52008PC0809
[pic] | КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |

Брюксел, 3.12.2008

COM(2008) 809 окончателен

2008/0240 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

(преработена)

{SEC(2008) 2930}{SEC(2008) 2931}

⎢ .

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Контекст на предложението |

110 | Основания и цели на предложението Целта на Директива 2002/95/ЕО (Директива за ограничението на опасните вещества) е да се ограничи употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, за да се спомогне по този начин за опазването на човешкото здраве и за екологосъобразното оползотворяване и обезвреждане на отпадъчното електрическо и електронно оборудване. Прегледът на директивата се извършва по две основни причини: 1. Комисията си е поставила за цел да създаде по-добра регулаторна среда — опростена, разбираема, ефективна и приложима. Регулаторната среда, в която действат предприятията, оказва влияние на конкурентоспособността им, на способността им да растат и да създават работни места. Целта за по-добро регулиране е важен елемент от Стратегията на ЕС за партньорство за растеж и работни места (Лисабонската стратегия). Има достатъчно възможности за усъвършенстване на директивата по отношение на прилагането ѝ, на контрола над изпълнението ѝ и на съгласуваността ѝ. 2. Съгласно Директивата за ограничението на опасните вещества Комисията следва да извърши преглед на предвидените в нея мерки, по-специално с оглед на включването на две допълнителни категории оборудване в обхвата ѝ (категории 8 и 9: медицински изделия и прибори за контрол и управление) и на адаптирането на списъка на забранените вещества. Целите на предложението са постигане на по-ясна директива, която да бъде с опростено действие и подобрено прилагане на национално равнище, по-добре адаптирана към научно-техническия напредък и по-добре съгласувана с някои други законодателни актове на Общността. |

120 | Обща информация Несигурността относно обхвата, липсата на яснота относно законодателните разпоредби и определения, различните подходи към съответствието на продуктите в различните държави-членки и потенциалното дублиране на процедури с други законодателни актове на ЕС като Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) — всичко това генерира излишни административни разходи. Ако не бъде извършен преглед на Директивата за ограничението на опасните вещества, извлечените от законодателството ползи за околната среда ще останат по-ниски от максимално възможните; несигурността сред производителите относно правните изисквания за доказване на съответствието с Директивата за ограничението на опасните вещества и относно методите за прилагане на директивата в 27-те държави-членки на ЕС ще продължи да съществува, поддържайки или увеличавайки административното бреме. |

130 | Действащи разпоредби в областта на предложението Свързаният с настоящото предложение законодателен акт е самата Директива за ограничението на опасните вещества. |

140 | Съгласуваност с другите политики и цели на Съюза Прегледът на Директивата за ограничението на опасните вещества ще повиши степента на допълване и съгласуваност спрямо някои други законодателни актове на Общността като „Пакета относно предлагането на продукти на пазара“[1] (по отношение на определенията и прилагането), Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)[2] (по отношение на употребата на определени вещества), Директивата относно използващите енергия продукти[3] (по отношение на проектирането на електрическо и електронно оборудване — ЕЕО) и законодателните актове относно управлението на отпадъците от ЕЕО. Целта на прегледа е да се намали административното бреме и Директивата за ограничението на опасните вещества да стане по-ефективна от гледна точка на разходите. |

Консултации със заинтересовани страни и оценка на въздействието |

Консултации със заинтересованите страни |

211 | Методи за провеждане на консултациите, основни целеви сектори и общ профил на участниците На уебсайта EUROPA бяха организирани две консултации със заинтересованите страни. При първата консултация (22 март — 22 май 2007 г.) бяха набирани мнения и сведения относно възможните теми, свързани с прегледа на Директивата за ограничението на опасните вещества. Целта на втората консултация (13 декември 2007 г. — 13 февруари 2008 г.) бе да се получат становища и сведения относно вариантите за провеждане на политика, които бяха предложени по време на първото допитване. |

212 | Обобщение на становищата и начина, по който те са взети предвид По време на консултациите бяха получени становища от заинтересовани страни от множество различни сектори и географски райони, като в пълнотата и качеството на мненията се наблюдаваха големи различия. В рамките на първата консултация (с 49 участника) заинтересованите страни от промишлеността подчертаха необходимостта от рационализирано и хармонизирано прилагане (особено по отношение на обхвата и на доказването на съответствието) и от по-бърз механизъм за изключване от ограниченията. Неправителствените организации (НПО) призоваха да се увеличат ползите от директивата по отношение на околната среда и на човешкото здраве. В рамките на втората консултация (с 62 участника) заинтересованите страни представиха подробни становища, ясно показвайки предпочитанията си по отношение на конкретните варианти и във връзка с бъдещата насоченост на Директивата за ограничението на опасните вещества като цяло. Някои от заинтересованите лица предложиха постепенно отменение на директивата и прехвърляне на разпоредбите за управлението на опасните вещества към Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, но по-голямата част от заинтересованите лица не споделяха това мнение. Като цяло заинтересованите лица дадоха идеи за уточняване на понятията и намаляване на несигурността. |

213 | Резултатите от консултациите са достъпни на интернет адрес http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_rohs2_en.htm. |

Събиране и използване на експертни мнения |

221 | Научни/експертни области През 2006 г. бе проведено едно проучване относно възможността за включване на медицинските изделия и приборите за контрол и управление в обхвата на Директивата за ограничението на опасните вещества съгласно член 6 от нея[4]. През юни 2008 г. бе завършено проучване по въпроса доколко е необходимо и приложимо включването на допълнителни опасни вещества в обхвата на регулирането по директивата съгласно член 4, параграф 3 и член 6 от нея. През юли 2008 г. бе сключен договор за услуга, съгласно който на службите на Комисията се оказва помощ за техническите аспекти на оценката на въздействието. През април 2008 г. бе завършено проучване, което бе насочено предимно върху иновативните и конкурентните аспекти на прегледа на Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване и на Директивата за ограничението на опасните вещества[5]. Единственото вещество, за което актуализираните научни данни даваха основание да се проучи въпросът за изключване от забраната, е декабромдифенил етер — DecaBDE. От 2002 г. насам употребата на декабромдифенил етер е ограничена от Директивата за ограничението на опасните вещества. През 2005 г. декабромдифенил етерът бе освободен от ограничението за употреба с Решение 2005/717/ЕИО на Комисията. [6] На 1 април 2008 г. Съдът на Европейските общности отмени решението в това отношение, но го остави в сила до 30 юни 2008 г. включително.[7] От 1 юли 2008 г. първоначалното ограничение на употребата на декабромдифенил етер в ЕЕО се прилага отново. В настоящото предложение декабромдифенил етерът остава в списъка на забранените вещества (приложение ІV). Остава известна несигурност относно токсичността и разлагането му на други забранени вещества (отделяне на бром до PBT и vPvB — устойчиви бионатрупващи се токсични вещества и много устойчиви бионатрупващи се вещества). При оценката на риска бе направено заключението, че няма нужда от мерки за намаляване на риска отвъд мерките, които са били вече прилагани по отношение на риска за потребителите, за човешкото здраве (физико-химични свойства), за атмосферата и за микроорганизмите в инсталациите за пречистване на отпадъчни води, както и че е необходима допълнителна информация и/или изпитвания във връзка с рисковете за работниците, за хората, изложени на действието на това вещество чрез околната среда, и за водната и сухоземната екосистема, за да се характеризират по подходящ начин опасенията, свързани с продължителните бионатрупващи се и токсични свойства на веществото.[8] Съгласно Регламент 565/2006 на Комисията се изискват допълнителни проучвания за целите на оценката на риска, включително във връзка с развиването на невротоксичност, с програмите за биологично наблюдение при човека и за мониторинг на околната среда[9]. Произтичащите от употребата на декабромдифенил етер в ЕЕО се увеличават, като се имат предвид скорошните открития[10] относно неконтролираното изхвърляне на отпадъци в ЕС и особено за незаконния износ на отпадъчно ЕЕО към държави, в които изискванията за управление на отпадъците се подчиняват на по-ниски стандарти. Предприятията, които използват веществото, могат да подават заявки за освобождаване от забраната съгласно критериите по член 5, параграф 1, буква б) от настоящото предложение. В съответствие с предвиденото в съображение 7 от настоящото предложение сегашното ограничение на употребата на това вещество ще бъде преглеждано и при необходимост адаптирано, за да се отчитат новите научно-технически данни. |

222 | Използвана методология Използваната за горепосочените проучвания методология включва анкети, изследвания на свързана с темата литература, интервюта с представители на предприятията и на органите на държавите-членки за контрол над изпълнението. Освен това бяха проведени работни семинари със заинтересовани лица. |

223 | Основни организации/експерти, с които са проведени консултации Сдружения на предприятия и отделни предприятия, неправителствени организации и държави-членки. |

2249 | Обобщение на получените и използваните съвети |

225 | Получените и използваните съвети включваха предимно: хармонизиране на изискванията, внасяне на повече яснота и опростяване на директивата, подобряване на механизма за изключване от ограниченията и включване на медицинските изделия и приборите за контрол и управление в обхвата на директивата. |

226 | Средства, използвани за осигуряване на обществен достъп до съветите на експертите Публикуване на окончателните доклади на уебсайта EUROPA. |

230 | Оценка на въздействието Бяха разгледани и следните варианти: да не се внасят уточнения или допълнения към обхвата или определенията; да се отмени цялата директива; да се отмени забраната за употребата на едно вещество (декабромдифенил етер — DecaBDE) и да се разшири списъкът на ограничените вещества. Те бяха отхвърлени, защото оценката на въздействието показа, че поради прилагането им ползите от директивата биха били под максимално възможните или защото потенциалните разходи надхвърлят ползите. Препоръчва се да се въведат уточнения и свързани с прилагането клаузи, разпоредбите да се съгласуват по възможност с някои други законодателни актове на Общността като Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, да се адаптира механизмът за изключване от ограниченията и да се включат две нови категории оборудване. Прогнозират се ползи за околната среда (намаление на количествата опасни вещества, които се изпускат в околната среда от медицинските изделия и приборите за контрол и управление, намаление на броя на несъответстващите на изискванията продукти на пазара) и икономически ползи (намаление на административното бреме, избягване на дублирането на процедури и нарастване на правната сигурност). |

231 | Във връзка с предложението бе извършена оценка на въздействието съгласно законодателната и работна програма на Комисията. |

