както и местоположението на опасните вещества и препарати в ЕЕО. Тя се предоставя на разположение на центровете за повторнао Ö употреба Õ използване и съоръженията за Ö третиране Õ обработка и рециклиране от производителите на ЕЕО във формата на наръчници или Ö на електронен носител Õ чрез електронните медии (т.е. CD-ROM, онлайн услуги).

2. Държавите-членки гарантират, че всички производители на електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара, след 13 август 2005 г. са обозначили ясно Ö обозначени Õ уреда посредством поставена маркировка върху уреда. Нещо повече, за да може датата, на която уредът е пуснат на пазара, да бъде недвусмислено определена, маркировката върху уреда показва, че последният е бил пуснат на пазара след 13 август 2005 г. ÖЗа тази цел се прилага Европейският стандарт EN 50419 Õ Комисията насърчава подготовката на Европейски стандарти за тази цел.

Член 1612

ð Регистрация, ï Иинформация и Ö изготвяне на доклади Õ докладване

ò нов

1. Държавите-членки изготвят регистър на производителите, в това число на производителите, които доставят електрическо и електронно оборудване чрез средства за комуникация от разстояние в съответствие с параграф 2.

Посоченият регистър служи за наблюдаване на изпълнението на финансовите задължения по членове 12 и 13.

2. Държавите-членки гарантират, че всеки производител на тяхна територия може да въведе в националния им регистър цялата необходима информация, включително за изискванията за изготвянето на доклади и за таксите, която отразява дейностите му във всички останали държави-членки.

Регистрите са оперативно съвместими и позволяват обмен на подобна информация, включително относно количествата електрическо и електронно оборудване, пуснато на националния пазар, и за прехвърлянето на средства, свързани с вътреобщностното прехвърляне на продукти или ОЕЕО.

3. Определя се формата на регистрация и честотата на изготвяне на доклади. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

4. Регистърът може да се ръководи от колективни схеми за отговорност на производителя, създадени по член 12, параграф 2.

ê 2002/96/EО (адаптиран)

ð нов

51. Държавите-членки Ö ежегодно Õ съставят регистър на производителите и събират информация, включително доказани оценки, въз основа на годишните Ö относно Õ количествата и категориите относно електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара, събрано чрез всички начини, повторно използвано, рециклирано и оползотворено в държавите-членки, както и относно изнесените Ö разделно Õ събрани ОЕЕО отпадъци, по тегло или, ако това е възможно, по брой.

Държавите-членки гарантират, че производителите, доставящи електрическо и електронно оборудване чрез средствата на дистанционната комуникация, осигуряват информация за съобразяването с изискванията на член 8, параграф 4 и за количествата и категориите електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара в държавата-членка, където купувачът на това оборудване пребивава.

Държавите-членки гарантират, че изискваната информацията се съобщава на Комисията на две години, в срок от 18 месеца след края на съответния двегодишен период. Първата информация обхваща 2005 и 2006 г. Тази информация се във формат, който ще бъде определен в рамките на годината след влизането в сила на настоящата директива и в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2, с оглед създаването на база данни за ОЕЕО и тяхната обработка.

Държавите-членки осигуряват обмяната на актуална информация с цел да се постигне съответствие с настоящия параграф, и по-специално за дейностите по обработка, посочени в член 6, параграф 5.

62. Без да се засягат изискванията на параграф 1,Ддържавите-членки изпращат доклад на Комисията за прилагането на настоящата директива ð и относно информацията, посочена в параграф 5, ï на всеки три години. Докладът за прилагането се съставя въз основата на въпросник Ö , посочен в Решение на Комисията 2004/249/ЕО[31] и Решение на Комисията 2004/249/ЕО[32] Õ или план, създадени от Комисията в съответствие с процедурата, залегнала в член 6 от Директива 91/692/ЕИО на Съвета от 23 декември 1991 г. относно стандартизиране и рационализиране на докладите за прилагане на някои директиви, свързани с околната среда[33]. Въпросникът или планът се изпращат на държавите-членки шест месеца преди започването на периода, за който се отнася докладът. Докладът се предоставя на Комисията в срок от девет месеца след края на тригодишния период, обхванат от него.

Първият тригодишен доклад обхваща периода от 20хх04 г. до 20хх06 г.

