52008PC0441

Предложение за решение на Съвета за сключване на Етапно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Гана, от друга /* COM/2008/0441 окончателен - AVC 2008/0137 */


[pic] | КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |

Брюксел, 10.7.2008

COM(2008) 441 окончателен

2008/0137 (AVC)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за сключване на Етапно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Гана, от друга

(представена от Комисията)

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Приложеното предложение представлява правният инструмент за сключването на Етапно споразумение за икономическо партньорство (СИП) между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Гана, от друга: Предложение за решение на Съвета за сключване на етапно СИП.

Както бе посочено в Съобщението до Съвета и до Европейския парламент от 23 октомври 2007 г., етапното СИП бе договорено с Гана, за да се избегне нарушаване на търговията между тази страна и Европейската общност след изтичането на 31 декември 2007 г. на действието на търговските разпоредби, установени в приложение V към Споразумението от Котону, и на дерогацията от страна на СТО, която ги обхваща, и до приключване на процедурата по сключване на всеобхватно СИП с целия западноафрикански регион[1]. Вследствие парафирането на посоченото споразумение съответно на 13 декември 2007 г., Гана бе добавена към списъка на държавите, ползващи се от търговски режим по СИП, установен с Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета, приет на 20 декември 2007 г. С посочения регламент се предвижда предварително прилагане на търговския режим по СИП. Вследствие парафирането на етапно СИП на 7 декември 2007 г., Кот д’Ивоар също бе добавен към този списък. От 1 януари 2008 г. в качеството си на най-слабо развити държави (НСРД) всички останали западноафрикански държави, с изключение на Нигерия и Кабо Верде, се ползват от инициативата „Всичко, освен оръжия“, която предлага освободен от мита и квоти достъп до пазара на ЕС за всички продукти, с изключение на оръжията. На 1 януари 2008 г. Кабо Верде придоби статут на страна, непринадлежаща към групата на най-слабо развитите, но получи тригодишно удължаване на срока, по време на който може да се ползва от режима по СИП, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. за прилагане на схема на общи тарифни преференции (ОСП). На Нигерия, която е страна, непринадлежаща към групата на най-слабо развитите, бе предложена възможността за договаряне на етапно СИП, еквивалентно на вече договорените с Кот д’Ивоар и Гана, но тя взе решение да не пристъпи към такова договаряне. Вследствие на това от 1 януари 2008 г. те подлежат на нормалния режим по ОСП.

Преговорите за пълнообхватно СИП с целия западноафрикански регион продължават в съответствие с приетите от Съвета на 12 юни 2002 г. преговорни насоки за сключване на споразумения за икономическо партньорство с държавите от АКТБ.

В етапното СИП се съдържат разпоредби относно търговията със стоки, митническите и нетарифни мерки, техническите пречки пред търговията и санитарните и фитосанитарни мерки. В него също така се съдържат разпоредби относно сътрудничеството за развитие, определящи приоритетни области на действие във връзка с прилагането на СИП. Всяка една отделна глава от споразумението обхваща специфични области на сътрудничество, а връзката със Стратегията на ЕС за подпомагане на търговията се установява посредством Декларация за сътрудничество за развитие, която напомня за намерението на Комисията и на държавите-членки да участват с принос във фонд за регионално развитие. В споразумението се предвижда също продължаване на преговорите на регионално равнище по въпроси, свързани с инвестициите, услугите и търговията, както и че то ще бъде заменено от пълнообхватното регионално СИП след неговото сключване.

В етапното СИП се предвижда временното прилагане на споразумението до влизането в сила на етапното СИП.

- Комисията отправя до Съвета искане:

- да сключи етапното СИП от името на Общността.

Европейският парламент ще бъде призован да даде своето съгласие за сключване на етапното СИП.

Държавите-членки също са страни по споразумението, което следователно трябва да бъде ратифицирано от тях в съответствие с националните им процедури.

2008/0137 (AVC)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за сключване на Етапно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Гана, от друга

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 133 и 181, във връзка с член 300, параграф 3, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията[2],

като взе предвид съгласието на Европейския парламент[3],

като има предвид, че:

(1) На 12 юни 2002 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори за споразумения за икономическо партньорство с държавите от АКТБ.

(2) Преговорите с Гана за Етапно споразумение за икономическо партньорство (наричано по-долу „етапно СИП“) приключиха и на 13 декември 2007 г. споразумението бе парафирано.

(3) Етапното СИП се прилага временно от […] до неговото влизане в сила.

(4) Етапното СИП следва да бъде сключено от името на Европейската общност.

РЕШИ:

Член 1

Етапното споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, се сключва от името на Общността.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета извършва нотифицирането, посочено в член 75 от споразумението, от името на Общността.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Съвета

Председател

[…]

ПРАВЕН ФИНАНСОВ РАЗЧЕТ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ С БЮДЖЕТНО ОТРАЖЕНИЕ, СТРОГО ОГРАНИЧЕНО ДО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Етапно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Гана, от друга.

2. БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ:

Глава и статия: 12/120

Предвидена сума за дадената финансова година: 16 431 900 000 (бюджет за 2008 г.)

3. ФИНАНСОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

( Предложението няма финансово отражение

( Предложението няма финансово въздействие върху разходите, но върху приходите въздействието е, както следва:

4. МЕРКИ ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ

За да се защитят финансовите интереси на Общностите срещу измама и други нередности, Комисията може да провежда проверки на място и инспекции в съответствие с член 21 от Етапното споразумение за икономическо партньорство. Когато е необходимо, се провеждат разследвания от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета. Комисията ще провежда редовни проверки на документацията и проверки на място.

5. ДРУГИ БЕЛЕЖКИ

С приемането на Регламент № 1528/2007 на Съвета бяха премахнати всички оставащи митнически тарифи за продукти с произход от тези региони или държави от АКТБ, които са приключили преговорите за споразумения за икономическо партньорство или споразумения, включващи съвместими със СТО търговски режими. Поради това не съществува допълнително финансово въздействие, свързано с настоящото предложение.

[1] Държавите от посочения регион са Бенин, Буркина Фасо, Кот д’Ивоар, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Кабо Верде, Гамбия, Гана, Гвинея, Либерия, Нигерия, Сиера Леоне и Мавритания.

[2] ОВ С […], […], стр. […].

[3] ОВ С […], […], стр. […].