Правни елементи на предложението |

305 | Обобщение на предложеното действие Трябва да се отбележи, че основните цели и механизми на настоящата директива не са изменени. Крайната цел е да се спре употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване; когато това временно не е възможно, се правят изключения. Не се предлага забрана на нови вещества. Главните предложени изменения са следните: Член 2 (обхват): Добавени са две нови приложения, които описват обхвата на директивата: първото описва по-общите категории продукти, а второто, което може да бъде изменяно от Комисията, съдържа задължителни списъци с продукти в рамките на всяка категория. Хармонизираният обхват подобрява прилагането на директивата и намалява административното бреме. Медицинските изделия и приборите за контрол и управление се включват в обхвата, което се очаква да генерира ползи за околната среда и човешкото здраве благодарение на намалението на употребата на опасни вещества в такова оборудване; включването им обаче ще става поетапно, за да се избегнат неблагоприятните социално-икономически ефекти. Член 3 (определения): Определенията за икономическите оператори са съгласувани с определенията в „Пакета относно предлагането на продукти на пазара“ и към тях са добавени определения за „медицински изделия“ и „еднороден материал“. Хармонизираните определения, които са съгласувани с определенията в свързаните с тази област законодателни актове на Общността, водят до повишение на правната яснота и намаление на административните разходи. Член 4 (забрана за употребата на определени вещества): Определени са максимални стойности на концентрациите на забранените вещества (в директивата е инкорпорирано едно решение на Комисията), а разрешението за употребата на несъответстващи на изискванията резервни части е разширено и вече обхваща и оборудването, което е освободено от изискванията при пускането му на пазара, за да се предотвратява преждевременното изтегляне на оборудване от употреба; добавено е ново приложение със случаи на освобождаване от изискванията за конкретните нови категории продукти (медицински изделия и прибори за контрол и управление) за случаите, в които замяната не е приложима към дадения момент; предвиден е и механизъм за въвеждане на нови забрани на вещества в съответствие с методологията в Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, за да се осигури съгласуваност и да се постигне максимален синхрон с дейностите по законодателните актове за химикалите.Подробни правила за този процес ще бъдат разработени по процедурата на комитета. При разработването на тези подробни правила Комисията ще отчита приоритетно становищата на специалистите от Европейската агенция по химикалите (ECHA). Комисията ще отправи покана до ЕСНА да извърши оценка на веществата, които се смятат за приоритетни. Член 5 (механизъм за освобождаване от изискванията): определен е 4-годишен максимален срок на валидност на освобождаването, за да се стимулират усилията за въвеждане на заместители, да се осигури правна сигурност и тежестта по осигуряване на доказателства за съответствие да се прехвърли на заявителя, както е предвидено и в Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. Въведени са нови критерии за предоставяне на правото на освобождаване като наличност и надеждност, за да бъдат отчетени по-широки социално-икономически аспекти; Комисията е оправомощена да установи подробни правила, които заявителите следва да спазват при подаването на заявление за освобождаване, като целта е заявителите да бъдат улеснени, а процедурата за контрол да бъде ускорена. Членове 6—8 са нови и въвеждат изисквания за оценяването на съответствието на продуктите и механизми за надзор на пазара съгласно „Пакета за предлагането на продукти на пазара“. Намаляването на броя на несъответстващите на изискванията продукти чрез засилен и хармонизиран надзор на пазара е икономически ефективен начин за увеличаване на екологичните ползи от директивата; хармонизираните изисквания за оценяване на съответствието водят до повишение на правната сигурност и намаление на административните разходи за държавите-членки и производителите. |

310 | Правно основание Член 95 от Договора. |

320 | Принцип на субсидарността Принципът на субсидиарността се прилага, тъй като предложението не е от изключителната компетентност на Общността. |

Целите на предложението не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки поради следните причини: |

321 | Компетенциите във връзка с въздействието на електрическите и електронните изделия върху околната среда и свободното им движение в рамките на вътрешния пазар са споделени между Общността и държавите-членки; |

323 | Индивидуалните инициативи на държавите-членки биха могли да доведат до намаление на степента на опазване на околната среда и до проблеми на вътрешния пазар. |

Едно действие на Общността ще постигне по-добре целите на предложението поради следните причини: |

324 | Поради транснационалния характер на проблемите е целесъобразно те да бъдат регулирани на равнището на Общността; хармонизирането на изискванията за производителите и властите в цялата Общност ще повиши икономическата ефективност и ще повлияе благоприятно на опростяването на законодателните разпоредби. |

325 | Потребността от по-висока степен на хармонизация на изискванията на Директивата за ограничението на опасните вещества може да бъде удовлетворена единствено чрез преработка на директивата; опростяване на законодателството на ЕС може да се извършва само на равнището на Общността. |

326 | Фрагментарните национални административни разпоредби относно ограничението на опасните вещества биха довели до повишаване на разходите за производителите. |

327 | Настоящата преработка на директивата е неразделна част от развитието на по-добра регулаторна среда на равнището на Общността. |

Следователно предложението съответства на принципа на субсидиарността. |

Принцип на пропорционалността Предложението съответства на принципа на пропорционалността поради следните причини: |

331 | Предложената мярка е преработка на действаща директива по точките, които са посочени от Съвета и Европейския парламент. Тя е част и от усилията за опростяване на законодателството и води до повишение на съгласуваността и синхрона с други законодателни актове на Общността, засягащи същите продукти. |

332 | Уточняването на обхвата и определенията, въвеждането на хармонизирани клаузи относно прилагането на директивата и подобряването на механизма за освобождаване от ограниченията ще доведат до нарастване на правната сигурност и намаление на административното бреме. |

Избор на инструменти |

341 | Предложени инструменти: Директива. |

342 | Друго средство не би било целесъобразно поради следните причини: Предложената мярка е преработка на действаща директива; когато това е необходимо, тя инкорпорира елементи от документи с насоки, чийто ефект по отношение на хармонизацията е счетен за недостатъчен. Само дейностите по саморегулиране не биха били достатъчни за постигането на целите на политиката; възможността за отмяна на директивата бе разгледана при оценката на въздействието и бе отхвърлена. |

Отражение върху бюджета |

409 | Предложението няма отражение върху бюджета. |

Допълнителна информация |

510 | Опростяване |

511 | Предложението за преработка на директивата предвижда опростяване на законодателството: опростяване на административните процедури за публичните органи (на ЕС и националните); опростяване на административните процедури за частните заинтересовани лица. |

512 | То води до уточняване на определенията и обхвата, до хармонизиране на оценяването на съответствието на продуктите, до хармонизиране на дейностите по надзор на пазара, до адаптиране и повишаване на ефективността на механизма за освобождаване от изискванията в крак с научно-техническия напредък. |

513 | Структурираната координация между органите за пазарен надзор и съответните им дейности (включително обмен на информация), уточняването на обхвата и определенията и рационализирането на механизма за освобождаване от изискванията ще улеснят работата на властите по прилагане и контрол над изпълнението на директивата. |

514 | Уточняването на обхвата и определенията ще улесни вземането на решения по въпроса дали даден продукт попада в обхвата на директивата и какви мерки трябва да бъдат взети за постигане на съответствие; хармонизирането на процедурите за оценяване на съответствието дава на производителите правна сигурност относно доказателствата за съответствието, които те трябва да представят на властите в цялата Общност. |

515 | Предложението е включено в непрекъснатата програма на Комисията за осъвременяване и опростяване на достиженията на правото на ЕО и в нейната работната и законодателна програма под номер 2008/ENV/001. |

520 | Преработка на действащо законодателство Приемането на предложението ще доведе до преработката на един действащ законодателен акт, а именно действащата Директива 2002/95/ЕО. Тъй като приложение V, изброяващо случаите, за които не се прилага забраната за употреба на определени вещества по член 4, параграф 1 от Директивата за ограничението на опасните вещества, се актуализира периодично в съответствие с научно-техническия напредък чрез процедурата на комитета, посоченото приложение не е включено в това предложение по процедурата за съвместно вземане на решения. |

Клауза за преглед/преразглеждане/срок на валидност |

531 | Предложението не включва клауза за извършване на преглед. Въпреки това Комисията ще следи внимателно за възникването на евентуална необходимост от преразглеждане в контекста на резултатите от прегледа, който бе извършен съгласно член 138, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. |

550 | Таблица на съответствието Държавите-членки трябва да представят на Комисията текста на националните разпоредби за транспониране на директивата и таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива. |

560 | Европейско икономическо пространство Предложеният акт е от значение за ЕИП и поради това следва да обхваща Европейското икономическо пространство. |

ê 2002/95/EО (адаптиран)

2008/0240 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно ограничението зна употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

(преработена) (текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията[11],

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет[12],

като взеха предвид становището на Комитета на регионите[13],

в съответствие с процедурата по член 251 от Договора, и в светлината на съвместния проект, одобрен от Помирителния комитет на 8 ноември 2002 г.[14],

като имат предвид, че:

ò нов

1. (1) Директива 2002/95/ЕО от 27 януари 2003 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване[15] трябва да бъде предмет на няколко съществени изменения. С оглед постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

ê 2002/95/EО (адаптиран)

(21) Несъответствията в законодателството или административните мерки, приети от държавите-членки, по отношение на ограниченията в употребата на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, могат да създадат пречки за търговията и да изменят условията на конкуренцията и могат поради това да окажат директно влияние върху установяването и функционирането на вътрешния пазар. Необходимо е да се сближат законодателствата на Ддържавите-членки в тази област и да се спомогне за защитата Ö опазването Õ на здравето на хората и стабилно възстановяване на околната среда, премахване на Ö за екологосъобразно оползотворяване и обезвреждане на Õ отпадъците от електрическото и електронно оборудване.

ê 2002/95/EО (адаптиран)

ð нов

(3)(2) Европейският съвет на заседанието си в Ница на 7, 8 и 9 декември 2000 г. ð Съгласно Директива 2002/95/ЕО Комисията извършва преглед на разпоредбите на посочената директива, по-специално за да добави към обхвата ѝ оборудване от определени категории и за да проучи необходимостта от адаптиране на списъка с веществата въз основа на научния напредък, като се съобразява с принципа на предпазните мерки, ï подписа Ö одобрен с Õ Резолюция на Съвета от 4 декември 2000 г. относно предохранителен принцип.

(3) Докладът на Комисията от 30 юли 1996 г. за преразглеждане на стратегията на Общността за управление на отпадъците, акцентира на нуждата да се намали съдържанието на отпадъчни опасни вещества и посочи потенциалните ползи от общи правила на Общността за ограничаване присъствието на такива вещества в продуктите и процесите на производство.