Комисията публикува доклад по прилагането на настоящата директива в срок от девет месеца след получаване на докладите от държавите-членки.

ê 2008/34/EО Чл. 1, параграф 3 (адаптиран)

ð нов

Член 1713

Адаптиране към научния и техническия прогрес

Приемат се всички ð В член 16, параграф 6 и в приложенията могат да бъдат правени ï изменения, ð ако това е ï които са необходимои за адаптирането към научния и техническия прогрес на член 7, параграф 3, приложение IБ (по-специално с оглед на възможното прибавяне на осветителни тела в домакинствата, електрически лампи с нажежаема жичка и фотоволтаични продукти, като соларни панели), приложение II (по-специално като се вземат предвид новите технически разработки за обработване на ОЕЕО) и на приложения III и IV. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 184, параграф 3.

Преди да се изменят приложенията, Комисията, inter alia , се консултира с производителите на електрическо и електронно оборудване, с тези, които го рециклират, с операторите по Ö третирането Õ обработката и с екологичните организации, както и с асоциациите на работодателите и потребителите.

ê 2002/96/EО (адаптиран)

Член 1814

Комитет

1. Комисията се подпомага от Комитета, създаден съобразно член Ö 39 от Директива 2008/хх/ЕО Õ18 от Директива 75/442/ЕИО.

2. Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се взема предвид и член 8 от него.

Периодът, посочен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, е три месеца.

ê 2008/34/EО Чл. 1, параграф 4

3. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468 ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

ê 2002/96/EО

Член 1915

Санкции

Държавите-членки определят санкциите, приложими при нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива. Така предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

ò нов

Държавите-членки определят правилата за санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите-членки уведомяват Комисията за посочените разпоредби най-късно до датата, посочена в член 21, и я уведомяват незабавно при всяко следващо тяхно изменение.

ê 2002/96/EО

Член 2016

Проверки и мониторинг

Държавите-членки гарантират, че чрез извършване на инспекции и мониторинг се осигурява контрол за правилното прилагане на настоящата директива.

ò нов

1. Държавите-членки извършват необходимите проверки и мониторинг за удостоверяване на правилното изпълнение на настоящата директива.

Тези проверки обхващат най-малко износа на ОЕЕО извън Общността в съответствие с Регламента относно превоза на отпадъци и операциите в съоръжения за третиране в съответствие с Директива 2008/хх/ЕО относно отпадъците и приложение II към настоящата директива.

2. Държавите-членки извършват мониторинг на превозите на ОЕЕО в съответствие с минималните изисквания за мониторинг в приложение I.

3. Могат да бъдат определени допълнителни правила за проверките и мониторинга.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

ê 2002/96/EО (адаптиран)

ð нов

Член 2117

Транспониране

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с ð членове 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 и приложение I най-късно до [18 месеца след деня на публикуване на настоящата директива в Официален вестник на Европейския съюз]ï настоящата директива, преди 13 август 2004 г. Те незабавно ð съобщават на Комисията текста на посочените разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива. ï информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки. ðТе включват също така уточнение, че позоваванията в съществуващите законови, подзаконови и административни разпоредби на директивите, отменени с настоящата директива, се считат за позовавания на настоящата директива. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки. ï

2. Държавите-членки уведомяват Ö съобщават на Õ Комисията за текста на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети в областта, ð текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат ï в областта, Ö обхваната от Õ уредена с настоящата директива.

3. При условие че целите, заложени в настоящата директива, са постигнати, държавите-членки могат да транспонират разпоредбите, посочени в член 86, параграф 6, член 1410, параграф 21 и член 1511 чрез постигане на споразумение между компетентните органи и заинтересованите икономически сектори. Такива споразумения отговарят на следните изисквания:

а) споразуменията да са Ö изпълними Õ влезли в сила;

б) споразуменията определят целите със съответните крайни срокове;

в) споразуменията се публикуват в националния официален вестник или в официален документ, който е еднакво достъпен за обществеността, и се изпращат на Комисията;

г) постигнатите резултати се наблюдават през определени периоди от време, съобщават се на компетентните органи и Комисията и се предоставят на обществеността при условията, посочени в споразумението;

д) компетентните органи гарантират, че постигнатият напредък по споразумението Ö се следи Õ е проверен;

е) в случай на несъответствие със споразумението държавите-членки прилагат съответните разпоредби на настоящата директива чрез законови, подзаконови и административни мерки.

