52008PC0549

Предложение за регламент на Съвета за налагане на окончателно антидъмпинговото мито върху вноса на сулфанилова киселина с произход от Китайската народна република и от Индия след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета /* COM/2008/0549 окончателен */


TRADE/XXXX

[pic] | КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |

Брюксел, 12.9.2008

COM(2008)549 окончателен

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за налагане на окончателно антидъмпинговото мито върху вноса на сулфанилова киселина с произход от Китайската народна република и от Индия след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета

(представена от Комисията)

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Контекст на предложението |

Основания и цели на предложението Настоящото предложение се отнася до прилагането на Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 на Съвета от 21 декември 2005 г. („основния регламент“), при процедурата относно вноса на сулфанилова киселина с произход от Китайската народна република и от Индия. |

Общ контекст Настоящото предложение е направено в контекста на прилагането на основния регламент и е резултат от разследване, проведено в съответствие със съществените и процедурните изисквания, изложени в основния регламент. |

Действащи разпоредби в областта на предложението Регламент (ЕО) № 1339/2002 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито, наложено върху вноса на сулфанилова киселина с произход от Китайската народна република и от Индия, последно изменен с Регламент (ЕО) № 123/2006 на Съвета. |

Съгласуваност с други политики и цели на Съюза Не е приложимо. |

Консултация със заинтересованите страни и оценка на въздействието |

Консултация със заинтересовани страни |

Заинтересованите страни, засегнати от процедурата, имаха възможност да защитят интересите си по време на разследването в съответствие с разпоредбите на основния регламент. |

Събиране и използване на експертни становища |

Не бяха необходими външни експертни становища. |

Оценка на въздействието Настоящото предложение е резултат от прилагането на основния регламент. Основният регламент не предвижда извършването на обща оценка на въздействието, но съдържа изчерпателен списък на условията, които трябва да бъдат оценени. |

Правни елементи на предложението |

Обобщение на предлаганите мерки На 24 юли 2007 г. Комисията започна преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на сулфанилова киселина с произход от Китайската народна република и от Индия. Преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие беше започнато вследствие на искане за преразглеждане, подадено на 24 април 2007 г. от двама производители от Общността, които представляват 100 % от производството на сулфанилова киселина в Общността. Приложеното предложение на Комисията за регламент на Съвета съдържа окончателните заключения относно дъмпинга, вредите и интереса на Общността. Ето защо на Съвета се предлага да приеме приложеното предложение за Регламент, който следва да се публикува в Официален вестник на Европейския съюз не по-късно от 23 октомври 2008 г. |

Правно основание Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 година за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 на Съвета от 21 декември 2005 г. |

Принцип на субсидиарност Настоящото предложение попада в обхвата на изключителната компетентност на Общността. Следователно принципът на субсидиарност не се прилага. |

Принцип на пропорционалност Предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност, тъй като формата на действието е описана в посочения по-горе основен регламент и не оставя възможност за решение на национално равнище. |

Не е необходимо да се посочва как финансовата и административна тежест върху Общността, националните правителства, регионалните и местните органи, икономическите оператори и гражданите е сведена до минимум и е пропорционална на целта на предложението. |

Избор на инструменти |

Предложени инструменти: регламент. |

Други средства не биха били подходящи, тъй като горепосоченият основен регламент не предвижда алтернативи. |

Отражение върху бюджета |

Предложението няма отражение върху бюджета на Общността. |

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за налагане на окончателно антидъмпинговото мито върху вноса на сулфанилова киселина с произход от Китайската народна република и от Индия след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент на Съвета (ЕО) № 384/96 от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност[1] („основния регламент“), и по-специално член 9 и член 11, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението, внесено от Комисията след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

1. ПРОЦЕДУРА

2. Действащи мерки

3. През юли 2002 г. с Регламент (ЕО) № 1339/2002[2] Комисията наложи окончателно антидъмпингово мито („съществуващи мерки“) от 21 % върху вноса на сулфанилова киселина, класирана в код по КН ex 2921 42 10 (код по ТАРИК 2921 42 10 60) и с произход от Китайската народна република („КНР“), както и остатъчно мито от 18,3 % върху вноса с произход от Индия. Наложените мерки се основаваха на резултатите от антидъмпинговата процедура, започната съгласно член 5 от основния регламент („първоначално разследване“)

4. Същевременно с Регламент (ЕО) № 1338/2002[3] Съветът наложи окончателно изравнително мито от 7,1 % върху вноса на същия продукт с произход от Индия.

5. В рамките на гореспоменатите антидъмпингови и изравнителни процедури, с Решение 2002/611/ЕО[4] Комисията прие ценова гаранция, предложена от един индийски производител износител, а именно Kokan Synthetics and Chemicals Pvt. Ltd. („Kokan “).

6. През февруари 2004 г. след подновено разследване за усвояването на антидъмпинговите мита съгласно член 12 от основния регламент Съветът, с Регламент (ЕО) № 236/2004[5], увеличи ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо за внос на сулфанилова киселина с произход от КНР от 21 % на 33,7 %.

7. През декември 2003 г. Kokan информира Комисията, че желае доброволно да оттегли гаранцията си. Съответно решението на Комисията за приемането на гаранцията бе отменено с Решение 2004/255/ЕО[6].

8. През април 2005 г. след искане, подадено от Kokan, Комисията започна[7] частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент и член 19 от Регламент (ЕО) № 2026/97 относно защитата срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската общност[8] („основния регламент за защита срещу субсидиран внос“), ограничено по обхват до изследване на приемливостта на гаранцията, която следва да бъде предложена от дружеството.

9. С Решение 2006/37/ЕО[9] Комисията прие гаранцията, предложена от Kokan, във връзка с антидъмпинговите и изравнителни процедури относно вноса на сулфанилова киселина с произход от Индия.

10. Същевременно Регламент (ЕО) № 1338/2002 относно налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на сулфанилова киселина с произход от Индия и Регламент (ЕО) № 1339/2002 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на сулфанилова киселина с произход, inter alia , от Индия бяха изменени с Регламент (ЕО) № 123/2006 на Съвета[10], с цел да се вземе предвид приемането на споменатата гаранция.

11. Искане за преразглеждане

12. След публикуването на известие за предстоящо изтичане на срока на действие на мерките[11], на 24 април 2007 г. Комисията получи молба за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент. Искането бе подадено от двама производители от Общността („заявителите“), които представляват 100 % от производството в Общността на сулфанилова киселина.

13. Заявителите твърдяха и предоставиха достатъчно prima facie доказателства, че съществува вероятност от продължаване и/или повторение на дъмпинга и повторение на вредата от него за производството на Общността във връзка с вноса на сулфанилова киселина с произход от КНР и от Индия („разглежданите страни“).

14. След като се консултира с Консултативния комитет и установи, че са налице достатъчно доказателства за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие, Комисията обяви на 24 юли 2007 г., чрез известие за започване на процедура, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз [12], започването на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент.

15. Успоредни разследвания

16. С известие за започване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 24 юли 2007 г.[13], Комисията също започна преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 18 от основния регламент за защита срещу субсидиран внос по отношение на действащите изравнителните мерки спрямо вноса на сулфанилова киселина с произход от Индия. Споменатото разследване все още продължава.

