52008PC0558R(01)

Предложение за регламент (ЕО) на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд относно някои проекти, генериращи приходи /* COM/2008/0558 окончателен/2 - AVC/2008/0186 */


[pic] | КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |

Брюксел, 18.9.2008

COM(2008)558 окончателен /22008/0186 (AVC)

CORRIGENDUM Absence de l'acronymeAnnule et remplace le COM(2008)558 final du 15.9.2008ajout de l'acronyme 2008/0186 (AVC) sur les pages 1 et 6.Concerne toutes les versions linguistiques.

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд относно някои проекти, генериращи приходи

(представена от Комисията)

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Контекст на предложението |

Основания и цели на предложението Разпоредбите на член 55 от Регламент № 1083/2006 не изглеждат подходящи за проектите, съфинансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ), който финансира предимно нематериални дейности, а не инфраструктурни дейности (недопустими за финансиране). Малко на брой проекти генерират приходи и това се случва най-често само през етапа на изпълнение на операцията. Освен това при малките проекти, съфинансирани от ЕФРР/Кохезионния фонд, или при проектите, съфинансирани от ЕСФ, задължителните изисквания относно мониторинга, съгласно които приходите могат да бъдат вземани предвид до три години след приключването на оперативната програма, представляват административна тежест, която е несъразмерна със съответните суми и е значителен рисков фактор при изпълнението на програмите. |

Общ контекст Новите правила за финансово управление, установени с Регламент № 1083/2006, включват разпоредби, които се отнасят до финансовото участие на Фондовете (Дял V), и по-специално разпоредби, които се отнасят до проектите, генериращи приходи (член 55). По смисъла на член 55, параграф 1 от посочения регламент „генериращи приходи проекти“ означава всяка операция, която включва инвестиция в инфраструктура, чието използване подлежи на такси, заплащани директно от ползвателите, или всяка операция, която включва продажбата или отдаването под наем на земя или сгради или всяко друго предоставяне на услуги срещу заплащане. Предвид рисковете, свързани със свръхфинансирането на генериращи приходи проекти, към последните винаги е било подхождано по специален начин що се отнася до съфинансирането им от Фондовете. Въздействието на генерираните приходи върху максималния размер на подкрепата на Общността налага установяването на метод на изчисление за въпросните проекти. Това е задачата на член 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. |

Съществуващи разпоредби в областта на предложението През предходния програмен период (2000—2006 г.) този принцип се прилагаше посредством използването на фиксиран размер. В член 29, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 относно програмите за периода 2000—2006 г. (Структурни фондове) се предвиждаше по-специално, че при проекти за „инвестиции, генериращи значителни нетни приходи“ максималният размер на общностно съфинансиране, например за цел 1, вместо максималния нормално позволен размер от 75 %, не може да надминава 40 %. В резултат на това наличието на „значителни приходи“ водеше до намаляване на максималния размер на общностно съфинансиране. Размерът на това намаление на общностното съфинансиране беше фиксиран и намалението се извършваше автоматично. Затова пък под този праг на „значителни приходи“ нямаше никакво ограничение за общностната подкрепа. Комисията излезе с предложение, а Съветът взе решение за периода 2007—2013 г. да се възприеме по-прецизен и по-стриктен подход, основаващ се на изчисление на максимално допустимите разходи вместо фиксираното намаление на размера на съфинансирането. От този момент нататък член 55 от Регламент № 1083/2006 се прилага за разширена гама от считани за генериращи приходи проекти (определени в параграф 1 на посочения член), а не само както през периода 2000—2006 г. за проекти за инвестиции в инфраструктура, генериращи „значителни нетни приходи“. Що се отнася до генериращите приходи проекти, когато генерираните приходи са недостатъчни, за да осигурят финансовата устойчивост на инвестицията, онази част от инвестицията, която се нуждае от субсидия, представлява максималният разход, допустим за общностно съфинансиране. |