4. а) Гърция и Ирландия, които поради техните:

14. дефицит на инфраструктура за рециклиране,

15. географски особености, като голям брой малки острови и наличие на селски и планински области, ниска гъстота на населението, и

16. ниска гъстота на населението, и

17. ниско ниво на потребление на електрическо и електронно оборудване,

не могат да постигнат целите за събиране, посочени в член 5, параграф 5, първа алинея, или целите за оползотворяване, посочени в член 7, параграф 2, и които, съгласно член 5, параграф 2, трета алинея от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депониране на отпадъците[34], могат да поискат удължаване на крайния срок, определен в този член,

могат да удължат периода, посочен в член 5, параграф 5 и член 7, параграф 2 от настоящата директива с 24 месеца.

Тези държави-членки съобщават на Комисията за техните решения най-късно до въвеждането на настоящата директива.

б) Комисията информира другите държави-членки и Европейския парламент относно тези решения.

5. В срок от пет години след влизането в сила на настоящата директива, Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, основан на опита по прилагането на настоящата директива, по-специално по отношение на разделното събиране, обработване, оползотворяване и финансовите системи. Като допълнение докладът се основава на развитието на технологиите, натрупания опит, екологичните изисквания и функционирането на вътрешния пазар. Докладът, ако е целесъобразно, се придружава от предложения за ревизия на съответните разпоредби от настоящата директива.

ò нов

Член 22

Отмяна

Директива 2002/96/ЕО, изменена с директивите, посочени в приложение V, част А, се отменя считано от деня след датата, упомената в член 21, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, посочени в приложение V, част Б.

Позоваванията на отменените директиви се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VI.

ê 2002/96/EО

ð нов

Член 2318

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на ð двадесетия ден ï в деня на след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2419

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I A

Категории електрическо и електронно оборудване, попадащи под обхвата на настоящата директива

1. Големи домакински уреди

2. Малки домакински уреди

3. Информационно-технологични и телекомуникационни уреди

4. Потребителски уреди

5. Осветителни тела

6. Електрически и електронни средства (с изключение на широки неподвижни промишлени устройства)

7. Играчки, уреди за спорт и отдих

8. Медицински уреди (с изключение на всички присадени и замърсени продукти)

9. Инструменти за мониторинг и контрол

10. Автоматични дозатори

ПРИЛОЖЕНИЕ I Б

Списък на продуктите, които следва да се вземат предвид за целите на настоящата директива, и които попадат в категориите на приложение I A

1. Големи домакински уреди

Големи уреди за охлаждане

Хладилници

Фризери

Други големи уреди, използвани за охлаждане, консервиране и съхраняване на храна

Перални машини

Сушилни за дрехи

Миялни машини

Готварски печки

Електрически фурни

Електрически тигани

Микровълнови печки

Други големи уреди, използвани за готвене и друга обработка на храна

Електрически отоплителни уреди

Електрически радиатори

Други големи уреди за отопление на стаи, легла, мебели за сядане

Електрически вентилатори

Климатични инсталации

Други вентилационни, изсмукващи и климатични уреди

2. Малки домакински уреди

Прахосмукачки

Уреди за почистване на килими

Други уреди за почистване

Уреди, използвани за шиене, плетене, тъкане и друга обработка на тъкани

Ютии и други уреди за гладене, пресоване и друга грижа за дрехите

Тостери

Тигани за пържене

Мелнички, кафе машини и уреди за отваряне и затваряне на контейнери и пакети

Електрически ножове

Уреди за подстригване, изсушаване на коса, измиване на зъби, бръснене, масаж и други уреди за грижа за тялото

Ръчни и стенни часовници и уреди за измерване, отчитане и регистриране на време

Везни

3. Информационно-технологични и телекомуникационни уреди

Централизирана обработка на данни:

Мейнфреймс

Миникомпютри

Техника за принтиране

Персонално изчисляване:

Персонални компютри (CPU, мишка, екран и клавиатура)

Лаптоп компютри (CPU, мишка, екран и клавиатура)

Ноутбук компютри

Ноутпад компютри

Принтери

Копирно оборудване

Електрически и електронни пишещи машини

Джобни и офис калкулатори

и други продукти и уреди за събиране, съхраняване, обработка, представяне или съобщаване на информация чрез електронните средства