17. С известие за започване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 29 септември 2007 г.[14], Комисията започна по собствена инициатива частично междинно преразглеждане, ограничено до нивото на субсидиране, съгласно член 19 от основния регламент за защита срещу субсидиран внос, тъй като Комисията разполагаше с достатъчно prima facie доказателства, че обстоятелствата във връзка със субсидирането, на основата на които мерките са били установени, са се променили и тези промени са с дълготраен характер. Споменатото разследване все още продължава.

18. Разследване

19. Период на разследване

20. Разследването за продължаване или повторение на дъмпинга обхващаше периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г. („период на разследване на преразглеждането“ или „ПРП“). Изследването на тенденциите, имащи отношение към оценката на вероятността от продължаване или повторение на вредата, обхващаше периода от 2003 г. до края на периода на разследване за преразглеждането („разглеждания период“).

21. Засегнати от разследването страни

22. Комисията уведоми официално за започването на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие производителите износители, вносителите и потребителите, за които се знаеше, че са засегнати, представителите на страните износителки и заявителите. На заинтересованите страни беше дадена възможност да изложат своите становища в писмена форма и да поискат изслушване в срока, посочен в известието за започване.

23. Всички заинтересовани страни, които поискаха и показаха, че има специални причини да бъдат изслушани, бяха изслушани.

24. Бяха изпратени въпросници на всички страни, за които беше известно, че са заинтересовани, а именно – двата производителя от Общността и всички известни производители износители, вносители и потребители.

25. Бяха получени отговори на въпросниците от двата производителя от Общността и от един производител износител от Индия, а така също и от четирима потребители. Докато разследването течеше, нито един производител износител от КНР и нито един вносител не отговори на въпросника, а така също и никой от тях не заяви своя интерес.

26. Комисията издири и провери цялата информация, която сметна за необходима за определяне на вероятността от продължаване или повторение на дъмпинга и на произтичащата от него вреда, както и на интереса на Общността. В тази връзка Комисията извърши посещения с цел проверки на място в помещенията на следните дружества:

а) производител износител в Индия:

- Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd., Mumbai, Индия;

б) производители от Общността:

- Ardenity, Givet, Франция,

- CUF Quimicos Industrials, Estarreja, Португалия;

в) потребители:

- Kemira Germany GmbH, Leverkusen, Германия,

- Robama SA, Palafolls, Испания.

- РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

- Разглеждан продукт

- Продуктът, предмет на преразглеждане, е същият, както при първоначалната разследване, т.е. сулфанилова киселина, класирана в код по КН ex 2921 42 10. По принцип в зависимост от степента на чистота се различават два вида качество сулфанилова киселина: киселина за технически цели и чиста киселина. Освен това чистата киселина понякога се търгува под формата на сол на сулфанилова киселина. Сулфаниловата киселина се използва като суровина в производството на избелващи агенти, добавки към бетон, оцветители за храни и специализирани багрила. При все че са налице различни употреби на сулфаниловата киселина, потребителите възприемат всички нейни видове качество и форми като практически взаимозаменяеми, като в повечето приложения те се използват като заместители помежду си и по тази причина се третират, какъвто беше и случаят в първоначалното разследване, като един единствен продукт.

- Сходен продукт

- Както е установено в първоначалното разследване, настоящото преразглеждане потвърди, че сулфаниловата киселина е чист първичен продукт и неговите качества и основни физически характеристики са идентични, независимо от страната на произход. Поради това беше констатирано, че разглежданият продукт и произведените и продадени продукти от производителя износител от Индия на вътрешния пазар и към трети страни, както и произведените и продадени продукти от производителите на Общността на пазара на Общността имат еднакви основни физически и химически характеристики и са по същество с една и съща употреба, и следователно се считат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

- ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ И/ИЛИ ПОВТОРЕНИЕ НА ДЪМПИНГА

- В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент беше изследвано дали по време на ПРП се е извършвал дъмпинг и дали съществува, или не, вероятност изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване или повторение на дъмпинга.

- Предварителни забележки

- Следва да се отбележи, че предвид разширяването на Общността до 25 държави-членки през 2004 г. и до 27 държави-членки през 2007 г. обемът на износа и пазарните дялове на вноса в предишното разследване и в настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие не могат да бъдат пряко сравнени.

- Индия

- За да се зачете поверителността на бизнес информацията и с оглед на факта, че Kokan представлява 100 % от вноса с произход от Индия, беше необходимо съответната информация да бъде представена в рамките на определени стойности.

- Настоящото изследване се основаваше на проверката на въпросника, попълнен от сътрудничилия производител износител от Индия, който оказа пълно съдействие на разследването. От информацията, предоставена от дружеството, и от наличните данни на Евростат е видно, че целият внос на разглеждания продукт по време на ПРП е осъществен от посочения производител износител.

- Беше констатирано, че около 800 до 1 000 тона сулфанилова киселина са били внесени по време на ПРП от Индия в Общността, т.е. приблизително 8–10 % от потреблението на Общността. В първоначалното разследване вносът от Индия възлизаше на 1 712 тона.

- Китайска народна република

- При липсата на сътрудничество от страна на всички китайските производители износители изследването дали понастоящем е налице дъмпинг трябваше да се основава на информацията, с която Комисията разполагаше от други източници. В тази връзка и в съответствие с разпоредбите на член 18 от основния регламент бяха използвани официални данни на Евростат, с цел да се установят количествата и цените на вноса.

- На основата на наличните данни беше констатирано, че по време на ПРП 1 482 тона сулфанилова киселина са били внесени от КНР в Общността, т.е. приблизително около 15 % от потреблението на Общността. В първоначалното разследване вносът от Китай възлизаше на 2 950 тона.

- Вероятност от продължаване на дъмпинга

- Индия

- В съответствие с член 11, параграф 9 от основния регламент беше използвана същата методология за установяване на дъмпинговия марж като при предишното разследване. Следва да се припомни, че дъмпинговият марж, установен при първоначалното разследване, възлизаше на 24, 6%.

а) Нормална стойност

27. За определянето на нормална стойност първо беше установено за сътрудничилия производител износител дали общият размер на продажбите му на вътрешния пазар на разглеждания продукт е представителен в сравнение с неговите експортни продажби за Общността. В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент продажбите на вътрешния пазар се считат за представителни, когато обемът на общите продажби на вътрешния пазар е не по-малко от 5% от общите експортни продажби за Общността. Разследването показа, че продажбите на вътрешния пазар са представителни.

28. Впоследствие бяха идентифицирани онези видове на разглеждания продукт, продавани от производителя износител на вътрешния пазар, чиито общи продажби на вътрешния пазар се считат за представителни и които са идентични или пряко сравними с видовете продукти, изнасяни за Общността. Критериите, използвани за идентифициране на различните видове продукти, бяха качеството (чиста киселина или киселина за технически цели), формата (на прах или натриеви соли) и концентрацията на киселината.