Съгласуваност с други политики и цели на Съюза Не се прилага. |

Консултация със заинтересованите страни и оценка на въздействието |

Консултация със заинтересованите страни |

Използвани методи на консултация, основни целеви сектори и общ профил на участниците Мнението на държавите-членки беше търсено неофициално на няколко пъти относно начините за прилагане на разпоредбите на член 55, срещаните на място трудности и различните варианти на справяне с тях: - относно тълкувателна декларация за член 55: Срещите от 27 февруари и 21 май 2008 г. на Комитета за координация на Фондовете позволиха да се разгледа обхватът на гъвкавостта, позволявана от текста на регламента; - относно възможността за ревизиране на регламента: Мнението на държавите-членки беше потърсено на два пъти, на 25 юни 2008 г. в рамките на Комитета за координация на Фондовете и на 3 юли 2008 г. в групата за структурни действия на Съвета. |

Обобщение на получените отговори и на подхода при вземането им под внимание От всички тези консултации стана ясно, че държавите-членки считат, че получените вследствие на тълкуването на Регламент № 1083/2006 отговори са задоволителни само отчасти. В резултат на това преобладаващото мнозинство от тях се произнесе в подкрепа на ревизирането единствено на член 55. |

Събиране и използване на експертни становища |

Не бе необходимо използването на външни експертни мнения. |

Оценка на въздействието С цел намирането на решение за споделените от държавите-членки трудности посредством тълкуване, Комисията разгледа възможностите за действие, съдържащи се в текста на самия регламент. Вариантът за избор на тълкувателно разяснение изглеждаше най-уместен поради това, че беше и най-лесният за изпълнение. Макар че изготвеното от службите на Комисията тълкувателно разяснение позволи разглеждането на всички възможности за гъвкавост на мониторинга, не беше възможно то да съдържа варианта за прилагане на пропорционално изчисляване на максимално допустимите разходи при малки операции или за изключване на операциите по ЕСФ. Същевременно една ограничена по обхват ревизия на член 55 позволява дискусията да се занимае с разпоредба от техническо естество и създава възможност за бърза ревизия, единствената, която е в състояние да гарантира, че съществуването на правна неяснота ще бъде строго ограничено във времето. |

Правни елементи на предложението |

Обобщение на предложените мерки В резултат Комисията предлага да се пристъпи към изменението единствено на параграф 5 на член 55, като останалите разпоредби на Регламент № 1083/2006 останат непроменени. Това изменение се състои в заместването на разпоредбата във връзка с прилагането на пропорционалност при мониторинга на малките операции (на обща стойност по-малка от 200 000 евро) с това разпоредбите на член 55 да не се прилагат по отношение на операции, които са съфинансирани от ЕСФ, и на операции, които са съфинансирани от ЕФРР или Кохезионния фонд и които са на обща стойност по-малка от 1 милион евро. Също така се предлага тази разпоредба да бъде приложима с обратна сила, считано от 1 август 2006 г. |

Правно основание С приетия на 11 юли 2006 г. Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999, се определят общи приложими и за трите фонда правила. Като се основава на принципа за съвместно управление между Европейската комисия и държавите-членки, въпросният регламент въвежда нов процес за програмиране, както и нови правила за управление, включително за финансово управление, мониторинг, контрол и оценка на проектите. |

Принцип на субсидиарност Предложението се отнася до област, която попада под изключителната компетентност на Общността. Поради тази причина принципът на субсидиарност не се прилага. |

Принцип на пропорционалност Предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност поради следните причини. |

Една ограничена по обхват ревизия на член 55 позволява дискусията да се съсредоточи върху разпоредба от техническо естество и създава възможност за бърза ревизия, единствената, която е в състояние да гарантира, че съществуването на правна неяснота ще бъде строго ограничено във времето. Прагът, който ще бъде установен, трябва да е на достатъчно ниско ниво, при което няма да бъде поставена под съмнение уместността на член 55 от Регламент № 1083/2006, който е съобразен с принципите доброто финансово управление. С цел ограничаване на относителната част на общностното финансиране, която ще бъде изключена от приложното поле на член 55, беше определен праг от 1 милион евро. |

Подобно изменение показва, че е налице действителна воля за опростяване на управлението на фондовете. То безспорно ще окаже и положително влияние върху темпа на изпълнение на програмите, тъй като управлението на малките операции, съфинансирани от ЕФРР/Кохезионния фонд, и операциите, съфинансирани от ЕСФ, ще бъде облекчено и опростено в значителна степен. То ще способства и за изпълнението на по-иновативни проекти, по-специално в областта на околната среда, социалното приобщаване, енергетиката и научните изследвания. |