Потребителски терминали и системи

Факсимиле

Телекс

Телефони

Платени телефони

Безжични телефони

Клетъчни телефони

Телефонни секретари

и други продукти и уреди за предаване на звук, картина или друга информация чрез телекомуникации

4. Потребителски уреди

Радиоприемници

Телевизори

Видеокамери

Видеозаписващи устройства

Нi-fi записващи устройства

Аудиоусилватели

Музикални инструменти

и други продукти или уреди за запиване или възпроизвеждане на звук или картина, включително сигнали или други технологии за разпространение на звук и картина, различни от технологиите

5. Осветителни тела

Осветителни тела за флуоресцентни лампи с изключение на осветителните тела в домакинствата

Прави флуоресцентни лампи

Малки флуоресцентни лампи

Високо интензивни газоразрядни лампи, включително натриеви лампи с високо налягане и метал-халогенни лампи

Натриеви лампи с ниско налягане

Друго осветление или уреди за разпръскване или контролиране на светлина с изключение на електрически лампи с нажежаема жичка

6. Електрически и електронни средства (с изключение на широки неподвижни промишлени устройства)

Бормашини

Триони

Шевни машини

Инструменти за струговане, мелене, почистване с шкурка, рязане с трион, нарязване, отрязване, пробиване, правене на дупки, перфориране, сгъване, прегъване или подобни процеси на обработка на дърво, метал и други материали

Инструменти за занитване, заковаване или завинтване или отстраняване на нитове, пирони, винтове или за подобна употреба

Инструменти за заваряване, спояване или за подобна употреба

Уреди за разпръскване, пръскане, разсейване или друга обработка на течности или газообразни вещества чрез други средства

Инструменти за косене или други градинарски дейности

7. Играчки, уреди за спорт и отдих

Електрически влакчета и комплекти състезателни коли

Конзоли за ръчни видео игри

Видеоигри

Изчислителни уреди при каране на колело, гмуркане, бягане, гребане и други

Спортни уреди са електрическо или електронно оборудване

Машини с монети

8. Медицински уреди (с изключение на всички присадени и замърсени продукти)

Уреди за радиотерапия

Кардиология

Диализа

Белодробни апарати за пречистване

Ядрена медицина

Лабораторно оборудване за ин витро диагнози

Уреди за анализ

Фризери

Тестове за оплождане

Други уреди за определяне, предотвратяване, мониторинг, третиране, облекчаване при заболяване, нараняване или инвалидност

9. Инструменти за мониторинг и контрол

Детектори за дим

Регулатори на топлина

Термостати

Приспособления за измерване, теглене или регулиране в домакинствата или лабораторно оборудване

Други инструменти за мониторинг и контрол, които се използват в промишлените инсталации (например в контролните панели)

10. Автоматични дозатори

Автоматични дозатори за горещи напитки

Автоматични дозатори за горещи или студени бутилки или метални кутии

Автоматични дозатори за твърди продукти

Автоматични дозатори за пари

Всички уреди, които автоматично доставят всякакви видове продукти

ò нов

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Минимални изисквания за мониторинг на превозите на ОЕЕО

1. С цел да се направи разграничение между електрическо и електронно оборудване и ОЕЕО, в случай че държателят на въпросния предмет твърди, че възнамерява да превози или че превозва използвано електрическо и електронно оборудване, а не ОЕЕО, органите на държавите-членки изискват следното в подкрепа на твърдението му:

а) копие на фактурата и договора, свързани с продажбата и/или прехвърлянето на правото на собственост върху електрическото и електронното оборудване, в които се посочва, че въпросното оборудване е предназначено за директна повторна употреба и че е напълно функционално;

б) доказателство за оценката или изпитването под формата на копие от протокола от изпитването (сертификат за изпитване, доказателство за годност) за всяка единица оборудване в пратката и протокол, съдържащ цялата информация от протокола по изпитването съгласно точка 2;

в) декларация, изготвена от държателя, който организира транспортирането на електрическото и електронното оборудване, че нито един от материалите или оборудването от пратката не представлява отпадък по смисъла на определението в член 3, параграф 1 от Директива 2008/хх/ЕО относно отпадъците, и

г) достатъчна здрава опаковка, която да предпазва превозваните продукти от повреда по време на транспортирането, натоварването и разтоварването.