29. За всеки вид продукт, продаван от производителя износител на вътрешния пазар, за който беше констатирано, че е пряко сравним с вида, продаван за износ в Общността, се определяше дали вътрешните продажби са достатъчно представителни за целите на член 2, параграф 2 от основния регламент. Продажбите на вътрешния пазар на конкретен вид продукт бяха разглеждани като достатъчно представителни, когато обемът на общите продажби на вътрешния пазар на този вид по време на ПРП представляваше 5 % или повече от обема на общите продажби на сравним вид продукт, изнесен за Общността. Разследването показа, че от трите вида, изнасяни от разглеждания производител износител, на вътрешния пазар са били продавани представителни количества от два от тях.

30. Също така беше изследвано дали продажбите на вътрешния пазар на дружеството биха могли да бъдат разглеждани като направени при обичайни търговски условия съгласно член 2, параграф 4 от основния регламент.

31. Това беше извършено, като за всеки от двата вида, от които са продадени представителни количества, беше установен делът на продажби на вътрешния пазар за независими клиенти, които не са направени на загуба по време на ПРП Тъй като за тези видове продукти повече от 80% от количествата не бяха продадени на загуба на вътрешния пазар и среднопретеглената продажна цена беше равна или по-висока от среднопретеглените производствени разходи, съгласно член 2, параграф 1 от основния регламент нормалната стойност на вид продукт се изчисли на основата на среднопретегленото от всички продажни цени на въпросния продукт на вътрешния пазар, платени или подлежащи на плащане от независими купувачи.

32. За вида продукт, който не беше продаден в представителни количества на вътрешния пазар, нормалната стойност трябваше да бъде конструирана. Съгласно член 2, параграфи 3 и 6 от основния регламент, с цел да се определи конструираната нормална стойност, направените от сътрудничилия производител износител разходи за продажба, общи и административни разходи (SG&A), както и среднопретеглената печалба, получена от продажбата на вътрешния пазар на сходния продукт при обичайни търговски условия, по време на ПРП бяха добавени към средните производствени разходи по време на ПРП.

б) Експортна цена

33. Разследването показа, че износът на индийския производител износител е извършван единствено за несвързани клиенти в Общността.

34. Поради това експортната цена беше определена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент, а именно – на основата на действително платените или подлежащи на плащане експортни цени.

в) Сравнение

35. Нормалната стойност и експортната цена бяха сравнени на основата на цена франко завод. С цел обезпечаване на обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, са направени съответни намаления под формата на корекции за отчитане на разликите, които засягат цените и тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Тези корекции бяха направени с оглед разходите за транспорт и застраховка.

г) Дъмпингов марж

36. Както е предвидено в член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент, среднопретеглената нормална стойност за всяка разновидност на разглеждания продукт, изнесена за Общността през ПРП, бе сравнена със среднопретеглената експортна цена на всеки съответстващ вид на разглеждания продукт.

37. Това сравнение показа липсата на дъмпинг от страна на сътрудничилия производител износител от Индия, който е изнасял за Общността по време на ПРП.

38. Във връзка с липсата на дъмпинг от страна на сътрудничилия производител износител по време на ПРП следва да се отбележи, че както е споменато в съображение 7 по-горе, по време на ПРП действаше ценова гаранция, което налагаше на разглеждания производител износител да спазва определено ценово ниво на износа за Общността. Беше констатирано, че при някои сделки цените са малко по-високи от нивото на минималните вносни цени („МВЦ“) от гаранцията, но повечето от продажбите са се извършвали на цени на нивото на МВЦ.

39. Китайска народна република

40. В съответствие с член 11, параграф 9 от основния регламент беше използвана същата методология за установяване на дъмпинговия марж като при предишното разследване. Следва да се припомни, че дъмпинговият марж, установен при първоначалното разследване, възлизаше на 21 %. Обаче след подновено разследване за усвояването на антидъмпинговите мита, започнало през юни 2003 г., беше направено повторна оценка на дъмпинговия марж и се констатира, че е нараснал на 33,7 %, както е описано в Регламент (ЕО) № 236/2004.

д) Страна аналог

41. В съответствие с член 2, параграф 7 от основния регламент, тъй като КНР не е страна с пазарна икономика, нормалната стойност трябваше да бъде основана на данни, получени в трета страна с пазарна икономика.

42. В известието за започване Индия беше предвидена като подходяща трета страна с пазарна икономика по отношение на износа за Общността от страна на КНР. Индия беше използвана като страна аналог и в първоначалното разследване.

43. Заявителите бяха на мнение обаче, че в този случай по-подходящо би било като страна аналог да се използват Съединените американски щати („САЩ“). Като довод беше изтъкнато, че противно на Индия, цените на сулфаниловата киселина в САЩ се определят от присъщите на един недеформиран пазар фактори. Наред с това беше заявено, че производственият процес на сулфанилова киселина в САЩ протича по начин, сравним с този в КНР, и че количествата, произведени и продадени в САЩ, са представителни. Освен това заявителите твърдяха, че достъпът до суровини в Индия не може да бъде сравняван с достъпа до суровини в КНР, тъй като индийските производители, вследствие на Схемата за предварително лицензиране, предпочитат да внасят суровини, вместо да закупуват местни материали.

44. Що се отнася до предложението САЩ да бъдат използвани като страна аналог, трябва да се отбележи, че от няколко години в САЩ действат защитни мерки под формата на антидъмпингови мерки спрямо внос от КНР и от Индия, както и изравнителни мерки спрямо внос от Индия. По тази причина не може да бъде изключено, че цените са повлияни от тези мерки за търговска защита.

45. Също така беше констатирано относно достъпа до суровини, че индийските производители на сулфанилова киселина закупуват суровини и на вътрешния пазар. Съответно твърдението, че достъпът до суровини прави Индия неподходяща страна аналог, не може да бъде защитено. Още повече, че в Индия има няколко производители на сулфанилова киселина, като на пазара присъства и внос, напр. от КНР. Поради това няма доказателства за евентуална липса на конкуренция в Индия.

46. В светлината на казаното по-горе и при липсата на други убедителни доводи за промени в обстоятелствата, настъпили след първоначалното разследване, заключението е, че Индия представлява подходяща страна аналог за целите на установяването на нормалната стойност, в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент в контекста на настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие.

е) Определяне на нормалната стойност

47. Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност беше определена на основата на проверената информация, получена от сътрудничилия производител износител в страната аналог. По-конкретно, нормалната стойност се основаваше на платената или подлежаща на плащане от несвързани клиенти в Индия цена за сравними видове продукти, като беше установено, че продажбите са направени при обичайни търговски условия.

ж) Експортна цена

48. При липсата на сътрудничество от страна на китайските производители износители, в съответствие с член 18 от основния регламент експортната цена трябваше да се основава на наличните факти. Данните на Евростат бяха избрани като подходяща основа за определяне на експортната цена.

з) Сравнение

49. С цел обезпечаване на обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, бяха направени съответни намаления за отчитане на разликите, които са могли да засегнат сравнимостта на цената. Корекциите бяха направени с оглед разходите за транспорт и застраховане в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Нормалната стойност на ниво франко завод в Индия беше тогава сравнена с коригираната китайска експортна цена на същото ниво.

и) Дъмпингов марж

50. Сравнението на нормалната стойност и експортната цена показа съществуването на дъмпинг, като дъмпинговият марж беше равен на стойността, с която нормалната стойност превишаваше цената на износа за Общността. Установеният дъмпингов марж като процент от CIF цената франко граница на Общността беше от порядъка на 15 до 20 %.