(4) Резолюцията на Съвета от 25 януари 1988 г. за програма за действие на Общността за борба със замърсяването на околната среда с кадмий[16] подтикна Комисията да разработи незабавно специални мерки за такава програма. Здравето на човека също е защитено с цялостна стратегия, която, по- специално, ограничава употребата на кадмий и стимулира изследванията на заместители, които трябва да бъдат направени поради тази причина. Резолюцията акцентира, че употребата на кадмий трябва да бъде ограничена до случаите, при които няма подходящи или по-безопасни алтернативи.

(4)(5) Наличните данни показват, че тези мерки за събиране, третиране, рециклиране и премахване Ö обезвреждане Õ на отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), както е постановено в Директива 2002/96/ЕО от 27 януари 2003 г. на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъчно електрическо и електронно оборудване[17], са необходими за намаляването на проблемите за управление на отпадъците, свързани с въпросните тежки метали и въпросните вещества, които забавят горенето. Въпреки тези мерки значителна част от ОЕЕО ще продължати да бъдате откриваниа в по настоящите линии за изхвърляне вериги за обезвреждане. Дори ако ОЕЕО е било събрано отделно и подложено на процеси Ö преработка Õ за рециклиране, неговото съдържание на живак, кадмий, олово и хром VI, PBB Ö (полибромирани бифенили) Õ и PBDE Ö (полибромирани дифенилетери) Õ има вероятност да представляват риск за здравето или околната среда.

(5)(6) Като се вземате под внимание техническата и икономическата приложимост, ð включително за малките и средните предприятия, ï най-ефективният начин за значително намаляване на рисковете за здравето и околната среда, свързани с тези вещества, за които може да се достигне избраното ниво на защита в Общността, е заместването на тези вещества в електрическото и електронното оборудване с безопасни или по-безопасни материали. Ограничаването на употребата на тези опасни вещества е вероятно да увеличи възможностите за икономическа печалба от рециклиране на ОЕЕО и да намаляванеи на отрицателното влияние върху здравето на работниците в заводите за рециклиране.

(6)(7) Веществата, обхванати от настоящата директива, са добре проучени научно и оценени и са били обект на различни мерки на ниво Общност и на национално ниво.

(7)(8) Предвидените в настоящата директива мерки вземат под внимание съществуването на международни указания и препоръки и са базирани на оценка от на наличната научна и техническа информация. Мерките са необходими за постигане на избраното ниво на защита за здравето на човека, здравето на животните и околната среда, като се имат предвид рисковете, които липсата на тези мерки вероятно биха предизвикалиа в Общността. Мерките трябва да бъдат под контрол и, ако е необходимо, да бъдат коригирани, като се вземе под внимание наличната научна и техническа информация.

ò нов

(8) Настоящата директива допълва общото законодателство на Общността за управлението на отпадъците като Директива 2008/[…]/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците.

(9) Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти[18] дава възможност за приемане на конкретни изисквания за екологосъобразно проектиране за използващите енергия продукти, които могат да бъдат включени и в обхвата на настоящата директива. Директива 2005/32/ЕО и мерките за прилагане, приети в съответствие с нея, не засягат общностното законодателство за управление на отпадъците.

ê 2002/95/EО (адаптиран)

ð нов

(10)(9) Директивата трябва да се прилага, без да влиза в противоречие със законодателството на Общността за изискванията за безопасността и здравето и специалното законодателство на Общността за управление на отпадъците, по-специално Ö с Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори Õ Директива 91/157/ЕИО на Съвета от 18 март 1991 г. относно батериите и акумулаторите, съдържащи някои опасни вещества[19] ð и с Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно устойчивите органични замърсители[20]. ï

ê 2002/95/EО (адаптиран)

ð нов

(11)(10)Техническото развитие на електрическото и електронното оборудване без тежки метали, полибромдифенили Ö полибромирани дифенилетери Õ (PBDE) и полибромирани бифенили (PBB) трябва да бъдате взетио под внимание.

(12) След като научните данни са в наличност и като се вземе под внимание предохранителния принципът Ö на предпазните мерки, Õ забраната на други опасни вещества и тяхното заместване с по-благоприятни за околната среда алтернативи, които гарантират поне същото ниво на защита за потребителите, те трябва да бъдат проучени ð , като се отдава внимание на съгласуваността с други законодателни актове на Общността, по-специално с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)[21]. Особено внимание следва да бъде отдадено на потенциалното въздействие върху МСП. ï

(13)(11) Изключения от изискванията за заместване трябва да бъдат допуснати, ако заместването не е възможно от научна или техническа гледна точкаð , особено предвид на положението на МСП, ï или ако негативното влияние върху околната среда или здравето ð или социално-икономическите въздействия ï, причинени от заместителя, има вероятност да превишиат Ö ползите за здравето и за околната среда Õ и ð социално-икономическите ï ползите от това заместване ðили ако не са осигурени надеждни заместители. ï Заместването на опасни вещества в електрическо и електронно оборудване, трябва също Ö така Õ да бъде направено по начин, съвместим със здравето и безопасността на потребителите на електрическо и електронно оборудване. ð Пускането на медицински изделия на пазара изисква процедура за оценка на съответствието съгласно директиви 93/42/ЕО и 98/79/ЕО, а по тази процедура би могло да се наложи намеса на нотифициран орган, определен от компетентните власти на държавите-членки. Ако такъв нотифициран орган установи, че безопасността на потенциалния заместител при предвидената му употреба в медицински изделия или в медицински изделия за диагноза ин витро не е доказана, това се смята за очевидно отрицателно социално-икономическо въздействие и отрицателно въздействие върху околната среда и здравето ï (ЕЕО). ðСледва да бъде възможно да се подават искания за освобождаване от изискванията на директивата на оборудване, което попада в обхвата на настоящата директива, от датата на влизането ѝ в сила, дори когато искането е преди действителното включване на това оборудване в обхвата ѝ. ï

ò нов

(14) Случаите, в които забраната не се прилага за определени материали или компоненти, следва да бъдат с ограничен обхват, за да се постигне постепенно прекратяване на употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, при положение че употребата им в такова оборудване следва да може да се избягва.

ê 2002/95/EО (адаптиран)

(15)(12) Трябва да има резервни части в наличност, ако Ö тъй като Õ повторната употреба, ремонтирането и удължаването на живота на продукта е са от полза.

ò нов

(16) Процедурите за оценяване на съответствието на електрическото и електронното оборудване по настоящата директива следва да бъдат съгласувани със съответните законодателни актове на Общността, по-специално с Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО[22]. Хармонизирането на процедурите за оценяване на съответствието следва да даде на производителите правна сигурност относно доказателствата за съответствието, които те трябва да представят на властите в цялата Общност.

(17) Маркировката, която се прилага за продуктите на равнището на Общността, маркировката „СЕ“, следва да се прилага и за електрическото и електронното оборудване, попадащо в обхвата на настоящата директива.

(18) Механизмите за пазарен надзор, установени с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93[23], биха осигурили нужните предпазни механизми за проверка на съответствието с настоящата директива.

ò нов

(13) Адаптирането към научния и техническия прогрес на изключенията от изискванията относно постепенното изваждане от употреба и забрана на опасните вещества трябва да се прилага от Комисията в съответствие с процедурата на комитета.

ê 2002/95/EО

(19)(14) Необходимите мерки за прилагане на настоящата директива трябва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията[24].

ò нов

(20) По-специално, Комисията следва да получи правомощията да адаптира приложения ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ в съответствие с научно-техническия напредък и да приема други необходими мерки за прилагане. Тъй като посочените мерки имат общ обхват и са предназначени за изменение на несъществени елементи от Директива 2002/95/ЕО, те трябва да бъдат приемани съгласно процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(21) Задължението за транспониране на настоящата директива в националното право трябва да бъде ограничено до разпоредбите, които представляват изменение по същество в сравнение с предходната директива. Задължението за транспониране на разпоредбите, които не са изменени, произтича от предходната директива.

(22) Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки по отношение на сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, посочени в приложение VІІІ, част Б.

(23) Тъй като целите на действието, което ще бъде предприето, а именно установяване на ограничения за употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Общността поради мащаба на проблема и отражението му върху други общностни законодателни актове относно оползотворяването и обезвреждането на отпадъци и върху области от общ интерес, например опазването на човешкото здраве, Общността може да приема мерки съгласно принципа на субсидиарността, определен в член 5 от Договора. Съгласно принципа на пропорционалността, определен в посочения член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ê 2002/95/EО (адаптиран)

ð нов

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Ö Предмет Õ

ð Настоящата директива установява правила за ограничаването на употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, ï за да спомогне за защитата Ö опазването Õ на здравето на човека и стабилно възстановяване на околната среда, както и премахване на Ö и за екологосъобразно оползотворяване и обезвреждане на отпадъчното Õелектрическото и електронно оборудване.

Член 2

Обхват

1. Без да засяга член 6 нНастоящата директива се прилага за електрическо и електронно оборудване, което попада в категориите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10, постановени Ö посочени Õ в приложение IА ð и определени в приложение ІІ ï към Директива 2002/96/ЕО (ОЕЕО) и за електрически крушки и осветителни тела в домашни условия.

ê 2002/95/EО (адаптиран)

ð нов

2. Настоящата директива се прилага, без да засягат ð изискванията на ï законодателството на Общността относно изисквания за безопасността и здравето ð и относно химикалите, по-конкретно Регламент (ЕО) № 1907/2006, ïкакто и специалното законодателство на Общността за управление на отпадъците.

3. Настоящата директива няма да се прилага за: резервни части за поправка или за повторна употреба на електрическо и електронно оборудване, които са пуснати на пазара преди 1 юли 2006 г.