2. За да се демонстрира, че превозът се състои от използвано електрическо и електронно оборудване вместо от ОЕЕО, държавите-членки изискват да бъдат извършени следните стъпки за изпитване и поддържане на протокол от изпитването за използвано електрическо и електронно оборудване:

Стъпка 1: Изпитване

а) Следва да бъде изпитана годността и да бъдат преценени опасните вещества. Тестовете, които трябва да бъдат проведени, зависят от вида електрическо и електронно оборудване. За по-голямата част от използваното електрическо и електронно оборудване е достатъчен тест за оперативността на основните функции.

б) Резултатите от оценката и изпитването се документират.

Стъпка 2: Протокол от изпитването

а) Протоколът от изпитването следва да бъде стабилно прикрепен (но да може да се отстранява) или към самото електрическо и електронно оборудване (ако то не е опаковано), или към опаковката така, че да може да бъде прочетено без разопаковане на оборудването;

б) Протоколът съдържа следната информация:

- Наименование на артикула (наименование на артикула в съответствие с приложение II и категория в съответствие с приложение I към Директива 20/хх/хх/ЕО (Директива за ограничение на опасните вещества),

- Идентификационен номер на артикула (вид №),

- Година на производство (ако е известна),

- Име и адрес на дружеството, отговорно за представяне на доказателство за годност,

- Резултати от изпитването, както е описано в стъпка 1,

- Вид извършени тестове.

3. Освен необходимите документи по точка 1 всеки товар (напр. контейнер за превоз, камион) използвано електрическо и електронно оборудване следва да бъде придружаван от:

а) документ CMR;

б) декларация на отговорното лице за носене на отговорност.

4. При липса на необходимата документация, изисквана по точки 1 и 3, и на опаковка органите на държавите-членки приемат, че артикулът е опасен ОЕЕО и приемат, че товарът включва незаконен превоз. При тези обстоятелства съответните компетентни органи биват информирани и товарът се третира в съответствие с членове 24 и 25 от Регламента за превоз на отпадъци. В повечето случаи се налага лицата, отговорни за превоза, да върнат обратно отпадъците в страната на изпращане за своя сметка, като могат да бъдат подведени под наказателна отговорност. В държавите-членки, в които тежестта за доказване, че артикулите са ОЕЕО вместо електрическо и електронно оборудване лежи върху държавните власти, има вероятност отсъствието на необходимата документация и опаковка да доведе до значителни закъснения в транспортирането на отпадъците, докато междувременно се правят нужните разследвания за установяване статуса на превозваните стоки.

ê 2002/96/EО (адаптиран)

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Селективноа Ö третиране Õ обработка на материали и компоненти от отпадъци от електрическо и електронно оборудване, посочено в съответствие с член 86, параграф 21

1. От всички разделно събрани отпадъци от електрическо и електронно оборудване следва да се отстранят най-малко:

- полихлорираните бифенили (РСВ), съдържащи кондензатори в съответствие с Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПБХ/ПХТ)[35],

- компонентните, съдържащи живак, като прекъсвачи и лампи Ö за подсвет Õ за светене отзад,

- батерии,

- платките с печатна схема Ö основно Õ на мобилните телефони основно и на други уреди, ако повърхността на платките с печатна схема е по-голяма от 10 квадратни сантиметра,

- тонерите, течни и пастообразни, също и цветните тонери,

- пластмасите, съдържащи Ö бромирани вещества, забавящи горенето Õ броминатни стабилизатори на пламък,

- азбестовите отпадъци и компонентите, които съдържат азбест,

- електронно-лъчевите тръби,

- хлорофлуоркарбони Ö хлорофлуоровъглеводородите Õ (CFC), Ö ненапълно халогенираните хлорофлуоровъглеводороди Õ хидрохлорофлуоркарбони (HCFC) или Ö ненапълно халогенираните флуоровъглеводороди Õ хидрофлорокарбони (HFC), Ö ненапълно халогенираните въглеводороди Õ хидрокарбони (HC),

- газоразрядните лампи,

- течно-кристалните дисплеи (заедно с техните корпуси, когато е целесъобразно) с повърхност повече от 100 квадратни сантиметра и всички, които са вътрешно осветени с газоразрядни лампи,