51. Развитие на вноса, ако мерките бъдат отменени

52. Индия

й) Предварителни забележки

53. При липсата на дъмпинг по време на ПРП беше изследвано дали съществува вероятност от повторение на дъмпинг от Индия, ако мерките бъдат отменени. За да се прецени дали съществува вероятност от повторение на дъмпинг беше изследвана ценовата политика на Kokan, а именно цените за други експортни пазари в сравнение с експортните цени за Общността и цените на вътрешния пазар, както и неговото производство, производствени мощности и запаси. Анализът се основаваше на информацията, предоставена в попълнения въпросник и проверена в помещенията на Kokan по време на разследването.

к) Връзка между цените в Общността и цените в Индия

54. По време на ПРП цените на пазара на Общността бяха по-високи от цените, постигнати от Kokan на вътрешния пазар. Това развитие обаче следва да бъде разглеждано в светлината на факта, че експортните цени на дружеството са подложени на възпиращия ефект на МВЦ от гаранцията.

л) Връзка между експортни цени за трети страни, експортни цени за Общността и цени на вътрешния пазар в Индия

55. Беше констатирано, че средната експортна цена, искана от Kokan за трети страни, беше значително под средната експортна цена за Общността. Констатирано беше и че тези цени бяха дъмпингови, тъй като бяха доста под нивото на цените, искани от Kokan на неговия вътрешен пазар

56. Както е споменато в съображения 7 и 41 по-горе, по време на ПРП Kokan беше обвързан за износа си за Общността с гаранция за минимална цена, докато цените за клиенти в други трети страни бяха свободно определяни. При тези обстоятелства последните цени са показателни за вероятното ценово ниво на износа за Общността, ако се допусне изтичане на срока на действие на мерките. По този начин беше направено заключението, че има вероятност Kokan да намали експортните си цени за Общността и че има вероятност за повторение на дъмпинга на пазара на Общността, в случай че мерките бъдат отменени.

м) Връзка между експортни цени в трети страни и ценовото ниво на пазара на Общността

57. Следва да се отбележи също така направената констатация, че експортните цени за трети страни бяха средно под нивото на продажните цени на производството на Общността на пазара на Общността. Това означава, че преобладаващото ценово ниво на разглеждания продукт на пазара на Общността прави пазара изключително привлекателен за производителя износител от Индия. На тази основа се смята, че наистина е налице икономически стимул износът да бъде пренасочен към предлагащия по-високи цени пазар на Общността, в случай че действащите мерки бъдат отменени.

н) Неизползвани мощности и запаси

58. Разследването разкри, че сътрудничилият производител износител не беше натрупал запаси по време на ПРП. Беше констатирано обаче, че дружеството би било в състояние да увеличи производството си, тъй като по време на ПРП коефициентът на използваемост на производствения мощности беше около 65 %. В тази връзка трябва да се отбележи направената констатация, че неизползваните производствени мощности на сътрудничилия производител износител отговарят на повече от 30 % от потреблението на Общността.

о) Заключение за Индия

59. Разследването ясно показа, че ценовото ниво в Индия и в други трети страни е значително по-ниско от ценовото ниво на пазара на Общността. Ако съществуващите антидъмпингови мерки бъдат отменени, за сътрудничилия индийски производител износител ще бъде налице силен икономически стимул да въведе в експлоатация неизползваните производствени мощности, както и да пренасочи повече продажби към пазара на Общността, и следователно да продължи да изнася, като при това даже увеличава количествата. Направената по-горе преценка указва, че увеличените експортни количества за Общността по всяка вероятност ще бъдат на дъмпингови цени.

60. КНР

п) Предварителни забележки

61. Наред с констатацията за дъмпинг по време на ПРП беше изследвана и вероятността за продължаване на дъмпинга, в случай че мерките бъдат отменени. При липсата на сътрудничество от страна на всички китайски производители износители, направените по-долу заключения изхождат от наличните факти, а именно – на информация, предоставена от заявителите, в съответствие с член 18 от основния регламент, заедно с данни, извлечени от Евростат.

р) Производствени мощности

62. Публично достъпни данни показват, че обемът на китайското производство е около 22 000 тона, което е повече от два пъти потреблението на Общността по време на ПРП. При липсата на сътрудничество от страна на всички китайски производители износители не беше налице никаква информация относно съществованието на резервни мощности в КНР. Все пак, съгласно наличната информация, китайските производители са в състояние да използват относително простия прекъснат (партиден) метод, използван понастоящем за производство на специализирани багрила и химикали, за производство на сулфанилова киселина. Освен това, както е споменато в съображение 63 по-долу, вече много години пазарът на Общността продължава да е привлекателен за китайските износители. Затова има основание да се допусне, че ако съществуващите антидъмпингови мерки бъдат отменени всички резервни производствени мощности, които евентуално съществуват в КНР, биха се използвали за насочване на допълнителни количества към пазара на Общността и/или че съществуващото производство, увеличено посредством възможността да се преминава от производство на специализирани багрила към производство на химикали, би било пренасочено към Общността.

с) Връзка между експортни цени в трети страни и експортни цени в Общността

63. Съгласно наличните данни китайските експортни цени за трети страни са били под китайските експортни цени за Общността по време на ПРП. Поради това има голяма вероятност, ако мерките бъдат отменени, китайските износители да пренасочат техния настоящ експорт за трети страни към пазара на Общността и този експорт да продължи да се осъществява на дъмпингови цени.

т) Практики на усвояване

64. Както е установено в Регламент (ЕО) № 236/2004, беше констатирано, че е налице усвояване на антидъмпинговото мито по отношение на вноса от КНР за Общността. Тази практика е доказателство за това, че пазарът на Общността продължава да е привлекателен за китайските производители износители. Тъй като беше констатирано, че по време на ПРП вносът се е осъществявал на дъмпингови цени, може да бъде направено заключението, че има вероятност дъмпингът да продължи, ако се допусне изтичането на срока на действие на мерките, а също така е вероятно и нарастването на обема на износа.

у) Заключение за КНР

65. Разследването показа, че по време на ПРП китайските износители са продължавали техните дъмпингови практики на значително ниво. На основата на констатациите в съображения 62 и 63 по-горе, е направено заключението, че ако съществуващите мерки бъдат отменени, има вероятност значителният дъмпинг да продължи. Също така при липсата на мерки има вероятност обемът на дъмпинговия внос значително да нарасне.

66. Заключение относно вероятността от продължаване или повторение на дъмпинга

67. На основата на гореизложеното е направено заключението, че ако действащите мерки бъдат отменени, дъмпингът, що се отнася до китайските износители, вероятно ще продължи, а що се отнася до индийските производители износители ― вероятно ще се повтори.

68. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЩНОСТТА

69. В рамките на Общността сходният продукт се произвежда от два производителя, чието производството се смята, че съставлява общото производство на Общността на сходния продукт по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.

70. Следва да се отбележи, че в сравнение с първоначалното разследване, дружествата „Sorochimie Chimie Fine“ и „Quimigal SA“ са преименувани, първото ― на „Ardenity“, а второто ― на „CUF Quimicos Industrials“.