Избор на правни инструменти |

Предложен/и инструмент/и: регламент. |

Други инструменти не биха били подходящи поради следните причини. С цел намирането на решение за споделените от държавите-членки трудности посредством тълкуване, Комисията разгледа възможностите за действие, съдържащи се в текста на самия регламент. Макар че изготвеното от службите на Комисията тълкувателно разяснение позволи разглеждането на всички възможности за гъвкав мониторинг, не беше възможно то да съдържа варианта за прилагане на пропорционално изчисляване на максимално допустимите разходи при малки операции или за изключване на операциите по ЕСФ. |

Отражение върху бюджета |

Предложението няма отражение върху бюджета на Общността. |

Допълнителна информация |

Опростяване |

С предложението се въвежда опростяване на правната рамка и на административните процедури, които се прилагат по отношение на публичните органи (национални или европейски). |

Що се отнася до целите на политиката на сближаване Комисията счита, че е необходимо да бъде намерен отговор на въпросните трудности чрез изменение на Регламент № 1083/2006, което да засяга единствено член 55, параграф 5 и да се отнася само до два аспекта: изключване от обхвата на разпоредбите на член 55 на операциите, съфинансирани от ЕСФ, и установяването на праг, под който проектите, съфинансирани от ЕФРР или Кохезионния фонд, да бъдат изключени от същите тези разпоредби, както по отношение на изчисляването на максималния размер на допустимия разход, така и по отношение на мониторинга. Останалите разпоредби на член 55 не се изменят. |

Това изменение се състои в заместването на разпоредбата във връзка с прилагането на пропорционалност при мониторинг на малките операции (на обща стойност по-малка от 200 000 евро) с това разпоредбите на член 55 да не се прилагат по отношение на операции, които са съфинансирани от ЕСФ, и на операции, които са съфинансирани от ЕФРР или Кохезионния фонд, и които са на обща стойност по-малка от 1 милион евро. |

Отмяна на действащи законови разпоредби Приемането на предложението ще доведе до отменяне на някои законови разпоредби. |

1. 2008/0186 (AVC)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд относно някои проекти, генериращи приходи

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 161 от него,

като взе предвид предложението на Комисията[1],

като взе предвид съгласието на Европейския парламент[2],

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[3],

като взе предвид становището на Комитета на регионите[4],

като има предвид че:

2. Целите на подготвената за програмния период 2007—2013 г. регулаторна рамка са свързани с по-голямо опростяване на програмирането и управлението на фондовете, на ефективността от тяхната интервенция и на субсидиарността при привеждането им в действие.

3. По отношение на генериращите приходи проекти, с които се занимава член 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999[5], започна прилагането на един по-прецизен и стриктен подход, който се основава на изчисляване на максималния размер на допустимите разходи.

4. Във връзка с прилагането на посочения член бяха отбелязани редица трудности като прекомерна административна тежест, особено що се отнася до операциите, съфинансирани от Европейския социален фонд, и до малките операции, финансирани от ЕФРР или от Кохезионния фонд.

5. Тези трудности могат да окажат неблагоприятно въздействие върху темпа на управление на операциите, особено относно проекти в приоритетни за Общността области като околната среда, социалното приобщаване, научните изследвания, иновациите или енергетиката, както и върху броя на случаите на неправилно прилагане на разпоредбите на член 55. Ето защо посоченият член следва да бъде опростен.

6. Опростяването трябва да се прилага по отношение на всички проекти, при които е налице участие на структурните фондове или Кохезионния фонд по време на програмния период 2007—2013 г. Уместно е следователно да се предвиди прилагане с ретроактивно действие.

7. Поради това Регламент (ЕО) № 1083/2006 следва да бъде изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 параграф 5 се заменя със следния текст:

„5. Параграфи от 1 до 4 на настоящия член се прилагат единствено за операции, които са съфинансирани от ЕФРР или Кохезионния фонд и чиято обща стойност надвишава 1 милион евро.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на следващия след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 август 2006 г. по отношение на всички операции, при които е налице участие на структурните фондове или Кохезионния фонд по време на програмния период 2007—2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на […] година

За Съвета

Председател […]

[1] ОВ С […], […] г., стр. […].

[2] ОВ С […], […] г., стр. […].

[3] ОВ С […], […] г., стр. […].

[4] ОВ С […], […] г., стр. […].

[5] ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1989/2006 (ОВ L 411, 30.12.2006 г., стр. 6).