- външните електрически кабели,

- компонентите, съдържащи огнеупорни керамични влакна, както са посочени в Директива 97/69/ЕО на Комисията от 5 декември 1997 г. относно двадесет и трето адаптиране към техническия прогрес на Директива 67/548/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества[36],

- компонентите, съдържащи радиоактивни вещества, с изключение на компоненти, които са под праговете на напрежение, определени в член 3 от приложение I към Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение[37],

- електролитните кондензатори, съдържащи вещества (височина > 25 mm, диаметър > 25 mm или пропорционално подобен обем)

Тези вещества, препарати и компоненти се Ö обезвреждат Õ изхвърлят или оползотворяват в съответствие с член 4 от Директива 75/442/ЕИО на Съвета.

2. Следните компонентни от ОЕЕО, които са разделно събрани, следва да се третират, както е посочено:

- електронно-лъчеви тръби: луминфлуоресцентната обвивка следва да бъде премахната,

- оборудване, съдържащо газове, които разрушават озоновия слой или имат Ö потенциал на Õ глобално затоплянещ потенциал (ПГЗ) над 15, като тези, които се съдържат в пяната и схемите за охлаждане: газовете трябва да бъдат правилно изведени и Ö третирани Õ обработени. Озоноразрушаващите газове трябва да бъдат Ö третирани Õ обработвани в съответствие с Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юли 2000 г. относно веществата, които разрушават озоновия слой[38].

- газоразрядни лампи: следва да се отстрани живакът.

3. Като се вземат предвид съображенията относно околната среда и препоръчването за повторна употреба и рециклиране, параграфи 1 и 2 се прилагат по същия начин, така че да не се пречи на повторната употребата и рециклиране на компонентите или целия уред.

ê 2008/34/EО Чл. 1, параграф 5 (адаптиран)

4. Като действа в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3, Комисията оценява приоритетно дали точките относно платките с печатни схеми на мобилните телефони и течнокристалните дисплеи да бъдат изменени.

ê 2002/96/EО (адаптиран)

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Технически изисквания, посочени в съответствие с член 86, параграф 3

1. За площадките за съхраняване складиране (включително за временно съхраняване складиране) на ОЕЕО преди тяхнотоата Ö третиране Õ обработка (без да се накърняват изискванията на Директива 1999/31/ЕО на Съвета):

18. херметични Ö непропускливи Õ повърхности за Ö съответните участъци Õ подходящите области с осигуряване на Ö съоръжения за събиране на течове Õ преливници и, където е целесъобразно, утайници и обезмаслители,

19. водоустойчиви покрития за съответните Ö участъци Õ зони;

2. За площадките за Ö третиране Õ обработка на ОЕЕО:

20. мерки за балансиране Ö везни за измерване Õ на теглото на Ö третираните Õ обработените отпадъци,

21. херметични Ö непропускливи Õ повърхности и водоустойчиви покрития за Ö съответните участъци Õ подходящите зони с осигуряване на Ö съоръжения за събиране на течове Õ преливници и, където е целесъобразно, утайници и обезмаслители,

22. подходящото Ö съхраняване Õ складиране на отделени резервни части,

23. подходящи контейнери за Ö съхраняване Õ складиране на батерии, полихлорирани бифенили/полихлоринатни терфенили (РСВ/РСТ), съдържащи кондензатори и други опасни вещества, такива като радиоактивни отпадъци,

24. оборудване за пречистване на водата в съответствие със здравните изисквания и изискванията за околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Символ за маркиране на електрическо и електронно оборудване

Символът, които Ö обозначава Õ индицира разделното събиране на електрическо и електронно оборудване, представлява зачертана с кръст кофа за боклук на колелца, както е показано по-долу. Символът трябва да се отпечатва явно, четливо и незаличимо.