71. Тези два производителя сътрудничиха на разследването и поддържаха искането за преразглеждане. Следователно тези дружества съставляват производството на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент.

72. ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ОБЩНОСТТА

73. Потребление на пазара на Общността

74. Видимото потребление на Общността беше установено на основата на:

75. данни за внос на разглеждания продукт на пазара на Общността, получени от Евростат,

76. данни за общи продажби на производството на Общността на пазара на Общността, получени от попълнените въпросници.

77. Потреблението на сулфанилова киселина през ПРП беше около 10 000 тона. В продължение на разглеждания период беше наблюдавано намаление на потреблението от 6 %.

Таблица 1: Потребление на пазара на Общността

2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ПРП |

Потребление (тонове) | 10 684 | 10 443 | 10 899 | 9 939 | 9 997 |

Индекс | 100 | 98 | 102 | 93 | 94 |

78. Настоящ внос от разглежданите страни

79. За да се зачете поверителността на бизнес информацията и с оглед на факта, че Kokan представлява 100 % от вноса с произход от Индия и че производството на Общността се състои от само двама производители, беше необходимо информацията в таблици 2–5 по-долу да бъде представена в индексиран вид.

80. Обем и пазарен дял на разглеждания внос през ПРП

81. Обемът и пазарните дялове на вноса от КНР и от Индия се развиват, както е посочено в таблиците по-долу. Данните за обема на вноса се основават на Евростат.

Таблица 2: Внос от разглежданите страни

Внос (индекс) | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ПРП |

КНР | 100 | 106 | 128 | 86 | 84 |

Индия | 100 | 54 | 59 | 56 | 60 |

Общо за разглежданите страни | 100 | 81 | 95 | 72 | 73 |

Източник: Евростат |

Таблица 3: Пазарен дял на разглежданите страни

Пазарен дял (индекс) | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ПРП |

КНР | 100 | 109 | 126 | 92 | 90 |

Индия | 100 | 55 | 58 | 60 | 64 |

Общо за разглежданите страни | 100 | 83 | 94 | 77 | 78 |

82. Вносът от разглежданите страни е спаднал с 27 % през разглеждания период. Пазарният дял на разглежданите страни е спаднал с 22% между 2003 г. и ПРП.

83. Ако страните се разглеждат поотделно, обемът на вноса от Индия е спаднал с 40 % между 2003 г. и ПРП и пазарният дял на индийския внос е спаднал с 36 %.

84. Обемът на вноса с произход от КНР е спаднал с 16 % през разглеждания период, като през същия период пазарният му дял е спаднал с 10 %.

85. Еволюция на цените и тенденции в цените на вноса на въпросния продукт

Таблица 4: Цени на разглеждания внос

Единична цена (евро/тон) | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ПРП |

КНР | 773 | 876 | 1 138 | 1 128 | 1 040 |

Индекс | 100 | 113 | 147 | 146 | 135 |

Индия (индексирани данни) | 100 | 85 | 96 | 110 | 111 |

Общо за разглежданите страни | 956 | 910 | 1 131 | 1 180 | 1 138 |

Индекс | 100 | 95 | 118 | 123 | 119 |

Източник: Евростат |

86. Средната цена на разглеждания внос с произход от КНР е нараснала със 35 % през разглеждания период. През същия период средната цена на разглеждания внос с произход от Индия е нараснала с 11%.

87. За целите на изчисляването на равнището на подбиването на цените по време на ПРП, цените франко завод на производството на Общността за несвързани купувачи бяха сравнени с цените на вноса CIF на границата на Общността на засегнатите страни, надлежно коригирани, така че да отразяват крайната цена на разтоварена стока. За КНР и Индия корекцията беше направена, като към цените бяха прибавени обичайните мита и разходите, направени след вноса, като китайските цени бяха увеличени и с антидъмпинговото мито. Сравнението показа, че коригираните китайски и индийски цени не подбиваха цените на производството на Общността.

88. Внос от други трети страни

Таблица 5: Внос от други трети страни

Останалия свят | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ПРП |

Внос (индекс) | 100 | 80 | 100 | 97 | 97 |

Пазарен дял (индекс) | 100 | 82 | 98 | 104 | 104 |

Средна цена (€/ тон) | 935 | 927 | 1 100 | 1 255 | 1 285 |

Индекс | 100 | 99 | 118 | 134 | 137 |

Източник: Евростат |

89. Обемът на вноса от други трети страни отбеляза лек спад от 3 % през разглеждания период. С оглед на свиването на търсенето обаче техният пазарен дял нарасна с 0,7 % пункта. По време на разглеждания период по-голямата част този внос се осъществи от главната страна износител, а именно САЩ.

90. Цените на сулфанилова киселина от други трети страни бяха малко по-ниски от цените на производството на Общността и следваха индийските ценови тенденции от 2005 г. нататък.

91. Икономическа ситуация на производството на Общността

а) Предварителни забележки

92. За да се зачете поверителността на бизнес информацията, беше необходимо информацията относно двете дружества, които съставляват производството на Общността, да бъде представена в индексиран вид.

93. В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент бяха изследвани всички релевантни икономически фактори и показатели, които имат връзка с производството на Общността.

б) Данни, свързани с производството на Общността

- производство, инсталирани производствени мощности и коефициент на използваемост на мощностите,

Таблица 6: Производство, инсталирани производствени мощности и коефициент на използваемост на мощностите

2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ПРП |

Мощности в тонове (индекс) | 100 | 100 | 100 | 105 | 112 |

Производство в тонове (индекс) | 100 | 119 | 115 | 115 | 117 |

Коефициент на използваемост (индекс) | 100 | 119 | 115 | 109 | 105 |

Източник: Попълнени въпросници на производството на Общността |

94. През ПРП нивото на производство на промишлеността на Общността беше с 17 % по-високо от нивото, отчетено в началото на разглеждания период. Производствените мощности на производството на Общността също нараснаха през разглеждания период с 12 %, като един производител от Общността увеличи мощностите си посредством инвестиции в оборудване, с цел производство на чиста сулфанилова киселина. Съчетанието от тези два фактора доведе до общо увеличение на коефициента на използваемост на производството на Общността през време на разглеждания период. Следва също да се отбележи, че през ПРП производството на Общността постигна задоволително ниво на използваемост на мощностите (в обхвата на 75–80 %).

95. запаси,

96. Запасите на производството на Общността в края на финансовите отчетни периоди намаляха с 22 % през разглеждания период. Запасите спаднаха значително през 2004 и 2005 г., но се увеличиха постепенно през 2006 г. и през ПРП.

Таблица 7: Обем на крайните запаси

2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ПРП |

Запаси в тонове (индекс) | 100 | 35 | 38 | 64 | 78 |

Източник: Попълнени въпросници на производството на Общността. |

- обем на продажбите, пазарен дял и растеж,

- През ПРП обемът на продажбите на производството на Общността беше с 5 % по-висок в сравнение с началото на разглеждания период. Успоредно със спада в потребление на Общността от 6% (вж. съображение 70 по-горе) през разглеждания период, пазарният дял на производството на Общността нарасна с 12%. По-конкретно, производството на Общността увеличи пазарния си дял през разглеждания период с около 7 %. Производството на Общността запази пазарен дял от над 50 % през целия разглеждания период.