а) ðоборудване, което е необходимо за опазване на основните интереси на държавите-членки от гледна точка на сигурността, включително за оръжия, боеприпаси и бойни продукти, специално предназначени за военна употреба; ï

б) ðоборудване, което е специално проектирано като част от друг вид оборудване извън обхвата на настоящата директива и което може да изпълнява предназначението си само като част от посоченото друго оборудване; ï

в) ðоборудване, което не е предназначено за пускане на пазара като единна функционална или търговска единица. ï

Член 3

Определения

За целите на настоящата Директива, ще се прилагат следните определения:

a) „електрическо и електронно оборудване“ или ð (наричано по-долу ï „ЕЕО“) означава оборудване, което е зависимо от електрически ток или електромагнитни полета, за да функционира правилно, и оборудване за генериране, предаване и измерване на такива електричество Ö такъв ток Õ или полета, което попада в категориите, определени в приложение IА на Директива 2002/96/ЕО (ОЕЕО) и е създадено за употреба с електрическо напрежение, което не превишава 1000 волта за променлив ток и 1500 волта за прав Ö постоянен Õ ток;

б) „производител“ означава всяко лице, което независимо от техниката на продажба, която използват, включително средствата за комуникация от разстояние съгласно Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. за защита на потребителите по отношение на договорите от разстояние[25]:

i) произвежда и продава електрическо и електронно оборудване със своя собствена марка;

ii) препродава под своя собствена марка оборудване, произведено от други снабдители, прекупвачът няма да бъде разглеждан като „производител“, ако марката на производителя се появява на оборудването, както е предвидено в подточка i); или

iii) внася или изнася електрическо и електронно оборудване на професионална основа за държава-членка.

Ако някой изключително предоставя финансиране според или съгласно някакво финансово споразумение няма да бъде смятан за „производител“, освен ако той действа като производител по смисъла на подточки i) до iii).

ò нов

б) „производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда ЕЕО или под чието име или търговска марка има проектирано или произведено ЕЕО;

в) „дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставките, различно от производителя или вносителя, което предлага ЕЕО на пазара;

г) „вносител“ означава всяко регистрирано в Общността физическо или юридическо лице, което пуска на пазара на Общността ЕЕО от трета държава;

д) „предлагане на пазара“ означава всяка възмездна или безвъзмездна доставка на ЕЕО за разпространение, потребление или употреба на пазара на Общността като част от дадена търговска дейност;

е) „пускане на пазара“ означава първото предлагане на ЕЕО на пазара на Общността;

ж) „хармонизиран стандарт“ означава стандарт, който е приет от един от европейските органи по стандартизация, изброени в приложение І към Директива 98/34/ЕО, въз основа на искане от Комисията съгласно член 6 от Директива 98/34/ЕО;

з) „упълномощен представител“ означава всяко регистрирано в Общността физическо или юридическо лице, което е било писмено упълномощено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи;

i) „маркировка „СЕ“ означава маркировка, с която производителят показва, че продуктът съответства на приложимите изисквания на общностните законодателни актове за хармонизиране, предвиждащи нанасянето ѝ;

й) „оценяване на съответствието“ означава процедурата, посредством която се установява дали са спазени изискванията на настоящата директива по отношение на дадено ЕЕО;

к) „надзор на пазара“ означава извършваните дейности и вземаните мерки от страна на публичните органи, за да се гарантира, че ЕЕО отговаря на определените в настоящата директива изисквания и не застрашава здравето, безопасността или други аспекти на опазването на обществения интерес;

л) „еднороден материал“ означава материал с изцяло хомогенен състав, който не може да бъде механично разделен на различни материали, като това означава, че по принцип материалите не могат да бъдат разделени чрез механични действия като развинтване, разрязване, раздробяване, смилане и абразивни технологии;

м) „медицинско изделие“ означава медицинско изделие по смисъла на член 1, параграф 2, буква а) от Директива 93/42/ЕО;

н) „медицинско изделие за диагноза ин витро“ означава медицинско изделие за диагноза ин витро по смисъла на член 1, параграф 2, буква б) от Директива 98/79/ЕО;

о) „активно имплантируемо медицинско изделие“ означава всяко активно имплантируемо медицинско изделие по смисъла на член 1, параграф 2, буква в) от Директива 90/385/ЕИО;

п) „промишлени прибори за контрол и управление“ са прибори за контрол и управление, които са предназначени изключително за промишлена или професионална употреба.

ê 2002/95/EО (адаптиран)

ð нов

Член 4

Защита Ö Предотвратяване Õ

1. Държавите-членки трябва да гарантират, че от 1 юли 2006 г., ново електрическо и електронно оборудване Ö ЕЕО Õ, ð включително резервните части за ремонт или повторна употреба на оборудването ï, което е пуснато на пазара, не съдържа ð веществата, изброени в приложение ІV. ï олово, живак, кадмий, шест валентен хром, полибромирани бифенили (PBB), полибромдифенили (PBDE). Националните мерки за ограничаване и забрана на употребата на тези вещества в електрическо и електронно оборудване, които са приети в съответствие с законодателството на Общността преди приемането на настоящата директива, може да бъдат запазени до 1 юли 2006 г.

ê 2002/95/EО, приложение, точка 29 (адаптиран)

ð нов

2. За целите на член 5, параграф 1, буква а) ð настоящата директива ï се толерира Ö допуска Õ максимална стойност на ð тегловната ï концентрацията ð в еднородните материали съгласно приложение ІV ï 0,1 % тегловни в хомогенни материали на веществата олово, живак, шествалентен хром, полибромирани бифенили (PBB) или полибромирани дифенилни етери (PBDE) и до 0,01 % тегловни в хомогенни материали за кадмия.

ò нов

3. Параграф 1 се прилага за медицинските изделия и за приборите за контрол и управление, които се пускат на пазара от 1 януари 2014 г., за медицинските изделия за диагноза ин витро, които се пускат на пазара от 1 януари 2016 г., и за промишлените прибори за контрол и управление, които се пускат на пазара от 1 януари 2017 г.

4. Параграф 1 не се прилага за резервните части за ремонт или повторна употреба на:

а) ЕЕО, което е пуснато на пазара преди 1 юли 2006 г.;

б) медицинските изделия, които са пуснати на пазара преди 1 януари 2014 г.;

в) медицинските изделия за диагноза ин витро, които са пуснати на пазара преди 1 януари 2016 г.;

г) приборите за контрол и управление, които са пуснати на пазара преди 1 януари 2014 г.;

д) промишлените прибори за контрол и управление, които са пуснати на пазара преди 1 януари 2017 г.;

е) ЕЕО, за което е ползвано правото на освобождаване и което е било пуснато на пазара преди изтичането на срока на освобождаването.

5. Параграф 1 не се прилага за активните имплантируеми медицински изделия. До 2020 г. Комисията ще преразгледа изключението за активните имплантируеми медицински изделия, за да направи евентуално предложение за включването им в обхвата на изискванията на посочения параграф.

ê 2002/95/EО (адаптиран)

ð нов

26. Параграф 1 няма да се прилага за заявките Ö случаите на употреба Õ , които са изброени в приложениетоя ð V и VI ï.

3. На базата на предложение на Комисията, Европейският парламент и Съветът ще решат веднага след като получат научните данни и в съответствие с принципите на политиката за химикалите, както е постановено в Шестата програма на Общността за действие за околната среда, забраната на други опасни вещества и тяхното заместване с по-безвредни за околната среда алтернативи, които гарантират най-малко същото равнище на защита на потребителите.

ò нов

7. Когато има неприемлив риск за човешкото здраве или за околната среда, който произтича от използването на определени вещества, по-специално на изброените в приложение ІІІ вещества, и за чието намаляване са необходими мерки в цялата Общност, списъкът на забранените вещества в приложение ІV се преразглежда по метод, основаващ се на процедурата по членове 69—72 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Споменатите мерки, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящата директива, се приемат съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 2.

ê 2002/95/EО (адаптиран)

ð нов

Член 5

Адаптиране Ö на приложенията Õ към научния ио-техническия прогрес Ö напредък Õ

ê 2008/35/EО Член 1, параграф 1, буква a) (адаптиран)

ð нов

ð 1. За да адаптира приложенията към научно-техническия прогрес, Комисията приема следните мерки: ï

1. a) Приемат се всички Ö всякакви необходими Õ изменения, които са необходими, за да се адаптира на приложението ð ІІ; ï към научния и техническия прогрес за следните цели:

a) установяване, ако е необходимо, на максимални стойности на концентрация, до които присъствието на посочени в член 4, параграф 1 вещества в специалните материали и компоненти на електрическо и електронно оборудване трябва да бъдат толерирани;

б) изключване ð включване ï на материали и компоненти от електрическо и електронно оборудване Ö ЕЕО Õ от член 4, параграф 1 ð в приложения V и VІ, когато е изпълнено едно от следните условия: ï

- тяхното отстраняване или заменяне замяна посредством промени в строежа Ö проектирането Õ или Ö чрез Õ материали и компоненти, които не изискват никакви материали или вещества, посочени в него Ö в член 4, параграф 1 Õ, е технически или научно неосъществимо,

- ðне са осигурени надеждни заместители, ï

- отрицателното влияние върху околната среда, здравето и/или безопасността на потребителите ð и социално-икономическите въздействия ï, причинени от замяната, има вероятност да надвишат ползите за околната среда, здравето и/или безопасността на потребителите ð и социално-икономическите ползи ï Ö от тази замяна Õ;

в) преразглеждането на всяко изключение в приложението най-малко на четири години или четири години след като артикулът е добавен към списъка, с цел разглеждане на изхвърлянето на материали и компоненти от електрическо и електронно оборудване от приложението, ако тяхното отстраняване или замяна посредством промени в строежа или материали и компоненти, които не изискват никакви материали или вещества, посочени в член 4, параграф 1, е технически или научно възможно в случай, че отрицателно влияе върху околната среда, здравето и/или безопасността на потребителите, причинени от замяната има вероятност да надвишат ползите за околната среда, здравето и/или безопасността на потребителите.

ê 2008/35/EО Член 1, параграф 1, буква б)

Мерките, посочени в букви а), б) и в) от първа алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 2.

ò нов

в) заличаване на материали и компоненти на ЕЕО от приложения V и VІ, когато посочените в буква б) условия вече не са изпълнени.

Споменатите мерки, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящата директива, се приемат съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 2.

2. Мерките, приети съгласно буква б) от параграф 1, са с максимален срок на действие от четири години и могат да бъдат подновявани. Комисията своевременно взема решение по всяка заявка за подновяване, която е подадена не по-късно от 18 месеца преди изтичането на дадено право на освобождаване.

ê 2002/95/EО (адаптиран)

ð нов

32. Преди приложението ð приложенията ï да бъдеат измененои съгласно параграф 1, Комисията, inter alia , ще Ö се Õ консултира Ö с Õ производителите на електрическо и електронно оборудване, собственици на заводи за рециклиране и за обработка Ö третиране Õ, природозащитни организации, сдружения на работници и потребители. Коментарите ще бъдат препратени на комитета по член 7, параграф 1. Комисията трябва да предостави доклад за информацията, която получава.