[pic]

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Част А

Отменената директива с нейните последващи изменения

(посочена в член 22)

Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) | ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24 |

Директива 2003/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета | ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 106. |

Директива 2008/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета | ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 65. |

Част Б

Списък на сроковете за транспониране в националното право

(посочени в член 22)

Директива | Краен срок за транспониране |

2002/96/ЕО | 13 август 2004 г. |

2003/108/ЕО | 13 август 2004 г. |

2008/34/ЕО | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Таблица на съответствията

Директива 2002/96/ЕО | Настоящата директива |

Член 1 | - |

- | Член 1 |

Член 2, параграф 1 | Член 2, параграф 1 |

Член 2, параграф 2 | Член 2, параграф 2 |

- | Член 2, параграф 3, встъпителен текст |

Член 2, параграф 3 | Член 2, параграф 3, буква а) |

Член 2, параграф 1, частично | Член 2, параграф 3, буква б) |

- | Член 2, параграф 3, буква в) |

Приложение IБ, точка 5 | Член 2, параграф 3, буква г) |

Приложение IБ, точка 8 | Член 2, параграф 3, буква д) |

- | Член 2, параграф 4 |

Член 3, букви а)—г) | Член 3, букви а)—г) |

- | Член 3, буква д) |

Член 3, буква д) | Член 3, буква е) |

Член 3, буква е) | Член 3, буква ж) |

Член 3, буква ж) | Член 3, буква з) |

Член 3, буква з) | Член 3, буква и) |

Член 3, буква и) | Член 3, буква й) |

Член 3, буква й) | Член 3, буква к) |

Член 3, буква к) | Член 3, буква л) |

Член 3, буква л) | - |

- | Член 3, буква м) |

Член 3, буква м) | Член 3, буква н) |

- | Член 3, букви о)—т) |

Член 4 | Член 4 |

Член 5, точки 1—3 | Член 5, точки 1—3 |

- | Член 6, параграф 1 |

Член 5, параграф 4 | Член 6, параграф 2 |

Член 5, параграф 5 | - |

- | Член 7 |

- | Член 8, параграф 1 |

Член 6, параграф 1, първата и втората алинея и параграф 3 | Член 8, параграфи 2, 3 и параграф 4, първата алинея и втората алинея, първото изречение |

Приложение II, точка 4 | Член 8, параграф 4, втората алинея, второто изречение |

Член 6, параграф 1, третата алинея | Член 8, параграф 5 |

Член 6, параграф 6 | Член 8, параграф 6 |

Член 6, параграф 2 | Член 9, параграфи 1 и 2 |

Член 6, параграф 4 | Член 9, параграф 3 |

Член 6, параграф 5 | Член 10, параграфи 1 и 2 |

- | Член 10, параграф 3 |

Член 7, параграф 1 | - |

Член 7, параграф 2 | Член 11, параграф 1 |

- | Член 11, параграф 2 |

Член 7, параграф 3, първата алинея | Член 11, параграф 3 |

Член 7, параграф 3, втората алинея | - |

Член 7, параграф 4 | - |

Член 7, параграф 5 | Член 11, параграф 4 |

Член 8, параграф 1 | Член 12, параграф 1 |

Член 8, параграф 2, първата и втората алинея | Член 12, параграф 2, първата и втората алинея |

Член 8, параграф 2, третата алинея | - |

Член 8, параграф 3, първата алинея | Член 12, параграф 3, първата алинея |

Член 8, параграф 3, втората алинея | - |

Член 8, параграф 4 | - |

Член 9, параграф 1, първата алинея | Член 13, параграф 1, първата алинея |

Член 9, параграф 1, втората алинея | - |

Член 9, параграф 1, третата алинея | Член 13, параграф 1, втората алинея |

Член 9, параграф 1, четвъртата алинея | Член 13, параграф 1, третата алинея |

Член 9, параграф 2 | Член 13, параграф 2 |

- | Член 14, параграф 1 |

Член 10, параграф 1 | Член 14, параграф 2 |

Член 10, параграф 2 | Член 14, параграф 3 |

Член 10, параграф 3 | Член 14, параграф 4 |

Член 10, параграф 4 | Член 14, параграф 5 |

Член 11 | Член 15 |

- | Член 16, точки 1—4 |

Член 12, параграф 1, първата алинея | Член 16, параграф 5 |

Член 12, параграф 1, втората, третата и четвъртата алинея | - |

Член 12, параграф 2 | Член 16, параграф 6 |

Член 13 | Член 17 |

Член 14 | Член 18 |

Член 15 | Член 19 |

Член 16 | Член 20, параграф 1, първата алинея |

- | Член 20, параграф 1, втората алинея |

- | Член 20, параграфи 2 и 3 |

Член 17, параграфи 1—3 | Член 21, параграфи 1—3 |

Член 17, параграф 4 | - |

- | Член 22 |

Член 18 | Член 23 |

Член 19 | Член 24 |

Приложение IA | - |

Приложение IБ | - |

- | Приложение I |

Приложения II—IV | Приложения II—IV |

- | Приложение V |

- | Приложение VI |

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ С БЮДЖЕТНО ОТРАЖЕНИЕ, СТРОГО ОГРАНИЧЕН ДО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

Директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и за отмяна на Директива 2002/96/ЕО

2. БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ:

Глава и статия:

Предвидена сума за дадената финансова година:

3. ФИНАНСОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

( Предложението няма финансово въздействие

( Предложението няма финансово въздействие върху разходите, но финансовото въздействие върху приходите е, както следва:

(в милиони евро, до един знак след десетичната запетая)

Бюджетен ред | Приходи[39] | 12-месечен период, считано от дд/мм/гггг | [Година n] |

Статия ... | Въздействие върху собствените ресурси |

Статия ... | Въздействие върху собствените ресурси |

Състояние след дейността |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Статия ... |

Статия ... |

4. МЕРКИ ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ

5. ДРУГИ ЗАБЕЛЕЖКИ

[1] COM(2008) 505 и SEC(2008) 2367.

[2] OВ C 365 E, 19.12.2000 г., стр. 184 и OВ C 240 E, 28.8.2001 г., стр. 298. Ö ОВ C , , стр. . Õ

[3] OВ C 116, 20.4.2001 г., стр. 38. Ö ОВ C , , стр. . Õ

[4] OВ C 148, 18.5.2001 г., стр. 1. Ö ОВ C , , стр. . Õ

[5] ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24.

[6] ОВ C 138, 17.5.1993 г., стр. 5.

[7] ОВ C 76, 11.3.1997 г., стр. 1.

[8] ОВ C 362, 2.12.1996 г., стр. 241.

[9] ОВ C , , стр. .

[10] ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 29-58.

[11] ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19-23.

[12] ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 47. Директива, последно изменена с Решение 96/350/ЕО на Комисията (ОВ L 135, 6.6.1996 г., стр. 32).

[13] ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.

[14] COM(2008)505 и SEC(2008)2367

[15] ОВ L 266, 26.9.2006 г., стр. 1-14. Директива, изменена с Директива 2008/12/ЕО (ОВ L 76, 19.3.2008 г., стр. 39).

[16] ОВ L 78, 26.3.1991 г., стр. 38. Директива, изменена с Директива 98/101/ЕО на Комисията (ОВ L 1, 5.1.1999 г., стр. 1).

[17] COM(2008)505 и SEC(2008)2367

[18] OВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8 OВ L 257, 10.10.1996 г., стр.26-40.

[19] ОВ L 118, 27.4.2001 г., стр. 41.

[20] ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

[21] ОВ L 144, 4.6.1997 г., стр. 19.

[22] ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2001/59/ЕО на Комисията (ОВ L 225, 21.8.2001 г., стр. 1).

[23] ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2001/60/ЕО на Комисията (ОВ L 226, 22.08.2001 г., стр. 5).

[24] ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1-98. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1379/2007 на Комисията. (ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 7).

[25] ОВ L 30, 6.2.1993 г., стр. 1. Регламент,последно изменен с Регламент (ЕО) № 2557/2001 на Комисията. (ОВ L 349, 31.12.2001 г., стр. 1).

[26] ОВ L 316, 4.12.2007 г., стр. 6.

[27] OВ L 166, 1.7.1999 г., стр. 6. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2243/2001 (OВ L 303, 20.11.2001 г., стр. 11) на Комисията.

[28] ОВ L 185, 17.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2243/2001 на Комисията.

[29] ОВ L 114, 24.4.2001 г., стр. 1.

[30] Приет от Cenelec през март 2006 г.

[31] ОВ L 78, 16.3.2004 г., стр. 56.

[32] ОВ L 119, 11.5.2005 г., стр. 13.

[33] ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48.

[34] ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.

[35] ОВ L 243, 24.9.1996 г., стр. 31.

[36] ОВ L 343, 13.12.1997 г., стр. 19.

[37] ОВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1.

[38] ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2039/2000 (ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 26).

[39] По отношение на традиционните собствени ресурси (мита за селскостопански продукти, налози върху захарта, митни сборове) посочените суми следва да бъдат нетни, т.е. след приспадането на 25 % разходи по събирането.