Таблица 8: Обем на продажби и пазарен дял

2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ПРП |

Обем на продажби – тонове (индекс) | 100 | 114 | 107 | 105 | 105 |

Пазарен дял % (индекс) | 100 | 116 | 105 | 113 | 112 |

Източник: Попълнени въпросници на производството на Общността. |

97. Следва да се отбележи, че спадът в потреблението на Общността през 2006 г. и през ПРП донякъде засегна растежа на производството на Общността. Нарасналият пазарен дял се обяснява в почти равна степен с увеличаването на обема на продажбите и с по-слабото потребление към края на разглеждания период.

98. фактори, оказващи влияние върху цените на Общността,

99. През разглеждания период средните продажни цени на производството на Общността съществено нараснаха с 26 %. Наблюдаваното от края на 2005 г. развитие изглежда, че отразява, по-специално, последиците от мерките против усвояването на митата, наложени през 2004 г. Средните продажни цени на производството на Общността нараснаха значително между 2004 и 2005 г., като след това останаха сравнително стабилни. Нарастването обаче беше в по-ниска степен, отколкото нарастването на цената на анилина, който е най-важната суровина за производството на сулфанилова киселина. Всъщност анилинът, който е производно на бензен и на който се падат около 50 % от общите производствени разходи по време на ПРП, отбеляза между 2003 г. и ПРП нарастване на цената от около 45 % .

Таблица 9: Продажни цени

2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ПРП |

Средна продажна цена (индекс) | 100 | 104 | 124 | 125 | 126 |

Източник: Попълнени въпросници на производството на Общността. |

- заетост и производителност,

- Между 2003 г. и ПРП равнището на заетостта спадна с 9 %, докато производството се увеличи, което отразяваше увеличението на производителността и конкурентоспособността на производството на Общността. През същия период обаче средните разходи на работник се покачиха с 15 %.

Таблица 10: Заетост и производителност

2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ПРП |

Заетост (индекс) | 100 | 96 | 96 | 98 | 91 |

Производителност (индекс) | 100 | 125 | 120 | 117 | 129 |

Средни разходи за труд (индекс) | 100 | 82 | 94 | 106 | 115 |

Източник: Попълнени въпросници на производството на Общността. |

- рентабилност,

Таблица 11: Рентабилност

2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ПРП |

Индекс | 100 | -1 286 | 1 519 | 335 | 191 |

Източник: Попълнени въпросници на производството на Общността. |

100. С изключение на 2005 г. рентабилността на производството на Общността беше около или под 1 % от оборота му. През 2004 г. бяха регистрирани значителни загуби, докато през 2005 г., 2006 г. и ПРП производството на Общността отчете печалба. Предвид факта, че рентабилността на производството на Общността беше осезаемо ниска през 2003 г., видимото нарастване, демонстрирано през разглеждания период, доведе до ниво на рентабилност, което все още беше далеч под нивото, което би било приемливо за този вид производство.

101. Следва също да се отбележи, че рентабилността на производството на Общността беше повлияна от еволюцията в цените на суровините. Между 2003 г. и ПРП средните производствени разходи се увеличиха с 25%. Както е споменато в съображение 86 по-горе, анилинът е ключова входяща суровина в производството на сулфанилова киселина и на него се падат приблизително половината от разходите за производство. Предвид факта, че цените на анилин се покачиха значително през 2004 г., производството на Общността не беше в състояние да включи това увеличение на цените в цената за клиенти и понесе загуби. През 2005 г. положението се подобри за производството на Общността, като цените на анилин се стабилизираха и производството на Общността беше в състояние да увеличи цените на сулфаниловата киселина до степента, необходима за компенсирането на покачването на разходите за суровини. През 2006 г. и ПРП, вследствие на ново покачване на цените на анилин, рентабилността на производството на Общността спадна до нива под 1 % спрямо оборота.

102. инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитали,

Таблица 12: Инвестиции и възвръщаемост на инвестициите

2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ПРП |

Инвестиции (индекс) | 100 | 39 | 57 | 255 | 305 |

Възвръщаемост на инвестициите (индекс) | 100 | -1 779 | 2 498 | 420 | 224 |

Източник: Попълнени въпросници на производството на Общността. |

103. През целия разглеждан период производството на Общността продължи да прави инвестиции в дейността си, свързана със сулфаниловата киселина. През 2006 г. и ПРП, освен инвестициите, предимно свързани с поддържането на съществуващите капиталови активи, един производител от Общността направи инвестиции за увеличаване на мощностите, с цел производство на чиста сулфанилова киселина. Следва обаче да се отбележи, че се очаква тези нови мощности да бъдат напълно оперативни едва от 2008 г.

104. Тъй като производството на Общността реализира ниски печалби през целия разглеждан период, размерът на възвращаемост на инвестициите, който изразява финансовия резултат преди облагането му с данъци като процент от средната начална и крайната нетна балансова стойност на активите, използвани в производството на сулфанилова киселина, също остана много нисък по време на ПРП, а именно около 2 %.

105. Разследването показа, че капиталовите изисквания на производството в Общността са неблагоприятно засегнати от трудното финансово положение. Макар един от производителите на Общността да е част от голяма група дружества, капиталовите нужди не винаги са удовлетворени на желаното ниво, тъй като в тези групи финансовите ресурси обикновено се предоставят на най-печелившите единици.

106. паричен поток.

107. Паричният поток намаля значително, с 85%, между 2003 г. и ПРП, но все още остана положителен. Паричният поток не следва движението на рентабилността, тъй като е повлиян от непарични фактори като амортизация и промени в запасите.

Таблица 13: Паричен поток

Паричен поток | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ПРП |

Индекс | 100 | 41 | 64 | 32 | 15 |

Източник: Попълнени въпросници на производството на Общността. |

108. Заключение

109. В периода между 2003 г. и ПРП повечето от показателите относно производството на Общността отбелязаха положително развитие: обем на продажби, използваемост на мощностите, обем на производството, крайни запаси, производителност, инвестиции и възвращаемост на инвестиции. По време на ПРП неговата рентабилност обаче остана под 1 % от оборота.

110. Производството на Общността беше облагодетелствано от покачването на цената на единица произведена сулфанилова киселина, особено от 2004 г. до края на ПРП. Нарастването на продажната цена обаче не можа да компенсира напълно покачването на производствените разходи и поради това маржът на печалба намаля.

111. Освен това спадът в потреблението на Общността през 2006 г. и през ПРП донякъде възпрепятства възстановяването на производството на Общността.

112. Като цяло е ясно, че въвеждането на антидъмпингови мерки позволи на производството на Общността да стабилизира своето положение, но не и напълно да се възстанови от вредоносната ситуация, в която се намираше, както поради продължаващото присъствие на дъмпингов внос от КНР, така и поради нарастването на разходите за суровини, които производството на Общността не беше в състояние да включи в цената за клиентите. Независимо от това разследването показа, че през разглеждания период производството на Общността е започнало да инвестира в ново оборудване.