ð 4. Доколкото определени материали или компоненти са включени в приложения V и VІ към настоящата директива по силата на член 5, параграф 1, буква б) от нея, съответните случаи на употреба на тези материали или компоненти също ще се смятат за освободени от изискванията за издаване на разрешение, посочени в член 58, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. ï

ò нов

Член 6 Мерки за прилагане

Комисията приема подробни правила относно:

- заявките за освобождаване, включително относно формата и вида на сведенията, които трябва да бъдат представени при подаване на тези заявки, както и анализа на алтернативите и — когато има подходящи алтернативи — плановете за заместване, посочени в Регламент (ЕО) № 1907/2006,

- спазването на максималните допустими стойности на концентрациите, посочени в член 4, параграф 2,

- прилагането на член 5, параграф 2, като се отчита необходимостта от правна сигурност за икономическите оператори в очакване на решение на Комисията за подновяване на освобождаванията.

Споменатите мерки, предназначени за изменение на несъществени елементи от настоящата директива, се приемат съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 2.

ê 2002/95/EО

Член 6

Преглед

Преди 13 февруари 2005 г., Комисията преразглеждат мерките, които са предвидени в настоящата директива, за да вземе под внимание, където е необходимо, новите научни данни.

По-специално до тази дата Комисията представя предложения за включване в обхвата на настоящата директива на оборудването, което попада в категории 8 и 9, постановените в приложение IА към Директива 2002/96/ЕО (ОЕЕО).

Комисията също проучва нуждата за адаптиране на списъка с вещества в член 4, параграф 1 на основа на научни факти и като се вземе под внимание предохранителния принцип, и, ако е подходящо — настоящите предложения на Европейския парламент и на Съвета за такива адаптации.

Особено внимание трябва да бъде обърнато на контрола върху влиянието върху околната среда и здравето на човека на опасни вещества и материали използвани в електрическо и електронно оборудване. Комисията ще изпита приложението на замяната на такива вещества и материали и ще представя предложения на Европейския парламент и на Съвета, за разширяване на обсега на член 4, както е подходящо.

ò нов

Член 7

Задължения на производителите

1. Когато пускат продуктите си на пазара, производителите гарантират, че тези продукти са били проектирани и произведени в съответствие с определените в член 4 изисквания.

2. Производителите изготвят необходимата техническа документация и извършват или възлагат извършването на процедурата за вътрешен производствен контрол, посочена в част А от приложение ІІ към Решение № 768/2008/ЕО.

Когато с помощта на тази процедура е доказано съответствието на дадено ЕЕО с приложимите изисквания, производителите изготвят декларация за съответствие с изискванията на ЕО и нанасят маркировката „СЕ“.

3. Производителите съхраняват техническата документация и декларацията на ЕО за съответствие в срок от десет години от пускането на ЕЕО на пазара.

4. Производителите извършват необходимото, за да гарантират, че са въвели процедури, които осигуряват постоянното съответствие на серийното производство. Промените в проектирането или характеристиките на продуктите и промените в хармонизираните стандарти или в техническите спецификации, спрямо които е декларирано съответствието на дадено ЕЕО, трябва да се отчитат по целесъобразен начин.

5. Когато това се смята за целесъобразно с оглед на произтичащите от даден продукт рискове, за да опазят здравето и да гарантират безопасността на потребителите, производителите извършват изпитвания на предлаганото на пазара ЕЕО въз основа на извадка, разглеждат и при необходимост водят регистър на жалбите относно несъответстващо ЕЕО и на върнатите от потребителите продукти и информират дистрибуторите за провежданото наблюдение.

6. Производителите извършват необходимото, за да гарантират, че на произведеното от тях ЕЕО е отбелязан видът, партидата или серийният номер или друг елемент, който позволява ЕЕО да бъде идентифицирано, или, когато размерът или характерът на съответното ЕЕО не позволява това, да гарантират, че изискваната информация фигурира на опаковката или в документ, който придружава ЕЕО.

7. Производителите отбелязват името си, регистрираната си търговска фирма или регистрираната си търговска марка и адреса, на който може да се установи връзка с тях, на самото ЕЕО или, когато това не е възможно, на опаковката или в документ, който придружава ЕЕО. Адресът трябва да представлява само едно място, на което може да се установи връзка с производителя.

8. Производителите, които допускат или имат основание да смятат, че ЕЕО, което те са пуснали на пазара, не съответства на приложимото общностно законодателство за хармонизиране, трябва незабавно да вземат необходимите корективни мерки, за да приведат това ЕЕО в съответствие, да го изтеглят от пазара или да организират връщането му от потребителите, ако това е целесъобразно. Освен това когато от съответното ЕЕО произтича риск, производителите незабавно информират компетентните национални органи на държавите-членки, в които са предложили на пазара това ЕЕО, като осигуряват подробни сведения, по-специално относно несъответствието и взетите корективни мерки.

9. Въз основа на обосновано искане от компетентен национален орган производителите му представят цялата информация и документация, които са необходими за доказване на съответствието на ЕЕО, на език, който може лесно да бъде разбран от съответния орган. Те си сътрудничат с този орган, ако той поиска това, във всяко действие, предприето за елиминиране на рисковете, произтичащи от пуснатото от тях на пазара ЕЕО.

Член 8 Упълномощени представители

1. Всеки производител може да определи свой упълномощен представител чрез писмено пълномощно.

Предвидените в член 7, параграф 1 задължения и изготвянето на техническа документация не могат да влизат в пълномощията на упълномощения представител.

2. Упълномощеният представител изпълнява задачите, които са определени в предоставеното му от производителя пълномощно. С пълномощното на упълномощения представител се дава правото да извършва най-малко следното:

а) да съхранява декларацията за съответствие с изискванията на ЕО и техническата документация на разположение на националните надзорни органи за срок от десет години;

б) въз основа на обосновано искане от компетентен национален орган да предостави на този орган цялата информация и документация, които са необходими за доказване на съответствието на дадено ЕЕО;

в) да си сътрудничи с компетентните национални органи, ако поискат това, във всяко действие, което са предприели за елиминиране на рисковете, произтичащи от включеното в пълномощията им ЕЕО.

Член 9

Задължения на вносителите

1. Вносителите трябва да пускат на пазара на Общността само съответстващи на изискванията продукти.

2. Преди да пуснат дадено ЕЕО на пазара, вносителите извършват необходимото, за да гарантират, че производителят е провел подходяща процедура за оценяване на съответствието. Те трябва да гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, че на съответното ЕЕО е поставена маркировката „СЕ“ и то е придружено от изискваните документи и че производителят е спазил изискванията по член 7, параграфи 5 и 6.

Когато даден вносител допуска или има основания да смята, че определено ЕЕО не съответства на разпоредбите на член 4, той не трябва да пуска това ЕЕО на пазара, преди да е приведено в съответствие. Освен това, когато от това ЕЕО произтича риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

3. Вносителите отбелязват името си, регистрираната си търговска фирма или регистрираната си търговска марка и адреса, на който може да се установи връзка с тях, на самото ЕЕО или, когато това не е възможно, на опаковката или в документ, който придружава ЕЕО.

4. Вносителите гарантират, че докато дадено ЕЕО се намира под тяхна отговорност, условията на съхранение или транспортиране не застрашават съответствието му с изискванията по член 4.

5. Когато това се смята за целесъобразно с оглед на произтичащите от дадено ЕЕО рискове, за да опазят здравето и да гарантират безопасността на потребителите, вносителите извършват изпитвания на предлаганото на пазара ЕЕО въз основа на извадка, разглеждат и при необходимост водят регистър на жалбите относно несъответстващо ЕЕО и на върнатото от потребителите ЕЕО и информират дистрибуторите за провежданото наблюдение.

6. Вносителите, които допускат или имат основание да смятат, че ЕЕО, което те са пуснали на пазара, не съответства на изискванията на настоящата директива, трябва незабавно да вземат необходимите корективни мерки, за да приведат това ЕЕО в съответствие, да го изтеглят от пазара или да организират връщането му от потребителите, ако това е целесъобразно. Освен това когато от съответното ЕЕО произтича риск, вносителите незабавно информират компетентните национални органи на държавите-членки, в които са предложили на пазара това ЕЕО, като осигуряват подробни сведения, по-специално относно несъответствието и взетите корективни мерки.

7. За срок от десет години вносителите съхраняват на разположение на органите за надзор на пазара копие от декларацията за съответствие с изискванията на ЕО и гарантират, че при поискване техническата документация може да бъде представена на тези органи.

8. Въз основа на обосновано искане от компетентен национален орган вносителите му представят цялата информация и документация, които са необходими за доказване на съответствието на ЕЕО, на език, който може лесно да бъде разбран от съответния орган. Те си сътрудничат с този орган, ако той поиска това, във всяко действие, предприето за елиминиране на рисковете, произтичащи от пуснатото от тях на пазара ЕЕО.

Член 10 Задължения на дистрибуторите

1. Когато предлагат ЕЕО на пазара, дистрибуторите трябва да действат с грижата на добър стопанин по отношение на приложимите изисквания.

2. Преди да започнат да предлагат на пазара дадено ЕЕО, дистрибуторите проверяват дали на това ЕЕО е поставена маркировка „СЕ“, дали е придружено от изискваните документи на език, който може лесно да бъде разбран от потребителите и другите крайни ползватели в държавата-членка, където това ЕЕО ще се предлага на пазара, и дали производителят и вносителят са спазили всички изисквания по член 7, параграфи 5 и 6 и член 9, параграф 3.

Когато даден дистрибутор допуска или има основания да смята, че определено ЕЕО не съответства на разпоредбите на член 4, той не трябва да предлага това ЕЕО на пазара, преди да е приведено в съответствие. Освен това, когато от това ЕЕО произтича риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.

3. Дистрибуторите гарантират, че докато дадено ЕЕО се намира под тяхна отговорност, условията на съхранение или транспортиране не застрашават съответствието му с изискванията по член 4.

4. Дистрибуторите, които допускат или имат основание да смятат, че ЕЕО, което те са предложили на пазара, не съответства на изискванията на настоящата директива, трябва незабавно да вземат необходимите корективни мерки, за да приведат това ЕЕО в съответствие, да го изтеглят от пазара или да организират връщането му от потребителите, ако това е целесъобразно. Освен това когато от съответното ЕЕО произтича риск, дистрибуторите незабавно информират компетентните национални органи на държавите-членки, в които са предложили на пазара това ЕЕО, като осигуряват подробни сведения, по-специално относно несъответствието и взетите корективни мерки.