113. В светлината на горния анализ се изясни, от една страна, че обемните показатели са се развили положително през разглеждания период. От друга страна, финансовите показатели на производството на Общността като рентабилност и паричен поток показаха, че икономическото състояние на производството на Общността е все още уязвимо. Поради всичко това се достигна до заключението, че производството на Общността не е могло да се възстанови напълно от последиците от вредоносния дъмпинг.

114. ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТОРЕНИЕ НА ВРЕДАТА

115. Общи положения

116. Съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент беше извършен анализ на вероятността от повторение на вредата, ако съществуващите мерки бъдат отменени. Във връзка с това, по-специално беше изследвано вероятното развитие на обема и цените на износа от разглежданите страни, както и свързаните с тях вероятни последици за положението на производството на Общността при липсата на мерки.

117. Развитие на обема и цените на вноса от разглежданите страни, ако мерките бъдат отменени

118. Следва да се припомни, че през ПРП, дори при действащи антидъмпингови мерки, вносът от разглежданите страни имаше пазарен дял от 24,6 %.

119. Разследването показа, че сътрудничилият индийски производител износител има значителни резервни мощности, отговарящи на повече от 30 % от потреблението на Общността. Освен това информацията, с която Комисията разполага, показа, че съществуващото производство на сулфанилова киселина в КНР възлиза на 22 000 тона, което отговаря на повече от два пъти потреблението на Общността. На основата на същата информация изглежда също, че китайските производители са в състояние лесно да преминават от производство на специални багрила и химикали към производство на сулфанилова киселина. Този капацитет, който евентуално е на разположение в разглежданите страни, е показателен за възможността на производителите износители да увеличават тяхното настоящо производство и по този начин да увеличават износа си на сулфанилова киселина за Общността.

120. Следва също да се отбележи, че потреблението на Общността спадна слабо през разглеждания период и през следващите години не се очаква търсенето да бъде такова, че да поеме евентуалното нарастване на вноса от КНР и от Индия, ако мерките бъдат прекратени. Съгласно този сценарий е много вероятно износът от КНР и от Индия на сулфанилова киселина да заеме мястото на голяма част от продажбите, осъществявани от производството на Общността, тъй като цените на вноса вероятно ще са по-ниски.

121. Разследването установи, че пазарът на Общността остава привлекателен за китайските и индийските производители износители. Всъщност, както е упоменато в съображения 57 и 62 по-горе, беше констатирано, че средната експортна цена при индийски и китайски продажби за трети страни беше значително под средната експортна цена за Общността. Въпреки факта, че от страна на китайските и индийските експортни цени, коригирани с настоящите антидъмпингови и обичайни мита, не беше установено подбиване на цените, беше констатирано, че китайските и индийските експортни цени CIF, взети средно, са значително по-ниски (около 18 %) от средната цена на производството на Общността. Затова при липса на действащи мерки е вероятно вносът на сулфанилова киселина от разглежданите страни за Общността да нарасне значително в светлината на: i) неизползвания капацитет (по-специално в Индия); ii) пренасочването на износ за други трети страни към пазара на Общността; iii) възможността да се преминава от производство на специални багрила и химикали към производство на сулфанилова киселина (по-специално в КНР), на ценови нива значително под настоящите ценови нива в Общността.

122. Заключение относно вероятността от повторение на вредата

123. На основата на гореизложеното може да се направи заключението, че ако се допусне изтичане на срока на действие на мерките, е много вероятно износът от разглежданите страни към Общността да нарасне със значителни обеми и на дъмпингови цени, които биха подбили цените на производството на Общността. Това най-вероятно би повлияло в посока на възникване на тенденция за натиск за понижаване на цените на пазара на Общността, което, както може да се очаква, ще има отрицателно въздействие върху икономическото състояние на производството на Общността. Това, по-специално, би върнало назад финансовото възстановяване, което беше постигнато през разглеждания период, и би довело до вероятно повторение на вредата.

124. ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

125. Въведение

126. В съответствие с член 21 от основния регламент беше изследвано дали запазването на съществуващите антидъмпингови мерки не е в противоречие с интереса на Общността като цяло. Определянето на интереса на Общността беше основано на оценката на различните съставящи го интереси.

127. Наред с това фактът, че настоящото разследване представлява преразглеждане, което съответно анализира положение, при което вече са били въведени антидъмпингови мерки, позволява да се оцени всяко неоправдано отрицателно въздействие на настоящите антидъмпингови мерки върху засегнатите страни.

128. На тази основа беше изследвано дали въпреки заключението относно вероятността от повторение на вредоносния дъмпинг, съществуват убедителни доводи, които биха довели до заключението, че запазването на мерките в този конкретен случай не е в интерес на Общността.

129. Интерес на производството на Общността

130. С основание може да се очаква, че наложените понастоящем мерки ще продължат да имат благотворен ефект върху производството на Общността, което ще продължи да се възстановява, като увеличава пазарния си дял и подобрява рентабилността си. Ако мерките не бъдат запазени, вероятно производството на Общността отново ще започне да понася вреди от увеличаването на вноса на дъмпингови цени от разглежданите страни, а сегашното му крехко финансово състояние ще се влоши.

131. На тази основа може да се заключи, че продължаването на мерките би било в интерес на производството на Общността.

132. Интерес на вносителите

133. Следва да се припомни, че при първоначалното разследване беше констатирано, че налагането на мерки няма да има сериозно въздействие върху търговците на сулфанилова киселина от Общността. Както беше посочено по-горе, нито един вносител не оказа съдействие на настоящото разследване. Ето защо не бяха представени убедителни доводи, че налагането на мерки би било против интереса на вносителите.

134. Интерес на потребителите

135. Комисията изпрати въпросници на всичките 31 известни потребителя, от които само четирима предоставиха попълнен въпросник. Три попълнени въпросника бяха получени от дружества от Общността, които произвеждат избелващи агенти, и един попълнен въпросник ― от дружество производител на багрила. Информацията обаче, предоставена от тези потребители, относно последиците от мерките и относителния дял, който сулфаниловата киселина представлява в производствените им разходи, не беше от значение.

136. Обемът на разглеждания продукт, внесен от тези четири потребителя, представляваше 47,3 % от общия внос в Общността. Наред с това, тъй като тези четири потребителя закупуват значителни обеми сулфанилова киселина от производството на Общността, на тях се падаше общо около 40 % от потреблението на Общността през ПРП.

137. Трима от потребителите направиха едни и същи коментари, като се противопоставиха на продължаването на мерките на основание недостатъчните производствени мощности на производството на Общността за задоволяване на вътрешното търсене, както и заради вредата, която нанасят мерките на тяхната конкурентоспособност, по отношение на продукти, произведени по-нататък по веригата на производство. Четвъртият потребител не изрази мнение дали е за, или против запазването на мерките.

138. По отношение на снабдяването на пазара на Общността следва да се отбележи, че сегашните производствени мощности на производството на Общността биха му позволили да задоволи някъде около 80% от потреблението на Общността. Тук следва също да се подчертае, че производството на Общността инвестира в нови съоръжения, с цел да увеличи производството си на чиста сулфанилова киселина. Във всеки случай целта на мерките не е да се затвори пазарът за вноса от разглежданите страни, а да се гарантира, че той е осъществяван на цени, които не са вредоносни и дъмпингови. Поради това се очаква вносът от разглежданите страни да продължи да има достъп на пазара, подобно на случилото се след налагането на мерките през 2002 г.

139. Следва също да се отбележи, че понастоящем производството на сулфанилова киселина извън Общността е ограничено до няколко страни в света като Индия, КНР и САЩ. Затова е важно да се позволи на производството на Общността да действа в условията на реална конкуренция, така че всички потребители от Общността да продължават да имат достъп до вътрешни доставчици на продукта.

140. По отношение на конкурентоспособността на потребителите следва да се отбележи, че въпреки липсата на информация, получена от потребителите в рамките на настоящото разследване, в първоначалното разследване беше показано, че антидъмпинговите мерки биха увеличили пълните разходи за закупуване на избелващи агенти и за багрила, съдържащи сулфанилова киселина, с по-малко от 1 %.

141. На основата на гореизложеното се счита също, че в рамките на настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие, запазването на мерките не би имало значително отрицателно въздействие върху положението на потребителите.

142. Заключение относно интереса на Общността

143. Предвид гореизложеното заключението е, че няма убедителни доводи против запазването на настоящите антидъмпингови мерки.

144. АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

145. Всички страни бяха информирани за основните факти и съображения, на основата на които беше предвидено да се препоръча запазването на съществуващите мерки. Беше определен също така срок, в рамките на който страните да направят забележки и коментар. Не бяха получени коментари, които да са от такова естество, че да доведат до промяна на направените по-горе заключения.

146. С оглед на достигнатите заключения относно вероятността от продължаване на дъмпинга във връзка с вноса на сулфанилова киселина от КНР, от повторение на дъмпинга по отношение на вноса от Индия, от повторение на вредата, както и на интереса на Общността, антидъмпинговите мита върху вноса на сулфанилова киселина следва да се запазят, с цел да се предотврати повторение на вредата, която дъмпинговият внос причинява на производството на Общността.

147. Митническата ставка няма да се прилага за внос на разглеждания продукт, който е произвеждан и продаван за износ в Общността от една индийска компания, чиято гаранция беше приета с Решение 2006/37/ЕО на Комисията.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1. Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на сулфанилова киселина, класирана в код по КН ex 2921 42 10 (код по ТАРИК 2921 42 10 60) и с произход от Китайската народна република и от Индия.

2. Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо преди митото, спрямо нетната цена на продуктите, описани в параграф 1, франко граница на Общността е, както следва:

Държава | Окончателно мито (%) |

Китайската народна република | 33,7 |

Индия | 18,3 |

3. Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, окончателното мито не се прилага за вноса, допуснат за свободно обращение съгласно член 2.

4. Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

1. Вносът, деклариран за допускане за свободно обращение, който е фактуриран от дружествата, от които са приети гаранции от Комисията и чиито имена са изброени в Решение 2006/37/ЕО, както е изменено, се освобождава от антидъмпинговото мито, наложено съгласно член 1, при условие че:

- са произведени, транспортирани и фактурирани пряко от упоменатите дружества на първия независим клиент в Общността, както и

- се придружават от фактура за гаранция, която представлява търговска фактура, съдържаща поне елементите и декларацията, определени в приложението към настоящия регламент, както и

- декларираните и представени на митница стоки съответстват точно на описанието във фактурата за гаранция.

2. Митническо задължение възниква при приемането на декларацията за допускане за свободно обращение, когато се установи, че по отношение на стоките, описани в член 1 и освободени от митата при условията, посочени в параграф 1, едно или няколко от условията не са изпълнени. Условието, определено във второто тире от параграф 1, се счита за неизпълнено, когато се установи, че фактурата за гаранцията не отговаря на разпоредбите на приложението или се установи, че тя не е истинска, или когато Комисията е оттеглила приемането на гаранцията съгласно член 8, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 384/96 или член 13, параграф 9 от основния регламент за защита срещу субсидиран внос в регламент или решение, което се отнася за конкретна/и сделка/и и обявява съответната/ите фактура/и за гаранцията за невалидна/и.

3. Вносителите приемат като обичаен търговски риск факта, че неизпълнението от която и да е от страните на едно или няколко от условията, посочени в параграф 1 и допълнително определени в параграф 2, може да доведе до възникване на митническо задължение съгласно член 201 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността[15]. Възникналото митническо задължение се заплаща при оттегляне от страна на Комисията на приемането на гаранцията.

Член 3

Настоящият Регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз .

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Съвета

Председател […]

ПРИЛОЖЕНИЕ

В търговската фактура, придружаваща продажбите на дружеството на сулфанилова киселина за Общността, предмет на гаранция, се посочват следните елементи:

1. Заглавие „ТЪРГОВСКА ФАКТУРА, ПРИДРУЖАВАЩА СТОКИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ГАРАНЦИЯ“.

2. Наименованието на дружеството, упоменато в член 1 от Решение 2006/37/ЕО на Комисията относно приемането на гаранцията, която издава търговската фактура.

3. Номер на търговската фактура.

4. Дата на издаване на търговската фактура.

5. Допълнителен код по ТАРИК, по който фактурираните стоки се освобождават от митница на границата на Общността.

6. Точно описание на стоките, включително:

- кодов номер на продукта (PCN), използван за целите на разследването и гаранцията (например "PA99", "PS85" или "TA98"),

- техническите/физическите характеристики на кодовия номер на продукта PCN, т.е. за "PA99" и "PS85" бял свободно разпространяващ се прах, и за "TA98" сив свободно разпространяващ се прах,

- кодов номер на продукта на дружеството (ако има такъв),

- код по КН,

- количество (посочва се в тонове).

7. Описание на условията на продажбата, включително:

- цена за тон,

- приложимите условия на плащане,

- приложими условия на доставяне,

- общо отстъпки и рабати от цената.

8. Наименование на дружеството, което действа като вносител в Общността и на което търговската фактура, придружаваща стоките, предмет на гаранция, е издадена пряко от дружеството.

9. Име на служителя на дружеството, който е издал търговската фактура и следната подписана декларация:

„Аз, долуподписаният/та, удостоверявам, че продажбата за директен износ за Европейската общност на стоките, обхванати от настоящата фактура, е извършена в обхвата и съгласно условията на гаранцията, предложена от [ДРУЖЕСТВО] и приета от Европейската комисия с Решение 2006/37/ЕО. Декларирам, че предоставената в настоящата фактура информация е пълна и вярна.“

[1] OВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

[2] OВ L 196, 25.7.2002 г., стр. 11.

[3] OВ L 196, 25.7.2002 г., стр. 1.

[4] OВ L 196, 25.7.2002 г., стр. 36.

[5] OВ L 40, 12.2.2004 г., стр. 17.

[6] OВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 29.

[7] OВ C 101, 27.4.2005 г., стр. 34.

[8] OВ L 288, 21.10.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 461/2004 (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 12).

[9] OВ L 22, 26.1.2006 г., стр. 52.

[10] OВ L 22, 26.1.2006 г., стр. 5.

[11] OВ C 272, 9.11.2006 г., стр. 18.

[12] OВ C 171, 24.7.2007 г., стр. 18.

[13] OВ C 171, 24.7.2007 г., стр. 14.

[14] OВ C 229, 29.9.2007 г., стр. 9.

[15] OВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).