5. Въз основа на обосновано искане от компетентен национален орган дистрибуторите представят на този орган цялата информация и документация, които са необходими за доказване на съответствието на дадено ЕЕО. Те си сътрудничат с този орган, ако той поиска това, във всяко действие, предприето за елиминиране на рисковете, произтичащи от предложеното от тях на пазара ЕЕО.

Член 11

Случаи, в които задълженията на производителите се прилагат за вносителите и дистрибуторите

Всеки вносител или дистрибутор се смята за производител по смисъла на настоящата директива и трябва да изпълнява задълженията на производителя по член 7, когато пуска ЕЕО на пазара под свое име или своя търговска марка или когато променя вече пуснато на пазара ЕЕО по начин, който може да засегне съответствието на това ЕЕО с приложимите изисквания.

Член 12

Идентифициране на икономическите оператори

За срок от десет години при поискване икономическите оператори трябва да идентифицират пред органите за надзор на пазара следното:

а) всеки икономически оператор, който им е доставял ЕЕО;

б) всеки икономически оператор, на когото те са доставяли ЕЕО.

Член 13

Декларация за съответствие с изискванията на ЕО

1. С декларацията за съответствие с изискванията на ЕО се обявява, че спазването на изискванията по член 4 е доказано.

2. Декларацията за съответствие с изискванията на ЕО се съставя съгласно предвидения в приложение VІІ образец, съдържа посочените в приложението елементи и подлежи на актуализиране.

3. Чрез съставянето на декларацията за съответствие с изискванията на ЕО производителят поема отговорността за съответствието на ЕЕО.

Член 14

Общи принципи на маркировката „СЕ“

Нанасянето на маркировката „СЕ“ се подчинява на общите принципи, определени в член 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Член 15

Правила и условия за нанасяне на маркировката „СЕ“

1. Маркировката „СЕ“ се нанася на самото ЕЕО или на табелката с техническите му данни и трябва да бъде видима, четлива и незаличима. Когато това не е възможно или не е оправдано поради характера на ЕЕО, тя се нанася на опаковката или в придружителните документи, ако приложимото законодателство предвижда такива документи.

2. Маркировката „СЕ“ се нанася преди пускането на ЕЕО на пазара. Тя може да бъде допълнена от графично изображение или всякакъв друг знак, който указва специфичен риск или употреба.

3. До маркировката „СЕ“ се нанася идентификационният номер на нотифицирания орган, когато този орган участва в етапа на производствения контрол.

Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или, по негови указания, от производителя или неговия упълномощен представител.

4. Въз основа на съществуващите механизми държавите-членки осигуряват правилното прилагане на режима за маркировката „СЕ“ и предприемат целесъобразни действия при неправилна употреба на тази маркировка. Освен това държавите-членки трябва да предвидят санкции за нарушенията, като за тежките нарушения могат да се предвидят наказателни санкции. Тези санкции трябва да бъдат съразмерни с тежестта на нарушението и ефективно да предотвратяват неправомерната употреба на маркировката.

Член 16

Презумпция за съответствие

Държавите-членки приемат по презумпция, че електрическото и електронното оборудване, на което е нанесена маркировка „СЕ“, съответства на изискванията на настоящата директива.

Електрическото и електронното оборудване, изпитано съгласно хармонизираните стандарти, чиито заглавия са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз , се смята по презумпция за съответстващо на всички приложими изисквания на настоящата директива, за които се отнасят стандартите.

ò нов

Член 17

Надзор на пазара и контрол на ЕЕО, което влиза на пазара на Общността

Държавите-членки осъществяват надзор на пазара съгласно членове 15—29 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

ê 2008/35/EО Член 1, параграф 2 (адаптиран)

Член 18 7

Комитет

1. Комисията се подпомага от Комитета, създаден с член 18 от Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 Ö 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година Õ относно отпадъците[26].

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

ê 2002/95/EО (адаптиран)

Член 198

Санкции

Държавите-членки определят санкции, които са приложими за нарушенията на националните разпоредби, които са приети в съответствие с настоящата директива. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и разубеждаващи.

ÖДържавите-членки установяват правила за санкциите, които се прилагат при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и вземат всички необходими мерки, за да осигурят изпълнението на тези правила. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки съобщават текстовете на тези разпоредби на Комисията не по-късно от посочената в член 12 дата и я уведомяват незабавно за всички последващи изменения в тях. Õ

Член 209

Транспониране

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, преди 13 август 2004 г. Те незабавно информират Комисията за това. Те незабавно информират Комисията за това.

⎢ .

1. Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от [18 месеца след публикуването на настоящата директива в Официален вестник на Европейския съюз ] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби считано от […].

ê 2002/95/EО (адаптиран)

Когато държавите-членки приемат тези мерки Ö разпоредби Õ, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на всички законови, подзаконови и административни разпоредби, приета Ö основните разпоредби от националното право, които те приемат Õ в областта, уредена с Ö обхваната от Õ настоящата директива.

⎢ .

Член 21

Отмяна

Директива 2002/95/ЕО, изменена с актовете, които са посочени в приложение VІІІ, част А, се отменя считано от деня след датата, определена в член 20, параграф 1, първата алинея, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивата, посочени в приложение VІІІ, част Б.

Позоваванията на отменените актове се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение ІХ.

ê 2002/95/EО (адаптиран)

ð нов

Член 2210

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня Ö на двадесетия ден Õ след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз .

Член 23 11

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

ò нов

ПРИЛОЖЕНИЕ І

Категории електрическо и електронно оборудване в обхвата на настоящата директива

1. Големи битови уреди

2. Малки битови уреди

3. Информационно и далекосъобщително оборудване

4. Потребителски уреди

5. Осветителни уреди

6. Електрически и електронни инструменти (с изключение на големите единици стационарно промишлено оборудване) 7. Играчки и уреди за развлекателни и спортни цели

8. Медицински изделия

9. Прибори за контрол и управление, включително промишлени прибори за контрол и управление

10. Автомати

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

Списък на продуктите, които задължително влизат в изброените в приложение І категории:

1. Големи битови уреди, в т.ч.:

перални машини

сушилни машини за дрехи

съдомиялни машини

Големи битови уреди за охлаждане, консервиране и съхранение на храна, например:

големи уреди за охлаждане, хладилници, замразители

Големи битови уреди за готвене и друга преработка на храна, например:

готварски печки, електрически фурни, електрически котлони

микровълнови печки

Големи уреди за отопление на помещения, легла, мебели за сядане, например:

електрически отоплителни уреди, електрически радиатори,

Вентилационни уреди, уреди за отвеждане на газове и климатизатори, например:

електрически вентилатори

климатизатори

2. Малки битови уреди, в т.ч.:

Уреди за чистене, например прахосмукачки, уреди за почистване на килими

Уреди за шиене, плетене, тъкане и друга обработка на тъкани

Ютии, гладачни преси и други уреди за гладене и грижа за дрехите

Тостери

Фритюрници

Мелнички, кафемашини и уреди за отваряне или затваряне на кутии или опаковки

Електрически ножове

Уреди за подстригване, изсушаване на коса, измиване на зъби, бръснене, масаж и други уреди за грижа за тялото

Стенни и ръчни часовници и уреди за измерване, отчитане и регистриране на време

Везни

3. Информационно и далекосъобщително оборудване, в т.ч.:

Продукти и оборудване за събиране, съхранение, обработка, представяне или предаване на информация по електронен път, например: оборудване за централизирана обработка на информация (централни компютри (мейнфрейм), миникомпютри, печатащи устройства) и оборудване за персонална обработка на информация (в т.ч.: централен процесор, мишка, екран и клавиатура), лаптоп компютри (в т.ч.: централен процесор, мишка, екран и клавиатура), ноутбук компютри, ноутпад компютри, принтери, копирно оборудване, електрически и електронни пишещи машини, джобни и настолни калкулатори)

Продукти или уреди за предаване на звук, картина или друга информация на разстояние, например потребителски терминали и системи, факс апарати, телекс апарати, телефони, телефонни апарати с монети, жетони и/или карти, безжични телефони, клетъчни телефони, телефонни секретари

4. Потребителски уреди, в т.ч.: продукти или уреди за записване или възпроизвеждане на звук или картина, включително сигнали или други технологии за разпространение на звук и картина, различни от далекосъобщителните, например радиоприемници, телевизори, видеокамери, видеокасетофони и записващи устройства, звукозаписни устройства с висока точност на възпроизвеждане, усилватели, музикални инструменти (с изключение на органи, монтирани в църкви)

5. Осветителни уреди, в т.ч.:

осветителни тела или уреди за разпръскване или контролиране на светлина, например осветителни тела за луминесцентни лампи, прави луминесцентни лампи, компактни луминесцентни лампи, газоразрядни лампи с висок интензитет, включително натриеви лампи с високо налягане и металхалогенни лампи, натриеви лампи с ниско налягане

6. Електрически и електронни инструменти (с изключение на големите единици стационарно промишлено оборудване), в т.ч.:

Бормашини

Режещи машини

Шевни машини

Машини за струговане, смилане, полиране, шлифоване, рязане, нарязване, отрязване, пробиване, перфориране, щанцоване, фалцоване, огъване или подобни процедури за обработка на дърво, метал и други материали

Уреди за занитване, заковаване или завинтване или отстраняване на нитове, пирони, винтове или за подобна употреба

Уреди за заваряване, запояване или за подобна употреба

Уреди за пулверизиране, пръскане, диспергиране или друга обработка на течности или газообразни вещества чрез други методи

Машини за косене или други градинарски дейности

7. Играчки и уреди за развлекателни и спортни цели, в т.ч.:

Електрически влакчета или комплекти състезателни коли

Портативни конзоли за видеоигри

Видеоигри

Компютри за колоездене, гмуркане, бягане, гребане и други

Спортни уреди с електрически или електронни компоненти

Монетни игрални автомати

8. Медицински изделия:

- Електрическо оборудване, попадащо в обхвата на Директива 93/42/ЕИО

- Електрическо оборудване, попадащо в обхвата на Директива 98/79/ЕО

9. Прибори за контрол и управление, в т.ч.:

Детектори за дим

Регулатори за отопление

Термостати

Уреди за измерване, претегляне или регулиране, използвани в бита или като лабораторно оборудване

Промишлени прибори за контрол и управление

10. Автомати, в т.ч. всички уреди, с които се извършва автоматизирано предлагане на всякакви продукти, например: автомати за топли напитки, автомати за топли или студени напитки в бутилки или метални кутии, автомати за твърди продукти, банкомати

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ: Вещества, посочени в член 4, параграф 7

1. Хексабромоциклододекан (HBCDD)

2. Бис (2-етилхексил) фталат (DEHP)

3. Бутил бензил фталат (BBP)

4. Дибутилфталат (DBP)

ПРИЛОЖЕНИЕ ІV Забранени вещества, посочени в член 4, параграф 7, и максимални допустими стойности на тегловната концентрация в еднородните материали

Олово (0,1%)

Живак (0,1%)

Кадмий (0,01%)

Шествалентен хром (0,1%)

Полибромирани бифенили (PBB) (0,1%)

Полибромирани дифенилетери (PBDE) (0,1%)

ê 2005/717/EО Член единствен и приложение 1 (адаптиран)

ПРИЛОЖЕНИЕ VІІ

Случаи на употреба Ö , за които не се прилага забраната по член 4, параграф 1 Õ на олово, живак, кадмий, шествалентен хром, полибромирани бифенили (PBB) или полибромирани дифенилетери (PBDE), които са изключени от изискванията на член 4, параграф 1

ê 2002/95/EО (адаптиран)

1. Живак в компактни флуоресцентни лампи, Ö който Õ не превишава 5 mg на лампа.

2. Живак в прави флуоресцентни лампи за общи цели Ö с общо предназначение, който Õ не превишава:

— халофосфат | 10 mg |

— трифосфат, с нормална продължителност на живота | 5 mg |

— трифосфат, с голяма продължителност на живота | 8 mg. |

3. Живак в прави флуоресцентни лампи за специални цели Ö със специално предназначение Õ .

4. Живак в други лампи, неспоменати специално в настоящото приложение.

5. Олово в стъклена Ö стъклото на Õ електронно-лъчеваи тръбаи, електронни компоненти и флуоресцентни тръби.

6. Оловото като съставен Ö сплавен Õ елемент в стомана, съдържаща до 0,35 % олово от теглото, алуминий Ö в алуминиева сплав Õ, съдържаща до 0,4 % олово от теглото и като Ö в медна сплав Õ от мед, съдържаща до 4 % олово от теглото.

ê 2005/747/EО Член 1 и приложение 1 (адаптиран)

- 7. -олово в припои за Ö с Õ висока температура на топене (т.е., сплави на оловна база Ö с Õ 85 % или повече тегловни % олово),

- - олово в припои за сървъри, системи за съхранение на масиви, мрежово инфраструктурно оборудване за превключване, сигнализиране, предаване Ö пренос на данни Õ, а също и мрежово управление за телекомуникации,

- - олово в електронни керамични части (например пиезоелектронни устройства).

2005/747/EО Член 1 и приложение 2 (адаптиран)

8. Кадмий и съединенията му в електрически контакти и кадмиеви покрития, освен приложенията Ö случаите на употреба Õ, забранени по Директива 91/338/ЕИО[27] за изменение на Директива 76/769/ЕИО[28] относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати.

ê 2002/95/EО

9. Шествалентен хром като антикорозионно вещество за охладителни системи от въглеродна стомана в абсорбционни хладилни уредби.

ê 2005/717/EО Член единствен и приложение 2, Решение на СЕО (по съединени дела C-14/06 и C-295/06) (адаптиран)

9a. DecaBDE в полиметрични приложения.

ê 2005/717/EО Член единствен и приложение 3

109b. Олово в оловно-бронзови лагерни черупки и втулки.

ê 2002/95/EО (адаптиран)

10. В рамките на процедурата по член 7, параграф 2, Комисията оценява заявките за:

- декабромдифенил етер,

- живак в прави флуоресцентни лампи за специални цели,

- олово в мек припой за сървъри, запаметяващи устройства и системи за оборудване на инфраструктурни мрежи за включване, сигнализиране, трансмисия, както и за поддръжка на мрежи за телекомуникацията (с оглед на определянето на специално ограничение на времето за това изключение), и

- електрически крушки,

за приоритет, за да се установи възможно най-скоро дали тези артикули съответно подлежат на изменение.

ê 2005/747/EО Член 1 и приложение 3 (адаптиран)

11. Олово, използвано в Ö съответстващи на изискванията Õ системи за контактни изводи (за спояване) Ö с електрически контактни щифтове (куплунги) Õ.

12. Олово като материал за покритие за термичен проводников модулен c-пръстен Ö при пръстенообразни топлопроводими модули от типа c-ring Õ.

13. Олово и кадмий в оптично и филтърно стъкло.

14. Олово в спойки Ö припой Õ, състоящ се от повече от два елемента за присъединяване между изводите, и Ö в корпуса на Õ микропроцесори с оловно съдържание повече от 80 % и по-малко от 85 % от теглото.

15. Олово в припои за направа на Ö създаване на надеждна Õ електрическа връзка между полупроводниковия чип и носител на чипа във „flip-chip“ платки Ö носача в корпусите на интегрални схеми от типа Flip-Chip Õ.

ê 2006/310/EО Член 1 и приложение (адаптиран)

16. Олово, съдържащо се в Ö прави Õ лампи с нажежаема жичка с линейна форма, чиито тръби са със силикатно покритие.

17. Оловен халогенид, използван като възбудител на лъчение Ö агент на излъчване Õ в газоразрядните лампи с висок интензитет (HID), предназначени за приложения Ö употреба Õ в професионалната репрография.

18. Олово, използвано като възбудител Ö активатор Õ във флуоресцентен прах (максимум 1 тегл. % олово) на газоразрядни лампи, използвани като лампи за солариуми Ö получаване на тен Õ, съдържащи луминофори Ö фосфорни съединения Õ като BSP (BaSi2O5:Pb), или използвани като специални лампи за репрографиране чрез диазопринтиране, литография, капани Ö уреди Õ за улавяне на насекоми, фотохимически процеси и процеси по втвърдяване Ö уреди за фотохимични лечебни процедури Õ, съдържащи луминофори Ö фосфорни съединения Õ като SMS (Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb).

19. Олово с PbBiSn-Hg и PbInSn-Hg в специфични съединения като основна амалгама и с PbSn-Hg като спомагателна амалгама в силно във висококомпактните енергоспестяващи лампи (ESL).

20. Оловен оксид в стъкло, използван за свързване на предните и задните субстрати на плоските флуоресцентни лампи, предназначени за употреба в екрани с течни кристали (LCD).

ê 2006/691/EО Член 1 и приложение (адаптиран)

21. Олово и кадмий в печатарските мастила за апликация на емайли Ö нанасяне на емайлови покрития Õ върху боросиликатно стъкло.

22. Олово като примес Ö онечистване Õ в Ö RIG (RIG — Õ редкоземен железен гранат) — Фарадееви ротатори, които се използват за Ö нишкови Õ оптичните комуникационни системи.

23. Олово в окончателната обработка на стъпката на фини резби в компоненти, различни от конекторите, със стъпка 0,65 mm или по-малко, с никелово-желязно-оловни рамки, и олово в окончателната обработка на стъпката на фини резби в компоненти, различни от конекторите, със стъпка 0,65 mm или по-малко, с медно-оловни рамки.

24. Олово в припой за запояване Ö към машинно пробитите отвори Õ на Ö дискови и плоскостни матрични многослойни Õ многопластови керамични кондензатори през машинно обработен отвор на дискоидални и планарни антени.

25. Оловен оксид в плазмени монитори Ö екрани Õ (PDP) и монитори Ö екрани с повърхностно проводящи електронни Õ емитери с повърхностна проводимост на електрони (SED), които се използват при структурни елементи, особено в диелектричния слой в предни или задни стъкла Ö предния и задния стъклен диелектричен слой Õ, електроди на шини Ö в шинния електрод Õ, в черната ивица, адресни електроди Ö в изводния електрод Õ, в бариерните ребордове Ö ребра Õ, запечатани фрити и фритови пръстени Ö в херметизиращите уплътнения и уплътняващия пръстен Õ, както и в печатарски пасти.

26. Оловен оксид в стъклената обвивка Ö стъкления корпус Õ на Blacklight Blue (BLB) лампи.

27. Оловни сплави като припой за преобразуватели, които се използват във високоговорители с висока мощност (предназначени за работа в течение на няколко часа при нива на акустична мощност Ö , равна на и Õ над 125 dB SPL).

ê 2006/692/EО Член 1 (адаптиран)

28. Шествалентният хром в противокорозионните покрития по небоядисан метален листов материал и скрепителни елементи, употребяван за противокорозионна защита и екраниране на електромагнитни смущения в оборудване, попадащо в категория трета в Директива 2002/96/ЕО (оборудване за информационни технологии и далекосъобщителна техника). Освобождаване се дава в срок до 1 юли 2007 г.

ê 2006/690/EО Член 1

29. Олово, съдържащо с в кристално стъкло съгласно приложение I (Категории 1, 2, 3 и 4) от Директива 69/493/ЕИО на Съвета[29].

ê 2005/618/EО Член 1 (адаптиран)

За целите на член 5, параграф 1, буква а) се толерира максимална стойност на концентрацията 0,1 % тегловни в хомогенни материали на веществата олово, живак, шествалентен хром, полибромирани бифенили (PBB) или полибромирани дифенилни етери (PBDE) и до 0,01 % тегловни в хомогенни материали за кадмия.

ê 2008/385/EО Член 1 и приложение

30. Сплави на кадмия под формата на електрически/механични спойки на електрически проводници, разположени директно върху звуковата намотка в преобразувателите, използвани в мощните високоговорители с нива на звуковото налягане от 100 dB и повече.

31. Олово в материалите на спойките в плоските луминесцентни лампи (които например се използват в течнокристалните екрани, в декоративното и промишленото осветление).

32. Оловен окис в стъклоприпоя, използван за направата на прозоречни модули за аргонови и криптонови газоразрядни тръби за лазери

ò нов

ПРИЛОЖЕНИЕ VІ

Случаи на употреба, за които не се прилага забраната по член 4, параграф 1 по отношение на категории 8 и 9

Оборудване, което използва йонизиращи лъчения или което е предназначено за откриване на йонизиращи лъчения

1 Олово, кадмий и живак в детектори за йонизиращо лъчение

2 Оловосъдържащи лагери в рентгеновите тръби

3 Олово в уредите за усилване на електромагнитното излъчване: микроканални и капилярни плочи

4 Олово в стъклените фрити на рентгеновите тръби и усилвателите на изображение, както и олово в свързващото вещество на стъклените фрити за производство на газови лазери и електровакуумни лампи, които преобразуват електромагнитното излъчване в електрони

5 Олово в екраните за защита от йонизиращи лъчения

6 Олово в предметите за изпитване с рентгенови лъчи

7 Кристалите на оловния стеарат за дифракция на рентгенови лъчи

8 Източници с радиоактивни изотопи на кадмия за преносими спектрометри с рентгенова флуоресценция

Сензори, детектори и електроди (плюс точка 1)

1a Олово и кадмий в йоноизбирателни електроди, включително стъкло за рН електроди

1б Оловни аноди в електрохимичните кислородни датчици

1в Олово, кадмий и живак в детекторите за инфрачервени лъчи

1г Живак в еталонните електроди: живачен хлорид с ниско съдържание на хлорид, живачен сулфат и живачен оксид

Други

9 Кадмий в хелиево-кадмиевите лазери

10 Олово и кадмий в лампите на спектрометрите с атомна адсорбция

11 Олово в сплави като свръхпроводник и топлопроводящ материал в оборудването за ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)

12 Олово и кадмий в металните връзки към свръхпроводящи материали при оборудването за ядрено-магнитен резонанс и за сръхпроводящите квантови интереферентни датчици (SQUID).

13 Олово в противотежести

14 Олово в пиезолектричните монокристални материали за ултразвукови преобразуватели

15 Олово в припоите за свързване чрез спойки на ултразвукови преобразуватели

16 Живак в мостове с висока точност за измерване на загуби и капацитет, както и във високочестотни комутатори и релета с висока честота в приборите за контрол и управление, в количества, които не превишават 20 mg живак на един комутатор или реле

17 Олово в припоите в преносимите дефибрилатори за спешни случаи

18 Олово в припоите в инфрачервените модули за проектиране на изображения с високо качество, чувствителни в обхвата 8 – 14 µm

19 Олово в течнокристалните силициеви (LCoS) екрани

20 Кадмий във филтрите за измерване на рентгеновите лъчения

ПРИЛОЖЕНИЕ VІІ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕО

1. № … (единен идентификационен номер на ЕЕО):

2. Име и адрес на производителя или на упълномощения му представител:

3. За настоящата декларация за съответствие отговорност носи единствено производителят (или лицето, което извършва монтажа):

4. Обект на декларацията (описание на ЕЕО, което позволява проследяването на операциите по цялата верига. При необходимост може да се добави снимка):

5. Обектът на декларацията, който е описан по-горе, е в съответствие с Директива … относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

6. Когато това е приложимо — наименованията на използваните хармонизирани стандарти или спецификациите, спрямо които се декларира съответствието:

7. Когато това е приложимо — нотифицираният орган ... (наименование, номер) … извърши … (описание на действието) … и издаде сертификат: …

8. Допълнителна информация:

Подпис за или от името на: …………………………………

(място и дата на издаване):

(име, длъжност) (подпис):

ПРИЛОЖЕНИЕ VІІІ

Част А

Отменената директива с последователните ѝ изменения

(съгласно член 12)

Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета | (ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19) |

Решение на Комисията 2005/618/ЕО | (ОВ L 214, 19.8.2005 г., стр. 65) |

Решение на Комисията 2005/717/ЕО | (ОВ L 271, 15.10.2005 г., стр. 219) |

Решение на Комисията 2005/747/ЕО | (ОВ L 280, 25.10.2005 г., стр. 18) |

Решение на Комисията 2006/310/ЕО | (ОВ L 115, 28.4.2006 г., стр. 38) |

Решение на Комисията 2006/690/ЕО | (ОВ L 283, 14.10.2006 г., стр. 47) |

Решение на Комисията 2006/691/ЕО | (ОВ L 283, 14.10.2006 г., стр. 48) |

Решение на Комисията 2006/692/ЕО | (ОВ L 283, 14.10.2006 г., стр. 50) |

Директива 2008/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета | (ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 67) |

Решение на Комисията 2008/385/ЕО | (ОВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 9) |

Част Б

Списък на сроковете за транспониране в националното право

(съгласно член 13)

Директива | Срок за транспониране |

2002/95/EО | 12 август 2004 г. |

2008/35/EО | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ ІХ

Таблица на съответствието

Директива 2002/95/ЕО | Настоящата директива |

Член 1 | Член 1 |

Член 2, параграф 1 | Член 2, параграф 1 |

Член 2, параграф 2 | Член 2, параграф 2 |

Член 2, параграф 3 | Член 2, параграф 3, уводен текст |

- | Член 2, параграф 3, букви а) и б) |

Член 3, буква a) | Член 3, буква a) |

Член 3, буква б) | - |

- | Член 3, букви б)—о) |

Член 4, параграф 1 | Член 4, параграф 1 |

- | Член 4, параграфи 3—6 |

Член 4, параграф 2 | Член 4, параграф 7 |

Член 4, параграф 3 | - |

- | Член 4, параграф 8 |

- | Член 5, параграф 1, уводен текст |

Член 5, параграф 1, първа алинея, уводен текст | Член 5, параграф 1, буква a) |

Член 5, параграф 1, първа алинея, буква а) | - |

Член 5, параграф 1, първа алинея, буква б) | Член 5, параграф 1, буква б), уводен текст и първо и трето тире |

- | Член 5, параграф 1, буква б), второ тире |

Член 5, параграф 1, първа алинея, буква в) | - |

Член 5, параграф 1, втора алинея | - |

Член 5, параграф 2 | Член 5, параграф 2 |

- | Член 5, параграф 3 |

Член 6 | - |

- | Членове 6—17 |

Член 7 | Член 18 |

Член 8 | Член 19 |

Член 9 | Член 20 |

- | Член 21 |

Член 10 | Член 22 |

Член 11 | Член 23 |

- | Приложения І—ІV |

Приложение, точки 1—28 | Приложение V, точки 1—28 |

Приложение, точка 29, първа алинея | Приложение V, точка 29, първа алинея |

Приложение, точка 29, втора алинея | Член 4, параграф 2 |

Приложение, точки 30—32 | Приложение, точки 30—32 |

- | Приложения VІ—ІХ |

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА, ОГРАНИЧЕНО САМО ДО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

Директива относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване и за отмяна на Директива 2002/95/ЕО

2. БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ:

Глава и статия:

Предвидена сума в бюджета за съответната година:

3. ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ

(x Предложението няма финансово отражение

( Предложението няма финансово отражение върху разходите, а само върху приходите — ефектът е следният:

(в милиони евро, закръглени до един знак след десетичната запетая)

Бюджетен ред | Приход[30] | Период от 12 месеца, започващ от дд/мм/гггг | [Година n] |

Статия … | Отражение върху собствените ресурси |

Статия … | Отражение върху собствените ресурси |

Състояние след предприетото действие |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Статия … |

Статия … |

4. МЕРКИ ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ

5. ДРУГИ ЗАБЕЛЕЖКИ

[1] Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО, ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82, и Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93, ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.

[2] OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

[3] ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 29.

[4] Окончателният доклад е достъпен на интернет адрес http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/era_study_final_report.pdf.

[5] Окончателният доклад е достъпен на интернет адрес http://ec.europa.eu/enterprise/environment/reports_studies/index.htm.

[6] ОВ L 271/48 от 15.10.2005 г.

[7] Съединени дела C-14/06 и 295/06. Съдът постанови, че решението не отговаря на критериите за освобождаване (член 5). Първо, решението не се е основавало на „научно-техническия прогрес“, тъй като проектът на заключения от оценката на риска, използвани за обосновка на освобождаването, е от 2002 г., а заключенията не са се променили оттогава насам; второ, Комисията не е извършила оценка дали има налични заместители и какво е въздействието им в сравнение с декабромдифенил етера; трето, обхватът на освобождаването е твърде широк.

[8] OВ C131/7, 29.5.2008 г.

[9] ОВ L 99/3, 7.4.2006 г.

[10] Вж. работния документ на службите на Комисията, придружаващ предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), стр. 99.

[11] ОВ C Ö , , стр. Õ 365 E, 19.12.2000 г., стр. 195 и ОВ C 240 E, 28.8.2001 г., стр. 303.

[12] ОВ C Ö , , стр. Õ 116, 20.4.2001 г., стр. 38.

[13] ОВ C Ö , , стр. Õ 148, 18.5.2001 г., стр. 1.

[14] Ö , , стр. Õ Становище на Европейския парламент от 15 май 2001 г. (ОВ C 34 E, 7.2.2002 г., стр. 109), Обща позиция на Съвета от 4 декември 2001 г. (ОВ C 90 E, 16.4.2002 г., стр. 12.) и Решение на Европейския парламент от 10 април 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Европейския парламент от 18 декември 2002 г. и Решение на Съвета от 16 декември 2002 г.

[15] ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19.

[16] ОВ C 30, 4.2.1988 г., стр. 1.

[17] Вж. стр. 24 от този Официален вестник

[18] ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 29—58.

[19] 7 OВ L Ö 266, 26.9.2006 г., стр.1. Õ 78, 26.3.1991 г., стр. 38. Директива, изменена с Директива 98/101/EC на Комисията (OВ L 1, 5.1.1999 г., стр. 1).

[20] ОВ L 229, 30.4.2004 г., стр. 5, за изменение на Директива 79/117/ЕИО

[21] OВ L 396, 30.12. 2006 г., стр. 1—849.

[22] OВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82—128.

[23] ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30—47.

[24] OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

[25] ОВ L 144, 4.6.1997 г., стр. 19. Директива, изменена с Директива 2002/65/ЕО (L 271, 9.10.2002 г., стр. 16).

[26] ОВ L Ö 114, 27.4.2006 г., стр. 9 Õ 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

[27] ОВ L 186, 12.7.1991 г., стр. 59.

[28] ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201.

[29] ОВ L 326, 29.12.1969 г., стр. 36. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.

[30] По отношение на традиционните собствени ресурси (селскостопански налози, налози върху захарта, мита) посочените суми следва да бъдат нетните суми, т.е. брутните суми след приспадане на 25 % от разходите за събиране.